Spôsob a zariadenie na detegovanie vznikajúcich požiarov

Číslo patentu: 284815

Dátum: 14.11.2005

Autor: Wagner Ernst Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Do detektora (1) na rozpoznanie požiarneho parametra sa cez najmenej jeden prívod (15), ktorý je usporiadaný v priestore, ktorý sa má strážiť, alebo v prístroji, ktorý sa má strážiť, má určitý počet nasávacích otvorov (18), kontinuálne privádzajú vzorky vzduchu z priestoru alebo chladiaceho vzduchu z prístroja. Vyhodnocovacia jednotka, ktorá je elektricky spojená s detektorom (1), odovzdá podľa vopred stanovených kritérií signál, keď detektor (1) detekuje požiarny parameter. Na prispôsobenie účinného prierezu nasávacích otvorov rôznym požiadavkám na ochranu priestoru a na stráženie zariadenia sa podľa tohto vynálezu predpokladá, že nasávacie vyvŕtané diery (10) v prívode (15), ktoré tvoria nasávacie otvory (18), sa prelepia vždy jednou fóliou (16), ktorá má vyrazenú dieru (21), a síce tak, že diera (21) lícuje s nasávacou vyvŕtanou dierou (10) prívodu (15) a že priemer dier (21) vo fóliách (16) zmenšuje účinný prierez nasávacích otvorov (18).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tak spôsobu, ako aj zariadenia na detegovanie vznikajúcich požiarov v priestoroch alebo elektroniekých prístrojoch. Pri tomto spôsobe sa do detektora na rozpoznanie požiameho parametra kontinuálne privádzajú vzorky vzduchu z priestoru, resp. vzorky chladíaceho vzduchu z prístroja cez najmenej jeden prívod, ktorý je usporiadaný v priestore, ktorý sa má strážiť, resp. v prístroji, ktorý sa má strážiť, a má určitý počet nasávacich otvorov, a vyhodnocovacia jednotka, ktorá je elektricky spojená s detektorom, odovzdá podľa vopred stanovených kritérií signál, keď detektor zistí požiamy parameter. Uvedené zariadenie obsahuje detektor na rozpoznanie požiameho parametra, najmenej jeden prívod, ktorý je vybavený nasávacími otvormi, a ventilátor, ktorý privádza do detektora vzorky okolitého vzduchu cez prívod.Tak spôsob, ako aj zariadenia tohto druhu sú známe a slúžia na čo najskoršie rozpoznanie požiarov už vo fáze ich vzniku. Typickými oblasťami použitia sú buď priestory s cennými alebo dôležitými zariadeniami, ako napriklad priestory s EDV-zariadeniami v bankách a podobne, alebo EDV-zariadenia samotné. Na tento účel sa zo vzduchu v priestore alebo z chladíaceho vzduchu v prístroji trvale odoberajú reprezentatívne vzorky a cez najmenej jeden prívod sa privádzajú do detektora na rozpoznanie požiameho parametra.Pod pojmom prívody sa výhodne, ale nie výlučne rozumejú rúrové vedenia, ktoré sú na ochranu priestoru pripevnené napriklad pod stropom priestoru a vedú k vstupnému otvoru na vzduch v kryte detektora a ktoré nasávajú vzduch z priestoru alebo chladiaci vzduch z prístroja cez nasávaeie otvory, ktoré sú vytvorené v rúrových vedeniach. Prívodom ale môže byť aj nasávací lievík, zbemý poklop alebo rúrový poklop tvaru T, ktorý je napriklad nasadený na mriežku na výstup vzduchu z elektronického prístroja a tým je usporiadaný v hlavnom prúde chladíaceho vzduchu prístroja.Pod pojmom požiamy parameter sa rozumejú fyzikálne veličiny, ktoré v okolí vznikajúceho požiaru podliehajú merateľným zmenám, napr. teplota okolia, tuhý alebo kvapalný, alebo plynný podiel v okolitom vzduchu (tvorba dymových častíc alebo aerosólov, alebo tvorba pary) alebo vyžarovanie z okolitého prostredia.Pri spôsobe alebo zariadeni v úvode uvedeného druhu,ktoré je vytvorené na ochranu priestoru a pri ktorom prívod pozostáva výhodne z jedného alebo viacerých rúrových vedení, sú nasávaeie otvory rozložené v rúrových vedeniach v pravidelných odstupoch po celom priestore. Takýto spôsob a takéto zariadenie sú napríklad známe z DE 33 48 107 A,kde bol postavený problém