Rozperná kotva s driekom

Číslo patentu: 287935

Dátum: 18.04.2012

Autor: Jandl Johann

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaná je rozperná kotva s driekom (3) so stredovým vývrtom (4') začínajúcim na tom konci drieku (3), ktorý leží vonku v rozpernej kotve vsadenej do vyvŕtanej diery. Driek (3) rozpernej kotvy má aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce cez jeho stenu. Každý pozdĺžny zárez pozostáva z viacerých čiastkových zárezov (7, 11, 7'), pričom tieto sú navzájom oddelené prostredníctvom mostíkov (12, 12'). Aby sa pri takej rozpernej kotve dosiahla vysoká úroveň stability, navrhuje sa, aby sa aspoň jeden čiastkový zárez (7, 71) na svojom konci vidlicovito rozštiepil, pričom susedný čiastkový zárez (11) vyčnieva svojím koncom do tohto vidlicovitého úseku (10). Preto sú mostíky (12) v tvare U a sú symetrické v obvodovom smere, čo zvyšuje stabilitu rozpernej kotvy vzhľadom na ťažné sily pri vyťahovaní, ako aj vzhľadom na pevnosť v krútení.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rozpemej kotvy s dríekom rozpemej kotvy so stredovým vývrtom, začínaj úcim na tom konci drieku rozpemej kotvy, ktorý obsahuje aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce cez jeho stenu, pričom tieto pozdlžne zárezy sú zložené z viac čiastočných zárezov, ktoré sú navzájom oddelené prostredníctvom mostíkov.Známe rozpemé kotvy (slang. hmoždínky, pozn. preklad.) majú väčšinou priechodné, axiálne prebiehajúce pozdĺžne zárezy. Také rozpemé kotvy sa môžu úspešne používať do stien z veľmi pevných materiálov,ako napriklad z betónu alebo plných tehál. Pri menej pevných materiáloch, ako sú napríklad drobivé tehly,pri ktorých sa pri vŕtaní môžu vylamovať aj časti steny vrtu, alebo pri dierovaných tehlách sú také rozpemé kotvy takmer nepoužiteľné, pretože také rozpemé kotvy sa potom môžu len ťažko rozpínať.Z dokumentu DE 19725719 Al sú známe rozpemé kotvy uvedeného druhu, pri ktorých sú pozdĺžne zárezy zložené z viacerých čiastkových zárezov. Každý čiastkový zárez má dva úseky, ktoré sú v obvodovom smere umiestnené proti sebe, pričom tieto úseky sú navzájom spojené stupňovito (to znamená, že spolu vytvárajú priechodný čiastkový zárez). Prvý úsek nasledujúceho čiastkového zárezu je rovnobežný s druhým úsekom predchádzajúceho čiastkového zárezu (a nachádza sa približne v predĺžení prvého úseku predchádzajúceho čiastkového zárezu). Tým vznikajú medzi čiastkovými zárezmi mostíky, ktore sa síce rozprestierajú približne v pozdĺžnom smere, ale v dôsledku stupňov čiastkových zárezov predsa len prebiehajú po úsekoch zreteľne šikmo.Take rozpemé kotvy sa môžu používať aj v náročných stenách (napríklad so sklonom k vylamovaniu) a V stenách z dierovaných tehál. Pri vsádzaní upevňovacieho prvku, ako napríklad skrutky, do rozpemej kotvy sa môžu mostíky medzi čiastkovými zárezmi ohýbať smerom von a rozširovať sa tak napríklad za stenou dierovanej tehly. Ale pri týchto rozpemých kotvách existuje nebezpečenstvo, že (pri zaskrutkovávaní skrutky) sa čiastočne pretáča aj rozpemé kotva vsadená do vyvŕtanej diery a veľmi sa deformuje v obvodovom smere. To sa podporuje najmä tým, že mostíky prebiehajú šikmo. Tým sa môže stať dokonca aj to, že skrutka bočne