Použitie histónov na liečebné účely

Číslo patentu: E 16305

Dátum: 04.05.2006

Autori: Reiner Class, Zeppezauer Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka použitia aspoň jedného ľudského rekombinantného subtypu hístónuH 1 a/alebo jeho terapeutícky účinného segmentu, najmä histón H 1.3 pre terapeutické účely.0002 Použitie terapeutických činidiel na báze ľudského rekombinantného hístónu podtypov H 1 pre liečbu rakoviny, napríklad leukémie, je známy z článku Reinera Classa a spol. v Am. J. Clin. Oncol. (CCT) Vol. 19 No. 5 1996 a v prihláške Európskeho patentu č. 989192547.0003 Účinok frakcií histónov H 1 a H 2 A / H 2 B z teľacieho týmu z krvotvorných kmeňových buniek (CFU-S) v normálnych a rádioaktívne ožiarených potkanoch bol opísaný v ruskom článku od Semina O.v. a spol. v Radiatsionnaia Biologiia, Radioecologiia 34 (4-S), 1994 Jul.Oct.0004 Pri komplexných ochoreniach, ako je napríklad akútna myeloidná leukémia, je často pozorovaná trombocytopénia, ktorá môže byť ďalej zvýšená chemoterapiou pri liečení leukémie. Trombocytopénia, je ale tiež pozorovaná aj v inej etiológii. Vzhľadom k tomu, že trombocytopénia môže viesť k život ohrozujúcemu vnútornému krvácaniu, sú terapie proti širokému spektru symptómov, ktorých príčinou môže byť trombocytopénia, často veľmi0005 Predmetom vynálezu je teda nájsť v terapeuticky užitočný liek proti trombocytopénia,trombocytopénia, aby sa výrazne zlepšili výsledky liečenia základných symptómov ako príčiny trombocytopénie. Úloha sa podľa vynálezu dosiahne tým, že pre liečbu trombocytopénie okrem iného v dôsledku chybnej diferenciácie kmeňových buniek alebo oslabenej proliferáciu megakaryocytov sa použije účinná látka na základe aspoň jedného ľudského rekombinantného hístónu (najmä aspoň jedného podtypu hístónu H 1), a/ alebo jehoterapeuticky účinná časť. 0006 To platí najmä trombocytopéniu ako vedľajší účinok hematologických porúch.0007 V tomto prípade môže byť použitý terapeutický spôsob podľa tohto vynálezu pre liečbu trombocytopénie počas alebo po chemoterapii pre liečbu hematologickej poruchy, najmä akútnej myeloidnej leukémie.0008 Prekvapivo sa ukázalo, že účinná látka podľa vynálezu na jednej strane vykazujepozitívny výsledok liečenia hematologíckej poruchy, ako je napriklad leukémia, na stranedruhej, pozitívny výsledok pri liečbe zápalu spojeného s hematologickou poruchou spojenou s0009 S jednou a tou istou účinnou látkou môže byť zaznamenaný ústup leukémie ako ajk zvýšenie počtu krvných doštičiek.0010 Liečebné skúšobné výsledky mohli byť dosiahnuté aj na pacientoch s rekombinantným ľudským histónom H 1.3, kde počet patologických nádorových buniek u jedného AML pacienta výrazne klesli a súčasne produkcia krvných doštičiek mohla byť podstatne zvýšená, takže šanca na uzdravenie pacientov sa môže výrazne zlepšiť.0011 Výsledky testov sú uvedené nižšie vo väčšom detaile, kde sa účinná látka používaná v tomto prípade na základe ľudského rekombinantného H 1.3 s koncentráciou 37,5 mg/qmz telesného povrchu, atď, bola podávaná v 0,9 roztoku chloridu sodného intravenózne 3 kráttýždenne po dobu cca 4 hodiny.0012 Vplyv účinnej látky podľa vynálezu v 0,9 roztoku NaCl pri 37,5 mg/qmz povrchutela pacienta s trombocytopéniou je znázomený na priloženom obrázku.0013 Na osi y sú doštičky v perifémej krvi tak V množstve od 0 do 40 x 109. Na úsečke je zobrazený trojtýždňové ošetrenie s účinnou látkou podľa vynálezu, pričom pacientovi bol nameraný výrazne nižší počet krvných doštičiek pred prvou liečbou cca 8 x 10 °. Následne sú vykonané tri infúzie týždenne s aspoň 4 hodiny na infúziu s l. až 3. infúziou v l., 3. a 5. deň V prvom týždni, so 4. až 6. infúziou na 8., 10. a 12. deň v druhom týždni, a nakoniec s 7. až 9. infúziou na 15., 17., a 19. deň v treťom týždni. 