Číslo patentu: 288177

Dátum: 12.03.2014

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby portlandského cementu, kde sa výpalom surovinovej múčky v rotačnej peci z výroby slinku s prevahou alitu nad belitom (alitický slinok) s obsahom 0,01 až 1,5 % hmotn. P2O5 úpravou chemického zloženia surovinovej múčky zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72 a použitím materiálov obsahujúcich P2O5 alebo zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72, zmenou silikátového modulu MS z 1,7 až na 3,5 a použitím materiálov obsahujúcich P2O5 prejde na výrobu slinku s prevahou belitu nad alitom (belitický slinok) s obsahom 0,01 až 3 % hmotn. P2O5, a rovnako sa opačným postupom prejde z výroby belitického slinku na výrobu alitického slinku, a cement sa vyrobí spoločným mletím oboch slinkov v pomere podľa požadovaných výsledných vlastností portlandského cementu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby portlandského cementu.Portlandský cement sa vyrába mletím cementárskeho slínku s regulátorom tuhnutia (sadrovec CaSO 2 HZO,anhydrit CaSO 4, sadra CaSO . 1/2 HZO) pripadne aj s prísadami a prímesami (podľa európskej normy EN 197-1), pričom rozhodujúce pre kvalitu a vlastnosti cementu je fázové zloženie slínku.Portlandský slinok je svojim chemickým zložením charakterizovaný rôznym pomerom štyroch hlavných oxidov CaO (55 až 70 ), SiOZ (16 až 26 ), A 103 (4 až 8 ) a FezOg (2 až 5 ), ktoré pri vysokých teplotách vzájomne reagujú za vzniku hlavných slínkových minerálov V množstve V rozmedzí 50 až 85 alitu(C 38), 15 až 30 belitu (CZS), 5 až 15 C 3 A a 5 až 15 C 4 AF (C CaO, S SiOz, A Al 2 O 3, F Fe 2 O 3), pričom C 3 A a C 4 AF tvoria medzerovitú taveninu. V špeciálnych prípadoch je zloženie slínku modifíkované na znížený až nulový obsah C 3 A, belitu, alebo na znížený obsah alitu.Portlandský slinok je napr. v EN 197-1 definovaný, že musí obsahovať minimálne dve tretiny kremičitanov vápenatých, alitu a belitu a hmotnostný pomer C/S nesmie byť menší než 2.Americká norma ASTM C-150 dokonca rozlišuje aj medzi portlandským slinkom na základe jeho zloženia rôzne druhy portlandských cementov a to cement typu I na všeobecné použitie s obsahom alitu 50 až 65 a belitu 10 až 30 cement typu III s vysokými skorými pevnosťami s obsahom alitu 55 až 65 a belitu 5 až 25 , ktoré sa vyrábajú zo slinkov s vysokým obsahom alitu a cement typu IV s nízkym hydratačným teplom s obsahom alitu 35 až 45 a belitu 28 až 35 , ktorý sa vyrába zo slinkov s vysokým obsahom belitu.Bežnejší obsah belitu vo vysokobelitických cementoch sa pohybuje tesne nad 50 hmotn. a obsah alitu tesne nad 20 hmotn. (T. Sui et al, Joumal of Advanced Concrete Technology, Vol. 2, No. 2, pp, 201 - 206,2004).Výroba portlandských slinkov je v existujúcich cementárňach bežnou rutinnou záležitosťou. Problém nastáva pri ďalšom zvyšovaní obsahu belitu nad 35 . Keďže belit je fáza s nižším nárastom pevnosti ako alit,aby bol dostatočne aktívny, musí sa stabilizovať vo vysokoteplotných, dobre hydraulicky aktívnych modifikáciách B-CZS a ď-CZS. Pokiaľ k stabíliúcii štruktúry vysokoteplotných, aktívnych modiñkácií belitu B-CZS a ď-CZS nedôjde, dochádza k nežiaducej modifíkačnej premene na neaktívny y-CZS (Taylor, H, F. W., Cement Chemistry, 2 edition, Thomas Telford Publishing, 1997, pp. 13 - 19 (ISBN 0 7277 2592 0, čo je spojené s rozmšením slínku (portlandské slinky sú tvarom nepravidelné guľôčky) na práškový y-CZS, ktorý nevykazuje žiadne hydraulické vlastností. Prachový podiel sa pritom technologicky nedá spracovať, lebo v chladiči slínku, ktorý