Farmaceutická formulácia pozostávajúca z vysušeného rastlinného extraktu s kalciovým poťahom

Číslo patentu: 287722

Dátum: 22.06.2011

Autor: Popp Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaná je farmaceutická formulácia vápenatej soli a vysušeného rastlinného extraktu vo forme poťahovanej tablety, v ktorej je vnútorná náplň najmenej jedného vysušeného rastlinného extraktu obalená najmenej jedným poťahom najmenej jednej vápenatej soli. Rastlinné extrakty do vnútornej náplne môžu byť zvolené z: Vitex agnus castus (Vitex jahňací)
Belamcanda chinensis (belamkanda čínska)
Cimicifuga racemosa (ploštičník strapcovitý)
Trifolium pratense L. (ďatelina lúčna)
Oenothera biennis hom. (pupalka dvojročná)
Glycine soja (sója fazuľová)
Serenoa repens
Urtica dioica (žihľava dvojdomá), hlavne z jej koreňa
Cucurbita pepo (tekvica obyčajná), hlavne z jej semena
Pygeum africanum
rovnako ako ich vhodných zmesí.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka farmaceutickej formulácia podľa nároku 1, jej použitia podľa nároku 11 a spôsobu jej výroby podľa nároku 13.l 7 B-Estradiol, ktorý sa prirodzene tvori vo vaječníkoch (označovaný tiež ako E 2), má v ľudskom a zvieracom organizme všeobecne účinok podporujúci proliferáciu. Okrem vplyvu na ženský cyklus má okrem iného homeostatický účinok na metabolizmus kosti a tiež zabraňuje tvorbe aterotických doštičiek v cievnom endoteli.Počas menopauzy dochádza v súvislosti so skončením činnosti vaječnikov ku znižovaniu hladiny estradiolu. V neprítomnosti dostatočne vysokých hladín estradiolu v krvi prevláda v kostnej dreni aktivita osteoklastov a teda rozpadanie kostnej hmoty, takzvané osteoporóza, ktorá je sprevádzaná zvýšeným rizikom kostrovej zlomeniny.V súčasnosti bolo zistené, že tento syndróm, ktorý prináša nedostatok sexuálneho hormónu, nie je obmedzený na ženy, ale že nedostatkom sexuálneho hormónu spôsobená osteoporóza sa vyskytuje od určitého pokročilého veku aj u mužov, hlavne v spojení s neduhmí prostaty.Klasická profylaxia a terapia u žien spočíva v nahradzovaní chýbajúceho prirodzeného estrogénu podávaním prírodných a syntetických estrogénov. U mužov a žien sa hlavne z profylaktických dôvodov podávajú dávky vápnika, približne l gram kalcia na deň.Podávanie estrogénov, ako napr. 176-esIradio 1 u alebo jeho chemických derivátov, je však sprevádzané známymi závažnými vedľajširni účinkami uterotropného efektu, zvýšeným rizikom trombo-cmbólie, priberania na váhe atď.Vzhľadom na to bolo v doterajšej praxi podniknutých mnoho pokusov nájsť medikamenty schopne vyvolávať účinok typu estrogénu bud úplne bez, alebo akýmkoľvek spôsobom so silne zníženými nežiaducimi vedľajšími účinkami. Na tomto mieste boli používané často rastlinné extrakty, ktoré prejavovali žíadaný profylaktický účinok pre osteoporózu, nie však nežiaduce uterotropné efekty.Tak napríklad W 0 99/47149 (EP l 064009 Al) od prítomných prihlasovateľov uvádza, že extrakty z lridaceae, hlavne z Cimicýítga racemosa a Belamcanda chínensis a v nich obsiahnutý izoflavonoid tectorigenin, nemajú účinok estrogénneho typu na matemicu, ale po hypotalamo-hypofyzámej osi, v kardiovaskulámom systéme a v kosti, takže tieto rastlinné extrakty môžu byť odporúčané pre profylaxiu a terapiu osteoporózy.Kalciové prípravky na profylaxiu osteoporózy sú okrem toho známe už z doterajšej praxe. Okrem injekčných roztokov je až dosiaľ do úvahy prichádzajúcou fannaceutickou formuláciou prednostne