zľadovatenia nasávacích otvorov. Na riešenie tohto problému sa rúrové vedenia vybavia špeciálnymi, samostatne vyrobenými uzávenni s otvormi.Okrem iného sa ako nevýhodné rozpoznalo, že detekčná bezpečnost požiameho parametra s rastúcou vzdialenosťou od nasávajúceho ventilátora klesá v dôsledku poklesu tlaku, vznikajúceho v rúrových vedeniach. Pri použití uvedeného spôsobu, resp. zariadenia na stráženie zariadenia,t. j. napríklad na stráženie elektronických prístrojov, môže prívod pozostávat tiež z rúrového vedenia, ktore však môže byt výrazne kratšie, takže všetky nasávaeie otvory môžu byt rovnaké. Musia však pri rôznom počte nasávacích otvorov mat rôzne priemery, pretože celková nasávacia plo cha môže v dôsledku citlivého stráženia prúdu vzduchu ležat len v malej šírke pásma. Tak vzniká požiadavka väčšieho počtu rôznych priemerov nasávacích otvorov, ktoré musia súhlasiť presne na desatinu milimetra, čo so sebou prináša zodpovedajúce náklady pri montáži.Na týchto nevýhodách stavia tento vynález, keď jeho úlohu vidíme v dosiahnutí vysokej efektívnosti spôsobu, ako aj vo vysokej citlivosti zariadenia na detegovanie vznikajúcich požiarov v celom rozsahu vstupu, a súčasne v umožnení jednoduchej montáže zariadenia.Táto úloha je pri spôsobe v úvode uvedeného druhu vyriešené tým, že nasávaeie vyvŕtané diery V prívode, ktoré tvoria nasávaeie otvory, sa prelepia fóliou, ktorá má vyrazený otvor, a síce takým spôsobom, aby diera lícovala s nasávacou vyvŕtanou dierou a aby priemer dier vo fóliách zmenšoval účinný prierez nasávacích otvorov.Veľká výhoda tohto riešenia podľa tohto vynálezu spočíva v tom, že všetky nasávaeie vyvŕtané diery môžu mať rovnaký priemer, a že účinný prierez nasávacích otvorov sa môže prispôsobiť príslušným požiadavkám na mieste, t. j. pri montáži. To je veľkou výhodou do tej miery, že sa tak môžu použit štandardné prívody, ktorých nasávaeie vyvŕtanć diery sa cenovo výhodným a podstatne presnejším spôsobom vopred zhotovia továrensky. Okrem toho majú na mieste montáže vyvŕtané diery nevýhodu, že majú ostrapky, čo je nežiaduce kvôli vzdušným turbulenciám,ktoré takto vznikajú, vnášaniu častíc a nie na poslednom mieste kvôli zvýšenému hluku V dôsledku povedľa prúdiaceho vzduchu. Naproti tomu fólie na zmenšenie nasávaeieho prierezu majú výhodu, že nepískajú, ako by to robili díerové kotúče z plastu alebo kovu.Úloha tohto vynálezu je ďalej vyriešená dvoma alternatívnymi formami uskutočnenia zariadenia v úvode uvedeného druhu. Pri prvej forme uskutočnenia sa prierez nasávacích otvorov s rastúcou vzdialenosťou od ventilátora zväčšuje, hoci nasávaeie vyvŕtanć diery v privode, ktoré tvoria nasávaeie otvory, majú všetky ten istý priemer, tým,že každá nasávacía vyvŕtaná diera je prekrytá fóliou, ktorá má vyrazenú dieru, ktorá má vopred stanovený, menší priemer než nasávacia vyvŕtaná diera, a je s ňou usporiadaná sústredne, takže nasávací otvor získa zmenšený prierez.Pri druhej forme uskutočnenia sa predpokladá zmenšenie prierezu nasávacích otvorov pri rovnakom priemere nasávacich vyvŕtaných dier v prívode tým, že každá nasávacia vyvŕtaná diera je zasa prekrytá fóliou, ktorá má vyrazenú dieru, ktorá má menší priemer než nasávacia vyvŕtaná diera a je s ňou usporiadaná sústredne, takže nasávací otvor nadobudne zmenšený prierez.Prvé z uvedených zariadení je upravené na ochranu priestoru. Tým, že sa účinný prierez nasávacích otvorov s rastúcou vzdialenosťou od ventilátora taktiež zväčšuje, pokles tlaku v prívode sa kompenzuje a po celej dĺžke prívodu vzniká pri každom nasávacom otvore rovnaký nasávací výkon. Druhé opísané zariadenie je naproti tomu upravené na stráženie zariadení, kde síce môžu byt všetky nasávaeie otvory rovnaké, ale v závislosti od počtu nasávacích otvorov