Legovaná zliatina

Číslo patentu: E 325

Dátum: 30.04.2003

Autor: Menk Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka legovanej zliatiny pre liatinové výrobkyVo výrobe motorových vozidiel sa používajú legované zliatiny na výrobu liatinových dielov, ktoré musia mať vysokú teplotnú stálosť, napríklad diely, ktoré prichádzajú do styku s horúcimi výfukovými plynmi spalovacieho motora. Pretože spaľovacie motory podávajú stále vyššie výkony, sú teploty výfukových plynov stále vyššie. Kolená výfukového potrubia a púzdra turbodúchadiel sú vystavené teplotám od 900 do viac ako 1000 ° C. Pri týchto Vysokých teplotách hrá zmena teploty, teda teploty, pri ktorej sa druh kryštálov zliatiny premieňa na iný druh kryštálov, dôležitú úlohu. Pri teplote premeny dochádza k zmene objemu a táto zmena objemu vedie k nepravidelnému správaniu sa liatinových dielov pri rozťahovaní. Zliatiny,ktoré môžu byť použité, musia mať teploty premeny, ktoré ležia nad. maximálnou prevádzkovou teplotou. Tiež sa používajú pre uvedené vysoké prevádzkové teploty austenitickej oceľovej zliatiny alebo zliatiny s vysokým podielom niklu. Nikel je relatívne drahá surovina. Často sa výfukové kolená tvarujú z plechových dielov, pričom sa zlé tlmenie hluku stávanevýhodné. Tieto riešenia sú výrobne relatívne náročné.Z EP 534850 B 1 je známa legovaná zliatina uvedeného druhu. Zliatina obsahuje zhruba 3,l hmotn. C, 4,6 hmotn. Si, l,9hmotn. Al, 1 hmotn. Mo a prípadne ešte prímesi Co a Nb.Z JP-62-142744 je známa legovaná zliatina na výrobu foriem potrebných na výrobu sklenených výrobkov. Zliatina obsahuje okrem 2,5 až 3,5 hmotn. C, 3,0 až 6,0 hmotn. Si, O až 2,0 hmotn. Ni, O až 2,0 hmotn. Mo a O až 2,0 hmotn. Al tiež eštev tejto zliatine vytvorený ako krátke nitky a formy z nej vyrobené sa vyznačujú strojovou opracovateľnosťou podobnou akoZ SU 1036786 je známa ďalšia teplotne stála legovaná zliatina. Zliatina, obsahuje okrem. 2,8 až 3,8 hmotn. C, 3,6 až 4,5 hmotn. Si, 0,2 až O,5 hmotn. Ni, 0,1 až 0,35 hmotn. Mo, 0,1 až 0,3 hmotn. Al, 0,05 až 0,2 hmotn. Zr a 0,04 až 0,l hmotn. Mg tiež ešte 0,3 až 1,0 hmotn. Mn, 0,1 až 0,8 hmotn.Vychádzajúc z tohto stavu techniky je úlohou vynálezu uviesť legovanú zliatinu, ktorá je vyrobená 2 pokiaľ možno nákladovo priaznivých prvkov a kde liatinové diely vykazujú pokiaľ možnoTáto úloha je Vyriešená legovanou zliatinou pre liatinové výrobky s vysokou teplotnou stálosťou, ako je definovanéUprednostnené ďalšie uskutočnenia vynálezu vyplývajú zoJe výhodou, že zliatina má pokiaľ možno vysokú štrukturálnu stabilitu a pokiaľ možno vysokú odolnosť voči oxidácii. To sa dosahuje tým, že obsah Si je 4,7 až 5,2 hmotn. A. je to dosiahnuté tiež tým, že obsah Al je 0,5 až 0,9 hmotn.Základná myšlienka vynálezu je uviesť legovanú zliatinu, ktorá má teplotu premeny vyššiu ako 950 °C, ktorá nemá pri použití V súvislosti so spaľovacími motormi žiadne rušivé vlastnosti pri rozťahovani a ktorá je pokiaľ možno nákladovo priaznivo vyrobiteľná v jednom liatom procese. Grafit môže byťV legovanej zliatine vytvorený sféricky ( gulićkovito) aleboVermikulárne ( V podobe krátkych nitiek). Prísada niklu zostáva obmedzená na zhruba 1 hmotn. Prísada zirkónu sa ukázala, ako zvlášť výhodná V oblasti od 0,1 až O,4 hmotn. bezprostredne pred odliatím do formy. Zirkón má priaznivý vplyv na oxidačnú stálosť a mechanickú pevnosť. Zirkón sa môžeVýfukové koleno pre spaľovací motor osobného automobilu zo sférickej liatiny s nasledujúcim chemickým zložením V hmotnostných percentách 2,6 C, 5,1 Si, 0,1 Ni, 0,6 Mo, 0,6 Al, 0,6 Zr, 0,04 Mg a menej ako 0,01 S vykazuje feritickú štruktúru. Merania V dilatometri uvádzajú súčiniteľ diaľkového preťaženia 16.1046 /K, z čoho je možné odvodiť teplotu premeny vyššiu ako 950 ° C. Pri pokuse tepelného natiahnutia priteplote 300 ° C boli určené nasledujúce hodnoty mechanickejVýfukové koleno pre spaľovací motor osobného automobilu zo zliatiny s Verikulárnym grafitom s nasledujúcim chemickým zložením V hmotnostných percentách 2,6 C, 5,1 Si, 1,0 Ni, 0,7 Mo, 0,6 Al, 0,3 Zr, 0,02 Mg a 0,02 S vykazuje feritickú štruktúru. Merania V dilatometri udávajú súčiniteľ diaľkového preťaženia 16.1046 /K, z čoho je možné odvodiť teplotu premeny vyššiu ako 950 ° C. Pri pokuse tepelného natiahnutia priteplote 300 ° C boli určené nasledujúce hodnoty mechanickejAk neklesne teplota. pri liatí pod 1460 ° C a ak sa pridajú prvky ZU a Zr, príkladne ako predbežné legovanie AL-Zr len pred odliatín je možné vyrobiť feritické liatinové výrobky s teplotou premeny nad 950 ° C. Takto vyrobené výrobky savyznačujú veľmi malou zmenou objemu V závislosti na teplote, dobrou stálosťou pri zmenách teploty, dobrými mechanickými

MPK / Značky

MPK: C22C 37/00

Značky: zliatina, legovaná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e325-legovana-zliatina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Legovaná zliatina</a>

Podobne patenty