Spôsob výroby tkaniny so schopnosťou odpudzovať hmyz

Číslo patentu: E 6352

Dátum: 18.05.2005

Autori: Gribomont Henri, Casteur Jacques

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález sa na jednej strane týka spôsobu výroby tkaniny so schopnosťou odpudzovať hmyz, pričom sa na danú tkaninu aplikuje roztok pozostávajúci z produktu na odpudzovaníe hmyzu (repelent) a spojiva. Na druhej strane sa predmetný vynález týka samotnej tkaniny vyrobenej takýmto spôsobom.0002 Predmetný vynález sa konkrétnejšie týka predĺženia pôsobenia permetrínu v tkaninách aj po viacerých praniach.0003 Permetrín je činidlo (účinná látka) odpudzujúce hmyz. Patrí do skupiny látok na báze pyretra. Keďže sa permitrin rýchlo rozkladá, v praxi sa často používa syntetický permitrin. Vzásade sa využíva na odpudzovaníe alebo zabíjanie chladnokrvného hmyzu, napriklad komárov.0004 Vzhľadom na to, že permitrin dobre odpudzuje hmyz, často sa aplikuje na tkaniny,pletené látky, netkaný textil a podobne. Avšak keďže je permetrín nestály, nevýhoda tohto repelentu spočíva V tom, že po niekoľkých praniach sa ztkaníny úplne vytratí. Následne je potrebné po praní opätovne aplikovať produkt na odpudzovaníe hmyzu na tkaninu. Nevýhoda takéhoto postupu spočíva v tom, že vedie k zvýšeným nákladom, a zároveň k vyššej záťaži pre životné prostredie.0005 Ak chceme dosiahnuť, aby permitrin pôsobil v tkaninách dlhšie, z amerického patentového spisu US 5 252 387 vieme, že premitrín možno na tkaniny aplikovať spoločne s amylopektínom.0006 Ďalšie riešenie je opísané v americkom patentovom spise US 5 503 918 ~ premitrín sa na tkaninu aplikuje spoločne s polyvinylacetátom. Takýmto postupom je podľa samotného držiteľa patentu možne dosiahnuť zhľadiska trvácnosti lepšie výsledky ako s kombináciou látok amylopektín-premitrín, ktorá je opísaná v americkom patentovom spise US 5 252 387. 0007 Žiadosť o udelenie európskeho patentu EP 0 787 851 opisuje dva spôsoby zavádzania a aplikácie premitrínu na tkaniny. V prvej špecifikácii sa tkanina ímpregnuje spojivom(akrylové spojivo), permitrínom a v prípade potreby aj sieťovadlom. V rámci druhého spôsobu sa ošetruje ibajedna strana povrchu tkaniny permitrínom a spo jivom.0008 V amerických patentových spisoch US 2002/0039596 a US 6 326 015 sa opisuje produkt na odpudzovaníe hmyzu (DEET - N,N-díetyl-meta-toluamid) a produkt viažuci olej,konkrétne elastomér. Aplikáciou rozličného množstva elastoméru možno určovať mieru, akou sa uvoľňuje produkt na odpudzovaníe hmyzu.0009 Hoci riešenie opísané v spomínanom spise predstavuje krok vpred, aj naďalej platí, že účinok, akým dochádza k odpudzovaniu hmyzu, sa približne po dvadsiatich praniach výrazne znižuje, pretože permitrin ztkaníny pomaly vyprcháva, v dôsledku čoho je potrebné tieto tkaniny opätovne ošetriť podobným postupom.0010 Cieľom vynálezu je predstaviť spôsob výroby tkaniny so schopnosťou odpudzovať hmyz, pričom produkt na odpudzovaníe hmyzu ostáva v tkanine aktívny aj po veľkom počte praní. Veľký počet praní v tejto patentovej prihláške znamená najmenej 60 praní, pokiaľ možno 60 až 100 praní, V najlepšom prípade viac ako 100 praní.0011 Cieľ vynálezu dosiahneme použitím postupu na výrobu tkanín so schopnosťou odpudzovať hmyz, pri ktorom sa na tkaninu aplikuje roztok pozostávajúci zproduktu na odpudzovaníe hmyzu a spojiva, pričom predmetným produktom na odpudzovaníe hmyzu je permetrín a do roztoku sa pridáva kombinácia akiylového spojiva a silikónového elastoméru s cieľom predĺžiť trvácnosť (odolnosť) permetrínu počas viacerých praní danej tkaniny. Spojivom je akrylát. Opísaný roztok sa v prednostnej prevádzke aplikuje na tkaniny, pletené látky, alebo na netkaný textil. Pridaním kombinácie