Zostava úchytiek deliacich stien, najmä krídiel dverí sprchovacích kabín a krídlo dverí so zostavou úchytiek

Číslo patentu: E 588

Dátum: 08.10.2003

Autor: Kiefer Zoltan Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zostava úchytiek deliacich stien, najmä krídiel dverí sprchovacich kabín a krídlo dverí so zostavou úchytiekVynález sa týka zostavy úchytiek deliacich stien, najmä krídiel dverí sprchovacich kabín. Okrem toho sa vynález týka krídla dverí, najmä pre sprchovacie kabíny stakouto zostavou úchytiek.Známe sprchovacie kabiny sa vo všeobecnosti skladajú na mieste osadenía zhotových konštrukčných prvkov. Sú známe sady dielcov sprchovacich kabín, ktoré zahŕňajú jednu alebo viaceré deliace steny ako aj jedno alebo viaceré krídla dverí ako aj rôzne kovania. Na otváranie sprchovacej kabíny sa z vnútornej a z vonkajšej strany krídla dverí montujú úchytky.Na zmontovanie sprchovacej kabíny sú známe kovania rozličného vyhotovenia. Tieto kovania by malo byť možné jednoducho namontovať a okrem toho by mali umožňovať stabilnú konštrukciu. Okrem toho by mali zostať zachované ploché povrchy dielcov opatrených kovaním. To je dôležité nie len zestetického hľadiska, ale uľahčuje to aj čistenie dielcov. Najmä na sklenených stenách pôsobia dopredu vyčnievajúce časti ako rušivé.Zostava úchytiek pre sprchovacie kabíny svonkajšou úchytkou, ktorá je pripevnená na vonkajšej strane dverí kabíny, a s vnútornou úchytkou na namontovanie na vnútomej strane dverí je známa zDE 202 01 171 Ul. Vnútorná úchytka je zapustená proti sile pružiny do vonkajšej úchytky. Na čistenie vnútomej strany dverí kabíny sa vnútomá úchytka zatlačí do vonkajšej úchytky, takže úchytka dverí plošne lícuje s vnútornou stranou.Nevýhodou známej dverovej úchytky je to, že mechanika zapusteného mechanizmu je relatívne nákladná. Nevýhodné je aj to, že vnútomá úchytka nemá rovnake rozmery ako vonkajšia úchytka, pretože inak by nebolo konštrukčne možné zapustiť vnútomú úchytku do vonkajšej úchytky. Týmto sú možnosti optického stvárnenia zostavy úchytiek silno obmedzené.Úlohou vynálezu bolo nájdenie zostavy úchytiek pre deliace steny zloženej zrelativne malého počtu dielov, určeného najmä pre krídla dveri sprchovacich kabín, ktorá umožňuje jednoduché čistenie deliacej steny. Ďalšou úlohou vynálezu bolo vyhotovenia krídla dveri, najmä sprchovacich kabín, vybaveného takouto zostavou úchytiek.Riešenie týchto úloh je uskutočnené znakmi uvedenými v patentových nárokoch 1 a 10.Zostava úchytiek podľa vynálezu obsahuje dve úchytky, zktorých jedna je Stacionárne a druhá odnímateľné pripevnená na deliacej stene. Do odnimateľnej a/alebo do stacionámej úchytky je vložený magnet, takže odnímateľná úchytka je pomocou magnetických síl ñxovaná cez medzivrstvu deliacej steny k stacionámej úchytke.Pri čistení deliacej steny jednoducho postačuje len odňať úchytku od druhej úchytky, takže dopredu vyčnievajúce diely na tejto strane deliacej steny už potom nie sú prítomné.Zostava úchytiek podľa vynálezu je určená najmä pre krídla dverí sprchovacich kabín,najmä pre krídla dveri zo skla, pričom odnímateľná úchytka je umiestnená na čistenej vnútomej strane krídla dverí. U krídiel dverí sa môže jednať aj o krídlo výkyvných dveri aj o posuvné dvere.Vo výhodnom uskutočnení stacionáma úchytka je vytvarovaná tak, že má hlavičku, ku ktorej je pripojená valcovitá časť. Valcovitá časť by mala mať priemer a dĺžku, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru v deliacej stene prípadne hrúbke deliacej steny, takže je možné stacionámu úchytku valcovitou časťou presne vsadiť do deliacej steny. Pritom úchytka plošné lícuje s jednou z obidvoch strán deliacej steny, takže vyčnievajúca časť neexistuje. Magnet je výhodnejšie vsadený do valcovej časti stacionámej úchytky.Vo výhodnom uskutočnení má odnímateľná úchytka hlavičku, do ktorej je vložená vložka s dosadacou plochou pre stacionámu úchytku. Vložka je spravidla z relatívne mäkkého materiálu,najmä z plastu, takže povrch