Číslo patentu: E 11820

Dátum: 06.09.2007

Autor: Lambertz Bodo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka oblečenia určeného predovšetkým na použitie pri športových aktivitách ako rekreačný beh, skating, bicyklovanie alebo podobných športoch, ktoré je vyrobené minimálne zjedného vlákna, ktoré má jedno povrstvenie. 0002 Na oblečenie určené na športové činnosti sa kladie množstvo požiadaviek. Na jednej strane by mali mať čo najmenšiu hmotnosť, aby sa zabránilo dodatočnému zaťaženiu tela športovca na druhej strane by malo byť oblečenie funkčné, teda určené na jednotlivé druhy športu. Na to je oblečenie opatrené napriklad vypchávkami, elastíckými prvkami alebo podobným, ktoré vzhľadom na daný druh športu poskytujú optimálnu funkčnosť(porovnaj napr. DE 79 14 614 Ul). Okrem toho by oblečenie určené na športové aktivity malo regulovať klímu. K tomu sú známe Vetracie otvory na oblečení (porovnaj napr. US 6263 510 B 1). Známe je aj cielené odovzdávanie aodvádzanie tepla z oblečenia na určitých miestach pre zlepšenie klimatizačných vlastnosti oblečenia. DE-U-20 2006 018 486 ponúka striebomé vlákna, ktoré majú jadro z polyamidu.0003 Jedných zdoteraz zanedbávaných aspektov pri zostavovaní oblečenia na športové aktivity je vzduch obklopujúci športovca v prírode. Predovšetkým pri vytrvalostných športoch, ako napriklad rekreačný beh, skating, bicyklovanie alebo podobné športy je športovec V lete čiastočne vystavený horúcemu vzduchu. Horúci vzduch je výsledok pôsobenia slnečného žiarenia. Slnečné žiarenie spôsobuje ale aj zohrievanie povrchu vozovky, stien budov atď. Vzduch sa teda ešte dodatočne ohrieva pôsobenlm tepelného žiarenia z povrchu vozovky a zo stien budov.0004 Horúci vzduch pôsobí bezprostredne na telo,pretože bežné oblečenie nie je prispôsobené na to,aby odrážalo teplo zokolia atak sa horúci vzduch dostáva do kontaktu s pokožkou športovca. Toto má za dôsledok zníženie výkonu športovca, pretože telo je vystavené nielen dodatočnému teplu vznikajúcemu zvlastnej športovej aktivity, ale aj dodatočne teplom z okolitého vzduchu. Dôsledkom je zvýšenie telesnej teploty. Nakoľko telo človek má optimálnu teplotu pri 37 °C, ktorá predstavuje zároveň aj teplotu pre najvyšší výkon, vedie zvýšenie telesnej teploty spravidla k poklesu výkonu. Udržanie horúceho okolitého vzduchu od tela by mohlo teda vyvolať pri vytrvalostných športoch zvýšenie výkonu.0005 Je známe ako sa vyrába oblečenie, ktoré umožňuje odrážanie horúčav napriklad zohňa, akoaj také, ktoré má vysokú tepelnú odolnosť, a ktoré tým chráni človeka, ktorý nosí také oblečenie, pred vysokými teplotami. Toto je predovšetkým pripad pri oblečenl pre ľudl, ktori pracujú pri vysokých peciach alebo pre hasičov (porovnaj napr. US 4 034 417). Tieto časti oblečenia sú spravidla vyrobené z viacerých vrstiev, z ktorých minimálne jedna má vysokú tepelnú odolnosť. Zároveň sú tieto časti oblečenia väčšinou vodeodolné. Tu sa uplatňujú umelohmotné vlákna použiteľné sú však aj iné ťažko vznetlivé materiály s použitím keramických látok, skla alebo podobného materiálu (porovnaj napr. DD 247 637 Al). Známe časti oblečenia sú síce odolné voči vysokým teplotám resp. tepelne izolačné avšak nie sú vhodné na športové aktivity, predovšetkým vytrvalostné športy ako rekreačný beh, skating, bicyklovanie a podobné športy, pretože toto oblečenie z už známych materiálov sú ťažké a neumožňujú dostatočnú slobodu pohybu. Z DE 20 2006 018 488 Ul je známy povlak na vložky do topánok, ktorý má vlákno, ktoré je na strane obrátenej k pokožke čiastočne obalené jednou vrstvou.0006 Úlohou predloženého vynálezu je vytvoriť také oblečenie, ktoré pri športovej činnosti držaním teplého okolitého vzduchu od tela privodl zvýšenie výkonu. Podľa tohto vynálezu sa úloha rieši tak, že textilná vrstva odráža teplo, vlákno je spletené s ďalším vláknom, ďalšie vlákno je umiestnené na strane otočenej k pokožke ajedno vlákno na strane odvrátenej od pokožky.0007 S pomocou vynálezu je vytvorené