elastomér/akrylát dosiahneme výrazné predĺženie pôsobenia produktu na odpudzovaníe hmyzu V tkanine aj po viacerých praniach.0012 Predmetný roztok by mal obsahovať aj protipenivé činidlo, pokiaľ možno na báze dimetylpolysiloxánu, a zvlhčujúce činidlo.0013 Podľa predmetného vynálezu vrámci konkrétneho postupu na výrobu tkaniny so schopnosťou odpudzovať hmyz je množstvo akrylátu vroztoku minimálne 20 g/l, pokiaľ možno, je množstvo akrylátu minimálne 90 g/1. Predovšetkým, množstvo akrylátu v roztoku by sa malo pohybovať v intervale od 20 do 250 g/l.0014 Množstvo elastoméru V roztoku je minimálne 20 g/l, pokiaľ možno, množstvo elastoméru by sa malo pohybovať v intervale od 20 do 60 g/l, ešte viac sa uprednostňuje, aby dolná hranica intervalu bola 50 g/l. Vďaka kombinácii silikónový elastomér-akrylát je trvácnosť produktu na odpudzovanie hmyzu v tkanine oveľa dlhšia v porovnaní s technikami a postupmi, ktoré sú známe a používané v súčasnosti.0015 V rámci preferovanejšieho postupu na výrobu tkaniny so schopnosťou odpudzovať hmyz podľa predmetného vynálezu sa množstvo perrnetrínu v roztoku pohybuje v rozmedzí od 10 do 250 g/l, pokiaľ možno, pohybuje sa vrozmedzí od 20 do 150 g/l, najviac sa uprednostňuje rozmedzie od 20 do 50 g/l. Medzi ďalšie produkty na odpudzovanie hmyzu,ktoré možno použiť na základe ľubovoľného výberu, patria cyflutrín a deltametrín.0016 Vrámci osobitne uprednostňovaného postupu na výrobu tkaniny so schopnosťou odpudzovať hmyz podľa predmetného vynálezu sa spomínaný roztok aplikuje na tkaninu prostredníctvom impregnácie, sprejom, náterom, nanášacím valcom, alebo iným známym postupom, pričom sa tkanina pokiaľ možno vylisuje medzi dvoma valcami. Potom sa tkanina vysuší v sušičke pri teplote najmenej 110 °C. Predmetný postup možno ľubovoľne použiť pri netkanom textile, pletených látkach, alebo pri iných tkaninách, napríklad nasledujúcich bavlna, polyester/bavlna, ľan, ľan/bavlna, polyamid, polyamid/bavlna, polyester,polyester/viskóza, meta-aramid, meta-aramid/bavlna, modakryl, modakryl/bavlna,viskóza/bavlna, alebo pri ich kombínáciách.0017 Ďalším predmetom tohto vynálezu je tkanina so schopnosťou odpudzovať hmyz,pričom na ňu bol aplikovaný roztok pozostávajúci zproduktu na odpudzovanie hmyzu a spojiva. Predmetným produktom na odpudzovanie hmyzu je perrnetrín ado roztoku sa pridáva kombinácia akrylového spojiva a silikónovćho elastoméru s cieľom predĺžiť trvácnosť (odolnosť) permetrínu vdanej tkanine. Podľa predmetného vynálezu si tkanina dokáže udržať svoju schopnosť odpudzovať hmyz aj po viacerých praniach. Testy preukázali,že prinajmenšom si tkanina dokáže udržať svoju schopnosť odpudzovať hmyz aj po 60 praniach pri 60 °C, ľahko si však dokáže udržať tieto vlastnosti aj po 60 až 100 ivíacerých praniach.0018 Podľa predmetného vynálezu sa uprednostňuje, aby bola tkanina vyrobená jedným z postupov opísaných v nárokoch č. 2 až 7 (vrátane).0019 Táto patentová prihláška ďalej zahŕňa používanie kombinácie akrylát/elastomér,obzvlášť používanie silikónového elastoméru, ako činidla zvyšujúceho trvácnosť (odolnosť) roztoku obsahujúceho produkt na odpudzovanie hmyzu. Po pridaní tejto kombinácie do roztoku, pôsobí daný produkt na odpudzovanie hmyzu (najmä permetrín) na tkanine oveľa dlhšie, aj po viacerých praniach.0020 V nasledujúcom texte uvádzame podrobnejší opis výroby tkaniny podľa predmetného postupu s cieľom bližšie objasniť vlastnosti tohto vynálezu a poukázať na jeho mimoriadne výhody acharakteristicke črty. Žiadnu časť znasledujúceho opisu nemožno považovať za obmedzujúcu z hľadiska ochrany žiadanej pre tento vynález v záveroch.0021 Ak chceme vyrobiť tkaniny, netkaný textil alebo pletené látky, ktoré budú schopné