Lis a spôsob vyberania zlisovaného balu papiera

Číslo patentu: 287822

Dátum: 26.10.2011

Autor: Bersagel Henning

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je lis na lisovanie papiera a spôsob vyberania zlisovaného balu papiera na prepravnú a skladovaciu paletu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka lisu na lisovanie papiera a spôsobu vyberania zlisovaného balu papiera tak, aby bolo možné ho umiestniť na prepravnú a skladovaciu paletu.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti na trhu existuje viac riešení lisovacích zariadení na lisovanie papiera, hlavne odpadového papiera. V najväčšej miere sú využívané hydraulické a mechanické lisy. K mechanickým lisom sa môže priradiť lis, kde lisovacia sila je vyvodená pohybom skrutky v rnatici, pričom táto matica je pripevnená k rámu lisu. Lisovací koniec skrutky je vybavený otočné voľnou lisovacou doskou. Opačný koniec skrutky je vybavený zdrojom krútiaceho pohybu. Otáčaním skrutky sa lisovacía doska pohybuje hore alebo dole. Iným typom lisu sú hydraulické lisy, kde pohyb lisovacej dosky je vyvodený pohybom hydraulického piesta v hydraulickom valci. Tento zdroj pohybu je napájaný hydraulickým čerpadlem. V patentovom dokumente GB 1505640 je opísané a zobrazené lisovacie zariadenie, ktoré má v homej časti umiestnený hydraulický valec s piestom. Lisovacia doska a dno majú vytvorený drážkovaný raster slúžiaci na prevlečeníe viazacej pásky. V patentovom dokumente US 4041856 je opísané a zobrazené zariadenie na lisovanie papiera, ktoré má vhomej časti dva prekrížené hydraulické valce na rovnomernejšie stláčanie papiera. Vnútomá zadná časť,dno a vnútorná časť dven sú vybavené navliekacou drážkou na prevlečeníe viazacej pásky. V patentovom dokumente NL 8200548 je opísané a zobrazené lisovacie zariadenie, ktoré má v hornej časti umiestnený hydraulický valec s piestom Lisovacia doska, zadná strana a dno majú vytvorené drážky raster slúžiace na prevlečenie viazacej pásky. V patentovom dokumente GB 2019773 je v lisovacom zariadeni v dne inštalovaná doska na vyklopenie balíka zlisovaného papiera mimo lisovacieho priestoru samotného lisu.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že lis pozostáva zo stabilného pevného rámu, kde bočné strany a zadná strana sú uzatvorené, potom predná strana je vybavená dverrni. Dno lisu je vybavené stredným výsuvnýrn hydraulickým pojazdom na vysunutie zlisovaného papiera do balíka skoro pred predný rám dna lisu. Po bokoch stredného hydraulického pojazdu sa vo vybraniach V dne lisu nachádzajú vytláčacie hydraulické pätky, ktoré sa po vysunutí pojazdu pomocou vyklápacieho mechanizmu vyklopia z dna a pätky sa oprú o balík zlisovaného papiera. Potom celý balík hydraulicky vytlačia pred lis na paletu, ktorá je ukotvená k prednému rámu lisu pomocou zaklapovacích paletových kotiev. Homá časť rámu lisu je nad bočnými stenami vybavená minimálne jedným párom výkyvných dvojramenných pák na vyvodenie Venikálneho pohybu lisovacej dosky. Vnútorné časti pák sú otočné cez vzperné ťahadlá upevnené na lisovaciu dosku. Vonkajšie časti pák sú otočné pripevnené na hydraulické valce spojené s hydromotorom. Hydraulický motor je ovládaný riadiacim blokom umožňujúcim ovládanie každého valca samostatne. Lisovacia doska obsahuje snímač, prostredníctvom ktorého je zaistená vodorovná poloha dosky pri lisovacom pohybe lisovacej dosky nadol. Spodná časť lisovacej dosky je vybavená prvkami na prevlečeníe zaväzovacieho lanka alebo pásky. Dvere z prednej strany lisu majú vo vrchnej časti otvárateľné dvierka