Plošný diel suchého zipsu

Číslo patentu: E 2323

Dátum: 09.07.2003

Autor: Poulakis Konstantinos

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka plošného dielu suchého zipsu podľa význakovej časti patentového nároku 1.Tkané diely suchých zípsových uzáverov, ktorých osnovné, útkové a funkčné vlákna môžu byť zhotovené z textilných vlákien, ale aj zo syntetických alebo kovových vlákien, sú na trhu dostupne v početných vyhotoveniach (EP-A-0 604 869, EP-A-0 682 888, EP-A-l 129 639). Funkčné vlákna pritom v základnej tkanine zhotovenej z osnovných a útkových vlákien tvoria slučkové prvky na zaklesnutie háčikov, ak sú tieto tvorené z multitilamentných vlákien. Ak sú funkčné vlákna z monotilamentných vlákien a ak sa na tento účel uzavreté slučky rozstrihnú alebo sa termicky vzájomne oddelia, vzniknú uzatváracie háčiky, ktoré sú tvarované tak, že je možné ich zasunúť do záberu so zhodne vytvoreným flaušovým slučkovým materiálom druhého uzatváracieho dielu. Ak sa počas procesu oddeľovania voľné konce slučiek termicky upravujú, napríklad tavením,vznikajú na základe vlastnosti plastového materiálu ako uzatváracie prvky uzatváracie hlavy hubovitého tvaru. Okrem toho existuje možnosť na tento účel vzájomne rozoberateľným spôsobom zasunúť do záberu háčikové alebo hubovité uzatváracia prvky s filcovými dielmi suchých zipsov za tvorby zipsového uzávem.Pomocou systémov zípsových uzáverov známych na tento účel je možné dosialmutie veľmi dobrých hodnôt pevnosti v odlupovaní, t.j. je potrebné vynaloženie relatívne vysokej sily na oddelenie vzájomného spojenia plošných korešpondujúcich dielov suchých zipsov, ktoré tvoria zipsový uzáver. Pretože ale uzatváracie prvky korešpondujúcich uzatváracích dielov majú určitú vzájomnú orientáciu, ktorá je zo štatistického pohľadu pravidelná, v praxi sa ukázalo, že po prekonaní počiatočného prahu súdržnosti je uzáver predsa len ľahko rozopnuteľný, pretože vzájomne zaklesnuté uzatváracie prvky s vždy rovnakou orientáciou je možné ľahko nechať vykĺznuť a uzáver otvoriť.Na zamedzenie tohto bolo už v US patente 5,040,275 pre odliaty diel suchého zipsu navrhované usporiadať uzatváracie prvky na dráhach sínusového priebehu, pričom každý uzatvárací prvok pozostáva z jedného páru háčikov tvaru písmena U, ktorý má na svojich voľných koncoch vytvarovanú hubovitú hlavu. Ďalej je v smere priečnom k sinusovým dráham medzi pármi uzatváracích prvkov tvaru písmena U ležiacich v priečnom smere k týmto udržiavaný odstup, takže uzatváracie hlavy sa môžu vyhnúť do priestoru voľného na tento účel, aby pri vytváraní zipsového uzávem bolo takýmto spôsobom pokiaľ možno bez odporu možné medzi nich zasunúť zodpovedajúco vytvarovaný uzatváraci prvok a nechať ho zaklesnúť, napríklad taktiež v tvare hubovitého háčiku. Na základe uvedeného sínusového priebehu u odlievaného uzávem, pri ktorom sú háčikove prvky tvaru písmena U zaliate do základného materiálu matrixu, je zamedzené opísanému rýchlemu sklzavaniu pri otváraní uzávem pozdlž jedného smeru otvárania, pretože príslušná sínusová vlna núti k vyhnutíu sa zodpovedajúce umiestneného uzatváracieho háčika, čo vedie k prekážke a tým k zvýšeniu hodnôt pevnosti v odlupovani. V zlepšenom vyhotovení tohto riešenia (US 6,076,238) sa