odpudzovať hmyz aj po mnohých praniach, je potrebné naimpregnovať tkaninu, napríklad vytvorením povrchovej vrstvy na tkanine, roztokom obsahujúcim produkt na odpudzovanie hmyzu, akrylát aelastomér, pokiaľ možno silikónový elastomér, zvlhčujúce činidlo a protipenivé činidlo.0022 Vďalšom texte uvádzame priklad zloženia roztoku, ktorý sa aplikuje na tkaninu s cieľom dosiahnuť, aby predmetná tkanina odpudzovala hmyz aj po viacnásobnom vypratí(napríklad bez protipenivého činidla). Bežné množstvo permitrínu, ktoré sa vo všeobecnosti považuje za účinné, sa pohybuje vrozmedzí od 700 do 1300 mg/mz. Jeho koncentrácia na tkanine však závisí od koncentrácie v kúpeli, od priepustnosti a hmotnosti tkaniny. Preto platí,že koncentráciu permítrínu v aplikačnom kúpeli možno určiť na základe koncentrácie potrebnej pre určitú tkaninu a na základe hmotnosti danej tkaniny.- produkt na odpudzovanie hmyzu - 25 g/l (pennetrin)- produkt na ochranu valcov proti plneniu - 2 g/l0024 Vyššie uvedené produkty sa najprv rozptýlia vo vode sprídanou 80 kyselinou octovou s hodnotou PH v rozmedzí od 5 do 7, pokiaľ možno s hodnotou PH 6.0025 Výsledný roztok sa potom kontinuálne vpúšťa do aplikačného kúpeľa,prostredníctvom ktorého sa naimpregnuje celá plocha tkaniny. Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že predmetný roztok možno rovnako aplikovať aj nekontinuálne.0026 Aplikácia roztoku je 48 (v závislostí od druhu tkaniny), inak povedané na 1 kg materiálu je potrebných 0,48 l vody, a preto sú nasledujúce produkty v 0,48 l (pozri príklad nizsie- produkt na ochranu valcov 2 g/l ~ 0,48 l 0,96 g0027 Preto ak je v kúpeli koncentrácia permetrínu 25 g/l, na 1 kilograme ošetrenej tkaniny sa bude nachádzať 12 g pennetrínu. Za predpokladu, že hmotnosť tkaniny je 210 g/mz, výskyt permetrínu na m 2 môžeme vypočítať takto 12 g/kg - 0,210 kg/mz 2,52 g/mz (t.j. 2,52 g permetrínu na m 2 tkaniny). Používaný permetrín je však 50 produkt, a preto 2,52 g/mz 50 1,26 g/mz 1260 mg/mz (t.j. 1260 mg permetrínu na m 2 tkaniny).0028 Po ímpregnácii tkaniny roztokom sa predmetná tkanina rovnomeme vylisuje medzi dvoma valcami, ktoré majú špecifickú tvrdosť. 0 d tvrdosti valcov závisí pohlcovanie(absorpcia) roztoku, pretože čím tvrdšie sú valce, tým vyššia je miera tlaku pri lisovaní, a tým nižšie je pohlcovanie roztoku tkaninou.0029 Tkanina sa následne vysuší v sušičke pri teplote najmenej 110 °C. Sušička pozostáva z viacerých dielov (jednotiek), z ktorých každý má samostatné ohrievanie a cirkuláciu vzduchu s kontrolnými agregátmi. Po sušení tkanina prechádza do chladiacej zóny chladenie vzduchom, po ktorom nasleduje kontaktné chladenie.0030 Nasledujúci príklad tiež znázorňuje účinok pridania kombinácie akrylát/silikónový elastomér do roztoku obsahujúceho produkt na odpudzovanie hmyzu.- kúpeľ, vktorom sa nachádza roztok obsahujúci permitrín (40 g/1) a silikónový elastomér (50 g/l). Množstvá permitrínu sú nasledujúce- kúpeľ, V ktorom sa nachádza roztok obsahujúci permitrín (40 g/l) a silikónový elastomér (50 g/l) vkombinácii sakrylátom (90 g/l). Množstvá permitrínu sú nasledujúce003 lZhore uvedeného príkladu je zrejmé, že pridaním kombinácie silikónový elastomér/akrylát je trvácnosť produktu na odpudzovanie hmyzu vtkanine po viacerých praniach výrazne vyššia vporovnaní skombináciami (napr. permitrín silikónový elastomér), ktoré sú známe a používané v súčasnosti.

MPK / Značky

MPK: D06M 15/21, D06M 15/37

Značky: odpudzovať, tkaniny, výroby, spôsob, schopnosťou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e6352-sposob-vyroby-tkaniny-so-schopnostou-odpudzovat-hmyz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby tkaniny so schopnosťou odpudzovať hmyz</a>

Podobne patenty