šurnivá tableta na orálnu aplikáciu. Podobné šumivé tablety majú napríklad nasledujúce zloženieTablety s 1000 mg Call 4954 mg laktoglukonátu vápenatého, 900 mg uhličitanu vápenatého, ďalšie zložky citrónová kyselina, cyklamát sodný, sodná sol sacharínu, manitol, makrogol 4000, hydrogenuhlíčitan sodný, ochucovadlá.Aby sa pacientom ušeuilo mnohonásobné dávkovanie a tiež kvôli nákladom by boli žiaduce kombinácie kalciových preparátov s vysokým obsahom Ca s vysušeným rastlinným extraktom, ktorý má antiosteoporózny účinok.Ale jednoduché primiešame do hmoty šumivých kalciových tabliet marí na jednej strane vysoká citlivosť vysušeného extraktu na kyseliny vo vodnom prostredí a na druhej strane zlá rozpustnosť mnohých vysušenýeh extraktov v kyslom prostredí. Okrem toho šumivé hmoty citlivé na vlhkosť sú ohrozované vysoko hygroskopickýmí vysušenými extraktmi.Enkapsulácia do obvyklých želatínových kapsúl musí byť tiež vylúčená, pretože kapsuly nie sú obvykle nepriedušné proti vodným parám, a tak by sa vysušený rastlinný extrakt rozkladal a/alebo zhlukoval, takže by farmaceutická kvalita vzhľadom na nedeñnovanú biovyužiteľnosť, uvoľňovanie a/alebo účinnosť prestala byť zaistená. Okrem toho nie je zaručená stabilita takých želatínových kapsúl, lebo v literatúre sa uvádza, že ked napr. sú rastlinné extrakty enkapsulované do želatiny, dochádza k zosieťovaniu so želatínou a absorpciou vody dochádza v suchom extrakte k výrazným zmenám ingrediencií.Teda najvhodnejšou by bola napríklad formulácia cukrom potiahnutých tabliet alebo dražé, pozostávajúcich zo zmesi kalcia a vysušeného rastlirmého extraktu. Ako bolo uvedené, výrazne množstvo kalcia, 500 mg Ca a viac, spolu s veľkým množstvom pomocných látok na výrobu dražé, by malo za následok dražé veľkých rozmerov a hmotnosti, čo by už pre pacientov nebolo vítané.Známyrni tuhými formuláciami sú kombinácie preparátov vápnika s vitamínom D 3 vo forme žuvacích tabliet, napr. ako Ossofortin® forte, žuvacie tablety spoločnosti Strathmann AG Co., Sellhopsweg 1, D-22459 Hamburg.Také žuvacie tablety na podporné liečenie osteoporózy majú nasledujúce zloženiel 500,3 mg uhličitanu vápenatého (zodpovedá 600 mg Gay), suchý koncentrát Colecalciferolu (100 000 i. u./g) 400 i. u., ďalšie zložky xylitol, kukuričný škrob, sodná soľ sacharínu, ochucovadlo, stearát horečnatý.Z uvedených dôvodov neexistovala v doterajšej praxi až dosiaľ kombinácia kalciových preparátov s rastlinnými extraktmi, ktorá by sa hodila na opisovanú profylaxiu a/alebo terapiu osteoporózy.Vzhľadom na to je predmetom predloženého vynálezu poskytnúť fannaceutickú formuláciu spájajúcu aj výhody náhrady vápnika a, ak je potrebné, náhrady vitamínu D 3, aj výhody vysušených rastlirmých extraktov na profylaxiu a/alebo liečenie osteoporózy.Tento cieľ sa dosahuje pomocou význačných rysov, ktoré charakterizujú nárok l. Pokiaľ sa týka použitia,je cieľ dosahovaný prostredníctvom znakov nároku 14 a pokiaľ sa týka metód, pomocou charakteristických znakov nároku 16.Vynález sa týka hlavne farmaceutickej formulácie vápenatej soli a vysušeného rastlinného extraktu, pričom farmaceutická formulácia zahmuje vnútomú náplň zo zlisovanej hmoty najmenej jedného vysušeného rastlinného extraktu obaleného najmenej jedným poťahom z najmenej jednej vápenatej soli.Pomocou farmaceutickej formulácie podľa vynálezu je po prvý raz možné poskytovať kombinácie vysušených rastlinných extraktov účinných proti osteoporóze, ako