musia mať rôzne priemery, aby sa celková nasávacia plocha udržala V určitej, vopred danej šírke pásma. Aj pri tomto uskutočnení zariadenia je výhodné, že všetky nasávacie vyvŕtané diery V prívode najprv majú ten istý priemer, ktorý sa potom na mieste montáže nalepením fólií prispôsobí špeciálnym požiadavkám. Prívod sa môže napríklad vyrobit vo forme rúrového vedenia ako metrový tovars priebežne rovnako veľkými nasávacími vyvŕtanými dierami, na mieste montáže prispôsobiť požadovanej dĺžke a potom z hľadiska (nepriamo) dĺžkovo závislého priemeru nasávacích otvorov fóliami prispôsobiť požiadavkám príslušného miesta.Výhodne ďalšie varianty vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Tak sa napríklad pre spôsob, pri ktorom sa k detektoru aktívne privádzajú vzorky vzduchu z priestoru, resp. chladiaceho vzduchu z prístroja pomocou ventilátora, výhodne predpokladá, že s rastúcou vzdialenosťou od ventilátora sa použijú fólie s väčšími prierezmi dier. V tomto uskutočnení je spôsob určený z uvedených dôvodov na ochranu priestoru.Tomu zodpovedajúce sa pre zariadenie, určené na ochranu priestoru, podľa nároku 3, ako ďalší variant predpokladá, že všetky nasávacie vyvŕtané diery v prívode, ktoré tvoria nasávacie otvory, majú ten istý priemer, a že každá nasávacia vyvítaná diera je prekrytá už predtým opísanou fóliou takým spôsobom, aby výsledný nasávaci otvor nadobudol zmenšený prierez.Napokon sa pre jedno z opísaných zariadení, pri ktorom je prívodom rúrové vedenie, výhodne predpokladá, že fólia,zmenšujúca prierez nasávacieho otvoru, je pripevnená na rúrovom vedení pomocou špeciálnej pásky. Táto špeciálna páska môže napríklad mat nápadne červené okrajové pásiky, takže nasávacie miesta na rúrovom vedení sú jednoznačne označené. Okrem toho môže fólia, zmenšujúca účinný prierez nasávacieho otvoru, mat natlačený priemer diery, ktorý pri použití lepiacej pásky zostane vždy dobre čitateľný.V ďalšom bližšie objasníme výhodný príklad uskutočnenia tohto vynálezu pomocou výkresu.Prehľad obrázkov na výkresochobr. l schematický pohľad v reze na zariadenie na detegovanie vznikajúcich požiarov na stene priestoruobr. 2 a pohľad zhora na úsek rúrového vedenia s nasávacou vyvŕtanou dierouobr. 2 b úsek rúry podľa obr. Za, ale s fóliou podľa tohto vynálezu na nasávacej vyvŕtanej diereobr. 2 c úsek rúry podľa obr. Zb, ale s umiestnenou lepiacou páskouobr. 2 d pohľad zhora na fóliu, ktorá sa nalepí na nasávaciu vyvŕtanú dieru aobr. 2 e Iepiacu pásku, aká je na ochranu fólie nalepená na rúrový úsek podľa obr. 2 c.Obr. l znázorňuje kryt 9 detektora 1 požiaru, ktorý je pripevnený na stene 13 rohu priestoru. Na strope priestoru je pripevnený prívod 15 vo forme rúrového vedenia sponamí 11, ktore pokračuje na zvislej stene priestoru až po kryt 9 detektora. Rúrové vedenie 15 má v stropnej oblasti nasávacie otvory 18, cez ktoré sa do rúrového vedenia 15 dostávajú reprezentatívne vzorky stúpajúceho vzduchu priestoru. Na svojom voľnom konci je rúrové vedenie 15 uzavreté uzáverom 12. V smere prúdenia ústi rúrové vedenie cez vstupný otvor 4 na vzduch do krytu 9 detektora 1. Šípky v rúrovom vedení 15 označujú smer prúdenia vzduchu,ktorý vedie nasatý vzduch cez vstupný otvor 4 na vzduch do krytu 9. Tam je znázomený ako prúd 8 vzduchu, ktorýcez Výstupný otvor 5 na vzduch opäť z krytu 9 vystupuje. Kryt 9 dctektora 1 požiaru má ako v tejto súvislosti podstatne konštrukčné diely snímač 3 na rozpoznanie požiarneho parametra, ako aj ventilátor 2 na nasávanie vzoriek vzduchu z priestoru. Snímač 3 má v homej oblastí vzduchove štrbiny 6, 7, cez ktoré ventilátor 2 ťahá prúd 8 vzduchu. Snímač 14 prúdu vzduchu pritom stráži kontinuitu prúdenia vzduchu.Obr. Za až c znázorňujú vždy úsek rúrového vedenia 15 s jedinou nasávacou