na vhadzovanie papiera do zatvoreného lisu, spodná časť dveri z vnútornej strany ako aj zadná vnútorná stena sú vybavené ostňami, ktoré zabraňujú zlisovanému papieru spätnému pohybu. Zámok dverí je situovaný na bočnej vonkajšej strane s prípravkom na postupné uvoľňovanie vnútorného tlaku tak, že pri otváraní dverí lisu so zlisovaným papierom nie sú tieto dvere vystrelené tlakom papiera. Vybrania v dne lisu,v ktorých sú uložené vyklápacie mechanizmy vytláčacích hydraulických pätiek sú prekryté gumenými preložkami, na zabránenie natlačenia lisovaného papiera do týchto vybraní. Po zlisovaní dostatočného rrmožstva papiera sa a po jeho zviazaní zaväzovacou páskou sa pred lis položí štandardná drevená paleta, ktorá sa ukotví k prednému rámu lisu pomocou zaklapovacích paletových kotiev, následne sa začne vysúvať stredný hydraulický pojazd, ktorý vysuníe zlisovaný balík papiera, po vysunutí za zapnú vytláčacie hydraulické pätky,ktoré sú umiestnené vo vybraniach a pomocou vyklápacieho mechanizmu sa vyklopia a dotlačia balík papiera na paletu a ostanú aretované v koncovej polohe už mimo osi predného rámu lisu, následne sa stiahne stredný hydraulický pojazd do počiatočnej polohy, čoho dôsledkom je dosadnutie zlisovaného balíka na paletu následne sa zasunú do počiatočnej polohy vytláčacie hydraulické pätky uvoľnia zaklapovacie paletové kotvy a paleta sa odvezie od lisu napríklad pomocou mechanického alebo elektrického paletového vozíka.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l je znázornený lis v axonometrickom pohľade, na obrázku 2 je detail vnútornej časti, na obrázku 3 je znázornený lis V prednom pohľade.Lis pozostáva zo stabilného pevného rámu l, kde bočné strany 2 a zadná strana 3 sú uzatvorené, potom predná strana je vybavená dverrni 4. Dno j lisu je vybavené stredným výsuvným hydraulickým pojazdom Q na vysunutie zlisovaného papiera do balíka skoro pred predný rám Z dna j lisu. Po bokoch stredného hydraulického pojazdu Q sa vo vybraniach § v dne lisu nachádzajú vytláčacie hydraulické pätky 2, ktoré sa po vysunutí pojazdu Q pomocou vyklápacieho mechanizmu vyklopia z dna j a pätky 2 sa oprú o balík zlisovaného papiera. Potom celý balík hydraulicky vytlačia pred lis na paletu, ktorá je ukotvená k prednému rámu Z lisu pomocou zaklapovacich paletových kotiev 1(). Homá časť rámu l lisu je nad bočnými stranami 2 vybavená minimálne jedným párom výkyvných dvojramenných pák na vyvodenie vertikálneho pohybu lisovacej dosky 12. Vnútomé časti pák 11 sú otočne cez vzpemé ťahadlá l 3 upevnené na lisovaciu dosku 12. Vonkajšie časti pák 11 sú otočne prípevnené na hydraulické valce 14 spojené s hydromotorom Q. Hydromotor 15 je ovládaný riadiacim blokom Q umožňujúcim ovládanie každého valca g samostatne. Lisovacia doska l 2 obsahuje snímač l 7, prostredníctvom ktorého je zaistená vodorovná poloha dosky Q pri lisovacom pohybe lisovacej dosky lg nadol. Spodná časť lisovacej dosky 12 je vybavená prvkami 18 na prevlečenie zaväzovacieho lanka alebo pásky. Dvere 4 z prednej strany lisu majú vo vrchnej časti otvárateľné dvierka 21 na vhadzovanie papiera do zatvoreného lisu, spodná časť dverí z vnútornej strany, ako aj zadná vnútomá stena sú vybavené ostňami Q, ktoré zabraňujú zlisovanému papieru spämému pohybu. Zámok dverí 20 je situovaný na bočnej vonkajšej strane š s prípravkom na postupné uvoľňovanie vnútorného tlaku tak, že pri otváraní dverí 4 lisu so zlisovaným papierom nie sú tieto dvere vystrelené tlakom papiera. Vybrania 8 V dne i lisu,v ktorých sú uložené vyklápacie mechanizmy vytláčacích