Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 288078

Dátum: 03.05.2013

Autor: Kučár Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisovaným spôsobom sa na začiatku procesu plastifikácie prepúšťa čpavok z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi oboma zariadeniami, autokláv sa plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a po ukončení procesu plastifikácie je tento čpavok prepúšťaný do expanznej nádrže až do vyrovnania tlakov s autoklávom a následne je odsávaný kompresorom a vývevou a je vytláčaný do expanznej nádrže.Ďalej sa opisuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastiñkáciu dreva a zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorých sa aplikuje technológia diskontinuálneho aplikovania čpavku a v ktorých sa zvyškový aplikovaný čpavok po ukončení procesu odstraňuje z technologických zariadení.Spôsob manipulácie s čpavkom a zariadenie na manipuláciu s čpavkom pri vertikálnych autoklávoch podľa ČS patentového spisu 149256 Zařízení na kontinuální chemickotermickou a mechanickou úpravu drevné hmoty je opísaný v ČS autorskom osvedčení 211080 Zařízení k provádění impregnace drevní hmoty plynným amoniakem.Na spôsob manipulácie s čpavkom sa podľa citovaných patentových spisov používa zariadenie umožňujúce odsávanie čpavku z technologického zariadenia, autoklávu a jeho opätovné skvapalňovanie a premiestňovanie do skladovacích nádrži kvapalného čpavku. Ide o dvojstupňovú kompresiu s chladením medzi jednotlivými stupňami.Pri napúšťanl autoklávu čpavkom sa čpavok V kvapalnej forme odoberá zo skladovacích nádrží a je nutné jeho následné splyňovanie.Odsávanie čpavku kompresorom z autoklávu sa deje spravidla po úroveň atmosférického tlaku. Pri ďalšom vákuovani autoklávu vývevou sa získaný čpavok pre vysoký obsah vody neskvapalňuje, ale likviduje v kyslej absorpcii.Uvedené usporiadanie má viac nevýhod.Skvapalňovaníe plynného čpavku a jeho následné splynovanie sú energeticky a ekonomicky náročné. Čpavok odsatý vývevou a následne viazaný v kyslej absorpcii predstavuje priamu stratu čpavku a požiadavky na ďalšie spracovanie vedľajších produktov, ako sú kyslé roztoky solí.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že po ukončení procesu plastifikácie je čpavok z autoklávu prepúšťaný do expanznej nádrže počas vyrovnania tlakov v autokláve a expanznej nádrži a po vyrovnaní tlakov je autokláv odsávaný kompresorom a vývevou, pričom odsatý čpavok je vytláčaný do expanznej nádrže a že na začiatku procesu plastifikácie, po odsatí vzduchu z autoklávu, je čpavok prepúšťaný z expanznej nádrže do autoklávu počas vyrovnania tlakov v autokláve a expanznej nádrží a po vyrovnaní tlakov je autokláv plnený čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a že opísaný spôsob manipulácie s čpavkom umožňuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, podľa ktorého sú na autokláv cez armatúry paralelne pripojené potrubie na prívod plynného čpavku, do ktorého je napojený redukčný ventil, expanzná nádrž, spojenie s atmosférou a chladič, na výstup ktorého sú montované armatúry napojené na sacie hrdlo vývevy a sacie hrdlo kompresora, výtlačné hrdlo ktorého je cez spätný ventil alebo uzatváraciu armatúru napojený na expanznú nádrž, pričom výtlačné hrdlo vývevy je napojené priamo na sacie hrdlo kompresora, alebo na vyrovnávaciu nádrž, ktorá je cez armatúru napojená na sacie hrdlo kompresora, alebo výtlačné hrdlo vývevy je napojené cez armatúru na absorpčné zariadenie a že pri aplikácii viacerých autoklávov je na hrdlo autoklávu montovaná armatúra.Výhodou opísaného spôsobu aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu je vylúčenie procesu skvapalňovania čpavku a jeho následného splynovania pri opakovanom plaslifikačnom procese.Procesy skvapalňovania čpavku ajeho splynovania sú energeticky náročné technológie, Spôsob aplikácie plynného čpavku V zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu umožňujú opätovné využitie čpavku odsávaného vývevou, čím sa zníži spotreba čpavku potrebného na opakovaný plastifikačný proces.Znížením množstva čpavku viazaného v absorpčnom zariadení sa znižujú náklady na množstvo absorbentu a jeho následné spracovanie ako vedľajšieho produktu plastifikácie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomená schéma spôsobu aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastiñkáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu. Pozostáva z autoklávu, expanznej nádrže, vývevy, kompresora, 10armatúr, expanznej nádrže a potrubia na prívod čpavku.Na obr. 2 sú proti obr. 1 doplnené armatúra na zavzdušnenia autoklávu, armatúra na pripojenie vyrovnávacej nádrže, armatúra na pripojenie absorpčného zariadenia, vyrovnávacia nádrž, absorpčné zariadenie, redukčný ventil, spätný ventil a chladič.Na obr. 3 je znázomená schéma zapojenia pri inštalácii viacerých autoklávov.Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastiñkáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu podľa patentového nároku je aplikovateľné pri plastiñkácii dreva plynným čpavkom. Schéma zapojenia zaríadenia je zobrazená na obr.1.Pred ďalšou plastifikáciou, po zavezení autoklávu prírezmi dreva určenými na plástifikáciu, sa autokláv uzatvorí a vzduch je z autoklávu 1 odsatý vývevou 4. Následne je plynný čpavok z expanznej nádrže g napúšťaný cez armatúm g do autoklávu l až do vyrovnania tlakov. Po vyrovnaní tlakov a uzatvorení armatúry 3 je autokláv 1 doplňovaný čpavkom na požadovaný tlak garantovaný redukčným ventilom Ľ cez armatúru Q z potrubia Q na prívod čpavku.Po skončení procesu plastiñkácie sa otvorí armatúra 1 a stlačený čpavok odchádza z autoklávu 1 cez armatúru 1 do expanznej nádrže g až do času vyrovnania tlakov V autokláve 1 a expanznej nádrži g.Po vyrovnaní tlakov sa uzatvorí armatúra ą, otvorí armatúra § a spustí kompresor 5. Čpavok je z autoklávu 1 kompresorom 5 odsávaný a vytláčaný do expanznej nádrže g až do času dosiahnutia maximálneho podtlaku, ktorýje schopný vyvodiť kompresor 5.Po dosiahnutí maximálneho podtlaku, ktorý je schopný vyvodiť kompresor 5, sa uzatvorí armatúra §, otvorí annatúra 7, spustí výveva 4 a kompresor 5.Čpavkové pary sú z autoklávu 1 odsávané vývevou g a vytláčané do sacieho hrdla Q kompresora 5, ktorým sú tlačené do expanznej nádrže g. Po dosiahnutí požadovaného podtlaku v autokláve L sa uzatvorí armatúra 1, uzatvorí armatúra 8 a odstavia výveva 4 a kompresor 5.Na výtlačné hrdlo 2 l vývevy 4 môže byť napojená vyrovnávacia nádrž 15, ktorá je cez armatúm Q napojená na sacie hrdlo Ľ kompresora 5.Inštaláciou vyrovnávacej nádrže Q a armatúry g vyrovnávacej nádrže sa zabráni prípadnému vytláčaniu kvapaliny z vývevy 4 pri pretlaku v sacom hrdle Q kompresora 5.Na autokláv lje napojená annatúra , cez ktorú sa po ukončení vákuovania čpavku autokláv 1 prepojí s atmosférou okolia.Pre prípad poruchy a odsávania vzduchu z autoklávu lje výtlačné hrdlo 2 l vývevy 4 cez armatúru H napojené na absorpčné zariadenie Q.V prípade plastiñkácie pri vyšších teplotách čpavkových pár je výstup z autoklávu 1 napojený na chladič Q, výstup ktorého je napojený na armatúry 1 a §.Napájanie viacerých autoklávovje zobrazené na obr. 3. Na zabezpečenie nezávislej činnosti jednotlivých autoklávov 1 je na hrdlo 24 napojená armatúra m.l. Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifíkáciu dreva, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že po ukončení procesu plastifikácieje čpavok z autoklávu prepúšťaný do expanznej nádrže, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi autoklávom a expanznou nádržou a po vyrovnaní tlakov sa čpavok z autoklávu odsáva kompresorom a vývevou, pričom odsatý čpavok sa vytláča do expanznej nádrže a že na začiatku procesu plastitikácie, po odsatí vzduchu z autoklávu, sa čpavok prepúšťa z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi expanznou nádržou a autoklávom a po vyrovnaní tlakov v autokláve a expanznej nádrži sa autokláv plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku.2. Zariadenie na aplikáciu plynného čpavku, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na hrdlo (24) autoklávu (1) sú paralelne pripojené, vstup annatúry (7), výstup ktorej je napojený na sacie hrdlo (20) vývevy (4),vstup armatúry (8), výstup ktorej je napojený na sacie hrdlo (22) kompresora (S), vstup armatúry (3), výstup ktorej je napojený na expanmú nádrž (2) a výstup armatúry (12), vstup ktorej je napojený na potrubie (18) na prívod plynného čpavku, pričom výtlačné hrdlo (21) vývevy (4) je napojené na sacie hrdlo (22) kompresora(5) a výtlačné hrdlo (23) kompresora (5) je napojené na expanznú nádrž (2).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výtlačné hrdlo (21) vývevy (4) je napojené na vyrovnávaciu nádrž (15), výstup ktorej je napojený na vstup armatúry (13), výstup ktorej je napojený na sacie hrdlo (22) kompresora (5), alebo výstupné hrdlo (21) vývevy (4) je napojený vstup armatúry(14), výstup ktorej je napojený na vstup do absorpčného zariadenia (16).4. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzi výtlačné hrdlo (23) kompresora (5) a expanznú nádrž (2) je umiestnený spätný ventil (6) alebo uzatváracia armatúra.5. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na hrdlo (24) autoklávu (1)je paralelne napojený vstup armatúry (l l), výstup ktorej je spojený s ovzduším.6. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že do potrubia (18) na prívod plynného čpavku je napojený redukčný ventil (17).7. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na hrdlo (24) autoklávu (l) je paralelne napojený chladič (19), výstup ktorého je napojený na vstup armatúr (7) a (8).8. Zariadenie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na hrdlo (24) autoklávu (l) je montované armatúra (10).

MPK / Značky

MPK: B27K 3/00, B27K 3/16, C08L 97/02, C01C 1/00

Značky: vykonávanie, spôsob, aplikácie, zariadeniach, čpavku, plynného, zariadenie, spôsobu, plastifikáciu, dřeva, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-288078-sposob-aplikacie-plynneho-cpavku-v-zariadeniach-na-plastifikaciu-dreva-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty