Rám na okná, dvere, fasády alebo podobne

Číslo patentu: 284824

Dátum: 14.11.2005

Autori: Settele Helmut, Schulz Harald

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rám je upravený na okná, dvere, fasády alebo podobne a je zostavený z dutých profilov (1, 2), skladajúcich sa výhodne z kovu, ako i zo spojovacích prvkov (3), zasahujúcich do dutých profilov (1, 2). Spojovací prvok (3) má pre každý z dutých profilov (1, 2) aspoň jeden z vonkajšej strany rámu k vnútornej strane rámu sa rozprestierajúci kanál na lep (6), privádzaný medzi spojovací prvok (3) a dutý profil (1, 2). Na to je v dutom profile (1, 2) na vonkajšej strane rámu upravený na kanál nadväzujúci vstrekovací otvor (4) na lep (6). Kanál v každom z ramien spojovacieho prvku (3) je vytvorený v tvare vnútri a priečne na pozdĺžny smer ramena sa rozprestierajúceho, na vnútornej strane rámu ústiaceho vstrekovacieho vývrtu (5). Vstrekovací vývrt (5), je, videné v smere kolmom na rovinu rámu upravený približne stredovo v ramene spojovacieho prvku (3) a ústi do plochého, kapsovitého vybrania (7), upraveného v spojovacom prvku (3) na vnútornej strane rámu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rámu na okná, dvere, fasády alebo podobne, s dutými proñlmi, pozostávajúcimi výhodne z kovu,ako i so spojovacím prvkom, zasahujúcim do dutých proñlov, predovšetkým rohovým spojovníkom, pričom spojovací prvok pre každý z dutých profilov má aspoň jeden z vonkajšej strany rámu k vnútornej strane rámu sa rozprestierajúci kanál na lep, dodávaný medzi spojovací prvok a dutý profil, na čo je V dutom profile na vonkajšej strane rámu upravený vstrekovací otvor na lep, ktorý nadväzuje na kanál. Pri tepelne izolovaných rámoch s dvoma alebo viacerými dutými komorami môže byt tiež vhodne upravené väčšie množstvo spojovacích prvkov (rohových uholníkov).Pri rohovom spojení na pokos narezaných dutých profilov, známeho z DE 43 03 877, je upravený takýto kanál na bočnej ploche rohového spojovnika. Kanál sa pritom rozprestiera pod spojom na šikmo a ústi na vonkajšej strane rámu na rozdeľovací kanál, ktorý zaisťuje spojenie medzi oboma kanálmi, upravenými na bočných plochách. Tento rozdeľovaci kanál sa nachádza v rohu rámu a je tvorený sploštením rohového spojovníka. Do tohto rozdeľovacieho kanálu ústi ostatne vstrekovací otvor. V oblasti bočných plôch sú okrem toho upravené rozpemé časti, ktoré medzi rohovým spojovníkom a vnútomýrni plochami dutých profilov tvoria škárové priestory na uloženie lepu. K zlepeniu preto dochádza na bočných plochách rámu, čím vzniká nebezpečenstvo, že lep môže zo spoja na pokos vystúpiť von,a tým dochádza k zašpineniu na viditeľných plochách rámu. Okrem toho je nutné vybaviť duté profily ďalšími vývrtmi, aby mohlo byt zhotovené mechanické spojenie medzi rohovým spojovníkom a dutými profilmi, vyžadované doplnkovo na zlepenie.Vynález rieši úlohu vylepšiť rám úvodom uvedeného druhu tak, aby bolo možné nanášanie lepu na vnútomé protiležiace plochy rámu pri jednoduchšej prístupnosti zvonka a pritom boli dosiahnuté tenké vrstvy lepu na zaistenie vyšších adhéznych síl.Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že kanál V každom ramene spojovacieho prvku je vytvorený v tvare vnútri a priečne na pozdĺžny smer ramena sa rozprestierajúceho, na vnútornej strane rámu ústiaceho vstrekovacieho vývrtu, ktorý je, videné v smere kolmom na rovinu rámu,upravený približne stredovo v ramene spojovacieho prvku a ústi do plochého, kapsovítého vybrania, ktoré je upravené v spojovacom prvku na vnútomej strane rámu.Výhoda, dosiahnutá vynálezom, spočíva v podstate v tom, že je lep vedený vnútri doguľata uzatvoreného vstrekovacieho vývrtu smerom k vnútomej strane rámu do tam upraveného vybrania. Okraj vybrania zaisťuje to, že lep zostáva V oblastí, upravenej na lepenie, a to v rozdeľovacej ploche na lep, tvorenej vybraním, nie je teda nedefinovateľne rozdeľovaný, a tým sa presne dostane na zlepované plochy. Tým sa tiež zaistí, že v oblasti viditeľnej plochy spoja na pokos nemôže žiaden lep vystupovať von. Aj vyrazenia na ráme pomocou nožov tým nie sú obmedzené. V ostatnom sa tým môže postrádat vnášanie výplňových častí do spojovacieho prvku, ak má tento dutiny.Vo výhodnom spôsobe vyhotovenia vynálezu je upravené, že je vstrekovací vývrt v oblasti vstrekovacieho otvoru vyrovnaný v podstate kolmo na pozdĺžny smer dutého profilu a lícuje so vstrekovacím otvorom a že je vstrekovací otvor spoločne so vstrekovacím vývrtom vytvorený ako prichytcnie pre spojovací čap. Pretože tým vstrekovací otvor spoločne so vstrekovacím vývrtom slúži zároveň i ako prichytenie pre spojovací čap, nie sú vyžadované prídavné spracovávacie procesy na mechanické fixovanie spojovacicho prvku V dutých profiloch. Môže však byť upravené nepatrné zapustenie medzi vstrekovacím otvorom a vstrekovacím vývrtom, aby pri rohovom spojovníku bol dutý profil prostrednictvom spojovacieho čapu držaný pod predpätím nasmerovaným k rohu.Podľa šírky profilu môže byt výhodné, keď vstrekovací vývrt prebieha v napojení na kolmo na pozdĺžny smer ramena vyrovnanej, na prichytenie spojovacieho čapu upravenej oblasti nasmerovaný šikmo v smere k voľnému koncu ramena. Tento šikmý priebeh zaisťuje práve pri širokých rámových profiloch, že vyústenie vstrekovacieho vývrtu dodržiava dostatočný odstup od spoja na pokos.Podľa prvej výhodnej ďalšej úpravy výnálezu môže byt pri spojovacom prvku, vytvorenom ako odliatok alebo ako kontinuálne liaty profil, vstrekovací vývrt, integrálnou súčasťou výlisku. Podľa ďalšej úpravy sa však tiež ponúka možnost, že je spojovací prvok vytvorený z dvoch v rovine rámu rozdelených výliskov, ktoré majú na svojej vzájomnej dosadacej ploche dve zhodné valcovité pološkrupiny, ktoré spoločne tvoria vstrekovací vývrt.Pokial je zavedenie vstrekovacieho vývrtu do spojovacieho prvku bezprostredne pri výrobe príliš nákladné, napríklad vtedy, ked je spojovací prvok realizovaný skrátenĺm vhodne vytvarovaného kontinuálne liateho profilu,môže byt výhodnejšie, ak je vstrekovací vývrt vytvorený puzdrom, vloženým vo vybraniach spojovacieho profilu. Potom je okrem toho dokonca možné, aby sa puzdro skladalo z iného materiálu ako spojovací prvok, napr. teda z plastickej hmoty.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom konkrémych príkladov vyhotovenia znázomených na výkresoch, na ktorých predstavuje obr. l iba v rohovej oblastí zobrazený rám podľa vynálezu v prvom spôsobe vyhotovenia,obr. 2 rez pozdĺž roviny A - A podľa obr. 1,obr. 3 ďalší spôsob vyhotovenia vynálezu v zobrazení,zhodnom s obr. l,obr. 4 pohľad zhora na rohový uholnik podľa obr. 3,obr. 5 a 6 spôsob vyhotovenia, zhodujúci sa v zobrazení s obr. 3 a 4, s liatyrn rohovým uholníkom, rozdeleným na dve častí a obr. 7 