Spôsob výroby topánok

Číslo patentu: 288292

Dátum: 09.07.2015

Autor: Chen Ming-te

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je spôsob výroby topánok, kde vrchná časť (201), spájajúci člen (202) a podošva (203) sa zovrú medzi prvú formu (10) a druhú formu (30) vybavenú dutinou. Druhá forma (30) je elektronicky spojená s ultrazvukovým energetickým zariadením. Podošva (203) a spájajúci člen (202) sa pripevnia k vrchnej časti (201) pomocou ultrazvukového zvárania.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby topánok a najmä zdokonaleného spôsobu výroby topánok použitím formy obsahujúcej ultrazvukové tepelnoenergetické zariadenie na spojenie spájajúceho člena a podošvy a pripojenia na vrchnú časť topánok.Bežný spôsob výroby topánok je znázornený na obrázku 1 a obvykle zahrňuje vrchnú časť, spájajúci člen a podošvu, kde podošva je spojená s vrchnou časťou naliatím do formy alebo prilepením. Podošva musí byť spojená so spájacím členom pred tým, ako bude spojená s vrchnou časťou, a spôsoby spojenia medzi spájajúcim členom a podošvou sú lepenie alebo prišitie. Ale je známe, že veľkosti spájajúceho člena vo všeobecnosti zahŕňajú tolerancie, pre ktoré je spáj ajúci člen väčší ako podošva.Ked sa spájajúci člen prilepí alebo prišije k podošve, topánka má na svojom obvode hrčky, ktoré nie sú na trhu (pri predaji) prijateľné.Uvedený spôsob je v rôznych variantoch použitý napr. v dokumente DE 3840263 A 1. V niektorých dokumentoch sa spomína použitie ultrazvukových vibrácií na pripevnení podošvy so zvrškom, v US 4128609 a DE 10348769 na zosilnenie pripevnenia podpátku vysokých topánok, pričom v DE 10348769 je použité lepidlo v EP 2084981 sa uvádza možnosť použitia ultrazvukových vibrácií na spojenie zvršku a podošvy bez spáj ajúceho člena pre prípad špeciálnych topánok vyrobených z polyuretánového materiálu.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť nový všeobecne použiteľný spôsob výroby topánok použitím ultrazvuku na vibráciu formy, a to s cieľom generovať teplo, aby sa spájajúci člen a podošva bezpečne spojili a pri spojení s vrchnou časťou topánky znížili riziká nedostatkov, ktoré vznikajú pri spojení konvenčným spôsobom.Spôsob výroby topánok, pričom topánka pozostáva z vrchnej Časti, spájajúceho člena a podošvy, spočíva v použití prvej formy vyrobenej z tvrdého materiálu a druhej formy. Druhá forma obsahuje dutinu a topánka sa vytvorí v dutine druhej formy. Topánka je tvorená vrchnou časťou, spájajúcim členom a podošvou. Spojenie podošvy, spájajúceho člena a vrchnej časti sa uskutočňuje v dutine druhej formy takým spôsobom, že druhá forma pomocou ultrazvukovej prenosovej vrstvy vĺn a ultrazvukovej neprenosovej vrstvy vĺn vysiela ultrazvukovú tepelnú energiu, vytvorenú ultrazvukovým tepelnoenergetickým zariadením elektronicky spojeným s druhou formou, do spájajúceho člena a podošvy. Ultrazvukové energetické zariadenie vibruje druhú formu pri frekvenčnom rozpätí od 15 kHz do 20 kHz, čo spôsobuje, že druhá forma vysiela ultrazvukovú tepelnú energiu do spájajúceho člena a podošvy. Teda vrchná časť, spájajúci člen a podošva sa pri vytváraní topánky zovrú medzi prvú formu a druhú formu a tepelná energia vysielaná ultrazvukovým energetickým zariadením spoj eným s druhou formou zabezpečí požadované spojenie a natavenie spáj ajúceho člena a podošvy a ich bezpečné pripojenie k vrchnej časti.Hlavný cieľ tohto vynálezu je poskytnúť spôsob výroby topánok, ktorým sa dosiahne redukcia