oblečenie,určené predovšetkým na športové činnosti, ktoré umožňuje držanie teplého okolitého vzduchu od tela. Vláknom, ktoré má teplo odrážajúcu vrstvu, je možný odklon teplého vzduchu smerom von teplý vzduch je držaný od tela. V dôsledku toho nie je pokožka športovca, okrem zvýšenej tvorby teploty zdôvodu námahy, vystavená ešte dodatočne teplu zokolitého vzduchu, čim je možné dosiahnuť zvýšenie výkonu.0008 V ďalšom vývoji vynálezu je vrstva zušľachtilého kovu, ušľachtilé kovy sa ukázali ako vhodné predovšetkým pri skúške odrazu tepla. Okrem toho ušľachtilé kovy ponúkajú tú výhodu, že umožňujú okrem toho odraz slnečného svetla, takže aj týmto spôsobom je zabezpečené zlepšenie klimatických podmienok okolo športovca.0009 Výhodne sa javí výroba vrstvy zo zlata. Pri skúške teplo odrážajúcej vrstvy bolo možné dosiahnuť pri použití zlata najlepšie výsledky.0010 Predpokladá sa ďalšie vlákno, ktoré je s prvým vláknom spletené. Takto je vytvorenéviacvrstvové oblečenie, takže výberom ďalšej priadze je možné doladiť cielené prispôsobenie na príslušné nároky.0011 Ďalšie vlákno je otočené smerom k pokožke a prvé vlákno je odvrátené od pokožky. Týmto usporiadaním je zaručené to, že teplo a svetlo odrážajúce vlákno je umiestnené na vonkajšej strane,aby plnilo svoju úlohu.0012 Vo vyhotovení vynálezu pozostáva vlákno z polyamidu. Polyamid zabraňuje pohlcovaníu vlhkosti vznikajúcej pri športe vo forme potu, takže samotné oblečenie nenasiakne vlhkosťou a tak nezvýši svoju váhu. Používanie polyamidu vedie aj k tomu, že pot sa plošne rovnomeme rozloží po tele. Veľkoplošným rozložením nastupuje chladivý efekt ako aj rýchlejšie vysušenie potu, čo rovnako vedie k zvýšeniu výkonu.0013 Ďalší rozvoj a vyhotovenia vynálezu sú uvedené medzi ostatnými podradenými nárokmi. Príklad vyhotovenia vynálezu je zobrazený na obrázku aje následne jednotlivo charakterizovaný. ZobrazujeObr. l schematické znázomenie oblečenia s teplom pôsobiacim na oblečenie a odrážajúcim sa od oblečenia aObr. 2 výsekové schematické znázomenie oblečenia sdvomi navzájom prepletenými vláknami.0014 Pri oblečení zvolenom podľa vyhotovenia naobrázku l sa jedná otričko skrátkym rukávom, ktoré je vhodné na použitie pri športovej činnosti. Je vyhotovené zjedného vlákna 3, ktoré má jednu vrstvu 5, ktorá je teplo odrážajúca. V príkladevyhotovenia podľa obrázku 2 je oblečenie lvyrobené zdvoch vlákien 2, 3, ktoré sú navzájomspletené. Spletený môže v zmysle predloženého vynálezu znamenať, že vlákna 2 a 3 sú navzájom prepletené, ako aj to, že sa jedná o pleteninu.Prepletený materiál ponúka vysokú pevnosť, naprotitomu pletený materiál umožňuje vysokú elasticitu.Vlákno 2 je obrátené smerom k pokožke označenejako 4 vlákno 3 je odvrátené od pokožky 4.z polyamidu. Pri polyamidoch sa jedná o polyméry, medzi ktoré patria bežne syntetické, technickypoužiteľné termoplastické umelé látky. Pri použitých polyamidoch sa môže jednať ako o vláknité polyamidy, ako aj o nevláknité polyamidy. Použitý polyamid prilíeha k pokožke, ako je to možné vidieť na schematickom obrázku 2. Nepohlcuje žiadnu vlhkosť ateda ani pot. Tým je pri športovýchčinnostiach zabránené tomu, že v dôsledku možného pohlcovania potu oblečenie nenaberie na váhe,z čoho by vyplývala zvýšená námaha pre športovca. Použité vlákno 2 zpolyamidu umožňuje naopak lepšie rozdelenie potu na pokožke. Tým sa vytvára väčšia plocha na odparovanie, takže pot sa môže rýchlejšie odpariť z pokožky. Zároveň je vytvorená veľká plocha pre tvorbu chladu z odparovania, čo vyvolá chladivý efekt. Toto vedie k zníženiu telesnej teploty, čím sa zvyšuje úroveň výkonu športovca. Pri obmene vo vyhotovení existuje možnosť, namiesto polyamidov pre vlákno 2 použiť polyester. Okrem toho môžu byť pri obmene vyhotovenia navzájom spletené vlákna na (vnútomej) strane otočenej k pokožke pokryté vrstvou, aby sa dosiahli určité efekty, napriklad antifungicídne aantibakteriálne účinky.0016 Vlákno 3 je na príklade vyhotovenia tiež z polyamidu. Je