29. deň nasledujúci po prvej infúzii sa konalo kontrolné meranie na počet krvných doštičiek, bez ďalšej infúzíe účinnej látky podľa vynálezu. V neskoršom období FU 1 nasledovalo prepúšťanie pacientov s takmer normálnym počtom krvných doštičiek asi 34 X 109 bez dodatočného dodávania účinnej látky podľa vynálezu. Táto hodnota bola mimo naliehavosti dodávok krvných produktov. Pacient bol objednaný na následné vyšetrenie s možnosťou znovu prijatia na liečbu, ak sa počet krvných doštičiek sám od seba nezlepší alebo ak sa dokonca zhorší. Výsledne následného vyšetrenia tu0014 Priložený diagram ukazuje k začiatku druhého týždňa až do konca liečby v treťom týždni prudký nárast počtu krvných doštičiek po piatom dni liečby anásledne kontinuálny nárast počtu krvných doštičiek od 8. až do následného 19. dňa liečby a ďalší pomalší nárastpočtu krvných doštičiek na prvej kontrolnej prehliadke na 29. deň a v neskorší deň prepustenia pacienta FU 1 bez ďalšieho pridania účinnej látky podľa vynálezu, s poslednýmnameraným počtom krvných doštičiek, ako bolo povedané, 32,5 x 109.0015 Vynález nie je obmedzený na použitie ľudského rekombinantnćho H 1,3. Vzhľadom k blízkemu vzťahu receptorových podtypov v H l, je na odbomíkovi, akú účinnú látku iných ľudských rekombinantných H-l podtypov použije ako základ pre účinne látky podľa vynálezu.0016 Po úspešnej liečbe pacientov s trombocytopéniou tu ako sprievodným syndrómom AML leukémie s ľudským rekombinantným histónom H 1,3, je samostatne na odbomíkovi,aby nasadil aj ďalšie rekombinantnć H 1 podtypy ako altematívnych účinných látok alebovkombinácii podľa tohto vynálezu.0017 Výhodne pozostáva účinná látka podľa vynálezu z plných neskrátených podtypov histónových proteínov. Taktiež je na odbomíkovi, aby hľadal terapeuticky aktívnu časť, čo je podľa jeho odborných znalostí a skúseností ľahko schopný, aby poskytol tu uvedené výbome inovatívne výkony. Takéto terapeuticky aktívny sekcie histónov sú v rozsahu ekvivalencieučenia podľa tu popísanćho vynálezu.0018 Vynález ďalej opisuje terapeutickú výučbu na hroziace alebo vo východískovom stave sa nachádzajúce primáme ochorenie, ktoré môže mať ako dôsledok trombocytopéniu, podanie profylaktického liečiva podľa vynálezu proti hroziacej trombocytopćnii, a to aj keď aktívnezložky podľa predkladanćho vynálezu nie sú účinné proti primámej ochorenia leukémie.1. Aspoň jeden podtyp ľudského rekombinantného histónu H 1 a/alebo terapeuticky účinný histónový segment danej látky slúžiaci ako báza používaná pri terapeutickej liečbe2. Aspoň jeden podtyp ľudského rekombinantného histónu H 1 a/alebo terapeuticky účinný histónový segment danej látky určený na použitie podľa nároku 1 na terapeutickú liečbutrombocytopénie ako sprievodného javu hematologických ochorení.3. Aspoň jeden podtyp ľudského rekombinantného histónu H 1 a/alebo terapeuticky účinný histónový segment danej látky určený na použitie podľa nároku 1 na terapeutickú liečbu trombocytopénie počas terapie na liečbu hematologických ochorení, prípadne po tejto4. Aspoň jeden podtyp ľudského rekombinantného histónu H 1 a/alebo terapeuticky účinný histónový segment danej látky určený na použitie podľa nároku 1 na terapeutickú liečbu leukémie, najmä akútnej myeloidnej leukémie so súčasnou terapeutickou liečbou5. Aspoň jeden podtyp ľudského rekombinantného histónu H 1 a/alebo terapeuticky účinný histónový segment danej látky určený na použitie podľa nároku 1 na liečbutrombocytopénie, ktorá vznikla v dôsledku ochorenia podľa ľubovoľnej etiológie.6. Aspoň jeden podtyp ľudského rekombinantného histónu H 1 a/alebo terapeuticky účinný histónový segment danej látky určený na použitie podľa nároku 5 na profylaktickú liečbu pri hroziacej trombocytopénii, ktorá vzniká vdôsledku ochorenia podľa ľubovoľnej7. Aspoň jeden podtyp ľudského rekombinantného histónu H 1 a/alebo terapeuticky účinný histónový segment danej látky určený na použitie podľa nároku 1 na terapeutickú liečbu trombocytopénie prostredníctvom ľudského rekombinantného histónu H 1.3 a/aleboprostredníctvom terapeuticky účinného segmentu histónu H 1 .3.

MPK / Značky

MPK: A61P 7/00, A61K 38/17

Značky: liečebné, použitie, histónov, účely

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e16305-pouzitie-histonov-na-liecebne-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie histónov na liečebné účely</a>

Podobne patenty