vystupuje cez čiastkový zárez, aj ked sa tomu má práve prostredníctvom mostíkov zabraňovať. V takých prípadoch už nie je možné pevne zakotvenie rozpemej kotvy. Táto nedostatočná stabilita rozpemej kotvy by mohla byť podmienená pomerne dlhými a veľmi úzkymi mostíkmí, ktoré zostávajú medzi axiálne prebiehajúcimi úsekmi rôznych čiastkových zárezov.Cieľom tohto vynálezu je prekonať túto nevýhodu a navrhnúť rozpemú kotvu uvedeného druhu, pri ktorej je zaistené spoľahlivé zakotvenie rozpemej kotvy i s upevňovacím prvkom zachyteným V nej a ktorá teda má najmä vyššie hodnoty vzhľadom na vyťahovanie.Uvedený cieľ spĺňa rozpemé kotva s dríekom rozpemej kotvy so stredovým vývrtom, začínajúcim na tom konci drieku rozpemej kotvy, ktorý obsahuje aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce cez jeho stenu, pričom tieto pozdĺžne zárezy sú zložené z viac čiastočných zárezov, ktoré sú navzájom oddelené prostredníctvom mostíkov, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že aspoň jeden čiastočný zárez má na svojom jednom konci vidlicovito rozštiepený úsek, že ďalší čiastočný zárez vyčnieva do tohto vidlicovito rozštiepeného úseku, a že mostík medzi týmito čiastočnými zárezmi je V tvare písmena U.Prostredníctvom navrhovaných opatrení sa dosahuje vysokej miery stability s ohľadom na pevnosť v krute rozpemej kotvy, čo je v podstate podmienené vytvorením mostíkov v tvare písmena U. Tým sa môžu veľmi dobre zachytávať torzné sily, ktoré vznikajú v dôsledku trecich síl pôsobiacich v obvodovom smere pri zaskrutkovávaní skrutky. Tým sa zaistí aj to, že upevňovací prostriedok vsadený do rozpemej kotvy, ako napríklad skrutka, zotrváva v určenej oblasti rozpemej kotvy a rozpemú kotva sa predpokladaným spôsobom rozpína vo vyvŕtanej diere aj vtedy, keď stena vyvŕtanej diery obsahuje vylomené oblasti. Pritom sa mostíky v tvare písmena U v oblasti vylomenia steny vyvŕtanej diery pri vsadení upevňovacieho prvku ohýbajú hore a v krajnom prípade sa narovnajú. Tým sa rozpemá kotva môže v oblasti mostíkov rozpínať viac než v oblastiach obklopujúcich driek rozpemej kotvy, čím sa rozpemá kotva môže ľahko zaseknúť do nepravidelností steny vyvŕtanej diery. Tým sa dosiahne veľmi spoľahlivého uloženie rozpemej kotvy.Je nutné zdôrazniť, že pozdĺžne zárezy sa môžu vytvoriť symetricky v obvodovom smere, takže driek rozpemej kotvy sa rozpína vždy symetricky.V tejto súvislosti je výhodne také uskutočnenie, pri ktorom je vidlicovito rozštiepený úsek tvorený dvoma prstami navzájom Spojenými oblúkom. Pomocou tohto opatrenia sa pri zaseknutí mostíkov do nepravidelnos 10tí steny vyvŕtanej diery zabraňuje príliš vysokému lokálnemu zaťaženiu pri vzniku ťahových sil pôsobiacich na rozpemú kotvu, ktoré môžu viesť na tečenie materiálu rozpemej kotvy, pri ktorom spravidla ide o amorfný plast.Obzvlášť vysokej úrovne stability drieku rozpemej kotvy, najmä pri torzných silách, sa dosiahne podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia, pri ktorom vidlicovitý úsek predstavuje menej ako polovicu, najmä menej ako tretinu celej dĺžky čiastočného zárezu vrátane vidlicovitého úseku.Pri rozpemej kotve s väčším priemerom je výhodné také uskutočnenie, pri ktorom aspoň dva, najmä tri pozdĺžne