Spôsob a zariadenie na spájanie koncov flexibilných, teplom zlepiteľných laminátov tupým spojom a takto získaný laminát

Číslo patentu: E 16792

Dátum: 21.01.2010

Autor: Goglio Franco

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu spájania koncov pružného, teplom zlepitelného Iaminátu tupým spojom. vynález sa tiež týka Iaminátu s koncami spojenými tupými spojmi pomocou uvedeného spôsobu.0002 Balenia výrobkov, akými sú napríklad potravinárske výrobky, sú vyrobené zjedno alebo viacvrstvových Iaminátov, zvyčajne vopred potlačených na vonkajšom povrchu, ktoré sú odvíjané z kotúčov príslušnej šírky.0003 Takéto kotúče sa zas získavajú opätovným navíjaním a pozdĺžnym rezaním Iaminátu, ktorý je odvinutý zo základného valca s väčšou šírkou a priemerom.0004 V priebehu operácie opätovného navíjania, počas výmeny hotového kotúča za nový je potrebné spojiť tupým spojom koncový okraj hotového kotúča s prednou hranou nového kotúča.0005 Toto sa urobí spojením dvoch príslušných koncov pásu tak, aby nedošlo k pozmeneniu ktoréhokoľvek zpredtlačených obrázkov, aaplikujúc na obe strany lepiacu pásku farby, ktorá kontrastuje s farbou potlače na páse plošného materiálu.0006 Takto získané spoje v páse budú prítomné na jednotlivých kotúčoch alebo valcoch, ktoré budú potom použité na balenie produktov.0007 Preto, v priebehu balenia musí prevádzkovateľ zasiahnuť, aby eliminoval obal na ktorom páska nemôže byt považovaná za dostatočne nepriedušne uzavretú.0008 To je dôvod, prečo je lepiaca páska takej farby, ktorá kontrastuje sfarbou predtlače na plošnom materiály, takže môže byt lahko identiñkovaná. Ako ďalšia pomoc pri identifikácii lepiacej pásky sa do kotúča vloži vlajka, ale táto sa môže počas manipulácie stratiť.0009 V niektorých situáciách, obal môže byt odstránený automaticky na konci linky, napríklad v prípade vákuových balení sa pomocou snímača, ktorý deteguje obal, ktorý sa stal mäkkým kvôli strate vákua. Avšak, v tomto prípadeje nutné, aby strata vákua bola takého rozsahu, aby obal nefungoval,inak bude považovaný za vhodný v čase výroby a len neskôr sa zistí, že nebol vzduchotesný.0010 US-2005/0167053 A 1 opisuje zariadenie pre dva pásy obalovej siete na výrobu vodotesných balení, v ktorom každá siet je na aspoň na jednej strane potiahnutá vodotesnou lepiacou vrstvou.0011 Je zrejmé, že v súčasnosti používaný spôsob spájania tupými spojmi má rôzne nevýhody,ktoré siahajú od potreby vyhodit obaly na ktorých tieto spojenia odpadnú, k zastaveniu linky kvôli odstráneniu nevyhovujúcich obalov, čo má za následok stratu výrobného času, k potrebe operátora,ktorý by prevzal zodpovednost za odstránenie obalov zodpovedajúcich spojom.0012 Predmet tohto vynálezu je odstrániť vyššie uvedené nedostatky.0013 Cielom tohto vynálezu je konkrétne zabrániť mrhaniu obalov alebo riziku, že na trh budú uvedené chybné obaly, zabrániť zastavovaniu baliacich liniek azabránit tomu, aby boli operátori zodpovední za vizuálne kontrolovanie polohy spojov na obaloch.0014 Tento ciel je dosiahnuteľný vynálezom s charakteristikami uvedenými v pripojených nárokoch. 