Preklad pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu okna alebo dverí

Číslo patentu: E 1363

Dátum: 21.05.2003

Autor: Eder Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PREKLAD PRE STENOVÝ OTVOR PRE OSADENIE PEVNÉHO RÁMU OKNA ALEBO DVERÍ.Vynález sa týka prekladu pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu okna alebo dverí, svedľa seba uloženými prekladovými dielcami, pozostávajúcimi ztehlových škrupín vylievatelných betónom apripadne zo skrinky rolovacej žalúzie.Preklady pre okná alebo dvere z vedľa seba uložených prekladových dielcov,vytvorených z tehlových škrupín, majúcich profil v tvare v podstate písmena U,ktoré sú po vložení výstuže vyplnené betónom, zaisťujú síce dobrú nosnosť, ale tvoria tepelné mosty, ktoré môžu negatívne ovplyvnit tepelnú izoláciu steny. Pre zlepšenie tepelnej izolácie v oblasti prekladu okien alebo dverí je známe (EP 0382 708 A 1, DE 19613775 A 1 ) vytvorit vedľa seba uložené prekladové dielce z jednotlivých za sebou radených tehál, ktoré obsahujú dutiny,prebiehajúce v pozdĺžnom smere prekladu a hore otvorené, pre uloženie jednak vystuženej betónovej výplne a jednak tepelno izolačnej vložky, ktorá je s výhodou oddelená od betónových výplní stenami vystupujúcimi z dna. Čiastočné vyplnenie prekladových dielcov tepelno izolačnou vložkou sice so sebou nesie zlepšenú ochranu steny voblasti prekladu proti chladu, avšak zosilnená tepelná izolácia zostáva nedostatočná obzvlášť voblasti pevného rámu okna alebo dveri, vsadeného do stenového otvoru. K tomu pristupuje to,že prekladové dielce sprídavnou výplňou ztepelno izolačného materiálu súnákladnejšie zhotovitelné a nesú so sebou menšiu únosnost.Aby sa voblasti prekladu dosiahlo oddelenie funkcie medzi nosnou konštrukciou atepelnou izoláciou, je okrem toho známe (DE 27 00 724 A 1) použit pre tepelnú izoláciu medzi dvoma zviac vedľa seba uložených prekladových dielcov dutý výplňový tehlový dielec z pálenej hliny, slúžiaci na tepelnú izoláciu, ktorý presahuje cez susedné prekladové dielce okrajovými stenami, vystupujúcimi do strany. Týmito výplňovými tehlovými dielcami môžu byt tepelné straty takých prekladov znížené. Nevýhodné však je, že dutévýplňové tehlové dielce zpálenej hliny so sebou nesú prídavné výrobnénáklady a že nosné prekladové dielce prinášajú napriek prítomnosti výplñových tehlových dielcov |en obmedzenú tepelnú izoláciu prekladov, a to iked nosnéprekladové dielce sú zťažkého betónu so škrupinou zkeramiky alebovynález si preto kladie za úlohu vytvorit preklad pre okno alebo dvere vyššie opísaného druhu tak, že sa dosiahne výhodná tepelná izolácia v oblasti rámu,a to jednoduchými konštrukčnými opatreniami.Vynález rieši túto úlohu tým, že voblasti pevného rámu je medzi dvoma prekladovými dielcami vsadený tepelno izolačný profil, ktorý na hornej strane prekladu presahuje okrajovými stenami, vystupujúcimi smerom do strany, cez susedné prekladové dielce, a pozostáva z dutého profilu z plastu, obsahujúcehoTým, že sa použije tepelno izolačný profil, vsadený medzi dva prekladové dielce voblasti osadzovacieho pevného rámu, je voblasti osadzovaného pevného rámu zaistená tepelná izolácia prekladu, nezávislá od tepelno izolačných vlastností naväzujúcich prekladových dielcov, čím môžu byt značne znížené tepelné straty steny, ikeď naväzujúce prekladové dielce vykazujú v dôsledku prítomnosti tehlovej škrupiny len obmedzené tepelné izolačné vlastnosti. Tepelno izolačný profil môže pritom byt zavesený ako známe výplňové tehlové dielce do pozdĺžnej medzery, vytvorené medzi zodpovedajúcimi prekladovými dielcami, pred tým, než je na preklad cez prekladové dielce s vloženým tepelno izolačným profilom položené maltové lôžko pre osadenie tehál, stavebného kameňa alebo tvárnic vtlačenej oblasti nad prekladom. Prekladový