Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou cestou

Číslo patentu: 288336

Dátum: 27.01.2016

Autori: Kozánek Milan, Kautman Václav, Slávová Magda, Florián Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z krycej striešky (1) vybavenej závesným držiakom (2), ktorá je spojená s  lamelami (3) prostredníctvom spojovacieho komponentu (4). Lamely (3) sú spojené so zberným cylindrom (5), do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk (6), ktorý je pokrytý vrstvou adhezívnej emulzie obsahujúcej spóry entomopatogénnych húb.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na kontrolu početnosti škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou, ekologicky prijateľnou cestou, aplikáciou adhezívnej emulzie so spórami entomopatogénnych húb.Podkôrny hmyz patrí ku kľúčovým škodcom. Medzi najdevastujúcejšie druhy patrí lykožrút smrekový,ktorý v prípade priaznivých klimatických a ekologických podmienok dokáže spôsobiť rozsiahle kalamity na smrekových porastoch vo viacerých krajinách Európy vrátane Slovenska. Lykožrút smrekový sa najčastejšie vyskytuje v srnrekových porastoch nad 60 rokov, a to predovšetkým na oslnených okrajoch porastu (najčastejšie južné - juhozápadné expozície). Množstvo chrobákov, ktoré dokážu zahubiť stojaci smrek, závisí ako na priestorovom rozložení požerkov na strome, taki na jeho vitalite a intenzite obranných reakcií.Súčasné metódy kontroly početnosti populácií lykožrútov je možné rozdeliť na preventívne a supresívne,ktoré sa ďalej členia na biologické, biotechnické, mechanické a chemické. Biologická ochrana spočíva v podpore prirodzených nepriateľov škodcu, najmä parazitoidov a predátorov. Ako mechanická ochrana sa pri kontrole početnosti populácií lykožrúta smrekového využívajú lapáky. Lapák je zrúbaný, odvetvený smrek alebo jeho časť s prsnou hrúbkou naj menej 20 cm, ktorý je atraktívny pre lykožrúta.Inou nepesticídnou metódou je využívanie mechanických odchytových zariadení - lapačov, ktoré fungujú na princípe letovej pasce, pričom chrobáky sú lákané druhovo špecifickým feromónom (patenty DE 3337081(A 1), DE 20200501 (U 1. V súčasnosti sú najčastejšie používané lapače typu Thysson, ktoré pozostávajú z dvoch stien vybavených otvormi. Steny lapača sú navzájom spojené, priestor medzi nimi predstavuje vodiaci priestor, ktorým sa zachytený hmyz dostáva do odchytovej nádoby. Feromónová kapsľa je prichytená v hornej časti medzi stenami lapača. Chemická ochrana sa vykonáva len povolenými prípravkami podľa predpísanej koncentrácie a dávkovania.Z patentovej literatúry je známy slovenský úžitkový vzor č. 5426, ktorý sa týka bariérového lapača podkôrneho a drevokazného hmyzu, navnadeného feromónovým odparníkom, ktorý používa komerčný prípravok Boverol obsahujúci spóry Beauveria sp. Prípravok Boverol je prášok obsahujúci spóry Beauvería sp. v inertnom plnidle (amorfný kysličník kremičitý). Ďalší slovenský úžitkový vzor č. 5515 sa týka zariadenia na integrovanú systémovú ochranu porastu proti lykožrútovi smrekovému, ktoré pozostáva z množstva feromónových lapačov, vybavených feromónovými odparníkmi a inokulátormi s mikrobiálnym prípravkom Bover-Inok. Tieto zariadenia nie sú vhodné na aplikáciu spór či konídií entomatopatogénnych húb v ochrannej polymérnej matrici.Početnosť populácií hmyzu je prirodzene regulované entomopatogénnymi organizmami, z ktorých mnohé sú špecifické pre konkrétnu skupinu hmyzu. Pri premnožení dochádza v dôsledku intenzívnej vnútrodruhovej kompetície k výraznému poklesu imunitného systému čo vytvára podmienky na aktiváciu patogénov. Entomopatogénne organizmy predstavujú kľúčový faktor, ktorý v krátkom čase zničí rozhodujúcu časť populácie premnoženého druhu hmyzu. K najefektívnejším patogénnym organizmom využiteľným v biologickom boji proti podkôrnemu hmyzu patria entomopatogénne huby.Významný pokrok vo vývoji metód produkcie