okrem tohto navrhuje, aby bol systém zaklesnutia pomocou uzatváracích prvkov do vopred deñnovateľných vzorov chaotický, t.j. aby boli uzatváracie prvky pokiaľ možno náhodne priraďované k základnej tkanine za účelom dosiahnutia porovnateľného efektu, ako je tomu u sínusového usporiadania, aj ked na tento účel odlievaný plastový zipsový uzáver nie je možné, tak ako tkaný diel, realizovať pomocou osnovných a útkových vlákien a výroba tohto známeho uzáveru je namáhavá a drahá.Vychádzajúc zo stavu techniky bolo úlohou vynálezu nenákladným spôsobom výroby realizovať plošný diel suchého zipsu ako tkaný zipsový uzáver, pričom napriek tomuto vykazuje tento uzáver ešte vyššie hodnoty súdržnosti uzatváracích prvkov ako je tomu u uzáverov vyrobených technikou tkania s ich uzatváracimi prvkami. Táto úloha je komplexne vyriešené plošným dielom suchého zipsu so znakmi patentového nároku 1.Tým, že podľa význakovej častí patentového nároku 1 bud útkové vlákna a/alebo osnovné vlákna prebiehajú v rovine základnej tkaniny v tvare vln alebo oblúkov, a tým, že príslušná časť oblúka alebo vlny je tvorená ako sínusová alebo kosinusová vlna, je zamedzené lineárnej orientácii uzatváracích prvkov zipsového uzáveru prebiehajúcich doteraz len v jednom smere (EP-A 0 604 869) a oblúkovíté usporiadanie preukazuje definovaný odpor proti pohybu korešpondujúcichuzatváracích prvkov zásahom zvonku, takže takéto súdržné sily sú v postate konštantné a tým aj vypočítateľne a hodnoty pevnosti v odlupovaní sú v porovnaní so známymi riešeníami založenými na tkaninách s osnovnými a útkovými vláknami výrazne zvýšené. Výhodnejšie je príslušná časť oblúka alebo vlny vytvarovaná ako sínusová alebo kosinusová vlna.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení dielu suchého zipsu podľa vynálezu prebiehajú v základnej tkanine výlučne útkové vlákna v tvare oblúkov, pričom príslušné útkové vlákno v striedavom poradí križuje jedno osnovné vlákno z homej strany a v bezprostredne nasledujúcom rade križuje osnovné vlákno zo spodnej strany. Týmto spôsobom sa dosiahne bezpečné upevnenie útkových vlákien v štruktúre základnej tkaniny a osnovné vlákna prebiehajúce V lineámom smere zodpovedajúco podopierajú útkové vlákna v základnej tkanine.V ďalšom zvlášť výhodnom uskutočnení dielu suchého zipsu podľa vynálezu prebieha príslušné ñmkčne vlákno prinajmenšom čiastočne medzi dvomi susediacimi osnovnými vláknami v základnej tkanine, pričom každé štvrté útkové vlákno je krížené zo spodnej strany a ostatné útkové vlákna sú križovaně z homej strany. Výhodnejšie je pritom dané, že na mieste križenia pod základnou tkaninou tvorí funkčné vlákno slučku ležiacu nad základnou tkaninou a že následne je bezprostredne vytvorená ďalšia slučka.Takéto slučky môžu slúžiť ako flaušový materiál na záber iných prvkov zaklesnutia je možné ich ale aj rozrezať alebo termicky rozdeliť a tak bezprostredne vytvoriť uzatváracie háčiky. Výhodné je pritom vytvorenie funkčného vlákna z monoñlamentného vlákna, ktoré je zodpovedajúcim spôsobom rezistentné proti uvoľňovacím silám a ktoré poskytuje potrebné hodnoty súdržností a uvoľňovania pre vytváraný zípsový uzáver.