Drôt s tavným jadrom na pridávanie prísad do kúpeľa roztaveného kovu

Číslo patentu: 286443

Dátum: 17.09.2008

Autori: Riche Dominique, Becart Jean-claude

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Drôt (1) s tavným jadrom na pridávanie prísad do kúpeľa (2) roztaveného kovu obsahuje kovový plášť (5) okolo prísady (6), pričom tento kovový plášť (5) je krytý horľavým obalom (7), ktorý ale bez nežiaducich spalín spomaľuje na chvíľu šírenie žiaru smerom k tavnému jadru drôtu (1). Tento drôt (1) s tavným jadrom je charakterizovaný tým, že nad jeho horľavým obalom (7) je kovová ochrana (10) obklopujúca celok tvorený prísadou (6), kovovým plášťom (5) a horľavým obalom (7).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka drôtu s tavným jadrom na pridávanie prisad do kúpeľa roztaveného kovu.Ocele, zliatiny a pod. sú materiály, ktorých mechanické či ostatné vlastnosti závisia najmä od celkového zloženia materiálu.Na získanie materiálu s určitými vlastnosťami z východiskového základného zloženia sa upravuje obsah určitých zložiek tak, aby sa získalo požadované zloženie.Už asi dvadsať rokov je známy postup úpravy zloženia roztavenej látky pridávaním vopred určenej dĺžky drôtu s tavným jadrom.Tento drôt s tavným jadrom sa skladá z kovového obalu obsahujúceho prísadu, ktorá má byt pridaná do tavného kúpeľa.Vzhľadom na to, že množstvo prísady na meter je známe, je pomerne jednoduché upraviť zloženie kúpeľa.V prvých uskutočneniach drôtov s tavným jadrom bol kovový obal jednoducho prehýbaný tak, aby oba okraje použitej páskovej ocele boli pri sebe.Najskôr sa vkladala vnútomá páska, aby uzavrela miesta unikania medzi okrajmi tejto páskovej ocele, ale nebola príliš účinná tam, kde drôt s tavným jadrom prešiel operáciou navíjania na cievku a potom rozvíjania počas použitia.Toto riešenie bolo rýchlo nahradené odlišnýrn spôsobom uzatvárania páskovej ocele.Tento postup spočíva v mechanickom spojení oboch koncov páskovej ocele.Presnejšie povedané ide o súčasné zvíjanie oboch koncov tak, aby sa konce jedného do druhého zachytili. To potom vylúči straty prísady vnútri tejto páskovej ocele.Toto riešenie umožňujúce úpravu zloženia pomocou pridávania drôtu s tavným jadrom do roztavenej hmoty funguje pri väčšine prisad veľmi presne.Pri niektorých týchto prísadách vyvoláva totiž teplota roztaveného kovového kúpeľa explóziu drôtu s tavným jadrom v oblasti tesne nad hladinou kúpeľa.Pri iných prísadách dochádza k ich veľmi rýchlemu odparovaniu v blízkosti hladiny.Dochádza teda k silným reakciám na hladine, ktoré potom vyvolávajú oxidáciu a/alebo opätovnú nitridáciu kúpeľa, vystrekovanie tekutého kovu, ktoré poškodzuje zariadenie, a silné vyvíjame dymu.Pri týchto prísadách je Výkonnost operácie pridávania príliš nízka a bezpečnostné podmienky nezodpovedajú priemyselnému využitiu.Je známy postup pokúšajúci sa napraviť uvedený problém, a to zavádzaním drôtu s tavným jadrom cez dýzu z ohňovzdomého materiálu ponorenú do kúpeľa.Používanie takej dýzy je veľmi chúlostivé a veľmi drahé.Cieľom tohto vynálezu je odstrániť uvedene nevýhody.Bolo zistené, že pokrytie tohto kovového plášťa obalom, ktorý je horľavý bez toho, aby zanechával nežiaduce spaliny, na chvíľu spomaľuje šírenie žiaru smerom k tavnému jadru drôtu.Tento horľavý obal je skrutkovito obtočený okolo kovového plášťa.Tu je však nutné konštatovať, že pri manipulácii dochádza niekedy k poškodeniu tohto papierového obalu, napríklad pri natáčaní drôtu na cievku, alebo ak je drôt z cievky vyťahovaný pred jeho vložením do kúpeľa.Z