Fixačné zariadenie na zabránenie uvoľnenia dvoch skrutkových spojov

Číslo patentu: E 15596

Dátum: 01.03.2007

Autor: Marczynski Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fixačné zariadenie na zabránenie uvoľnenia dvoch skrutkových spojov Opis0001 Predmetný vynález sa týka ñxačného zariadenia vo forme spony, ktorého účelom je zabrániť uvoľneniu dvoch samostatných skrutkových spojov, napr. priľahlých skrutiek na kolese vozidla alebo priľahlých skrutiek na koľajnicových spojkách. Daně zariadenie však možno použiť na samostatných matieiach alebo na hlavičkách skrutiek aj na akomkoľvek inom mieste.0002 Už v roku 1924 sa V rámci dokumentu GB 225149 zverejnilo ñxačné zariadenie vo forme drôtenej spony, ktorú možno využít na daný účel. Sponu tvoril kovový drôt vytvarovaný tak, že diagonálna prepájacia sekcia sa tiahla tangenciálne medzi prvým adruhým závitom, ktoré mali takú veľkosť, aby presne dosadli okolo príslušných matíc. V oblasti závitov bol drôt vytvarovaný tak, aby presne obopol hranaté okraje jednotlivých matíc. Protiľahlé konce drôtu boli zo všeobecnej roviny jednotlivých závitov vyhnuté pod určitým uhlom smerom von, atak vytvárali úchytky na prsty. Sme presvedčení, že na nasadenie (a odobratie) daného zariadenia musel používateľ použiť obe ruky.0003 V dokumente GB 2132301 sa tiež zverejňuje ñxačná spona vyrobená z kovového drôtu. ktorú možno využiť na daný účel, a ktorá má vo všeobecnosti rovnake usporiadanie, t.j. diagonálna prepájacia sekcia sa tiahne tangenciálne medzi prvým a druhým» závitom, ktoré majú takú veľkosť, aby presne dosadli okolo príslušných skrutkových spojov. V rámci tohto návrhu sa však prvá adruhá koncová sekcia drôtu tiahnu tangenciálne od daného prvého adruhého závitu tak, že tvoria prvé adruhé rameno súchytkami na prsty. Vkomerčne dostupnom uskutočnení tohto zariadenia tieto ramená smerujú cez diagonálnu prepájaciu sekciu tak, že ju presahujú. Prvé rameno sa tiahne cez prepájaciu sekciu na mieste, ktoré je priľahlé k druhému závitu, zatiaľ čo druhé rameno sa tiahne cez prepájaciu sekciu na mieste,ktoré je priľahlé k prvému závítu. Na základe toho, ak chceme nasadiť sponu na dvojicu kolesových matíc, najprv je potrebné ramená od seba oddialiť, aby sa závity roztvorili, a aby sa ich vnútomý priemer zväčší dostatočne na to, aby zapasovali okolo hrán kolesových matíc. Potom je potrebné stlačiť ramená smerom ksebe avykonať ďalšiu manipuláciu, aby sa háková časť nachádzajúca sa na konci jedného ramena zachytila o druhé rameno a naopak,čím sa zabezpečí dostatočné napätie v závitoch na prichytenie príslušných matíc.0004 Nasadenie spomínanej fixačnej spony na priľahlé kolesové matice (resp. odobratie tejto spony z matíc) je náročné, pretože daný používateľ na to musí použit obe ruky, pričom je potrebná pomerne značná manuálna sila a zručnosť.0005 Cieľom tohto vynálezu je vytvoriť ñxačnú sponu z kovového drôtu, ktorú možno ľahšie nasadiť (a odobrať) ako zariadenia podľa doterajšieho stavu techniky, pričom sa zachová náležite napnutie závitov okolo príslušných matíc.0006 Podľa predmetného vynálezu fixačné zariadenie, ktorého účelom je zabrániť uvoľneniu dvoch samostatných skrutkových spojov, tvorí kovový drôt upravený tak, že má diagonálnu prepájaciu sekciu, ktorá sa tiahne tangenciálne medzi