napr. Cimícificga racemosa, Belamcanda chinensis, Vítex agnus castus alebo Urtica dioica radíx a ich zmesi, spolu s vápnikom, ktoré majú zmysel z hľadiska množstva. Tu je obzvlášť výhodné, že iný, než podľa predchádzajúcej praxe obvyklý povlak, pozostáva z pomocných prísad, ale v podstate obsahuje výhradne aktívne činidlo, t. j. Vápnik.Na výrobu vysušených rastlinných extraktov sa úplne odkazuje na PCT prihlášku W 0 99/47149 pritomných prihlasovateľov. Ale okrem tam zrnieňovaných rozpúšťadiel je ďalej možné príslušné rastliny extrahovať zmesarni organických rozpúšťadiel s vodou, výlučne vodou alebo tiež pomocou nadlcritického C 02 (napr. v prípade Serenoa repens).Predkladanou farmaceutickou forrnuláciou sa dosahuje, že obvykle vysoko hygroskopické rastlinné extrakty, formulované spravidla pridaním vodu viažucich pomocných prostriedkov, napr. k dražé alebo k poťahovaným tabletám, môžu byt k dispozícii s nízkou hmotnosťou a malým objemom, uložené v obale inertného aktívneho základu vo forme vápenatej soli, ktorý má proti vlhkosti protektívny účinok.Výsledkom je, že sa získava mimoriadne priaznivý pomer vysušeného rastlinného extraktu proti vápniku a pomocným prostriedkom, takže, s výnimkou malých množstiev maziv, je čiastočne aj možné pomocné prostriedky úplne vynechať.Je teda možné po prvý raz poskytnúť kombinovaný preparát vysušeného rastlinného extraktu, vápenatej soli, a keď je potrebné, tiež vitamínu D 3, ktorý má obsah vápnika, pomocou ktorého možno bez podávania ďalších kalciových preparátov, dosiahnuť približne 1000 mg Ca iónov dennej dávky potrebnej pre profylaxiu a/alebo terapiu.Preferovanć uskutočnenie predloženého vynálezu je charakterizované tým, že vo Vápnik obsahujúcom obale a/alebo vo vnútornej zlisovanej mase suchého rastlinného extraktu sú obsiahnuté navyše cholekalciferoly, hlavne Colecalciferol (vitamín D 3).Okrem toho môže farmaceutické formulácia obsahovať navyše najmenej jednu fluoridovú soľ, hlavne fluorid sodný, pričom sa prednosť dáva tomu, aby tluoridová soľ bola prítomná vo vnútomej zlisovanej hrnote.Farrnaceutická formulácia je charakterizovaná predovšetkým tým, že vysušený rastlirmý extrakt je zvolený zo skupiny extraktov z Vítex agnus castus (Vitex jahňací) Belamcanda chinensis (belamkanda čínska) Cimicífúga racemosa (ploštičník strapcovitý) Trifolium pratense L. (ďatelina lúčna) Oenothera biennis hom. (pupalka dvojročné) Glycíne soja (sója fazuľová) Serenaa repens Urtica díoica (žihľava dvojdorná),hlavne z jej koreňa Cucurbita pepo (tekvica obyčajná), hlavne z jej semená Pygeum afŕicanum rovnako ako ich vhodných zmesi.Preferované uskutočnenie farmaceutickej formulácie podľa vynálezu spočíva v tom, že vápenatá sol je zvolená zo skupiny, ktorú tvoria uhlíčitany vápenaté hydrogenuhličitany vápenaté halogenidy vápenaté,hlavne chloridy vápenaté a jodidy vápenaté fosforečnany vápenaté hydrogenfosforečnany vápenaté, hlavne kalciurn monohydrogenfosfát, dikalcium hydrogenfosfáty, kalcium-laktáty, kalcium-laktonáty, kalciumsukcináty, kalcium-tartráty, kalcium-glukonáty a iné, rovnako ako ich vhodne zmesi.Preferovanou farmaceutickou formuláciou podľa predloženého vynálezu je poťahovaná tableta, kde povlakom je lisovaná hmota z najmenej jednej vápenatej soli a vnútomou náplňou je zlísovaná masa najmenej jedného z uvedených vysušených rastlinných extraktov, pričom v náplní môže byť navyše obsiahnutý D 3 vitamín.Farrnaceutickou forrnuláciou môže však byť aj