Ďalšie výhodné uskutočnenia sú predmetom ostatných závislých nárokov.V nasledujúcom texte bude diel suchého zipsu podľa vynálezu bližšie vysvetlený pomocou príkladu vyhotovenia zobrazeného na obrázkoch.Pritom sú zobrazenia principiálne a nie v mierke, kdeObr. l zobrazuje tkaninu dielu suchého zipsu v pohľade zhora Obr. 2 zobrazuje pohľad z boku na plošný diel suchého zipsu podľa obrázku l .Obrázok l zobrazuje výrez v pohľade zhora na plošný diel suchého zipsu podľa vynálezu. Tento diel suchého zipsu je možné v rámci roviny obrázku ľubovoľne predlžiť do jedného ako aj do iných smerov a geometrické rozmery plošného útvaru sú závislé od zadaných hodnôt tkacieho zariadenia, na ktorom sa diel suchého zipsu zhotovuje. Diel suchého zipsu pozostáva z osnovných vlákien 10 a útkových vlákien 12, ktoré zatkané vo vzájomne priečnom usporiadaní tvoria základnú tkaninu 14 dielu suchého zipsu. Ďalej je základná tkanina 14 tvorená funkčným vláknom 16 v podobe vlasovej nite. Príslušné funkčné vlákno 16 vytvára pre plošný diel suchého zipsu jednotlivé uzatváracie prvky 18.Ďalej je pri pohľade na obrázok 1 na jeho homej strane šípkou 20 naznačený smer výroby dielu suchého zipsu. Pri zobrazenom usporiadaní podľa obrázku 1 sú príslušné útkové vlákna 12 oblúkovito vytvarované v podobe sínusovej alebo kosinusovej vlny a na miestach križovania medzi osnovnými vláknami 10 a útkovými vláknami 12 prebiehajú osnovné vlákna 10 paralelne k smeru výroby 20 ako aj paralelne k sebe navzájom v priamočiarom usporiadaní. U bližšie nezobrazeného vyhotovenia dielu suchého zipsu podľa vynálezu je okrem tohto možné dodatočne alebo altematívne oblúkovito do podoby sínusovej alebo kosinusovej vlny vytvarovať aj osnovné vlákna 10. Aby útkové vlákna 12 podľa zobrazenia na obrázku l získali oblúkovitý priebeh, majú na tento účel určené výrobné tkacie krosná (nezobrazené) list brda zodpovedajúcim spôsobom vlnovito vytvarovaný do podoby požadovanej sínusovej alebo kosinusovej vlny. Pomocou tohto je možne vyrábať zípsový uzáver podľa vynálezu vo veľkom množstve s vysokou výrobnou rýchlosťou a sínusovo alebo kosínusovo vytvarovaný list brda (nezobrazené) zasahuje za účelom vyhotovenia oblúkovitého priebehu útkového vlákna takýmto spôsobom priečne k smeru výroby 20 do príslušnej základnej tkaniny 14.U vyhotovenia podľa obrázku l sú alc v základnej tkanine 14 oblúkovito usporiadané len útkové vlákna 12, pričom príslušné útkové vlákno 12 križuje v striedavom poradí osnovné vlákno-3 10 z homej strany a v rade bezprostredne nasledujúcej ho križuje zo spodnej strany. Príslušné funkčné vlákno 16 prebieha v základnej tkanine 14 prinajmenšom čiastočne medzi dvomi susediacimi osnovnými vláknami 10, pričom u usporiadania zobrazeného na obrázku l je každé štvrté útkové vlákno 12 križované zo spodnej strany a ostatné útkové vlákna 12 sú križovane z homej strany. Na mieste príslušného križovania základnej tkaniny 14 zo spodnej strany vytvára funkčné vlákno 16 hore ležiacu slučku 22, pričom následne je bezprostredne vytvorená ďalšia slučka 24, takže vzniká väzba typu V. Možné sú ale aj iné typy väzby, napríklad votkanie funkčného vlákna 16 do tvaru písmena W alebo podobné.Uvedené slučky 22, 24 vytvárajú uzatváracie prvky 18 a ak slučky 22, 24 zostanú tak, ako je zobrazené, uzatvorené, vznikne týmto flaušový diel suchého