prvým a druhým závitom,pričom tieto závity majú taký rozmer, aby ich bolo možné tesne nasadiť okolo príslušných skrutkových spojov, a prvú a druhú koncovú sekciu, ktoré sa tiahnu tangenciálne od daného prvého a druhého závitu cez diagonálnu prepájaciu sekciu tak, že ju presahujú, pričom tvoria prvé adruhé rameno s úchytkami na prsty, no toto zariadenie sa vyznačuje tým, že prvé rameno sa tiahne cez prepájaciu sekciu, ktorá je priľahlá k prvému závitu, a druhé rameno sa tiahne cez prepájaciu sekciu, ktorá je priľahlá k druhému závitu, tak, že koncové časti týchto ramien sú umiestnené na opačných stranách prepájacej sekcie v určitej vzájomnej vzdialenosti, pričom ich prstami jednej ruky možno stlačiť k sebe V priečnom smere vzhľadom na prepájaciu sekciu, a tak sa uvoľnia jednotlivé závity, čo umožňuje nasadiť dané závity na príslušné skrutkové spoje, resp. odobrať dané závity zpríslušných skrutkových spojov.0007 Predmetný vynález v ďalšom texte podrobnejšie opíšeme pomocou vzorového vyhotovenia, pričom sa budeme odvolávať na priložené obrázky, ktoré zobrazujúObr. č. l je schematický nákres praktického uskutočnenia fixačného zariadenia podľa predmetného vynálezu, pričom sa zobrazuje spôsob uchytenia priľahlých matícObr. č. 2 je podobný nákres rovnakého zariadenia pri pohľade zozadu.0008 Ako vidno z nákresu, predmetným praktickým uskutočnením daného vynálezu je ñxačná spona vyrobená z drôtu z pružinovej ocele s okrúhlym prierezom, hoci prípustný je aj štvorcový alebo ľubovoľný iný prierez. Uprednostňuje sa použitie nehrdzavejúcej ocele, aby sa čo najviac zamedzilo vzniku korózie.0009 Spona má diagonálnu prepájaciu sekciu 10, ktorá sa tiahne tangenciálne medzi prvým závitom 12 a druhým závitom 14. Prvý l 2 aj druhý 14 závit tvoria tri takmer úplné špirálovité otočky. Ako vidno na obr. č. l, oba závity sú navinuté V smere proti pohybu hodinových ručičiek, pričom sa tiahnu smerom od diagonálnej sekcie 10 a nad rovinu diagonálnej sekcie 10. Jednotlivé koncové sekcie drôtu sa tiahnu tangenciálne smerom od závitov l 2, l 4 vo forme ramien 22, 24. Ako vidno na obr. č. l, tieto ramená 22, 24 smerujú cez diagonálnu sekciu 10 tak, že ju presahujú.0010 Rameno 22 vedúce z prvého závitu 12 sa tiahne priamo cez diagonálnu sekciu l 0,ktorá je priľahlá k danému prvému závitu l 2, zatial čo rameno 24 vedúce z druhého závitu l 4 sa tiahne priamo cez diagonálnu sekciu l 0, ktoráje priľahlá k druhému závitu l 4.0011 Koncové časti týchto ramien 22, 24 sú vyhnuté tak, aby tvorili úchytky na prsty 32, 34. Tieto úchytky sú umiestnené na opačných stranách diagonálnej sekcie l 0, sú v zásade rovnobežné, pričom sú od seba navzájom vzdialené tak, aby sa s nimi dalo pohodlne manipulovať. Tieto úchytky 32, 34 možno ľahko stlačiť smerom k sebe prstami jednej ruky, a tak sa oba závity l 2, 14 trochu roztvoria. V praxi toto stlačenie úchytiek 32, 34 smerom ksebe umožňuje jednoduché nasadenie daného zariadenia na príslušné matice alebo ine skrutkové spoje. Priemer a vzájomnú vzdialenosť závitov l 2, 14 treba samozrejme zvolit tak,aby zodpovedali príslušným skutkovým spcjom, na ktoré je dané zariadenie určené.0012 Na obr. č. l je zariadenie zobrazené tak, že je nasadené na priľahlé štandardné matice l 6, 18, ktoré sa dotiahli v smere hodinových ručičiek. Po