je projektovaný na bežný sférický slinok, sa prachový podiel tlakovým chladiacim vzduchom vznáša a vracia do pece, zahlcuje pecný systém a znemožňuje výrobu (Bye, G. C, Portland cement, 2 edition, Thomas Telford Publishing, 1999, pp. ll - 12 (ISBN 0 7277 2766 4. Vyrábať belitický slinok bez stabilizácie vysokoteplotných modiñkácií CZS nie je prakticky možne a vzhľadom na žiadnu hydraulickú aktivitu y-C 2 S ani žiaduce.V riešení podľa US 5509962 sa obsah aktívneho belitu zvýšil na hodnoty 88 až 94 hmotn. a stabilizoval sa s 3 až 5 hmotn. Fe 2 O 3, 1 až 4 hmotn. NazO a 1 až 4 hmotn. KZO. Stabilizácia vysokoteplotných aktívnych modifíkácií belitu B-CZS tť-CZS alkáliami NaZO a KZO a Fe 2 O 3 (US 5509962) je jednou z ciest ako zabrániť modifikačnej premene na y-CZS a vyrobiť aktívny belitický slinok. Avšak vnášanie alkálií do pecného systému a cementov prináša problémy. Alkálie pri výpale v modemých cementárskych rotačných peciach s cyklónovým výmenníkom tepla sú vážnou prekážkou, keďže prítomnosť alkálií resp. ich chloridov a síranov spôsobuje vznik nálepkov V pecnom systéme, znižovanie výkonov a upchávanie výmenníka tepla (SK 287017). Ďalej zvyšovanie obsahu alkálií v cementoch vedie k zvýšeniu náchylnosti kameniva k alkalicko-kremičitej reakcii v betónoch, t. j. k alkalickému rozpinaniu kameniva a deštrukcii betónov, preto je obsah alkálií v portlandských cementoch limitovaný NazO 0,658 KZO 0,6 hmotn. (STN EN 206-1/NA).Zvyšovanie podielu belitu v portlandských cementoch nemusi byť realizované iba zvyšovaním podielu belitu v alitických slinkoch alebo výrobou vysokobelitických slinkov, ale je možná aj výroba portlandských cementov kombináciou dvoch druhov samostatne vyrobených slinkov, a to vysokoalitického a vysokobelitického s cieľom dosiahnutia určitých kvalitatívnych požiadaviek.V riešení podľa JP 6048789 sa pripravuje ultranizko-exotermický vysokopecný cement typu B miešanim 15 až 30 hmotn. alitovej zložky s 50 až 75 hmotn. belitovej zložky, 4 hmotn. C 3 A a 6 až 18 hmotn. C 4 AF a k danému výslednému cementovému slínku sa pridáva sadrovec. l( 40 až 60 hmotn. získaného cementu sa pridáva práškovitá vysokopecná granulovaná troska v množstve 60 až 40 hmotn., čím sa dosiahne významné zníženie exotermy a prevencia zníženia odolnosti vytvrdnutého betónu.Riešením podľa JP 7215742 sa pripravuje cement s nízkym vývojom hydratačného tepla, nižším než uportlandského cementu s miernym vývojom hydratačného tepla, a rovnakým vývoj om počiatočných pevnosti do doby 7 dni ako u portlandského cementu s miemym vývojom hydratačného tepla. Cement s nízkym vývojom hydratačného tepla je zmes 60 až 90 belitového typu cementu s obsahom C 2 S nad 50 a alitového typu cementu s memým povrchom podľa Blaina nad 4000 cmz/g a s obsahom C 5 S nad 50 a celkovo zmes obsahuje nad 40 C 2 S a nad 5 hmotn. C 58.Riešením podľa JP 8175854 sa pripravuje nízkoexotermická cementová zmes majúca nízky vývoj hydratačného tepla a vysoké počiatočné pevnosti miešaním a mletím belitického cementového slinku a alitického cementového slinku spolu so sadrovcom v určenom hmotnostnom pomere. Belitický cementový slinok obsahujúci najmä belit sa mieša v množstve 30 až 90 hmotn. s 70 až 10 hmotn. alitického cementového slinku obsahujúceho najmä alit a melíe. Výsledná zmes obsahuje pod 8 hmotn. C 5 A a dosahuje rovnaké termické a pevnostné vlastnosti ako tradičné dvojzložkové alebo trojzložkové zmesi na báze jemne mletej vysokopecnej granulovanej trosky alebo popolčeka s výbomou stabilitou a kvalitou.Riešenie v dokumente JP 2007223819 sa týka