toho dôvodu bol vytvorený podľa vynálezu drôt s tavným jadrom, obsahujúci kovový plášť okolo prísady, pričom tento plášť je charakterizovaný tým, že tento kovový plášť je pokrytý obalom 7, ktorý je horľavý bez toho, aby zanechával nežiaduce spaliny a na chvíľu spomaľuje šírenie žiaru smerom k tavnému jadru drôtu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude lepšie zjavný z ďalej uvedeného opisu, uvedeného ako neobmedzujúci príklad a priložew ných výkresov, na ktorých schematicky znázorňuje- obrázok 2 etapu prípravy drôtu s tavným jadrom- obrázok 3 Zariadenie použivajúce drôt s tavným jadrom- obrázok 4 rez variantom drôtu s tavným jadromZ nákresu je zrejmý drôt 1, určený na pridanie prísady do kúpeľa 2 roztavenej látky, ako je oceľ, zliatina alebo aj iná látka.Tento roztavený kúpeľ 2 má pomerne vysokú teplotu a nachádza sa v lejacej panve 3.Na úpravu zloženia kúpeľa 2 roztavenej látky sa do kúpeľa 2 ponára drôt 1 s tavným jadrom, a to vopred stanovenou rýchlosťou.Prostriedky 4 na ponáranie drôtu 1 sú klasické a nebudú podrobnejšie spomínané.Obvykle obsahuje drôt 1 s tavným jadrom kovový plášť 5, v ktorom je prísada 6.Kovový plášť 5 je uzatvorený mechanicky, to znamená, že okraje páskovej ocele sú vzájonme spojené,napríklad valcovaním.Výhodne je tento kovový plášť 5 pokrytý horľavým obalom 7, ktorý je spáliteľný bez toho, aby zanechával nežiaduce spaliny a na chvíľu spomaľuje šírenie Žiaru smerom k tavnému jadru drôtu 1.Nežiaducimi spalinarni sa rozumejú spaliny, ktoré ovplyvňujú zloženie kúpeľa 2 alebo spôsobujú vtrúseniny meniace správanie kúpeľa 2 pri odlievaní.Jeden druh horľavého obalu 7 môže vyhovovat napríklad na jedno zloženie kúpeľa 2, ale nebude vyhovovať inćmu zloženiu kúpeľa 2.Výhodne je ochranný horľavý obal 2 zložený z najmenej jednej vrstvy 7 A papiera obtočeného okolo kovového plášťa 5.Vrstva 7 A je z takzvaného papiera na pyrotechnicke použitie.To znamená, že vykazuje vyššiu odolnosť proti vzplanutiu a koeficient tepelnej odolnosti, než sú hodnoty obyčajného papiera.Táto tepelná ochrana sa získa- bud včlenením zložiek spomaľujúcich vzplanutie priamo do zloženia papiera,- alebo kombináciou vrstvy TA papiera a lepidla použitého na vzájonrmé zlepenie na sebe ležiacich pások. Napríklad sú známe nehorľavé nevrstvené bezdrevné papiere garantované M 1. Ide o ntateriál, pri ktorom je šírenie plameňov nulové, nedochádza k odpadávaniu horiacich častí a zotrvávaníu plameňov.Tento horľavý obal 7 má vlastnosti tepelnej izolácie a je pritom spáliteľný.S jedným typom papiera boli uskutočnené skúšky a ukázali, že- bez vrstvy 7 A papiera exploduje drôt 1 s tavným jadrom po jednej sekunde,- s dvoma vrstvami 7 A papiera exploduje drôt 1 s tavným jadrom po jednej a pol sekunde,- s desiatimi vrstvami 7 A papiera exploduje drôt 1 s tavnýrn jadrom po dvoch celých dvoch desatinách sekundy.A tak upravovanim hrúbky horľavého obalu 7 a rýchlosti ponárania drôtu 1 s tavným jadrom sa dostatočne spomalí bud explózia, alebo odparenie a ľahko tak docielime ponorenie drôtu 1 s tavným jadrom do dostatočnej hĺbky. Vrstva 7 A alebo vrstvy 7 A horľavého obalu 7 sú výhodne tvorené jedným či viacerými skrutkovitýnri obtočeniami papierovým pruhom.Tieto obtočenia sú napríklad prekrížené.Vonkajšie upevnenie týchto vrstiev 7 A je v jednom variante uskutočnenia zaistené vrstvou laku, ktorý je samozrejme zbavený vody alebo látok prudko reagujúcich s látkou tvoriacou kúpeľ 2.S upevňovacou vrstvou horľavého obalu 7 sa počíta hlavne vtedy, ak je tento horľavý obal 7 tvorený viacerými pruhrni.Šírka pruhu je prednostne prispôsobená priemeru drôtu 1 a podmienkam použitia a je napríklad od päť do štyridsať centimetrov.Hrúbka horľavého obalu 7 bude teda prispôsobená potrebám užívateľa (teplote kúpeľa 2 a druhu materiálu, ktorý má byt pridaný).Výhodne je, podľa obrázku 4, najmä v prípadoch, keď stroj na ponáranie môže poškodiť horľavý obal 7,okolo tohto horľavého obalu 7 umiestnená kovová ochrana 10 uzatvárajúca celok tvorený prísadou 6, kovovým plášťom 5 a horľavým obalom 7.Tento uvedený celok je teda prekrytý kovovou ochranou 10.Kovová ochrana 10 zabraňuje tomu, aby sa horľavý obal 7 ničíl počas manipulácie s drôtom 1 s tavnýrn jadrom a okrem toho tvorí spolu s kovovým plášťom 5, v ktorom je umiestnená prísada 6, a s horľavým obalom 7 komplexný materiál spomaľujúci tavenie celku.Výhodne je táto kovová ochrana 10 tvorená páskovou oceľou, ktorej okraje sú spojené tak, že tvoria rúrkový prvok.Ide o metódu obvykle používanú na vytvárame kovového plášťa 5 okolo prísad 6.Opísaná metóda je zjavne najjednoduchšia na inštaláciu a nepoškodzuje horľavý obal 7.Namiesto používania pásu papiera v navinutej forme je možné výhodne použit omnoho hrubší papier a nasadzovať ho súčasne s kovovou ochranou 10.Okraje hrubého papiera sa prekrývajú.1. Drôt s tavným jadrom na pridávanie prísad do kúpeľa roztavenćho kovu, obsahujúci kovový plášť (5) okolo prísady (6), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kovový plášť (5) je krytý horľavým obalom (7), ktorý je spáliteľný, ale bez nežiaducich spalín, a je určený na dočasne spomalenie šírenia žiaru smerom k tavnému jadru drôtu (l).2. Drôt s tavnýmjadrom podľa nároku l, v y z n a č nj ú ci s a t ý m , že horľavý obal (7) je zložený z najmenej jednej vrstvy (7 A) papiera obtočeného okolo kovového plášťa (5).3. Drôt s tavnýmjadrom podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že papíeromje papier na pyrotechnické použitie.4. Drôt s tavným jadrom podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vrstva (7 A) alebo vrstvy(7 A) horľavćho obalu (7) sú tvorené jedným alebo viacerými skratkovitými obtočeniami papíerovým pruhom.5. Drôt s tavným jadrom podľa nároku 4, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tieto obtočenia sú prekrízene.6. Drôt s tavným jadrom podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a tm , že vonkajšie upevnenie týchto vrstiev (7 A) je uskutočnené nanesením vrstvy laku.7. Drôt s tavným jadrom podľa nároku 4, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že šírka pruhu je od päť do štyridsať centimetrov.8. Drôt s tavným jadrom podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nad jeho horľavým obalom (7) je kovová ochrana (10) obklopujúca celok tvorený prísadou (6), kovovým plášťom (5) a horľavým obalom (7).9. Drôt s tavným jadrom podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že táto kovová ochrana (10) je tvorená páskovou oceľou, ktorej okraje sú spojené tak, že tvorí rúrkový prvok.10. Drôt s tavným jadrom podľa nároku 8, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že horľavý obal (7) je tvorený hrubým papierom a kovovou ochranou (10), ktore sú nasadená súčasne.

MPK / Značky

MPK: C22C 1/02, C21C 7/00

Značky: pridávanie, tavným, drôt, kúpela, roztaveného, jadrom, přísad

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-286443-drot-s-tavnym-jadrom-na-pridavanie-prisad-do-kupela-roztaveneho-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Drôt s tavným jadrom na pridávanie prísad do kúpeľa roztaveného kovu</a>

Podobne patenty