0015 Výhodné uskutočnenia vynálezu budú zrejmé zo závislých nárokov.0018 V podstate, podľa vynálezu, na spájanie koncov pásu pružného materiálu tupými koncami je pás teplom zlepitelného materiálu prilepený na tú stranu Iaminátu, ktorá má byť umiestnená vo vnútri vytvoreného obalu.0017 Pruh teplom zlepiteľného materiálu je aplikovaný pri rezani koncov pásu pomocou vhodnej tesniacej lišty, ktorá je schopná zabezpečiť elastickú pevnosť pri spracovaní strojom. Pásik materiálu je výhodne teplom zlepiteľný z oboch strán s cielom zabezpečiť tesnosť finálneho obalu. V závislosti od použitia môže pruh zlepiteľný teplom zahŕňať aspoň jednu vrstvu bariérového materiálu. Bod aplikácie pruhu je vhodne zvolený tak, aby bol umiestnený v oblasti balenia, ktorá nie je viditeľná zvonku, napríklad na jeho spodnej strane.0018 Ďalšie charakteristiky vynálezu budú objasnené pomocou podrobného opisu, ktorý nasleduje, s odkazom na čisto vzorové, a teda neobmedzujúce uskutočnenie znázornené na priložených výkresoch, kde-2 Obr. 1 je schematický bočný pohľad na opätovne navíjací stroj s pozdĺžnym rezaním na pruhy pásov plošného materiálu.Obr. 2 a 3 sú schematické perspektívne pohľady ukazujúoe operácie spájania koncov pásu plošného materiálu tupými spojmi.Obrázok 4 je pozdĺžny rez vykonaný v tupom spojí pásu.0019 S odkazom na uvedené obrázky a teraz najmä na Obrázok 1 je opísaný navíjaco-rezací stroj pre plošný materiál, označený ako celok vztahovou značkou 100.0020 Pás plošného materiálu W, ktorým je za normálnych okolností viacvrstvový pružný laminát, sa odvíja zo základného kotúča 10, prechádza množstvom reléových valcov 11, je rezaný pozdĺžne na pruhy W 1, W 2 pomocou rezného nástroja označovaného ako celok 12, a je opätovne navíjaný na valce alebo kotúče 20, určené pre baliace linky.0021 Ako už bolo uvedené, pás W je zvyčajne flexibilný viacvrstvový laminát, teplom zlepíteľný aspoň na jednej strane, a prípadne vopred potlačený na opačnej strane, ako je to znázornené na Obr. 2 a 3. Pozdlž cesty dráhy pásu W z odvíjačky hlavného kotúča 10 do navíjaćky valcov alebo kotúčov 20 je umiestnená stanica 30 spájania tupými spojmi pre pás, to znamená, na pripojenie zadnej hrany L 1 hotového základného kotúča k prednej hrane L 2 nového základného kotúča (Obrázky 2 a 3).0022 Obrázky 2 až 4 ukazujú schematicky spôsob, v ktorom sú hrany L 1 a L 2 spojené ksebe navzájom tupým spojom. Najskôr sa spomínané hrany L 1 a L 2 položia jedna na druhú tak, aby tlač,ktorá je na nich urobená sa zhodovala, vytvárajúc tak perfektnú nadväznosť.0023 Priečny rez je potom vedený pozdĺž línie R v oblasti, kde sú oba okraje prekryté a konce E 1 a E 2, ktoré boli zastrihnuté sú odstránené tak, že vzorka vytlačená na jednej dokonale nasleduje vzorku na druhej, ako je znázornené na Obrázku 3. V prípade nepotlačeného materiálu operácia nevyžaduje perfektné prekrytie tlače.0024 V tomto momente sa pozdĺž línie R rezu aplikuje pruh S teplom zlepitelného materiálu, stranou na nepredtlaćený pás určený kvloženiu dovnútra obalu, aspoň na strane privrátenej k pásu W, tak,aby mohol byt k nemu dokonale utesnený pomocou tesniacej lišty 31, tiahnucej sa priečne k pásu a pôsobiacej proti prítlačnej doske 32.0025 Obr. 4 znázorňuje schematicky v reze tupý spoj medzi hranami L 1 a L 2 pásu W, steplom zlepiteľným pruhom S, ktorý spôsobuje dokonalé utesnenie tupého spoja.0026 Pruh S je výhodne teplom zlepiteľný na oboch stranách, aby strana, ktorá zostáva vystavená po aplikácii k pásu predstavovala rovnaké teplom zlepitelné charakteristiky ako vnútorný povrch pásu,člm zaisťuje tesnost konečného balenia, čo umožňuje robit tesne spoje v oblasti pruhu S.0027 V skutočnosti je počas spájania pásu línia R rezu, a teda oblasť aplikácie pruhu S, zvolená tak,aby nebola viditeľná zvonku, a teda umiestnená napríklad na spodnej strane obalu.0028 Ďalej je potrebné poznamenať, že pruh má veľmi obmedzenú šírku, menšiu, než je šírka Iepiacej pásky bežne používanej v doterajšom stave techniky.0029 Ak je to