belitového miešaného cementu s vysokou pevnosťou a metódy výroby betónových výrobkov s vysokou pevnosťou z daného cementu. Belítový miešaný cement sa pripravuje miešaním cementovej nnesi tvorenej najmä alitom a cementovej zmesi tvorenej najmä belitom s memým povrchom od 5000 do 9000 cmz/g.V bežných slinkoch sa nachádzajú fosforečnany na úrovniach do 0,2 hmom. P 205. Fosforečnany ovplyvňujú vývoj slinkových fáz pri výpale, začiatok a časy tuhnutia cementov a tiež vývoj pevnosti cementov. Zvyšovanie obsahu fosforečnanov v slinkoch najmä nad l hmotn. P 205 má negatívny vplyv na nárast skorých pevnosti, pretože fosforečnany znižujú obsah alitu stabilizáciou belitu (Puntke, S. and Schneider, M.,Cement Intemational, Vol. 6, No. 5, pp. 81 - 93, 2008).V oblastiach rovnovážnych diagramov C-S-P (P P 205) s vysokým obsahom P 205 sú belity stabilizované do tej miery, že alit reakciou belitu a voľného vápna ani nevzniká. Tuhé roztoky belitov v sérii C 2 S - C 3 P sú stabilizované pri izbovej teplote vo vysokoteplotných modiñkáciách B, a a a (Salge, H. and Thormann, P.,Zement-Kalk-Gips, No. ll, pp. 532 - 539, 1973).V prípade belitu stabilizovaného s P 205 bola hydraulicita (ať-C 2 S dokonca vyššia ako v prípade B-C 2 S(Matkovic, B. and Young, J., F., 8 Intemational Congress on Chemistry of Cement, Rio de Janeiro, Brasil,Vol. II, pp. 276 - 281, 1986).a-C 2 S s P 205 vykazuje pri hydratácii vyššie hydratačné teplo ako B-C 2 S, no B-C 2 S začína hydratovať podstatne skôr ako riť-C 2 S (Müller, R., Neubauer, J. and Götz-Neunhoeffer, F., 11 Intemational Congress on Chemistry of Cement, Durban, South Africa, pp. 1043 - 1053, 2003). Modiñkácia a-C 2 S nevykazovala hydraulické schopnosti.V prípade alitu fosforečnany P 205 podporujú tvorbu M 1 polymorfnej formy C 5 S, ktorá má lepšie hydraulitické vlastnosti a vyšší vývoj počiatočných pevnosti než druhá polymorñiá forma M 3-C 3 S z modiñkácií alitu bežne sa vyskytujúcich v slinkoch, čo môže zvýšiť pevnosti v tlaku cementu až o 10 (Staněk, T. and Sulovský, P., Cement and Concrete Research, Vol. 32, pp. 1169 - 1175, 2002).V dokumente SK 286 325 je opísané riešenie, ktorým sa dá znížiť inhibičný účinok P 205 na tvorbu slinkových fáz najmä alitu, a tým vyrobiť vysokoalitický cementársky slinok so zvýšeným obsahom fosforu bez negatívneho dopadu na kvalitu cementov. Vysokoalitický slinok so zvýšeným obsahom fosforu a so zníženým inhibičným účinkom P 205 podľa riešenia SK 286 325 dosahuje bežne vysoký obsah alitu, niekoľko násobne vyšší než obsah belitu, ako je to uvedené v dokumente SK 4488 U. Riešenie SK 286 325 sa týka výroby vysokoalitického cementárskeho slinku so zvýšeným obsahom P 205 s použitím materiálov obsahujúcich fosfor. Obsah P 205 v alitickom slinku sa však môže zvyšovať len do hladiny, pri ktorej ešte nie sú ohrozená kvalitatívne vlastnosti cementov spôsobené nadmemým znížením obsahu alitu.Nevýhodou alitického slinku je, že aj napriek zníženiu inhibičného účinku P 205 podľa riešenia SK 286 325, stále existuje homá limitná hranica pre využitie materiálov obsahujúcich fosfor, najmä odpadov a vedľajších produktov, nad ktorou už dochádza k zníženiu kvality cementov.Nevýhodou belitického slinku je, že bez stabilizácie hydraulicky aktívnych vysokoteplotných modifikácií(ať-C 2 S a B-C 2 S nie je ho možné použiť na výrobu cementov.Ako materiály obsahujúce fosfor sa pri výrobe portlandského slinku začali používať odpady obsahujúce fosfor pridávané bud do cementárskych surovinových zmesí vo forme fosforečnej trosky W 0 9003340, a v podobe odpadov z výroby