Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase

Číslo patentu: 288224

Dátum: 16.09.2014

Autori: Navickas Kestutis, Božek Pavol, Tanuška Pavol, Ondriga Ľuboš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase obsahuje nosič (4) so snímačom (1) na identifikáciu rozdielnosti homogénnosti prostredia, zariadenie (3) na riadenie nosiča (4). Zariadenie (3) je prepojené s ovládacou jednotkou (5), pričom nosič (4) ďalej obsahuje lokalizačné zariadenie (2) s GPS na presné určenie pozície nosiča (4) v prehľadávanom poli (7). Ovládacia jednotka (5) je prepojená so snímačom (1) a lokalizačným zariadením (2) na zber a spracovanie získaných údajov, pričom prepojenie je realizované cez satelit (6) a/alebo bezdrôtovou sieťou.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka systému na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov V reálnom čase.Doteraz známe štandardne používané metódy, spôsoby a postupy identifikácie rozdielnej homogénnosti sa vykonávajú manuálne. Pri takomto spôsobe identifikácie je osoba hlavným nosičom identifikačného systému. Rozumie sa tým napríklad vyhľadávanie neznámych, potencionálne nebezpečných, či život ohrozujúcich predmetov v pôde alebo piesku. Existujú dva spôsoby vyhľadávania pre dané prostredie neznámych predmetovl. Elektronický prenosný systém na vyhľadávanie bližšie nešpecifíkovaných predmetov je ovládaný,manipulovaný a orientovaný človekom, ktorý je zároveň nosičom tohto systému. Tu však vzniká nebezpečie,že pri zlyhaní ľudského faktora, aj keď je elektronický systém spoľahlivý, vzniká situácia, kedy človek neurčí presné miesto hľadaného predmetu. Tým sa znižuje pravdepodobnosť presnej lokalizácie predmetu. V niektorých prípadoch lokalizácie nebezpečných predmetov nastáva situácia, kedy je človek v priamom ohrození života.2. Mechanický systém na lokalizáciu predmetov pracuje tak, že sa lokalizovaný predmet môže poškodiť,a tak dochádza k nežiaducej deštrukcii predmetu. V niektorých hraničných prípadoch dochádza k poškodeniu mechanického systému vyhľadávania.Podstatou vynálezu je systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase. Nosič je realizovaný ako viacrotorová helikoptéra, ktorá je zároveň nosičom niekoľkých nižšie opísaných systémov. Viacrotorovú helikoptéru je vhodné využiť, lebo má veľmi ľahkú ovládateľnosť s možnosťou kontinuálneho zavesenia v priestore. Jej stabilizáciu v priestore zabezpečuje inerciálny navigačný systém INS (Inertial Navigation System).Ovládanie helikoptéry je zabezpečené bud manuálnou obsluhou, alebo s možnosťou naprogramovania priestorovej trajektórie s využitím GPS systému.Systém obsahuje nasledovné zariadenial. Zariadenie automatickej identifikácie rozdielnej homogénnosti. Toto zariadenie je určené na identifikáciu hľadaných predmetov vo vymedzenom akčnom rádiu.2. Lokalizačné zariadenie na presné Ltrčenie pozičného miesta (súradnice hľadaného predmetu). Na takýto spôsob lokalizácie je určený Global Positioning System (GPS).3. Informačný systém, ktorý zabezpečuje nasledovné funkcionalitya) Evidenciu úplnosti pokrytia akčným rádiom vybraného snímača vyznačeného priestoru, v ktorom savykonáva lokalizácia zmeny homogénnosti.b) Evidenciu lokalizovaných súradníc s výskytom zmeny homogénnosti.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázomený spôsob využitia systému na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase.Na obrázku l je znázomený nosič systému. Na obrázku 2 je znázomená základná zostava systému. Na obrázku 3 je zznázomené celkové pokrytie prehľadávaného poľa.Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogćnnosti materiálov v reálnom čase je možné použiť na bezkontaktné vyhľadávanie napríldad neznámych, potencionálne nebezpečných, či život ohrozujúcich predmetov v pôde alebo piesku. , Na obrázku 1 je znázomený nosič i ako viacrotorová helikoptéra, ktorá má inštalovaný snímač l na identifikáciu rozdielnej homogénnosti, lokalizačné zariadenie g na presné určenie pozičného miesta nosiča Q, 10zariadenia ą na riadenie nosiča i a ďalej na obrázku l je znázomená stabilná ovládania jednotka j celého systému.Na obrázku 2 je znázomený celý systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase s bezdrôtovým prepojením so stabilnou ovládacou jednotkou Q, so satelitom Q,ktorý je využívaný aj na presnú lokalizáciu nosiča g.Na obrázku 3 je znázomený spôsob prehľadávania vymedzeného poľa 1 akčným rádiom g a nosičom 5. Pri zaznamenaní a vyhodnotení zmeny homogénností materiálov zaznamená presnú súradnicu výskytu zmeny homogćnnosti s využitím GPS, vyšle signál do stabilného ovládacieho systému ž.Takto je možné automaticky vytvoriť virtuálnu mapu zobrazenú na ovládacej jednotke § so zaznamenanými súradnicami neznámych predmetov. Neznáme predmety sú identiñkované na základe zmeny homogénností materiálu v prehľadávanom poli 1.Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje nosič (4) so snímačom (l) na identifikáciu rozdielnosti homogénnosti prostredia, potom zariadenie (3) na riadenie nosiča (4), kde zariadenie (3) je prepojené s ovládacou jednotkou (5), pričom nosič (4) ďalej obsahuje lokalizačné zariadenie (2) s GPS na presné určenie pozičného miesta nosiča (4) v prehľadávanom poli (7), kde potom ovládacia jednotka (5) je prepojené so snímačom (l) a lokalizačným zariadením (2) na zber a spracovanie získaných údajov, pričom prepojenie je realizované cez satelit (6) a/alebo bezdrôtovou sieťou.

MPK / Značky

MPK: G01V 11/00, B64D 45/00

Značky: automatické, vyhodnocovanie, systém, čase, reálnom, meranie, materiálov, homogénnosti, změny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-288224-system-na-automaticke-meranie-a-vyhodnocovanie-zmeny-homogennosti-materialov-v-realnom-case.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase</a>

Podobne patenty