uvoľnení úchytiek 32, 34 sa závity l 2, l 4 natesno zañxujú okolo matíc 16,18. Takýmto spôsobom sa zabráni uvoľneniu matíc l 6, 18, pretože otáčaniu jednotlivých matíc l 6, 18 v protismere hodinových ručičiek účinne bráni zodpovedajúce napínanie príslušného závitu l 2 alebo l 4 v danom smere, ktoré vzniká v dôsledku frikčného pôsobenia medzi závitom a maticou.0013 V prípade matíc, ktoré sa doťahujú V protismere hodinových ručičiek, možno dané zariadenie použiť opačným koncom nahor, t.j. dané zariadenie je orientované tak, ako sa zobrazuje na obr. č. 2, kde sa ramená 22, 24 tiahnu pod diagonálnou sekciou 10. Pri tejto opačnej orientácii možno úchytky na prsty stlačiť presne tým istým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade.0014 Skutočnosti uvedené v predchádzajúcom texte nemožno v nijakom prípade vnímať ako obmedzujúce vo vzťahu k rozsahu predmetného vynálezu, pričom v rámci iných uskutočnení možno vykonať určité úpravy, resp. variácie. Závitové sekcie drôtu možno napríklad vytvarovať do príslušného tvaru. Nie je to však nevyhnutné adané zariadenie uspokojivo funguje aj bez predmetného vytvarovania (ako v prípade vzorového uskutočnenia). V iných uskutočneniach sa tiež môže líšiť počet otočiek vjednotlivých závitoch.Fixačné zariadenie, ktorého účelom je zabrániť uvoľneniu dvoch samostatných skrutkových spojov (16, l 8), dané zariadenie tvorí kovový drôt upravený tak, že má diagonálnu prepájaciu sekciu (10), ktorá sa tiahne tangenciálne medzi prvým a druhým závitom (12, 14), pričom tieto závity majú taký rozmer, aby ich bolo možné tesne nasadiť okolo príslušných skrutkových spojov, a prvú a druhú koncovú sekciu (22, 24), ktoré sa tíahnu tangenciálne smerom od daného prvého a druhého závitu cez diagonálnu prepájaciu sekciu tak, že ju presahujú, pričom tvoria prvé a druhé rameno s úchytkami na prsty, vyznačujúce sa tým, že prvé rameno (22) sa tiahne cez prepájaciu sekciu (10),ktorá je priľahlá kprvému závitu (12), adruhé rameno (24) sa tiahne cez prepájaciu sekciu, ktorá je priľahlá kdruhému závitu (14), tak, že koncové časti (32, 34) týchto ramien sú umiestnené na opačných stranách prepájacej sekcie V určitej vzájomnej vzdialenosti, pričom ich prstami jednej ruky možno stlačiť ksebe v priečnom smere vzhľadom na prepájaciu sekciu, a tak sa uvoľnia jednotlivé závity, čo umožňuje nasadiť dané závity na príslušné skrutkové spoje, resp. odobrať dané závity zpríslušných skrutkových spojov.Fixačné zariadenie podľa nároku č. l, pričom koncové časti jednotlivých ramien (22, 24) sú vyhnuté tak, aby tvorili protiľahlé úchytky na prsty (32, 34).Fixačné zariadenie podľa nároku č. 2, pričom protiľahlé vyhnuté úchytky na prsty (32,34) sú navzájom v zásade rovnobežne a nachádzajú sa na opačných stranách prepájacej sekcie (10).Fixačné zariadenie podľa ktoréhokoľvek zpredchádzajúcich nárokov, pričom vrámci každého závitu (12, 14) sú navinuté tri otočky drôtu.

MPK / Značky

MPK: F16B 39/20

Značky: fixačné, dvoch, skrutkových, zabránenie, zariadenie, uvoľnenia, spojov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e15596-fixacne-zariadenie-na-zabranenie-uvolnenia-dvoch-skrutkovych-spojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fixačné zariadenie na zabránenie uvoľnenia dvoch skrutkových spojov</a>

Podobne patenty