fosforečnanových hnojív RU 2147016, alebo do plameňov pecí ako altematívne palivá v podobe jemne mletých kalov z čistiarní odpadových vôd (Ad Takx, 5 VDZ Congress, Düsseldorf Germany, pp. 357 - 360, 2002) a živočíšnych odpadov PL 197240, najmä mäsovokostných múčok (Pech, M. and Douillet, G., 5 VDZ Congress, Düsseldorf, Germany, pp. 352 - 356, 2002).Cementársky slinok sa vypaľuje v rotačnej peci zo surovinovej múčky ajeho fázové zloženieje určované chemickým zložením surovinovej múčky. Pre najdôležitejšie vlastnosti cementu, predovšetkým pre jeho pevnosti, je rozhodujúci pomer alitu a belitu v slinku. S rastúcim obsahom belitu v slinku klesajú pevnosti cementu, súčasne však klesá spotreba paliva a emisie C 02 a rastie výkon rotačnej pece a klesajú výrobné náklady.Chemické zloženie surovinovej múčky sa nastavuje na podiely oxidov - moduly, a to stupeň sýtenia vápnom Su (l), ktorý sa pohybuje pri bežných alitických slinkoch v rozmedzí 90 až 100, silikátový modul M 5(2), ktorý sa pohybuje v rozmedzí 1,7 až 2,7 a aluminátový modul MA (3), ktorý sa pohybuje v rozmedzí 1,5 až 2,5.V prípade výroby belitického slinku stupeň sýtenia vápnom Su klesá na úrovne 70 - 85, silikátový modul M 5 rastie nad 3 a aluminátový modul MA bežne vzrastie nad 2,5.Pretože možnosti zámemého ovplyvňovania vlastností cementu zmenami chemického zloženia surovinovej múčky, a tým aj obsahu belitu v slinku, sú pri tejto technológii veľmi obmedzené, vyrába sa obvykle slinok s vysokým obsahom alitu so stálym fázovým zložením a vlastnosti cementu sa nastavujú iba mletím a množstvom prísad a primesí, predovšetkým množstvom granulovanej vysokopecnej trosky, menej už ostatnými prímesami a doplňujúcimi zložkami, ktoré povoľuje nonna EN 197-1.Cieľom tohto vynálezu je výroba portlandskćho cementu so zvýšeným obsahom belitu, s minimalizovanými výrobnými nákladmi a emisiami C 02, a presne nastaviteľnými vlastnosťami. Cieľom tohto vynálezu je tiež dosiahnutie čiastočnej náhrady granulovanej vysokopecnej trosky v prípade výroby portlandských cementov, portlandských troskových cementov, portlandských zmesových cementov s vysokopecnou granulovanou troskou ako hlavnou zložkou, vysokopecných cementov, zmesových cementov a všetkých cementov s vysokopecnou granulovanou troskou ako doplňujúcou zložkou, špeciálnych cementov, ako sú cementy síranovzdomé, cementy s nízkym hydratačným teplom, cementy s nízkou začíatočnou pevnosťou, cementy do mált na murovanie a omietky a rôznych zmesí obsahujúcich cement s prídavkom vysokopecnej granulovanej trosky.Uvedený cieľ sa dosiahne spôsobom výroby portlandského cementu podľa tohto vynálezu. Podstata riešenia spočíva v tom, že výpalom v rotačnej peci sa striedavo vyrobia nastavením chemického zloženia surovinovej múčky samostatne dva druhy slinkov, slinok s prevahou alitu nad belitom (alitický slinok) s obsahom 0,0 l až 1,5 hmotn. P 205 a slinok s prevahou belitu nad alítom (belitický slinok) s obsahom 0,0 l až 3 hmotn. P 205. Cement sa vyrobí spoločným mletím oboch slinkov v pomere v závislosti od požadovaných výsledných vlastností portlandského cementu.Chemické zloženie surovinovej múčky je pri prechode z výroby alitického slinku na výrobu belitického slinku upravené zmenou stupňa sýtenia vápnom a použitím P 205 obsahujúcich materiálov tak, že so zvyšovaním obsahu P 205 v slinku z 0,0 l až na 3 hmotn. sa stupeň sýtenia vápnom SL znižuje zo 100 až na 72.Tiež môže byť chemické zloženie surovinovej múčky pri prechode z výroby alitického slinku na výrobu belitického slinku upravené zmenou stupňa sýtenia vápnom, zmenou