tableta bodová (terčová tableta), v ktorej náplň, i keď je stále úplne obalená povlakom, nemusí predsa len byť uložená vnútri ďalšieho obalu.Popri tom navyše je pri predkladanej farmaceutickej forrnulácii možné, aby poťah tvorilo súčasne viac vrstiev vápnika, pričom sa preferuje, aby v každej vrstve bola rozdielna vápenatá soľ.Preferovaná farmaceutické formulácia má napr. obsah vápnika cca 50 až 1000 mg v poťahovanej tablete a obsah vysušeného rastlinného extraktu cca 0,5 až 100 mg. Týmto spôsobom je možné pomocou jednej až troch aplikácií dávky za deň, čo je pre pacienta prijateľné, dodať celú odporučenú dennú Cap dávku, približne l 000 mg Caľ, so súčasným podaním požadovaného fytoextraktu majúceho účinok proti osteoporóze a vitamínu D 3.Okrem toho môže preferovaná farrnaceutická formulácia vykazovať ako vonkajšiu obálku polymémy film, čím môže byť zlepšovaná schopnosť prehĺtania a schopnosť kĺzania sa pažerákom. Okrem toho môže byť polymémy film prevenciou proti oteru prachom a proti prenikaniu vlhkosti do povlaku. Ako všeobecný predpis však taká polymérna obálka nie je nevyhnutná.Farrnaceuücká formulácia podľa predloženého vynálezu vyžaduje málo pomocných prísad alebo dokonca nevyžaduje žiadne prísady. Ale, kde je to nutné, môžu byť použité pomocné prostriedky obvyklé v galenikácłr, ako naprílclad prostriedky dezintegračné, hlavne na základe šlcrobov a/alebo ich derivátov spojivá,zvlášť milo-okryštalická celulóza, arabská guma mazivá, hlavne kyselina stearová a/alebo stearát horečnatý rovnako ako antiadhezívne činidlá, hlavne polyetylénglykol a pod.Farmaceutické forrnulácie podľa vynálezu sa hodia prednostne ako medikamenty na liečenie osteoporózy rôznej genézy a zvlášť preferovaným spôsobom potom na profylaxiu a/alebo terapiu osteoporóz spôsobovaných nedostatkom sexuálneho hormónu u žien a mužov v pokročilom veku.Výroba farmaceutických formulácií podľa vynálezu prebieha podľa nasledujúceho princípuNajskôr sa z vysušeného rastlinného extraktu pripraví zlisovaná hmota vnútornej náplne, pričom sa vysušený extrakt zvolí zo skupiny, ktorá pozostáva z Vítex agnus castus (Vitex jahňací) Belamcanda chínensis(belamkanda čínska) Cimicifuga racemosa (ploštičník strapcovitý) Trifolium pratense L. (ďatelína lúčna) Oenothera biennis hom. (pupalka dvojročná) Gbwíne soja (sója fazuľová) Serenoa repens Urtíca díoíca(žihľava dvojdomá), hlavne z jej koreňa Cucurbíta pepo (tekvica obyčajná), hlavne z jej semená Pygeum afŕicanum rovnako ako ich vhodných zmesí.Táto náplň sa prenesie na prvú časť množstva poťahovacej zmesi najmenej jednej kalciovej soli, nasledujúce naplnenie sa vykonáva s druhou časťou poťahovacej zmesi a celková formulácia náplne a dve časti množstva vápenatú soľ obsahujúcej poťahovacej zmesi sa zlisujú, aby vznikla farmaceutická formulácia. Vápenatá soľ je zvolená zo skupiny, ktorú tvoria uhličitany vápenaté hydrogenuhličitany vápenaté halogenidy vápenaté, hlavne chloridy vápenaté a jodidy vápenaté fosforečnany vápenaté hydrogenfosforečnany vápenaté, hlavne kalcium monohydrogenfosfát, dikalcium hydrogenfosfáty, kalcium-laktáty, kalcium-laktonáty, kalcium-sukcináty, kalcium-tartráty, kalciumglukonáty a iné, rovnako ako ich vhodne zmesi.Prednostne je náplň v podstate sústredená v prvej časti množstva poťahovacej zmesi, čím sa získava takzvaná poťahovaná tableta. Je však tiež možné vyrábať takzvané bodové tablety (terčové tablety), nemajúce vnútornú náplň sústredenú, ale potiahnutú