spôsob vyhotovenia so šikmo prebiehajúcim vstrekovaným vývrtom.Rohové spojenie, zobrazené na obrázku, je časťou rámu napríklad pre okná, dvere, fasády alebo podobne. Rám je tvorený dutými profilmi l, 2, pozostávajúcimi výhodne z kovu, ako i spojovacimi prvkami 3, vytvorenými V tomto príklade vyhotovenia ako rohové spojovníky, ktoré zasahujú do dutých profilov 1, 2. Tieto rohové spojovníky 3 sú spravidla najprv mechanicky spojené s dutými profilmi l, SK 284824 B 62, napríklad vo forme čapu, vtlačeného zvonka do príslušného vývrtu, alebo styčnice vyrazenej, prípadne vylisovanej do vybrania spojovacieho prvku. Prídavnú pevnosť získava rám zlepením v rohovej oblasti, na čo je upravený aspoň jeden z vonkajšej strany rámu k vnútomej strane rámu sa rozprestierajúci kanál, ktorým je medzi spojovací prvok 3 a dutý profil l, 2 privedený lep 6. Pretože je lep 6 vstrekovaný až po montáži rámu, je v dutom profile l, 2 na vonkajšej strane rámu upravený vstrekovací otvor 4 na lep 6, ktorý nadväzuje na kanál.Kanál je jednotlivo vytvorený ako vstrekovací vývrt 5,ktorý sa rozprestiera vnútri a priečne na pozdĺžny smer ramena a ústi na vnútomej strane rámu. Pritom vstrekovací vývrt 5 prebieha tak, že je za všetkých okolností v oblasti vstrekovacieho otvoru 4 nasmerovaný predovšetkým kolmo na pozdĺžny smer dutého profilu 1, 2 a licuje so vstrekovacím otvorom 4. Tým tvorí vstrekovací otvor 4 spoločne s vstrekovacím vývrtom 5 prichytenie pre spojovací čap 8. Medzi vstrekovacím otvorom 4 a vstrekovacím vývrtom 5 však môže byt tiež upravené nepatmé zapustenie približne 0,8 mm, aby bol dosiahnutý ťah dutého profilu smerom k spoju na pokos. Týmto spôsobom sa pre mechanické spojenie medzi dutým profilom 1, 2 a spojovacím prvkom 3 pomocou spojovacieho čapu 8 ušetrí prídavné mechanické spracovanie na tento účel. Pretože je rám spravidla najprv hotový montovaný a v nadväznosti na to je vstrekovaný lep 6, je výhodné, ked je spojovací čap 8 vytvorený ako puzdro, pretože potom môže vstrekovanie lepu 6 prebiehať cez ne.Vstrekovací vývrt 5 je, videné v smere kolmom na rovinu rámu, upravený približne stredovo v ramene spojovacieho prvku 3, ako je to vidno na obr. 2, 4 a 6. Vstrekovací vývrt 5 pritom ústi do plochého, kapsovitého vybrania 7,ktoré je upravené v spojovacom prvku na vnútomej strane rámu a ktoré je na obr. 2 vidiet v priečnom reze, na obr. 4 a 6 V pohľade zhora. Toto vybranie 7 slúži na prijatie lepu 6 a zároveň vytvára svojím okrajom ohraničenie, cez ktoré nemôže lep 6 spravidla vytekať von, takže sa zamedzí nekontrolovateľnému rozdeľovaniu a predovšetkým vystupovaniu lepu 6 vo viditeľnej oblasti pokosovej drážky.Pri väčšej šírke rámu, a tým tiež rohového spojovníka môže vstrekovací vývrt 5, ako je to znázomené na obr. 7,prebiehať v napojení na kolmo na pozdĺžny smer ramena vyrovnanú, na prijatie spojovacieho čapu 8 upravenú oblasť, nasmerovaný šikmo v smere k voľnému koncu ramena. Tým vystupuje aj pri väčšej šírke rámu lep 6 s dostatočným odstupom od spoja na pokos do vybrania 7.Pri spojovacom prvku 3 vytvorenom ako odliatok môže byt vstrekovací vývrt 5 integrálnou súčasťou výlisku. Spojovací prvok 3 však môže byť tiež tvorený, ako je to znázomenć na obr. 5 a 6, dvoma v rovine rámu rozdelenými výliskamí, ktoré majú na svojich protichodných dosadacích plochách dve zhodné valcovité pološkrupiny, ktoré spoločne tvoria vstrekovací