silikátového modulu a použitím P 205 obsahujúcich materiálov tak, že so zvyšovaním obsahu P 205 v slinku z 0,01 až na 3 hmotn. sa stupeň sýtenia vápnom Su) znižuje zo 100 až na 72 a silikátový modul M 5 sa zvyšuje z 1,7 až na 3,5.Oba slinky sa vyrábajú striedavo, pričom pri výpale belitického slinku, ktorý sám nevytvára stabilný pecný nálepok v slinovacom pásme rotačnej pece, sa využíva nálepok po predchádzajúcom výpale alitického slinku. Znižením podielu taveniny v belitickom slinku na cca 10 sa opotrebenie pecných nálepkov pri výpale belitického slinku zníži na minimum.Spoločným mletím slinkov s rozdielnymi obsahmi týchto fáz sa dosiahne presnejšie nastavenie pomeru alit/belit v cemente. Vlastnosti cementu sa nastavujú pomerom oboch slinkov s regulátorom tuhnutia, prípadne aj s prísadami a prímesami.V dôsledku veľmi nízkej hydraulickej aktivity belitu však týmto spôsobom nie je možne obsah belitu v cemente zvýšiť k obsahom, aké majú aktívne beliticke cementy, a tento spôsob má povahu iiedenia alitického slinku podobne, ako je to v prípade prídavkov granulovanej vysokopecnej trosky, keďže belitický slinok začne hydratovať a vyvíjať vysoké pevnosti a zvýšené hydratačné teplo až oneskorene podobne ako granulovaná vysokopecná troska a tiež chemické zloženie belitického slinku je blízke chemickému zloženiu granulovanej vysokopecnej trosky na rozdiel od alitického slinku.Výkon rotačnej pece je pri výpale belitického slinku podstatne vyšší. Teplota výpalu je nižšia a slinovacie pásmo v rotačnej peci je podstatne kratšie ako pri výpale alitického slinku. Podstatne nižšie je pri tomto výpale aj memá spotreba paliva a emisie C 02. Oddelený výpal belitického slinku a nižšia teplota výpalu umož 10ňujú výrazné zvýšenie obsahu P 205 v belitickom slinku a následne aj vo výslednom cemente a stabilizáciu hydraulicky aktívnej šej modifikácie belitu u-C 2 S a 3-C 2 S.V prípade zavedenia P 205 čiastočnou náhradou primámeho paliva mäsovokostnou múčkou, prípadne kalmi z čistiamí odpadových vôd, sa v dôsledku zvýšenia hydraulickej aktivity belitu dosiahne súčasne výrazné zvýšenie obsahu belitu v konečnom produkte a úspora primámeho paliva. Naviac, spaľovaním mäsovokostných múčok a kalov z čistiamí odpadových vôd ako biomasy -C 02 neutrálneho paliva sa znižujú emisie C 02, keďže spaľovaním biopalív emisie C 02 nestúpajú, ale sú relativne rýchlo spotrebované na vznik a rast ďalšej biomasy. Využitie biopalív ako obnoviteľného zdroja energie účinne napomáha nahrádzať prírodné neobnoviteľné fosílne palivá, čo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.Obsah belitu V obvyklom portlandskom cemente sa V tomto pripade môže zvýšiť až na 25 až 30 hmotn. pri zachovaní pevnosti z jednorazovo vypaľovaného alitického slinku.Do cca 25 až 30 hmotn. belitu v zmesi oboch slinkov ide o výrobu obvyklćho aliticko-belitického slinku s obvyklým použitím vrátane jeho použitia na výrobu portlandských cementov, portlandských troskových cementov, portlandských zmesových cementov s vysokopecnou granulovanou troskou ako hlavnou zložkou,vysokopecných cementov, zmesových cementov a všetkých cementov s vysokopecnou granulovanou troskou ako doplňujúcou zložkou, špeciálnych cementov, ako sú cementy siranovzdomé, cementy s nízkym hydratačným teplom, cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou, cementy do mált na murovanie a omietky a rôznych zmesi obsahujúcich cement s prídavkom vysokopecnej granulovanej trosky. Rôzne zmesi obsahujúce cement s prídavkom vysokopecnej granulovanej trosky sú bežné betónové zmesi, betónové zmesi