a čiastočne presvitajúcu.Na lisovanie tabliet sa používajú komerčne dostupné lisy, ako sú od spoločností FETTE, KORSCH a KILIAN. Zvlášť vhodný je napríklad synchrónne pracujúci, dvojstranný rotačný lis od spoločnosti MANESTY. Vo dvojstrarmom rotačnom lise sú vnútorné náplne produkované v jednej veži rotačného lisu a mechanizmom sprostredkujúcim prenos a sústreďovanie, sú prenášané do veže druhého rotačného lisu, kde lisovaním dochádza k vytváraniu povlaku.Ale farmaceutické forrnulácie podľa predkladanćho vynálezu môžu byť uskutočnené tiež s dvoma rotačnýrni lismi, ked sa v jednom z nich lisujú vnútorné náplne, zatiaľ čo nalisovanie povlaku sa vykonáva V druhomVýhoda výroby poťahovaných tabliet podľa vynálezu ako farmaceutickej formulácie pomocou dvoj stranného rotačného lisu však spočíva na tej skutočnosti, že vnútorné náplne môžu byť predlisované v prvej veži lisu tak, aby boli pomerne mäkké. Konečné zlisovanie v druhej veži dvojstranného rotačného lisu má teda za následok, že dochádza k veľmi dobrej adhézii medzi vnútomou náplňou z vysušeného rastlinného extraktu a vápnikovým poťahom.Poťahovaná tableta vyrobená týmto spôsobom má napríklad nasledujúce zloženieObal CaCOg 1250 mg (zodpovedá 500 mg Cau) vitamín D 3 200 I. U. Vnútomá náplň Cim icífuga racemosa 20 mgPomocné prísady stearát horečnatý 8 mg stearová kyselina 4 mg mikrokryštalická celulóza 40 mg arabská guma 50 mgTypická poťahovaná tableta spája výhody orálnej náhrady vápnika a vitamínu D 3 s požadovanou dávkou vysušeného extraktu Cimicifuga racemosa. Orálnou aplikáciou nie viac než dvoch tabliet denne sa dosahuje dávka odporúčaná na profylaxiu a/alebo terapiu osteoporózy pri dávke vápnika a vitamínu D 3 cca 1000 mg Ca denne alebo 400 I. U. vitamínu D 3, práve tak ako súčasná aplikácia 40 mg vysušeného extraktu Címícifuga racemosa.Je však tiež možné a výhodné vyrábať náplň vysušeného extraktu z iných ďalších z uvedených fytoextraktov alebo tiež zo zmesí rôznych extraktov v závislosti od druhu príznakov. Tak napr. poťahovaná tableta podľa vynálezu upravená pre neduhy prostaty môže obsahovať v náplní extrakt Serenoa repens.1. Farmaceutická formulácia vápenatej soli a vysušeného rastlinného extraktu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je to potiahnutá tableta, pričom obalom je zlisovaná hmota najmenej jednej vápenatej soli a vnútomou náplňou je zlisovaná hmota aspoň jedného vysušeného rastlinného extraktu a potiahnutá tableta má obsah vápnika od 50 do 1000 mg a obsah vysušeného rastlinného extraktu od 0,5 do 100 mg.2. Farmaceutická formulácia podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vysušený rastlin ný extrakt je zvolený zo skupiny extraktov z Vitex agnus castus (Vitex jahňací) Belamcanda chinensis (belamkanda čínska) Cimictjízga racemasa (ploštičník strapcovitý) T rzfolium pratense L. (ďatelina lúčna) Oenothera biennis hom. (pupalka dvojročné) Glycine soja (sója fazuľová) Serenoa repens Urtica diaica (žihľava dvojdomá), hlavne z jej koreňa Cucurbita pepo (tekvica obyčajná), hlavne z jej semená Pygeum afŕicanum rovnako ako ich vhodných zmesí.3. Farmaceutická formulácia podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vápenatá soľ je zvolená zo skupiny, ktorú tvoria uhličitany vápenatá hydrogenuhličitany vápenaté halogenidy vápenaté, hlavne chloridy vápenaté a jodidy vápenaté fosforečnany vápenatá hydrogenfosforečnany vápenaté, hlavne kalcium monohydrogenfosforečnan, dikalcium