hydraulických pätiek 2 sú prekryté gumenými preložkami 22, na zabránenie natlačenia lisovaného papiera do týchto vybraní s.1. Lis pozostáva zo stabilného pevného rámu, kde bočné strany a zadná strana sú uzatvorené, potom predná strana je vybavená dverrni, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dno (5) je vybavené stredným výsuvným hydraulickým pojazdom (6) na vysunutie zlisovaného papiera do balíka skoro pred predný rám (7) dna (5), po bokoch stredného hydraulického pojazdu (6) sa vo vybraniach (8) v dne (S) nachádzajú vytláčacie hydraulické pätky (9) vyklápacim mechanizmom na Vytlačenie balíka papiera pred lis na paletu, ktorá je ukotvená k prednému rámu (7) pomocou zaklapovacich paletových kotiev (10), potom horná časť rámu (l) je nad bočnými stranami (2) vybavená minimálne jedným párom výkyvných dvojramenných pák (11) na vyvodenie vertikálneho pohybu lisovacej dosky (12), kde vnútomé časti pák (l 1) sú otočne cez vzpemé ťahadlá(13) upevnené na lísovaciu dosku (12) a vonkajšie časti pák (11) sú otočne pripevnené na hydraulické valce(14), ktoré sú spojené s hydromotorom (15) a ovládané riadiacim blokom (16) umožňujúcim ovládanie každého valca (14) samostatne, lisovacia doska (12) obsahuje snímač (17), prostredníctvom ktorého je zaistená vodorovné poloha dosky (12) pri lisovacom pohybe lisovacej dosky (12) nadol, pričom spodná časť lisovacej dosky (12) je vybavená prvkami (18) na prevlečenie zaväzovacieho lanka alebo pásky, dvere (4) z prednej strany lisu majú vo vrchnej časti otvárateľné dvierka (21) na vhadzovanie papiera do zatvoreného lisu, kde spodná časť dverí (4) z vnútornej strany, ako aj zadná vnútorná stena sú vybavené ostňami (19), na zabránenie zlisovanému papieru spätnému pohybu, zámok dverí (20) je situovaný na bočnej vonkajšej strane (3) s prípravkom na postupné uvoľňovanie vnútorného tlaku.2. Lis, podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že Vybrania (8) V dne (5), V ktorých sú uložené vyklápacie mechanizmy vytláčacích hydraulických pätiek (9) sú prekryté gumenými preložkami, na zabránenie natlačenia lisovaného papiera do týchto vybraní (8).3. Lis, podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že homá časť rámu (1) je nad bočnými stranami (2) vybavená tromi vzájomne na každej strane prepojenýrni párrni výkyvných dvojramenných pák(l 1) na vyvodenie vertikálneho pohybu lisovacej dosky (12).4. Spôsob Vybrania zlisovaného balu papiera, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pred lis (1) sa položí paleta, ktorá sa ukotví k prednému rámu (7) pomocou zaklapovacich paletových kotiev (10), následne sa začne vysúvať stredný hydraulický pojazd (6), ktorý vysunie zlisovaný balík papiera, po vysunutí za zapnú vytláčacie hydraulické pätky (9), ktoré sú umiestnené vo vybraniach (8) a pomocou vyklápacieho mechanizmu sa vyklopia a dotlačia balík papiera na paletu a ostanú aretované v koncovej polohe už mimo osi prednéhorámu (7), následne sa stiahne stredný hydraulický pojazd (6) do počiatočnej polohy, čoho dôsledkom je dosadnutie zlisovaného balíka na paletu a následne sa zasunú do počiatočnej polohy vytláčacie hydraulické pätky (9) a uvoľnia zaklapovacíe paletové kotvy (10) a paleta sa odvezie pomocou paletového vozíka.

MPK / Značky

MPK: B30B 9/30, B30B 15/32

Značky: zlisovaného, spôsob, vyberania, papiera

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-287822-lis-a-sposob-vyberania-zlisovaneho-balu-papiera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lis a spôsob vyberania zlisovaného balu papiera</a>

Podobne patenty