entomopatogénnych húb, ich stabilizácie a aplikácie mal za následok formuláciu nových biopesticídových produktov na báze entomopatogénnych húb. Tieto preparáty sú z environmentálneho hľadiska podstatne výhodnejšie než stále extenzívne využívané chemické prostriedky,keďže vzhľadom na charakter ich aplikácie a biologickú podstatu nemajú negatívny dopad na ostatný hmyz. Navyše je ich možné využiť v kombinácii s prirodzenýrni parazitmi a predátormi škodcov a dosiahnuť tak významný synergický efekt pri kontrole početnosti populácie konkrétneho druhu škodlivého hmyzu.V súčasnosti sa na kontrolu početnosti populácií lykožrúta smrekového využíva entomopatogénna huba Beauvería bassíana. Prípravu spór týchto húb na boj proti škodcom opisujú už staršie československé patenty 155923 a 212078. Beauveria bassíana je známa v celej plejáde kmeňov, viaceré z nich boli pre ich zvýšený entomopatogénny účinok patentované (napr. kmeň HFW-05 patent CN 101245319 (A), či kmeň MAW 1 patent KR 20110011239 (A. Jej spóry môžu byť aplikované vo forme púdru (patent EP O 751 710 B 1) či vo forme granúl (CN 101411338 (A do upravených feromónových lapačov. Hmyz prilákaný feromónom sa infikuje spórami huby a po úniku z lapača sa stáva ich nositeľom. Spóry na povrchu tela hmyzu vyklíčia, rastúce hýfy preniknú do tela postihnutého jedinca a v priebehu niekoľkých dní ho usmrtia. Tento spôsob aplikácie spór má však viacero nevýhod. Spóry sa aplikujú vo forme jemného prášku, ktorý upchá dýchacie prieduchy hmyzu, a tak dochádza k jeho úhynu, čím sa znižuje efekt šírenia patogénu v populácii škodcu. Spôsob aplikácie nie je príliš vhodný ani z environmentálneho hľadiska. Vietor postupne roznáša spóry z aplikačného zariadenia do okolitého prostredia, čo má negatívny dopad na spoločenstvo hmyzu v okolitej prírode. Navyše dažďová voda, ktorá sa dostáva do aplikačných zariadení, výrazne znižuje životaschopnosť spór, a tým aj ich účinnosť.Podstatou vynálezu je zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou, ekologicky prijateľnou cestou, ktoré pozostáva z krycej Striešky vybavenej závesným držiakom, ktorá je spojená s odchytovými lamelami prostredníctvom spojovacieho komponentu, ktorý zároveň slúži na prichytenie feromónovej kapsle, pričom odchytové lamely sú spojené so zberným cylindrom, do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk, ktorý má uprostred sieťku na odtok vody.Aplikačný disk je pokrytý vrstvou adhezívnej emulzie, obsahujúcej spóry entomopatogénnych húb.Zariadenie sa vyvinulo s cieľom efektívneho využívania entomopatogénnych húb v boji proti podkôrnemu hmyzu. Odstraňuje nedostatky súčasného spôsobu aplikácie spór entomopatogénnej huby Beauveria bassiana tak, že umožňuje cielenú infikáciu podkôrneho hmyzu, zvyšuje účinnosť prichytenia spór na tele hmyzu, predlžuje ich životnosť počas obdobia aplikácie a minimalizuje možný negatívny dopad aplikácie spór na okolité životné prostredie.Podstata zaradenia na cielenú infikáciu podkôrneho hmyzu spórami entomopatogénnych húb spočíva V tom, že sa skladá z časti slúžiacej na prilákanie podkôrneho hmyzu a jeho nasmerovanie na zdroj infekcie a časti, ktora zabezpečuje infikovánie hmyzu spórami.Zariadenie vychádza z prirodzenej vlastnosti entomopatogénnych húb infikovať hostiteľský hmyz a následne ho usmrtiť. Spóry týchto húb po prichytení na povrchu hmyzu vyklíčia, prerastú do jeho telesnej dutiny a následne ho usmrtia. Cielený účinok na konkrétny druh škodcu je dosiahnutý použitím druhovo špecifického feromónu na prilákanie jedincov do zariadenia. Zlepšenie prichytenia spór na povrch tela umožňuje adhézna emulzia, v ktorej sú spóry zabudované a ktorá je nanesená na povrch kruhovej infikačnej platne. Prilákaný hmyz je nútený prejsť po jej povrchu a takýmto spôsobom sa infikovať.