vývrt 5. Nakoniec môže byť vstrekovací vývrt 5 tvorený, ako je to vidno predovšetkým na obr. 3, puzdrom 9, vloženým do vybrania spojovacieho prvku 3. Toto puzdro 9 sa môže skladať tiež z materiálu iného druhu ako spojovací prvok 3, napnldad z plastickej hmoty.Priebeh prác pri montáži rámu podľa vynálezu prebieha tak, že po príprave profilov 1, 2 a zavedení vývrtu k vstrekovaniu lepu 6 najprv v oblasti plochy rezu pokosu dochádza k naneseniu lepu alebo tesniacej látky, potom je rohový uholník zasúvaný, a tým sa zostavuje kompletný rám. Ako ďalšie môže nasledovať mechanické spojenie častí dohromady buď zvonka umiestneným vyrazením alebo zaraze ním puzdrovite vytvoreného čapu 8 do vstrekovacieho vývrtu 5 anakoniee sa vstrekuje lep 6.1. Rám na okná, dvere, fasády alebo podobne, s dutými profilmi (l, 2), skladajúcimi sa výhodne z kovu, ako i so spojovacím prvkom (3), zasahujúcim do dutých profilov (l,2), predovšetkým rohovým spojovníkom, pričom spojovací prvok (3) má pre každý z dutých profilov (l, 2) aspoň jeden z vonkajšej strany rámu k vnútomej strane rámu sa rozprestierajúci kanál pre lep (6), privádzaný medzi spojovací prvok (3) a dutý profil (1, 2), na čo je v dutom profile (1, 2) na vonkajšej strane rámu upravený na kanál nadväzujúci vstrekovací otvor (4) pre lep (6), v y z n a č u j ú c i s a tý m , že kanál v každom z ramien spojovacieho prvku (3) je vytvorený v tvare vnútri a priečne na pozdĺžny smer ramena sa rozprestierajúceho, na vnútomej strane rámu ústiaceho vstrekovacieho vývrtu (5), ktorý je, videné V smere kolmom na rovinu rámu, upravený približne stredovo v ramene spojovacieho prvku (3) a ústi do plochého,kapsovitého vybrania (7), upraveného v spojovacom prvku(3) na vnútomej strane rámu.2. Rám podľa nároku l, vyznačujúci sa tý m , že vstrekovací vývrt (5) V oblasti vstrekovacieho otvoru (4) je v podstate nasmerovaný kolmo na pozdĺžny smer dutého profilu (l, 2) a licuje v podstate so vstrekovacím otvorom (4), a že vstrekovací otvor (4) je spoločne so vstrekovacím vývrtom (5) vytvorený ako prichytenie pre spojovací čap (8).3. Rám podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že vstrekovací vývrt (5) prebieha v napojení na kolmo na pozdĺžny smer ramena vyrovnanú, na prichytenie spojovacieho čapu (8) upravenú oblasť, nasmerovaný šikmo k smeru k voľnému koncu ramena.4. Rám podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pri spojovacom prvku (3),vytvoreného ako odliatok alebo ako kontinuálne liaty protil, je vstrekovací vývrt (5) integrálnou súčasťou výlisku.5. Rám podľa niektorého z nárokov l až 3, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že spojovací prvok (3) je tvorený dvoma v rovine rámu rozdelenými výliskamí, ktoré na svojich protichodných dosadacích plochách majú dve zhodné valcovité pološkrupiny, ktoré spoločne tvoria vstrekovací vývrt (5).6. Rám podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vstrekovací vývrt (5) je tvorený puzdrom (9), vloženým do vybrania spojovacieho prvku7. Rám podľa nároku 6, vyznačujúci sa t ý m , že puzdro (9) sa skladá z plastickej hmoty.

MPK / Značky

MPK: E06B 3/96

Značky: fasády, podobně, okna, dveře

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-284824-ram-na-okna-dvere-fasady-alebo-podobne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rám na okná, dvere, fasády alebo podobne</a>

Podobne patenty