zipsu, pričom háčikové alebo hubovité uzatváracie prvky sa môžu zaklesnúť do týchto slučiek 22, 24, aby tak vytvorili rozoberateľný zipsový uzáver. Existuje ale aj možnost slučky 22, 24 rozrezať, takže týmto spôsobom vmikne uzatvárací háčik, ktorý sa môže zaklesnúť do zodpovedajúceho tkaného alebo tlaušového materiálu druhého, tu bližšie nez/obranného uzatváracieho dielu. V prípade, že sa proces oddeľovania alebo stríhania uskutoční termicky, a najmä ak sa potom voľné konce slučiek ďalej zohríevajú, zmrštia sa konce do seba a vytvoria pritom hubovité uzatváracie hlavy, takže uzatváracie háčiky môžu byť aj hubovito vytvarované (nezobrazené). Možná je aj kombinácia tvarov uzatvárania, teda vytvorenie prvkov s tvarom háčika a slučky na spoločnej základnej tkanine 14.Ako je zrejmé najmä na zobrazení obrázku 2, môže byť jedno jednotlivé útkové vlákno 12 tvorené aj dvojicou útkových vlákien alebo viacerými vláknami. Toto isté platí aj pre osnovné vlákna 10, ktoré podľa zobrazenia v priečnom reze alebo v zobrazení v náhľade podľa obrázku 2 v striedajúcom sa poradi križujů vždy jeden pár útkových vlákien 12 z homej strany, aby mohli následne križovať ďalšiu dvojicu útkových vlákien 12 zo spodnej strany. Príslušné funkčné vlákno alebo vlasová niť 16 pritom vynechávajúc vždy jednu dvojicu útkových vlákien 12 na homej strane križuje obidve nasledujúce dvojice útkových vlákien 12 v zobrazenom rade.Ako je ďalej z obidvoch vyobrazení zrejmé, za účelom križovania základnej tkaniny 14 zo spodnej strany križuje vždy ďalšia slučka 24 na spodnej strane útkové vlákno 12, ktoré je pri pohľade smerom na obrázok 1 posunuté o dve osnovné vlákna 10 a dve útkové vlákna 12 bokom od miesta, kde je predchádzajúca slučka 22 umiestnená na základnej tkanine 14. Na základnej tkanine 14 sú teda so vzájomným odsadením umiestnené slučky prvého typu 22 a druhého typu 24, pričom slučky prvého typu 22 tvoria v podstate slučky tvaru písmena O a slučky druhého typu 24 majú tvar písmena V alebo U. Takzvaný raport pre funkčne vlákno 16 sa opakuje v smere útkových vlákien 12 po piatich osnovných vláknach 10. Ďalej môžu byť vláknové systémy vyrobené z textilných vlákien, výhodnejšie ale zo syntetických materiálov, najmä z nylonu alebo polypropylénu. Ďalej ale existuje taktiež možnosť minimálne čiastočne použiť pre uvedené zipsové uzávery podľa vynálezu aj kovové systémy vlákien.Usporiadanim útkových vlákien 12 do tvaru vln sa dosiahne to, že pri odtrhávaní a tým otváraní uzáveru vzniká pomocou zodpovedajúce odsadeného usporiadania slučiek 22, 24 vytvarovaných aj ako háčiky - v smere odtrhávanía zvýšený odpor, čo podporuje správanie súdržných síl a tým vznikajú aj vyššie hodnoty súdržnosti a odolnosti v od 1 upovaní.V závislosti od stvámenia zvoleného zipsového uzáveru je okrem toho možné nastavenie konštantných hodnôt súdržnosti pre tento uzáver, takže suchý zips je možné otvoriť aplikáciou vždy rovnakej uvoľňovacej sily.Plošný diel suchého zipsu pre zipsový uzáver na umožnenie rozoberateľným spôsobom priviesť do záberu vzájomne korešpondujúce uzatváracie prvky (18), pozostávajúci zo základnej tkaniny (14) obsahujúcej osnovné vlákna (10) a útkové vlákna (12) a z minimálne jedného funkčného vlákna (16), ktoré