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je zariadenie na znižovanie počtu populácií konkrétnych druhov podkôrneho hmyzu. Na obrázku 2 je znázornený aplikačný disk.Zariadenie na kontrolu početnosti populácii podkôrneho hmyzu pozostáva z krycej striešky l vybavenej závesným držiakom g. Krycia strieška l je spojená s odchytovými lamelami Q prostredníctvom spojovacieho komponentu g, ktorý zároveň slúži na prichytenie feromónovej kapsle. Odchytové lamely Q sú spojené so zberným cylindrom Q, do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk Q, ktorý má uprostred sieťku na odtok vody Z.Na aplikačný disk Q sa nanesie vrstva adhéznej emulzie, ktorá obsahuje spóry jedného druhu alebo spóry viacerých druhov entomopatogénnych húb a aplikačný disk Q sa umiestni do zberného cylindra Q. Do priestoru pod krycou strieškou l sa umiestni kapsľa s feromónom konkrétneho druhu, prípadne súprava kapslí s feromónmi vybraných druhov podkôrneho hmyzu. Takto pripravené zariadenie sa následne inštaluje v oblasti so zvýšeným výskytom podkôrneho hmyzu. Zariadenia sa inštalujú v otvorenom priestore vo vzdialenosti 25 metrov od okraja lesa, pričom jednotlivé zariadenia sú od seba vzdialené 20 metrov. Optimálny čas expozície zariadenia je po celý čas výskytu podkôrneho hmyzu v danej oblasti.Na aplikačný disk Q sa nanesie vrstva adhéznej emulzie, ktorá obsahuje spóry entomopatogénnej huby Beauvería bassíana v požadovanej koncentrácii a aplikačný disk Q sa umiestni do zberného cylindra Q. Do priestoru pod krycou strieškou l sa na spojovací komponent i prichytí feromónová kapsľa s feromónom pre lykožrúta smrekového. Takto pripravené zariadenie sa následne inštaluje v oblasti s výskytom lykožrúta smrekového. Zariadenia sa inštalujú v otvorenom priestore vo vzdialenosti 25 metrov od okraja lesa, pričom jednotlivé zariadenia sú od seba vzdialené 20 metrov. Optimálny čas expozície zariadenia na aplikáciu spór entomopatogénnych húb je po celé obdobie výskytu lykožrúta v smrekového v ošetrovanej oblasti.Priklad 4 Na aplikačný disk Q sa nanesie vrstva adhéznej emulzie, ktorá obsahuje spóry entomopatogénnej huby Memrhyzíum anísopliae v požadovanej koncentrácii a aplikačný disk Q sa umiestni do zberného cylindra Q.D 0 priestoru pod krycou strieškou l sa na spojovací komponent í prichytí feromónová kapsľa s feromónom pre lykožrúta smrekového. Takto pripravené zariadenie sa následne inštaluje V oblasti s výskytom lykožrúta smrekového. Zariadenia sa inštalujú v otvorenom priestore vo vzdialenosti 25 metrov od okraja lesa, pričom jednotlivé zariadenia sú od seba vzdialené 20 metrov. Optimálny čas expozície zariadenia na aplikáciu spór entomopatogénnych húb je po celé obdobie výskytu lykožrúta v smrekového v ošetrovanej oblasti.Vynález je využiteľný na biologický boj proti lykožrútovi smrekovému a niektorým ďalším druhom podkôrneho hmyzu v hospodárskych lesných porastoch s cieľom šírenia spór entomopatogénnych húb v populáciách týchto lesnícky významných škodcov.l. Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou Cestou, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z krycej Striešky (1) vybavenej závesným držiakom (2), ktoráje spojená s odchytovými lamelami (3) prostredníctvom spojovacieho komponentu (4) na prichytenie feromćnovej kapsle, pričom odchytové lamely sú spojené so zberným cylindrom (5), v ktorom je umiestnený aplikačný disk(6), ktorý má uprostred sieťku (7) na odtok vody.2. Zariadeniepodľanárokuč. l, Vyznačujúce sa tým,vrstvou adhezívnej emulzie, obsahujúcej spory entomopatogénnych húb.že aplikačný disk (6) je pokrytý

MPK / Značky

MPK: A01N 63/04, A01M 1/02, A01M 5/02

Značky: biologickou, škodlivého, podkôrneho, zariadenie, znižovanie, hmyzu, cestou, počtu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-288336-zariadenie-na-znizovanie-poctu-skodliveho-podkorneho-hmyzu-biologickou-cestou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou cestou</a>

Podobne patenty