výroby chybných výrobkov pri spojení podošvy, spájajúceho člena a vrchnej časti. Uvedeným spôsobom nevzniknú žiadne hrčky alebo medzery vytvorené medzi spájajúcim členom a vrchnou časťou, k čomu dochádza pri spôsoboch podľa doterajšieho stavu techniky. Uvedený vynález bude viac zrejmý z nasledujúceho opisu, keď sa vezmú do úvahy priložené obrázky, ktoré ukazujú, iba z ilustračných dôvodov, výhodné uskutočnenie podľa tohto vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresoch Obrázok 1 je schematický pohľad na zobrazenie konvenčného spôsobu výroby topánky. Obrázok 2 je schematický pohľad na zobrazenie spôsobu výroby topánok podľa tohto vynálezu. Obrázok 3 je prierezový pohľad na zobrazenie spôsobu výroby topánok podľa tohto vynálezu. Príklad uskutočnenia vynálezuSpôsob výroby topánok spočíva V tom, že na prvú formu m, obsahujúcu prvý povrch Q, sa nasadí topánka E (obr. 2, obr. 3).Topánka Q pozostáva z vrchnej časti 201, spájajúceho člena 202 a podošvy . Vrchná časť Q obsahuje spodnú časť ZOQ a zvršok Q. Spájajúci člen Q a podošva E sa pri vytváraní topánky pripevňujú k spodnej časti Q vrchnej časti E. Spájajúci člen a a podošva E sú vyrobené z termoplastického materiálu.Druhá forma Q obsahuje dutinu a topánka Q sa vytvorí v dutine druhej formy Q. Druhá forma Q je elektronicky spojená s ultrazvukovým energetickým zariadením (nie je zobrazené) a môže vysielať ultrazvukovú tepelnú energiu do spájajúceho člena 1 a podošvy E. Druhá forma Q obsahuje ultrazvukovú prenosovú vrstvu vln É a ultrazvukovú neprenosovú vrstvu vln Ľ.Vrchná časť E, spájajúci člen Q a podošva Q sa pri vytváraní topánky Q zovrú medzi prvú formu Q a druhú formu 30, pričom sa pomocou ultrazvukového energetického zariadenia rozvibruje druhá forma Q pri frekvenčnom rozpätí od 15 kHz do 20 kHz, čo spôsobuje, že druhá forma Q vysiela ultrazvukovú tepelnú energiu do spájajúceho člena 202 a podošvy Q. Tepelná energia dôkladne spojí a nataví spájajúci člen Q a podošvu m a spájajúci člen Ľ a podošva E sú bezpečne pripevnené k spodnej časti Q vrchnej časti 201. Týmto pri zavaľovaní nevzniknú žiadne hrčky na spáj ajúcom člene Ľ a na podošve E.Spáj ajúci člen E a podošva E sú podľa spôsobu podľa tohto vynálezu perfektne prispôsobené vrchnej časti E. Nevzniknú Žiadne hrčky alebo medzery medzi spáj ajúcim členom Ľ a vrchnou časťou E.Zatiaľ čo sme ukázali a opísali vyhotovenie podľa tohto vynálezu, odborníkom z danej oblasti by malo byť zrejmé, že ďalšie vyhotovenia môžu byť uskutočnené bez toho, aby sa vyšlo z rozsahu tohto vynálezu.l. Spôsob výroby topánok, pričom topánka (20) pozostáva z vrchnej časti (201), spájajúceho člena (202) a podošvy (203) s použitím ultrazvukovej energie, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že Vrchná časť (201),spájajúci člen (202) a podošva (203) sa zovrú medzi prvú formu (10) vyrobenú z tvrdého materiálu a druhú formu (30) vybavenú dutinou, pričom druhá forma (30), ktorá je elektronicky spojená s ultrazvukovým energetickým zariadením, vysiela ultrazvukovú tepelnú energiu do spájajúceho člena (202) a podošvy (203).2. Spôsob podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že spájajúci člen (202) je vyrobený z termoplastického materiálu.

MPK / Značky

MPK: A43B 9/20, A43B 13/02, B29D 35/14, A43D 86/00

Značky: spôsob, topánok, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-288292-sposob-vyroby-topanok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby topánok</a>

Podobne patenty