dielec,naväzujúci na vonkajšej strane steny na tepelno izolačný profil, môže byt vprípade potreby tvorený skrinkou rolovacej žalúzie, ktorá vtomto prípademôže byt výhodne naviazaná do prekladu.Tepelno izolačný profil pozostáva zdutého profilu zplastu, ktorý môže mat prierez v tvare v podstate písmena U pre uloženie tepelno izolačného materiálu. Priaznivejšie podmienky, hlavne pokial ide o vlastnú pevnosť a ochranu tepelno izolačného materiálu, môžu byť zaistené tým, že dutý profil je vytvorený akoNa výkrese je predmet vynálezu znázornený formou príkladu, asice je tu znázornený preklad podľa vynálezu pre okno alebo dvere vzjednodušenomPreklad 1 pozostáva obvyklým spôsobom z jednotlivých prekladových dielcov 2,ktoré sú uložené vedľa seba v maltovom lôžku na podporách 4, ktoré vzniknú stenou 5 tvoriacou stenový otvor pre okno alebo dvere. Prekladové dielce 2 pozostávajú z tehlových škrupín 6, do ktorých sa ukladá výstuž 7 pre betónovú výplň 8. Prekladové dielce 2 by však tiež mohli mat inú konštrukciu a okrem betónovej výplne by mohli obsahovat vložku z tepelno izolačnej hmoty.Pre dosiahnutie zvláštnych tepelno izolačných vlastností prekladu 1 voblasti pevného rámu 9 okna alebo dveri, vsadeného do stenového otvoru, je medzi prekladovými dielcami 2 v oblasti pevného rámu 9 vsadený tepelno izolačný profil 10, ktorý svojimi okrajovými stenami 11, vyčnievajúcimi smerom do strany,presahuje cez susedné prekladové dielce 2 na hornej strane prekladu a môže preto byt veľmi jednoduchým spôsobom zavesený medzi susednými prekladovými dielcami 2. Tepelno izolačný profil 10 pozostáva z dutého profilu 12 z plastu, tvoriaceho okrajové steny 11, ktorý v príklade uskutočnenia tvorídutú komoru vypenenú penovou hmotou 13.Na preklad 1 so zaveseným tepelno izolačným profilom 12 sa potom ukladá maltové lôžko 14 pre pokladanie tehál, stavebného kameňa alebo tvámic 15,ktoré tvoria tlačený pás, pôsobiaci spolu s prekladom 1 ako tahaným pásom. Pevný rám 9 okna alebo dveri sa potom osadi voblasti tepelno izolačného proñlu 10 obvyklým spôsobom.vynález samozrejme nie je obmedzený na znázornený príklad uskutočnenia. Je tak napríklad možné vytvorit prekladový dielec 2, naväzujúci na vonkajšej strane steny na tepelno izolačný profil 10, vo forme skrinky rolovacej žalúzie,bez toho aby z toho vyplynuli zmeny pokial ide o použitie tepelno izolačného profilu 10, ktorý je potom zavesený do volnej pozdĺžne medzery medzi skrinkou rolovacej žalúzie na vonkajšej strane steny a vnútri naväzujúcim prekladovým dielcom 2 prostredníctvom okrajových stien 11, vystupujúcich smerom do1. Preklad (1) pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu (9) okna alebo dverí, pričom preklad (1) pozostáva zvedľa seba uložených prekladových dielcov (2), pozostávajúcich ztehlových škrupín (6) vyIievateIných betónom,a prípadne zo skrinky rolovacej žalúzie, pričom medzi dvoma prekladovými dielcami (2) je vsadený tepelno izolačný profil (10), ktorý na hornej straneprekladu presahuje okrajovými stenami (11), vystupujúcimi smerom do strany,cez susedné prekladové dielce (2), avzabudovanom stave ležia voblastipevného rámu (9), vyznačujúci sa tým, že tepelno izolačný protil (10) pozostáva z dutého profilu (12) z plastu, obsahujúceho tepelno izolačnú hmotu.2. Preklad podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že dutý profil (12) jevytvorený ako dutý komorový profil, vypenený plastom.

MPK / Značky

MPK: E04C 3/20, E04C 2/02

Značky: osadenie, preklad, pevného, stěnový, dveří, otvor, rámu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e1363-preklad-pre-stenovy-otvor-pre-osadenie-pevneho-ramu-okna-alebo-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Preklad pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu okna alebo dverí</a>

Podobne patenty