však možné pre vlákno 3 použiť aj iné materiály. Vlákno 3 má povrstvenie 5, ktoré je teplo odrážajúce. Povrstvenie 5 pozostáva na príklade vyhotovenia zušľachtílého kovu, tu zo zlata. Použitie iných ušľachtilých kovov, ako napríklad striebro je rovnako možné. Povrstvenie 5 môže byť vytvorené aj nanesením lakov alebo farieb. Povrstvenie 5 vytvára odraz tepla apodľa druhu povrstvenia 5 aj odraz slnečného žiarenia. Vlákno 3 pôsobí na základe takto naneseného povrstvenia 5 vprenesenom slova zmysle ako zrkadlo zvonku na oblečenie l pôsobiace teplo alebo pôsobiace slnečné žiarenie sa odráža, ako to znázorňujú symbolizujúce šípky 6, ktoré sú zobrazené na obrázku l. Odraz je pri ušľachtilých kovoch spôsobený lesklým povrchom pri lakoch a farbách je to docielené pigmentáciou. Prostredníctvom relatívne hustej veľkosti ôk vlákna 3 je možné docieliť takmer teplo nepriepustný a / alebo nepriesvitný povrch oblečenia l.0017 Vobmene príkladu vyhotovenia existuje aj možnosť použiť dodatočné vrstvy vlákien, takže je možné vyrobiť napríklad troj- alebo aj viacvrstvové tkanivo. Pri viacvrstvovom vyhotovení tkaniny je okrem toho medzi vrstvou otočenou k pokožke ~ na príklade vyhotovenia podľa obrázku 2 vlákno 2 avrstvou odvrátenou od pokožky 4 - na príklade vyhotovenia podľa obrázku 2 vlákno 3 - deliaca vrstva 7, ktorá na príklade vyhotovenia je vytvorená zmiešanou plochou vlákien 2 a 3 pri troj- alebo štvorvrstvovom vyhotovení je deliaca vrstva vytvorená vláknami uloženými medzi vláknami 2 a 3. V deliacej vrstve 7 sa pri vysokej teplote napr. pri športovej aktivite zbiera vlhkosť vznikajúca vo forme potu. Tým sa odparovacia plocha dodatočnezväčšuje, čím je možné docieliť ešte väčší chlad z odparovania, Klimatizačný efekt sa tým zlepší. 0018 Podľa predloženého vynálezuje len potrebné,aby teplo odrážajúce povrstvenie 5 vytvára vrstvu odvrátenú od pokožky, aby sa umožnil odraz tepla asvetla, atým docielili sa tým vyššie oplsané účinky. Vďaka oblečeniu podľa vynálezu je umožnené značné zlepšenie výkonnosti športovca pri vysokých teplotách alebo silnom slnečnom žiarení, pretože telo nie je vystavené záťaži v dôsledku dodatočného teplého okolitého vzduchu,ale tento je povrstveným vláknom odrazený. Na strane otočenej kpokožke sa predovšetkým pri viacvrstvových tkanínách zároveň uskutočňuje veľkoplošné rozloženie potu, takže je možné dosiahnuť chlad zodparovania, potrebný pre optimálne ochladzovanie tela.l. Oblečenie predovšetkým na použitie pri športových aktivitách ako rekreačný beh,skating, bicyklovanie alebo podobných športoch,ktoré je vyrobené minimálne zjedného vlákna(3), ktoré má jedno povrstvenie (5), vyznačujúce sa tým, že povrstvenie (S) odráža teplo,povrstvene vlákno (3) je spletené s ďalším vláknom (2), ďalšie vlákno (2) je umiestnené na strane otočenej k pokožke (4) apovrstvené vlákno (3) na strane odvrátenej od pokožky (4).2. oblečenie podľa nároku l, vyznačujúce sa tým,že povrstvenie (5) pozostáva z ušľachtilého kovu.3. Oblečenie podľa nároku l alebo 2, vyznačujúce sa tým, že povrstvenie (5) pozostáva zo zlata.4. Oblečenie podľa nároku l alebo 2, vyznačujúce sa tým, že povrstvenie (5) pozostáva zo striebra.S. Oblečenie podľa nároku l alebo 2, vyznačujúee sa tým, že povrstvenie (5) pozostáva z laku.6. Oblečenie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že povrstvenie (5) pozostáva z farby.7. Oblečenie podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,že medzi vláknom (2) a vláknom (3) je vytvorená deliaca vrstva (7).8. Oblečenie podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, vyznačujúee sa tým,že vlákno (2) otočené smerom kpokožke pozostáva z polyamidu.9. Oblečenie podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,že vlákno (2) odvrátené od pokoäcy pozostáva z polyestru.

MPK / Značky

MPK: A41D 31/00

Značky: oblečenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e11820-oblecenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oblečenie</a>

Podobne patenty