na výrobu tvámíc a prefabrikátov, betónové zmesí pre cementobetónové kryty vozoviek, tunely, mosty, viadukty, cement obsahujúce zmesi pre stabilizačné podklady, kameniva spevnené cementom, betóny pre masívne a veľkoobjemové stavby, striekané betóny, potery, cementové lepidlá na obklady a dlažby, cementové lepidlá pre zatepľovacíe systémy, tepelnoizolačné malty, vodoizolačné zmesi, špárovacie hmoty, malty na murovanie,malty na omietanie, stierky, štuky, suché omietkové zmesi, nivelizačné zmesi, injektážne zmesi, tesniace suspenzie, zmesi na ochranu a opravu betónových konštrukcií, sanačné zmesi a pod.Ďalšie zvyšovanie obsahu vysoko belitického slinku v zmesi, a tým obsahu belitu v cemente, je čiastočnou náhradou granulovanej vysokopecnej trosky v prípade portlandských cementov, portlandských troskových cementov, portlandských zmesových cementov s vysokopecnou granulovanou troskou ako hlavnou zložkou, vysokopecných cementov, zmesových cementov a všetkých cementov s vysokopecnou granulovanou troskou ako doplňujúcou zložkou, špeciálnych cementov, ako sú cementy siranovzdomé, cementy s nízkym hydratačným teplom, cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou, cementy do mált na murovanie a omietky a rôznych cement obsahujúcich zmesi s prídavkom vysokopecnej granulovanej trosky, aje preto spojené s poklesom krátkodobých pevnosti cementu. Miera tejto náhrady je pre jednotlivé cementáme individuálna sohľadom na náklady na dopravu a cenu granulovanej vysokopecnej trosky a na náklady na výrobu belitického slinku.Pretože rýchlosť reakcie vzniku belitu je mnohonásobne vyššia ako rýchlosť vzniku alitu, pri riešení podľa vynálezu výrazne prispieva ku zníženiu výrobných nákladov aj možnosť hrubšieho mletia surovinovej múčky na výrobu belitického slinku so zodpovedajúcou úsporou mlecej energie v porovnaní s výrobou alitického slinku.Okrem zníženia emisií C 02 v dôsledku zníženej memej spotreby paliva je pri tomto výpale významné aj zníženie emisií C 02 v dôsledku míženého podielu vápenca v surovine.Výpal belitického slinku umožňuje aj zvýšený podiel spaľovania sekundárnych - altemativnych palív a možnosť zvýšeného použitia odpadov w altemativnych surovín na výrobu surovinovej múčky. Riešenie umožňuje veľkoobjemové účinné využitie odpadov obsahujúcich P 205 pri výrobe cementárskeho slinku, ktoré inde majú iba veľmi malý aplikačný potenciál.V cementámi so suchým spôsobom výroby alitického slinku s obvyklými 10 až l 5 hmotn. belitu, 18 až 20 hmotn. medzerovitej taveniny a 0,15 hmotn. P 205 bez spaľovania mäsovokostnej múčky, sa zmenou stupňa sýtenia vápnom Su z 97 na 75 a spaľovaním mäsovokostnej múčky a kalov z čistiamí odpadových vôd a využitím odpadov z výroby fosforečnanových hnojiv ako zložky do surovinovej zmesi prejde na Výpal belitického slinku s 5 až 20 hmotn. alitu, l 0 až 12 hmotn. medzerovitej taveniny a s obsahom P 205 v slinku 2,50 hmotn. V tomto slinku je belit tvorený vysoko hydraulický aktívnou modifikáciou oť-C 2 S a 3-C 2 S s obsahom nadstechiometrického CaO, ktorá umožní zmiešanim oboch slinkov výrobu portlandského cementu s vysokým obsahom belitu.Vzhľadom na zmenený stupeň sýtenia vápnom bude tento belitický slinok vhodný na čiastočnú náhradu granulovanej vysokopecnej trosky a zmes oboch slinkov bude vhodná na výrobu portlandských cementov,

MPK / Značky

MPK: C04B 7/00, C04B 7/02

Značky: portlandský, cement

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-288177-portlandsky-cement.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Portlandský cement</a>

Podobne patenty