čiastočne prechádza cez základnú tkaninu (14) a ktoré vytvára uzatváracie prvky (18), v y z n a č uj ú c i s a t ý m, že bud útkové vlákna (12) a/alebo osnovné vlákna (10) majú v rovine základnej tkaniny (14) vlnovítý alebo oblúkovitý priebeh a že príslušná časť oblúka alebo vlny je vytvarovaná do podoby sínusovej alebo kosínusovej vlny.Diel suchého zipsu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že výlučne útkové vlákna (12) sú umiestnene v základnej tkanine (14) s vlnovitým alebo oblúkovitým priebehom a že príslušné útkové vlákna (12) V striedąjúcom sa poradi križujú jedno osnovné vlákno (10) z homej strany a v bezprostredne nasledujúcom rade ho križujú zo spodnejDiel suchého zipsu podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že príslušné funkčné vlákno (16) prebieha v základnej tkanine (14) prinajmenšom čiastočne medzi susediacimi osnovnými vláknami (10) a že pritom zo spodnej strany križuje každé štvrté útkové vlákno ( 12) a ostatné útkové vlákna (12) križuje z hornej strany.Diel suchého zipsu podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a tý m, že na mieste kríženía základnej tkaniny (14) zo spodnej strany tvorí funkčné vlákno (16) slučku (22) ležiacu nad touto a že následne je bezprostredne vytvorená ďalšia slučka (24).Diel suchého zipsu podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že vždy ďalšia slučka(24) určená na križovaníe základnej tkaniny (14) zo spodnej strany križuje zo spodnej strany útkové vlákno (12), ktoré je posunuté o dve osnovné vlákna (10) a dve útkové vlákna (12) bokom od miesta, kde je predchádzajúca slučka (22) umiestnená na základnej tkanine (14).Diel suchého zipsu podľa nároku 5, V y z n a č uj ú c i s a tý m, že raport pre funkčné vlákno (l 6) je opakovaný v smere útkových vlákien (12) po piatich osnovných vláknach (l 0).Diel suchého zipsu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a tý m, že príslušné funkčné vlákno (16) tvorí po rozrezaní namiesto slučky (22, 24) uzatváracie háčiky,alebo že po pôsobení tepelnej energie - za predpokladu, že je funkčne vlákno (16) vyrobené zo syntetického materiálu - vytvoria oddelené konce uzatváracích prvkov (18) hubovité uzatváracie hlavy.Diel suchého zipsu podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a tý m, že na základnej tkanine(14) sú so vzájomným odsadenim umiestnené slučky prvého typu (22) a druhého typu (24) a že slučky prvého typu (22) sú v podstate vytvarované ako uzatvorené prstencové slučky a slučky druhého typu (24) majú tvar písmena V alebo U.Diel suchého zipsu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že útkové vlákno (12) alebo osnovné vlákno (10) alebo funkčné vlákno (16) pozostáva z vláknového systému s viacerými vláknami.Diel suchého zipsu podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 9, v y z n a č u j ú c i s a tý m, že útkové vlákna (12), osnovné vlákna (10) a funkčné vlákna (16) sú vyrobene z nylonového alebo polypropylénového materiálu.

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00

Značky: plošný, suchého, zipsu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e2323-plosny-diel-sucheho-zipsu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plošný diel suchého zipsu</a>

Podobne patenty