zárezy sú usporiadané rozložene rovnomeme po obvode, pričom všetky pozdĺžne zárezy sú zložené z viac čiastočných zárezov, ktoré sú od seba navzájom oddelené mostíkmi, že vždy aspoň jeden čiastočný zárez má na svojom jednom konci vidlicovíto rozštiepený úsek, pričom vždy ďalší čiastočný zárez vyčnieva do tohto vidlicovíto rozštiepeného úseku, pričom mostík medzi týmito čiastočnými zárezmi je vždy V tvare písmena U. Týmto spôsobom sa dosiahne ľahšieho rozpínania rozpemej kotvy a pritom sa zaistí spoľahlivé centrovanie upevňovacieho prvku.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu, podľa ktorého viac čiastočných zárezov toho istého pozdĺžneho zárezu obsahuje na jednom konci vidlicovíto rozštiepený úsek, pričom vždy jeden ďalší čiastočný zárez vyčnieva do každého vidlicovíto rozštiepeného úseku, a pričom vždy je vytvorený jeden mostík v tvare písmena U, sa dosiahne toho, že rozpemú kotva sa môže veľmi dobre rozpínať na viac miestach.Podľa ešte ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu, podľa ktorého dva čiastočné zárezy toho istého pozdĺžneho zárezu sú na svojich navzájom na seba privrátených koncoch vidlicovíto rozštiepené a medzi nimi je upravený jeden rovný čiastočný zárez, vznikne zvlášť jednoduchá forma čiastočných zárezov. Pri dvoch mostíkoch v tvare písmena U sa vystačí s tromi čiastočnými zárezmí a stredný čiastočný zárez je rovny.Na upevnenie izolačných dosák na stenách, najmä starších stenách, je výhodné ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu, podľa ktorého driek rozpemej kotvy je spojený prostredníctvom hrdla vytvoreného vjednom kuse s plochou hlavou vytvarovanou na ňom v jednom kuse, pričom driekom a hrdlom prechádza priechodný vývrt lícujúci s vývrtom drieku, na uloženie upevňovacieho prvku. Prostredníctvom tohto opatrenia je možné zapustiť rozpemú kotvu hlboko do muriva a pomocou hlavy rozpemej kotvy zaistiť omietku steny. Potom sa môžu izolačné dosky nalepiť na omietku a na hlavy rozpemých kotiev. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostíkov. Pritom je však možné rozpemú kotvu vsadiť aj tak, aby prenikala cez izolačné dosky, pričom dlžka hrdla rozpemej kotvy V podstate zodpovedá hĺbke izolačnej dosky.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príklade uskutočnenia podľa priloženého výkresu, na ktorom znázorňujú obr. l rozpemú kotvu podľa vynálezu, ktorá je určená najmä na pripevnenie izolačných dosák na murivo, a obr. 2 prírez rozpemej kotvy podľa obr. 1.Znázomená rozperná kotva podľa vynálezu obsahuje veľkoplošnú, veľmi plochu hlavu, ktorá je prostredníctvom hrdla g spojená do jedného kusa s driekom à rozpemej kotvy. Ako je znázomenć na obr. 2, hlava 1 a hrdlo g pritom obsahujú stredový vývrt A, ktorý lícuje s vývrtom i V drieku rozpemej kotvy. Pritom sa priemer vývttu zmenšuje proti uzavretému koncu j drieku ě rozpemej kotvy odvrátenému od hlavy l.Môže sa však predpokladať aj to, že vývrt i drieku g rozpemej kotvy je vytvorený ako priechodný vrt,ktorého priemer sa zmenšuje proti vnútomému koncu 5 odvrátenému od hlavy l obrátenému ku koncu vyvŕtanej diery v stave vsadenom vo vyvŕtanej diere. Koniec drieku 3 rozpemej kotvy obrátený k hlave 1 sa v stave vsadenom do vyvŕtanej diery