deliacej steny sa pri nasadení odnimateľnej úchytky nepoškodĺ. Možné je ale aj to, že vložka nie je použitá a magnet je integrovaný priamo do hlavičky.V ďalšej forme uskutočnenia sa na Vložke odnimateľnej úchytky vyhotoví vyčnievajúci výstupok a vo valcovitej časti stacionámej úchytky zodpovedajúce vybranie, pričom vyčnievajúci výstupok je presne zasunuteľný do vybrania. Pomocou tohto uskutočnenia sa dosiahne zvlášťvysoká stabilita proti postranným silám. Toto je výhodné najmä ukrídiel posuvných dveri.Spojenie medzi obidvomi úchytkami je potom silový ako aj tvarový spoj. Výstupok avybranie môžu mať rôzne tvary. Možné je ale aj to, že vybranie sa nachádza V odnímateľnej a výstupok v stacionámej úchytke. Výhodnejšie majú výstupok a vybranie polkruhový prierez.Úchytky môžu mať rôzny tvar. Výhodnejšie sú úchytky vytvarované ako rotačne symetrická telesá. U rotačne symetrických úchytiek sú magnety výhodnejšie magnetové krúžky. V každom prípade by mali magnety zaručovať bezpečné spojenie úchytiek. Z dôvodu vysokých magnetických sil sa ako zvlášť výhodné ukázali permanentné magnety sneodýmu-železa-bóruZostavu úchytiek podľa vynálezu je možne poskytnúť ako konštrukčný dielec deliacich stien. Montáž zostavy úchytiek na krídlo dverí je možná bez ďalšieho náradia. Stacionáma úchytka sa výhodnejšie na krídlo dverí jednoducho prilepí. Na prilepenie stacionámej úchytky na krídlo dverí slúži výhodnejšie adhézna lepiaca páska, ktorá sa umiestni medzi hlavičku a krídlo dverí. Usklenených dverí je zvlášť výhodné použitie adhéznych lepiacich pások ztransparentného čistého akrylátového lepidla.Vnasledujúcom bude bližšie vysvetlený jeden príklad uskutočnenia krídla dverí so zostavou úchytiek ato pomocou priloženého nákresu, ktorý zobrazuje krídlo dverí spolu so zostavou úchytiek v reze.U krídla dverí 1 sa jedná o sklenenú dosku z bezpečnostného skla, ktoré má vo výške na montáž pripravenej zostavy úchytiek priebežný otvor 2. Vnútorná strana krídla dveri je označená vzťahovou značkou 3 a vonkajšia strana krídla dverí je označená vzťahovou značkou 4.Zostava úchytiek 5 obsahuje stacionárnu úchytku 6, ktorá je pripevnená na vonkajšej strane 4 krídla dverí l, a jednu úchytku 7 odnímateľne pripevnenú na vnútomej strane 3 krídla dveri 1. Obidve úchytky 6, 7 sú rotačne symetrická telesá.Stacionáma úchytka 6 pozostáva z hlavičky 8 so zúžením 9, ku ktorej je pripojená valcovitá časť 10, ktorej priemer približne zodpovedá priemeru hlavičky 8 v oblasti zúženia 9. Priemer valcovitej časti 10 ďalej zodpovedá priemeru otvoru 2 v krídle dverí l, zatiaľ čo dĺžka časti 10 zodpovedá hrúbke krídla dverí l, takže vonkajšia dosadacia plocha úchytky 6 plošne lícuje s vnútornou stranou 3 krídla dverí l. Úchytka 6 s hlavičkou 8 a valcovitou časťou 10 sú kovové telesá.Vo valcovitej časti 10 úchytky 6 sa nachádza vybranie 11 s polkruhovým prierezom. Toto vybranie 11 je obkolesené prstencovým vybraním 12, do ktorého je vsadený magnetický krúžok 13. Tento magnetický krúžok 13 je permanentný magnet vyrobený z neodýmu-žeIeza-bóru(NdFeB) zviazaných plastom, ktorý sa vyznačuje vysokou remanenciou a energetickou hustotou.Stacionárna úchytka 6 je nalepená na vonkajšej strane 4 krídla dveri 1. Na nalepenie je použitá adhézna lepiaca páska 14 nachádzajúca sa medzi úchytkou akrídlom dverí, ktorá je vyrobená z transparentného čistého akrylátového lepidla pre vysoké mechanické namáhania.Odnímateľná úchytka taktiež má kovovú hlavičku 14 so zúžením, do ktorej je ale vsadená rotačne symetrická vložka 15 z plastu. Vložka 15 má stredový výstupok 16 polkruhového prierezu,ktorý zodpovedá prierezu vybrania 11 stacionárnej úchytky 6. Do prstencového vybrania 17 vo vložke 15 je vsadený ďalší magnetický krúžok 18, ktorý leží oproti magnetickému krúžku 13 stacionárnej úchytky 6. Obidva magnety 13, 18 sú usporiadané takým spôsobom, že sa vzájomne priťahujú.Odnímateľná úchytka 7 je k stacionámej úchytke 6 pripadne na krídle dverí l ñxovaná magnetickými príťažlivými