Prstencový spoj s posuvnými valčekmi

Číslo patentu: 285906

Dátum: 24.09.2007

Autor: Bohačík Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je spoj využívajúci posuvné valčeky vzájomne spojené skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovitých telies (12), ktorý je tvorený telovou časťou (2) s otvorom na rúrovité alebo valcovité telesá (12), otvorom (9) v tvare stlačenej elipsy, v ktorom sú uložené dva posuvné valčeky (4, 5), pričom jeden posuvný valček (4) je vybavený voľne priechodnými otvormi (6) a druhý posuvný valček (5) je vybavený otvormi (7) so závitom (13), pričom valčeky (4, 5) sú vzájomne spojené skrutkami (10), ktoré prechádzajú otvormi (8) telovej časti (2) prstencového spoja.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prstencového spoja s posuwiými valčekmi vzájomne Spojenými skrutkami.V doterajšom stave techniky je známe viacero spôsobov spájania rúrkovitých telies k telesám iného tvaru. Predmetom AO 188395 je zvierajúci spoj, určený najma na pákové prevody, ktorý spočíva vstiahnuti jednej súčasti spoja s druhou, pričom dochádza k pružnej deforrnácii prstenca.Ďalej sú známe rôzne upevňovacie príchytky, ktoré pozostávajú z telesa príchytky, V ktorom sú vytvorené mimobežné krížové otvory na rôzne upewiovacie profily, pri ktorých sa zovretie dosahuje skrutkou, pričom vzhľadom na obmedzenú možnosť zmenšenia otvoru zvieraním rozrezanej časti, vyžaduje si tento spôsob najmä presnú výrobu.Tiež sú známe upevňovacie príchytky, ktoré predstavujú uzatvorené prstence, v telese ktorých je otvor so závitom na zaťahovaciu skrutku.Ďalším riešením je upevňovacia prichytka na rozoberateľnć spojenie valcovitých a hranolovitých profilov podstata ktorej spočíva vo dvoch rozpinacích segmentoch, ktoré sú uložené v klietke a ich sťahovaním skrutkami dosadacie plochy v tvare rádiusov sťahujú valcovité alebo hranolovité teleso v prstenci, tak ako je to uvedené v A 0 237852.Ďalej sú známe upínacie spojky k vzájomnému spojeniu dvoch kolmých rúrok lešenia alebo iných konštrukcii,či už vtvare písmena U s priečkou a upínacou maticou v tejto priečke (napr. A 0 242777), prípadne z telesa tvoreného dvomi bočnicami akolmej zadnej steny, pričom vo vodorovných bočniciach je vytvorený vhodný otvor a v zadnej stene je umiestnená upínacia skrutka s prítlačnou doštičkou, resp. bez nej (AO 245952, AO 226241 a pod).Žiadny z citovaných dokumentov opisujúcich spájanie resp. pripájanie rúrkovitých a valcovítých telies nezabezpečuje úplne bezpečne aretovanie telesa, pripadne je spojenie zabezpečované len svyššími materiálovými nárokmi,ked väčšina spôsobov využíva otvorené prstence, resp. také otvory v telesách spojok, ktoré znižujú pevnosť spojky a preto je potrebné zvyšovať kvality, resp. množstvo materiálu na spojku potrebného. A 0 237852 využívajúei uzatvorený prstenec, podobne ako upevňovacie príchytky, ktoré predstavujú uzatvorené prstence, v telese ktorých je otvor so závitom na sťahovaciu skrutku, spôsobujú deformáciu,resp. poškodenie valcovitého telesa svojimi ostrými hranami, čo spôsobuje pri častom používaní poškodenie až znehodnotenie spájaných telies.Vynález má za ciel vyriešiť nevýhody doterajšieho stavu techniky pomocou prstencového spoja s posuvnými valčekmi vzájomne Spojenými skrutkami.Túto úlohu spĺňa prstencový spoj s posuvnými valčekmi, ktorý má telovú čast vybavenú otvorom na valcovité teleso aotvorom vtvare stlačenej elipsy, ktorá sa dlhšou stranou pretína s otvorom na valcovité teleso, pričom V otvore v tvare stlačenej elipsy sú umiestnené upínacie valčeky vybavené otvormi so závitmi alebo bez nich, ktoré sú prostredníctvom skrutiek voľne uložené votvore vtvare stlačenej elipsy, pričom skrutky prechádzajú otvormi v stene valcovitého telesa, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že upínací valček umiestnený bližšie k otvorom v stene valeovitého telesa je vybavený otvormi väčšieho priemeru než je priemer skrutiek, pričom otvor nieje väčší než hlava skrutky, pričom druhý upínací valček je vybavený otvonni vybavenými závitom zhodnýrn so závitom, ktorým sú vybavené skrutky, pričom skrutky sú