nachádza vonku a v nasledovnom texte sa označuje ako vonkajší koniec Q drieku g rozpemej kotvy. Pritom na využitia, pri ktorých ide len o zakotvenie upevňovacieho prvku, ako napríklad skrutky alebo háka, do muriva, sa môže hlava a hrdlo g aj vypustiť.Driek g rozpemej kotvy môže mať dva navzájom diametrálne protiľahlé pozdĺžne zárezy, môže však mať aj tri alebo viac pozdĺžnych zárezov, ktoré sú potom rovnomeme rozložené po obvode. Každý pozdĺžny zárez má prvý čiastkový zárez Z, ktorý je osovo centrovaný a začína blízko vonkajšieho konca Q drieku i rozpemej kotvy na svojom konci odvrátenom od vonkajšieho konca g sa vidlicovíto štiepi. Pritom sú obidva prsty § tohto vidlicovitého úseku m oblúkovitým úsekom 2 spojené navzájom a taktiež so zvyškom čiastkového zárezu Z.Do tohto vidlicovitého úseku 1 Q čiastkového zárezu 1 vyčnieva ďalší čiastkový zárez , pričom medzi čiastkovým zárezom 1 (prípadne vidlicovitými úsekmi m) a čiastkovým zárezom Q zostáva mostík Q v tva 10re U. Čiastkový zárez 11 je taktiež osovo centrovaný a lícuje s úsekom čiastkového zárezu 1 pripájajúcim sa k vidlicovítému úseku Q.Čiastkový zárez Q vyčnieva aj do vidlicovitého úseku M tretieho čiastkového zárezu Ľ, ktorý taktiež lícuje s prvým čiastkovým zárezom Z a končí pred vnútomým koncom 5 drieku à rozpemej kotvy. Vidlicovitý úsek M je v podstate rovnaký ako vidlicovitý úsek Q čiastkového zárezu Z, ale smeruje proti nemu.Napokon je ešte medzi čiastkovým zárezom a vonkajším koncom Q plánovaný ďalší rovný, veľmi krátky čiastkový zárez l 1.Driek rozpemej kotvy môže mať dva navzájom protiľahlé pozdĺžne zárezy alebo tri rovnomeme po obvode rozložené pozdĺžne zárezy, ktoré pozostávajú z takých čiastkových zárezov 1, 7 a 1 L.Pomocou znázomených rozpemých kotiev sa môže napriklad veľmi jednoducho zaisťovať omietka na staršom murive. Na to stačí do múru umiestniť vyvítanú dieru a do nej vsadiť rozpemú kotvu, pričom hlava l prilieha na vonkajšiu stranu omietky. Prostredníctvom vsadenia upevñovacieho prvku, napríklad klinca rozpemej kotvy, sa dríek s rozpemej kotvy rozpína, pričom dríek 3 rozpemej kotvy sa rozširuje v oblasti mostíkov 12, g v tvare U (ktoré sa viac alebo menej predlžujú) a zasekáva sa do nepravidelností steny vyvŕtanej diery, takže okrem silového styku podmieneného rozpínaním drieku g rozpemej kotvy sa dosahuje aj zakotveníe drieku ą rozpemej kotvy prostredníctvom tvarového styku, čím sa zabezpečí spoľahlivá pevnosť. Tým je omietka zabezpečená a na jej vonkajšiu stranu a na hlavy 1 sa môže nalepiť izolačná doska (neznázomená).Pri vsádzaní skrutky do drieku s rozpemej kotvy dochádza taktiež k jeho príslušnému rozpínaniu, pričom však v dôsledku pomeme malej axiálnej dĺžky mostíkov l 2, 12 V tvare U je zabezpečená vysoká úroveň stability drieku à rozpemej kotvy a tento môže zachytávať trecie síly, vznikajúce pri zaskrutkovávaní skrutky a pôsobiace v obvodovom smere, bez toho, aby sa krútil. Pritom je výhodné, aby sa dodržiavala dlžka vidlicovítých úsekov m, Q prvých a tretích čiastkových zárezov Z, ľ menšia ako tretina celej dĺžky čiastkových zárezov Z, ľ vrátane vidlicovitých úsekov m, E, čim vzniknú pomeme krátke ramená mostíkov lg, l 2 V tvare U, takže sa zabezpečí vysoká stabilita