silami obidvoch magnetov. Proti bočnému posunutiu je úchytka 7 istená ešte aj zasahovanim výstupku 16 do vybrania ll.Za účelom čistenia vnútomej strany 3 krídla dverí 1 sa odnímateľná úchytka 7 jednoducho odtiahne, pričom potom už na krídle dveri nie sú prítomné žiadne vyčnievajúce časti. Kridlo dveri 3 má V oblasti pripevnenia odnimateľnej úchytky 7 s výnimkou vybrania 11 úplne hladký povrch,ktorý je možne jednoducho čistiť.Zostava úchytiek (5) pre deliace steny, najmä krídiel dverí sprchovacích kabín, obsahujúca jednu úchytku (6) na pripevnenie na vonkajšiu stranu deliacej steny a jednu úchytku (7) na pripevnenie na vnútornú stranu deliacej steny, V y z n a č u j ú c a s a t ý m, že jedna z obidvoch úchytiek je vytvorená ako úchytka (6) Stacionárne pripevňovaná na deliacu stenu a druhá úchytka je vytvorená ako úchytka (7) odnímateľne prípevňovaná na deliacu stenu,pričom do stacíonámej úchytky a/alebo odnímateľnej úchytky je vsadený magnet (13, 18),takže odnímateľná úchytka (7) je k stacíonárnej úchytke (6) ñxovaná cez medzivrstvu deliacej steny magnetickými silami.Zostava úchytiek podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c a s a tý m, že stacionárna úchytka (6) má hlavičku (8), na ktorú je pripojená valcovitá časť (10).Zostava úchytiek podľa nároku 2 v y z n a č u j ú c a s a stacíonárnej úchytky (6) je vsadený magnet (13).tý m, že do valcovitej časti (10)Zostava úchytiek podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, v y z n a č uj ú e a s a t ý m, že odnímateľná úchytka (7) má hlavičku (14), do ktorej je vsadená vložka (15) s dosadacou plochou pre stacionárnu úchytku (6), pričom vložka je vyrobená najmä z plastu.Zostava úchytiek podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c a s a odnímateľnej úchytky (7) je vsadený magnet (18).t ý m, že do vložky (15)Zostava úchytiek (5) podľa nároku 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že vložka ( 15) odnímateľnej úchytky (7) je opatrená vyčníevajúcím výstupkom (16) a valcovitá časť (10) stacíonárnej úchytky (6) je opatrená príslušným vybraním (11), pričom vyčníevajúci výstupok ( 16) je usporiadaný na presne nasadenie do vybrania (11).Zostava úchytiek podľa nároku 6, vy z n ač u j ú c a s a a vybranie (11) majú polkruhový prierez.Zostava úchytiek podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú c a s a tý m, že úchytky (6, 7) sú rotačne syrnetrické telesá.Zostava úchytiek podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že magnetom (13, 18) je magnetický krúžok, najmä permanentný magnet z neodýmu-železabóru.Krídlo dverí, najmä pre sprchovacie kabíny, v y z n a č uj ú c e s a zostavu úchytiek podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9.Krídlo dverí podľa nároku 10, v y zn ač u j ú c e s a t ý m, že valcovitá časť (10) stacíonárnej úchytky (6) je presne vsadená do kruhového otvoru (2) v krídle dverí takým spôsobom, že dosadacia plocha valcovitej časti plošne lícuje s krídlom dverí.Krídlo dverí podľa nároku 11, v y z n a č uj ú c e s a na krídle dverí nalepená.t ý m, že stacionárna úchytka (6) jeZostava úchytiek podľa nároku 12, v y zn ač u j ú c a s a t ý m, že na nalepenie stacíonárnej úchytky (6) je použitá adhézna lepiaca páska (14) vyrobená najmä ztransparentného čistého akrylátového lepidla, ktorá sa nachádza medzi hlavičkou (8) a krídlom dverí (l).14. Krídlo dverí podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10 až 13, V y z n a č u j ú c e s a t ý m, že krídlom dverí je sklenená doska.

MPK / Značky

MPK: E05B 1/00, A47K 3/28

Značky: krídlo, zostavou, sprchovacích, zostava, úchytiek, deliacich, dveří, stien, krídiel, kabin, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e588-zostava-uchytiek-deliacich-stien-najma-kridiel-dveri-sprchovacich-kabin-a-kridlo-dveri-so-zostavou-uchytiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava úchytiek deliacich stien, najmä krídiel dverí sprchovacích kabín a krídlo dverí so zostavou úchytiek</a>

Podobne patenty