voľne uložené v otvoroch, ktorým je vybavená bočná stena telovej časti prstencového spoja a upínacie valčeky sú vo vzájomnom protiľahlom zvieracom vzťahu, Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu otvor v telovej časti prstencového spoja sa vyznačuje tým, že je spojením valcovitého otvoru v telese prstencového spoja s otvorom v tvare stlačenej elipsy, pričom je v tvare obdĺžnika s jednou stranou konvexne vydutou do tvaru polkruhu a s ostatnými zaoblenými rohmi, pričom priemer zaoblenia rohov je zhodný alebo väčší ako je priemer posuvných upínacich valčekov umiestnených v tejto časti otvoru v telovej časti prstencového spoja.Prstencový spoj s posuvnými valčekmi vzájomne spojenými skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovitých telies tvorený telovou časťou s otvorom na rúrovité alebo valcovité telesá, posuvnými valčekmi a skrutkami, je charakteristický tým, že telová čast je vybavená otvorom na rúrovité alebo valcovité teleso, otvorom, v ktorom sú uložené dva posuvné valčeky, pričom jeden posuvný valček je vybavený voľne priechodnými otvonni a druhý posuvný valček vybavený otvormi so závitom, pričom posuvné valčeky sú vzájomne spojené skrutkami so závitom zapadajúcim do závitu v otvore, pričom skrutky prechádzajú otvormi v telovej časti uloženými perpedikuláme proti otvoru, pričom priemer hláv skrutiek je menší než priemer otvorov v telovej časti.Otvor v telovej časti prstencového spoja môže mat štvorcový prierez s jednou stenou konvexne vydutou do polkruhu a so zaoblenými protiľahlými rohmi.Dĺžka skrutiek spájajúcich posuvné valčeky je menšia ako je priemer spájaného valcovitého, resp. rúrovitého telesa.Priemer posuvných valčekov je V rozsahu od 0,1 do 0,4 priemeru spájaného valcovitého, resp. rúrovitého telesa.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je vysvetlený vynález, kde obrázky predstavujú obr. 1 - prstencový spoj s posuvnými valčekmi podľa prvého uskutočnenia vynálezu v pohľade zhora,obr. 2 - prstencový spoj sposuvnými valčekmi podľa prvého uskutočnenia vynálezu v pohľade zhora s uvoľnenými skrutkami,obr. 3 - priečny rez vedený rovinou A-A z obr. 1,obr. 4 - upínacie valčeky a skrutky - rozobratý stav v pohľade spredu,obr. 5 - upínacie valčeky a skrutky - rozobratý stav v pohľade zhora,obr. 6 - prstencový spoj s posuvnými valčekmi v pohľade zhora podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia,obr. 7 - prstencový spoj s posuvnými valčekmi v pohľade zhora podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia s uvoľnenými skrutkami.Ako je zrejmé z obr. l, prstencový spoj 1 s posuvnými valčekmi 4, 5 vzájomne Spojenými skrutkami lll sa skladáz telovej časti 2, otvoru 3 na valcovité teleso 12, otvoru 9 V tvare stlačenej elipsy, v ktorom je voľne uložený posuvný valček 4 vybavený voľne priechodnými otvormi 6 a posuvný valček 5 vybavený otvormi 7 so závitom 13, pričom posuvné valčeky 4, 5 sú vzájomne spojené skrutkami 10 so závitom 11 zapadajúcim do závitu 13 v otvore 7 prechádzajúcimi otvormi 8 v telovej časti 2 uloženými perpedikuláme proti otvoru 9. Posuvné valčeky 4, 5 sú voľne uložené V 0 tvore 9, pričom sú spojené skrutkami 10, ktoré voľne prechádzajú otvormi 8 vtelovej častí 2 prstencového spoja 1,pričom priemer hláv 14 skrutiek 10 je menší než priemer otvorov 8 v telovej časti 2 prstencového spoja 1. Po vložení valcovitého telesa 12 do otvoru 3 v telovej časti 2 prstencového spoja 1 posuvné valčeky 4, 5 sa otáčaním skrutiek 10 v závitoch 13 priťahujú, pričom posuvný valček 4 je prĺtláčaný hlavami 14 skrutiek 10, ktoré Voľne prechádzajú 0 tvorrni 8 v telovej časti 2. Priťahovanie posuvných valčekov 4, 5 vytvára tlak v smere kolmom na os 15 valcovitého telesa 12 umiestneného V otvore 3 telovej časti 2, pričom vzniká zvieracia sila V miestach kontaktu posuvných valčekov 4, 5 a protiľahlej steny otvoru 3 telovej časti 2 prstencového spoja 1.Na obrázkoch 6 a 7 je v dvoch pohľadoch znázomený prstencový spoj 1, ktorý predstavuje druhú výhodnú realizáciu podľa vynálezu. Otvor 30 v telovej časti 2 prstencového spoja l má štvorcový prierez s jednou stenou 31 konvexne