hydrogenfosforečnany, kalcíum-laktáty, kalcium-laktonáty, kalcium-sukcináty, kalciumtartráty, kalcium-glukonáty, rovnako ako aj ich vhodné zmesi.4. Farmaceutická formulácia podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že poťah tvorí rad vápnikových vrstiev, pričom sa preferuje, aby každá vrstva obsahovala inú vápenatú soľ.5. Farmaceutická formulácia podľa niektorého z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že má ako vonkajší obal navyše polymémy ñlm.6. Farmaceutická formulácia podľa niektorého z nárokov l až 5, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že má obsah vápnika 1250 mg uhličitanu vápenatého (zodpovedajúci približne 500 mg Caü) a 200 I. U. vitamínu D 3 V povlaku poťahovanej tablety, a tiež 20 mg preparátu vysušeného extraktu Címicifúga racemosa vo vnútomej náplní poťahovanej tablety.7. Farmaceutická formulácia podľa niektorého z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v povlaku obsahujúcom Vápnik a/alebo vo vnútomej zlisovanej hmote vysušeného rastlinného extraktu ďalej obsahuje cholekalciferoly, hlavne Colecalciferol (Vitamín D 3).8. Farmaceutická formulácia podľa niektorého z nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje ďalej najmenej jednu fluoridovú soľ, obzvlášť fluorid sodný.9. Farmaceutická formulácia podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že tluoridová soľ je prítomná vo vnútomej zlisovanej hmote.10. Farmaceutická formulácia podľa niektorého z nárokov 1 až 9, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ako pomocné prísady obsahuje dezintegračné prostriedky, hlavne na báze škrobov a/alebo ich derivátov spojivá, zvlášť mikrokiyštalickú celulózu, arabskú gumu mazivá, hlavne kyselinu steárovú a/alebo stearát horečnatý rovnako ako antiadhezívne činidlá, hlavne polyetylénglykol.1 1 . Použitie vápenatej soli a vysušeného rastlinného extraktu na prípravu farmaceutickej formulácie podľa niektorého z nárokov 1 až 10 na liečenie osteoporóz s rôznou genézou.12. Použitie podľa nároku ll, kde sa fannaceutická formulácia používa ako liečivo na liečenie osteoporóz spôsobených nedostatkom sexuálneho horrnónu ako prevencia.13. Spôsob výroby farmaceutickej formulácie podľa niektorého z nárokov 1 až 10, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zlisovaná hmota vnútomej náplne sa vytvorí z vysušeného rastlinného extraktu, ktorý je zvolený zo skupiny extraktov z Vitex agnus castus (Vitex jahňací) Belamcanda chinensis (belamkanda čínska) Cimiczfúga racemosa (ploštičník strapcovitý) T rďolium pratense L. (ďatelina lúčna) Oenathera bíennís hom. (pupalka

MPK / Značky

MPK: A61K 36/85, A61K 47/36, A61K 33/42, A61P 5/00, A61K 36/736, A61K 33/14, A61K 33/06, A61K 36/896, A61P 15/12, A61K 31/19, A61K 31/185, A61P 3/00, A61P 5/24, A61K 47/10, A61K 31/593, A61K 36/00, A61K 33/16, A61P 19/00, A61K 36/889, A61K 9/28, A61P 13/08, A61K 36/185, A61K 33/10, A61P 3/14, A61P 19/10, A61K 36/42, A61K 47/12, A61K 47/38, A61P 15/00, A61K 36/71, A61P 9/00, A61K 36/48, A61P 13/00, A61K 47/34, A61P 3/06

Značky: extraktu, potahom, formulácia, farmaceutická, rastlinného, vysušeného, pozostávajúca, kalciovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-287722-farmaceuticka-formulacia-pozostavajuca-z-vysuseneho-rastlinneho-extraktu-s-kalciovym-potahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutická formulácia pozostávajúca z vysušeného rastlinného extraktu s kalciovým poťahom</a>

Podobne patenty