drieku 3 rozpemej kotvy.Tým je ale zabezpečené aj to, že skrutka nemôže v oblasti čiastkových zárezov 1, ll, 1 vystupovať z diieku rozpemej kotvy, ale zotrváva v oblastí vývrtu i určeného pre ňu. Tým je v každom pripade zabezpečené náležite zakotveníe rozpemej kotvy.l. Rozpemá kotva s driekom (3) rozpemej kotvy so stredovým vývrtom (4), začínajúcim na tom konci drieku (3) rozpemej kotvy, ktorý obsahuje aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce cez jeho stenu, pričom tieto pozdĺžne zárezy sú zložené z viac čiastočných zárezov (7, ll, 7), ktore sú navzájom oddelené prostredníctvom mostíkov (12, 12), v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že aspoň jeden čiastočný zárez (7, 7) má na svojom jednom konci vidlicovíto rozštiepený úsek (10, 10), že ďalší čiastočný zárez (11) vyčnieva do tohto vidlicovíto rozštíepeného úseku (10, 10), a že mostík (12, 12) medzi týmito čiastočnými zárezmi (7, l l, 7) je v tvare písmena U.2. Rozpemá kotva podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vidlicovíto rozštiepený úsek(10, 10) je tvorený dvoma prstami (8) navzájom Spojenými oblúkom (9).3. Rozpemá kotva podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vidlicovitý úsek (10,10) predstavuje menej než polovicu, najmä menej než tretinu celej dĺžky čiastočného zárezu (7, 7) vrátane vidlicovitého úseku (10, 10).4. Rozpemá kotva podľa jedného z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že aspoň dva,najmä tri pozdĺžne zárezy sú usporiadané rozložene rovnomeme po obvode, pričom všetky pozdĺžne zárezy sú zložené z viac čiastočných zárezov (7, ll, 7), ktore sú od seba navzájom oddelené mostíkmi (12, 12), že vždy aspoň jeden čiastočný zárez (7, 7) má na svojom jednom konci vidlicovíto rozštiepený úsek (10, 10),že vždy ďalší čiastočný zárez (11) vyčnieva do tohto vidlicovíto rozštiepeného úseku (10, 10), a že mostík(12, 12) medzi týmito čiastočnými zárezmi (7, ll, 7) je vždy v tvare písmena U.5. Rozpemá kotva podľa jedného z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že viac čiastočných zárezov (7, 7) toho istého pozdĺžneho zárezu obsahuje najednom konci vidlicovíto rozštiepený úsek(10, 10), že vždy jeden ďalší čiastočný zárez (11) vyčnieva do každého vidlicovíto rozštiepeného úseku (10,10), a že vždy je vytvorený jeden mostík (12, 12) V tvare písmena U.6. Rozpemá kotva podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dva čiastočné zárezy (7, 7) toho istého pozdĺžneho zárezu sú na svojich navzájom na seba privrátených koncoch vidlicovíto rozštiepené a medzi nimi je upravený jeden rovný čiastočný zárez (l l).7. Rozpemá kotva podľajedného z nárokov l až 6, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že jej driek (3) je spojený prostredníctvom hrdla (2) vytvoreného V jednom kuse s plochou hlavou (l) vytvarovanou na ňom V jednom kuse, pričom dríekom (3) a hrdlom (2) prechádza priechodný vývrt (4) lícujúci s vývrtom (4) dríe 5 ku (3), na uloženie upevňovacieho prvku.

MPK / Značky

MPK: F16B 13/06

Značky: kotva, rozpěrná, driekom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-287935-rozperna-kotva-s-driekom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozperná kotva s driekom</a>

Podobne patenty