vydutou do polkruhu a so zaoblenými protiľahlými rohmi 32, o ktoré sa v uvoľnenom stave opiera posuvný valček 4 vybavený voľne priechodnými otvormi 6 a posuvný valček 5 vybavený otvormi 7 so závitom 13, pričom posuvné valčeky 4, 5 sú vzájomne spojené skrutkami 10 so závitom 11 zapadajúcim do závitu 13 v otvore 7 prechádzajúcimi otvomii 8 v telovej časti 2, ktoré sú uložené perpendikuláme proti otvoru 9, čo je vtejto časti identické pre obidve realizácie vynálezu.Otvor 30 v telovej časti 2 prstencového spoja 1 má štvorcový prierez s jednou stenou 31 konvexne vydutou do polkruhu a so zaoblenými protiľahlými rohmi 32.Dlžka skrutiek 10 spájajúcich posuvné valčeky 4, 5 je menšia, ako je priemer spájaného valcovitého, resp. rúrovitého telesa 12.Priemer posuvných valčekov 4, 5 je vrozsahu od 0,1 do 0,4 priemeru spájaného valcovitého, resp. rúrovitého telesa 12.Prstencový spoj s posuvnými valčekmi vzájomne spojenými skrutkami sa dá aplikovat všade tam, kde je potrebné rozoberat spoje najmä valcovitých telies. Ako je to napríklad pri rôznych konštrukciách ľahkých dopravných prostriedkov, pri stavebných dočasných konštrukciách - lešeniach, v nábytkárskom a výstavníckom priemysle pri tvorbe pevných aj rozoberateľných pútačov a pevných aj rozoberateľných predajných stánkov, pevných aj rozoberateľných vitrin a políc a pod., pričom podľa vynálezu sa docieli výrobná jednoduchosť adokonale vzájomne spojenie dvoch rúrovitých resp. valcovitých telies, resp. pripojenie rúrovitých resp. valcovitých telies k iným telesám, pričom výhoda spočíva tiež v úspore materiálu, keďže prstencový spoj nie je prerušený, čo pri identickej pevnosti umožňuje znížiť množstvo, resp. hrúbku materiálu, pričom výhoda spočíva aj vo variabilnosti vyhotovenia prstencovćho spoja, pričom pri použití nie je potrebná presnosť výroby spájaných telies,ked upínacie valčeky sú schopné dostatočne pevne upewiítaj rúrovité resp. valcovité telesá aj menšieho než ideálneho priemeru.l. Prstencový spoj s posuvnými valčekmi vzájomne Spojenými skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovítých telies tvorený telovou časťou s otvorom na rúrovite alebo valcovite telesá, posuwiými valčekmi a skrutkami, vyznačujúci sa tým, že telová časť (2) je vybavená otvorom (3) na rúrovité alebo valcovité teleso (12), otvorom (9), v ktorom sú uložené dva posuvné valčeky (4, 5), pričom jeden posuvný valček (4) je vybavený voľne priechodnými otvormi (6) adruhý posuvný valček (5) vybavený otvormi (7) so závitom (13), pričom posuwié valčeky (4, 5) sú vzájomne spojene skrutkami (10) so závitom (11) zapadajúcim do závitu (13) v otvore (7),pričom skrutky (l 0) prechádzajú otvormi (S) V telovej časti(2) uloženými perpedikuláme proti otvoru (9), pričom priemer hláv (14) skrutiek (l 0) je menší než priemer otvorov (8) v telovej časti (2).2. Prstencový spoj s posuvnými valčekmi vzájomne Spojenými skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovitých telies podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že otvor (30) v telovej časti (2) prstencového spoja (l ) má štvorcový prierez s jednou stenou (31) konvexne vydutou do polkruhu a so zaoblenými protiľahlými rohmi (32).3. Prstencový spoj s posuvnými valčekmi vzájomne Spojenými skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovitých telies podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že dlžka skrutiek (10) spájajúcich posuvné valčeky (4, 5) je menšia, ako je priemer spájaného valcovitého, resp. rúrovitého telesa (12).4. Prstencový spoj s posuwiými valčekmi vzájomne spojenými skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovitých telies podľa nároku 1, 2 a 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že priemer posuvných valčekov (4, 5) je V rozsahu od 0,1 do 0,4 priemeru spájaného valcovitého,resp. rúrovitého telesa (12).

MPK / Značky

MPK: F16B 7/18, F16B 7/00

Značky: valčekmi, prstencový, posuvnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-285906-prstencovy-spoj-s-posuvnymi-valcekmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prstencový spoj s posuvnými valčekmi</a>

Podobne patenty