potrebné, pruh S môže zahrnovať vrstvu bariérového materiálu.0030 Z vyššie opísaného sú výhody vynálezu zjavné v tom, že umožňuje, aby baliace linky pracovali nepretržite, bez toho, aby bolo potrebné sa starať ovyraďovanie balení, z ktorých tupé spoje pásu odpadli.0031 Samozrejme, že vynález nieje obmedzený na konkrétne uskutočnenie, ktoré bolo opísané vyššie a znázornená na priložených výkresoch, avšak, v pôsobnosti experta vodbore, je možné vytvorit mnohé modifikácie detailov bez toho, aby došlo k odklonu od rozsahu vynálezu, akoje uvedené v pripojených patentových nárokoch.1.Spôsob spájania koncov pružných laminátových pásov (W) tupými spojmi, určený pre obaly, ktoré majú aspoň stranu určenú na umiestnenie vnútri obalu, ktorá je teplom zlepiteľná, uvedený pás (W) bol odvinutý zo základného kotúča (10), pozdĺžne rozrezaný na pruhy (W 1, W 2) a opätovne navinutý na valce alebo kotúče (20), pričom spôsob zahrnuje kroky pozostávajúce z- položenia zadnej hrany (L 1) hotového základného kotúča na vrchnú stranu vodiacej hrany (L 2) nového základného kotúča,- vykonania priećneho rezu cez pás pozdĺž línie (R) v oblasti, kde sú obe hrany (L 1) a (L 2) prekryté. aodstránenia koncov (E 1, E 2), ktoré boli orezané z hrán (L 1, L 2), takým spôsobom, že hrany sú navzájom spojené tupým spojom, vyznačujúce sa tým, že spôsob ďalej zahrnuje iné kroky pozostávajúce zpriloženia pozdĺž spomenutej línie (R) rezu a spomenutej teplom zlepiteľnej strany pásu (N) pruh (S) teplom zlepitelného materiálu aspoň na strane privrátenej k pásu (W), uvedený pás zahrnuje vrstvu bariérového materiálu,- prilepenia za pomoci tepla teplom zlepitelného pruhu (S), k teplom zlepiteľnej strane pásu (W). 2. Spôsob podľa nároku 1, kde uvedený pruh (S) je teplom zlepitelný na oboch stranách.3. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznaćujúci sa tým, že uvedený pruh(S) teplom zlepitelného materiálu sa aplikuje v bode pásu (W), ktorý je umiestnený v oblasti hotového obalu, ktorá je na spodnej strane obalu.4. Spôsob podľa nároku 1, kde, strana uvedeného pásu (W) pružného Iaminátového materiálu, oproti teplom zlepiteľnej strane je vopred potlačená, uvedené hrany (L 1, L 2) sú prekryté takým spôsobom,že príslušné potlačené časti sú dokonale zarovnané, uvedené orezanie určuje dokonalú kontinuitu v potlači poskytnutej na uvedených hranách (L 1, L 2).5. Kotúč (20) pruhu pásu (W 1, W 2) z pružného laminátového materiálu ktorý je teplom zlepitelný aspoň na jednej strane, majúci aspoň jeden tupý spoj uvedeného pruhu pásu (W 1, W 2), vyznačujúci sa tým, že pruh teplom zlepitelného materiálu (S) zahrnujúci bariérovú vrstvu je zlepený teplom pozdlž tupého spoja, na teplom zlepiteľnej strane pruhu pásu (N 1, W 2).6. Kotúč (20) podľa nároku 5, kde uvedený pruh materiálu (S) je teplom zlepitelný na oboch stranách.7. Kotúč (20) podľa nároku 5 alebo 6, kde, uvedený pruh pásu (W 1, W 2) je vopred potlačený na opačnej strane k teplom zlepiteľnej strane, a tlač je nepretržitá na uvedenom jednom aspoň tupom spojí.

MPK / Značky

MPK: B65H 19/18

Značky: spájanie, zariadenie, laminátov, spôsob, spojom, flexibilných, tupým, získaný, takto, zlepiteľných, teplom, koncov, laminát

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e16792-sposob-a-zariadenie-na-spajanie-koncov-flexibilnych-teplom-zlepitelnych-laminatov-tupym-spojom-a-takto-ziskany-laminat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na spájanie koncov flexibilných, teplom zlepiteľných laminátov tupým spojom a takto získaný laminát</a>

Podobne patenty