vyvŕtanou dierou 10, z ktorých je však po celej dĺžke rúrového vedenia 15 vytvorený v odstupoch celý rad ďalších identických nasávacích vyvŕtaných dier. Pri rúrovom úseku 15 z obr. 2 b je nasávacia vyvŕtaná diera 10 prelepená fóliou 16, ktorá má vyrazenú dieru 21, ktorá lícuje s nasávacou vyvŕtanou dierou 10 a zmenšuje účinný prierez nasávacíeho otvoru. Na obr. Zc je cez fóliu 16 prelepená lepiaca páska s nápadnými okrajovými pásikmi a čiastočne je ovinutá okolo rúrového úseku 15, čím sa dosiahne bezpečnejšie držanie, ako aj ochrana fólie 16. Lepiaca páska má vyrazenú dieru 19, ktorá po nalepení lepiacej pásky lícuje s dierou 21 vo fólii 16, a tým aj s nasávacou vyvŕtanou dierou 10 v rúrovom úseku 15.Obr. 2 d znázorňuje pohľad zhora na kruhovitú fóliu 16,ktorá má sústredne vyrazenú dieru 21 vopred určenej veľkosti (tu 7 mm).Obr. Ze znázorňuje pohľad zhora na lepiacu pásku 17 s centrálne vyrazenou dierou 19, ako aj s obojstrannými nápadnými okrajovými pásikmi 20. Diera 19 má štandardný priemer, ktorý zodpovedá priemeru nasávacích vyvŕtaných dier v rúrovom vedení 15. Oboje, tak fólia 16, ako aj lepiaca páska 17, sú vyrobene ako samolepiace na zadnej strane.S fóliou 16 na zmenšenie účinného príerezu nasávacích otvorov 18 (obr. l) v rúrovom vedení 15 zariadenia na detegovanie vznikajúcich požiarov sa dajú úplne identicke nasávacie vyvŕtané diery 10 v rúrovom vedení 15, ktoré tvoria nasávacie otvory 18 (obr. l), jednoduchým a veľmi účinným spôsobom prispôsobiť príslušným požiadavkám pri ochrane priestoru, kde sa podľa tohto vynálezu predpokladá, že prierez nasávacích otvorov 18 s rastúcou vzdialenosťou od ventílátora 2 vzrastá, sa priemer nasávacích vyvŕtaných dier 10 v blízkosti ventilátora 2 zmenší na určitú hodnotu, a s rastúcou vzdialenosťou od ventilátora 2 sa použijú fólie 16 s väčšími prierezmi dier. Pri strážení zariadenia, kde v dôsledku značne kratšej dĺžky rúrového vedenia môžu mat všetky nasávacie otvory rovnaký prierez, sa v prívode 15 pri výrobe vytvorené nasávacie vyvŕtane diery 10, ktoré všetky majú ten istý priemer, nalepením po jednej fólii zmenšia na určitý, v závislosti od počtu vytvorených nasávacích otvorov 18 vypočítaný priemer, čím sa koniec koncov účinný prierez nasávacích otvorov 18 zmenší. Zatiaľ čo napríklad pri l-rúrovom systéme na ochranu priestoru (priamočiare rúrově vedenie 15), ktorý má dva nasávacie otvory, sa predpokladá priemer 6,8 mm pre každý nasávací otvor, tento priemer sa zväčšuje pri 8 predpokladaných nasávacích otvoroch kontinuálne od priemeru 3,9 mm (ležiaci najbližšie k ventilátoru) až po priemer 4,0 mm (vzdialený najďalej od ventilátora). Pri T-rúrovom systéme na stráženie zariadenia je identický priemer nasávacích otvorov 18 pri dvoch existujúcich otvoroch napríklad 6,0 mm a pri ôsmich existujúcich otvoroch napríklad už len 3,6 mm. V oboch prikladoch sa dá požadovaná veľkosť nasávacích otvorov dosiahnuť nalepením zodpovedajúcich fólií 16, ktorých vyrazená diera má požadovaný priemer, zatial čo nasávacia vyvŕtaná diera 10 v rúrovom vedení 15 samotnom priebežne má štandardne predpokladaný priemer napríklad 10 mm.l. Spôsob detegovania vznikajúcich požiarov v priestoroch alebo elektronických zariadeniach zahrnujúci nasledujúce krokya) do detektora (1) na rozpoznanie požiameho parametra sa cez najmenej jeden prívod (15), ktorý je usporiadaný v priestore, ktorý sa má strážiť, alebo v prístroji, ktorý sa má strážiť, a má určitý počet nasávacich otvorov (18), kontinuálne privádzajú vzorky vzduchu z priestoru alebo chladiaceho vzduchu z prístrojab) vyhodnocovacia jednotka, ktorá je elektricky spojená s detektorom (l), odovzdá podľa vopred stanovených kritérií signál, ked detektor (l) deteguje požiamy parameter vyznačujúci sa tým, že zahmuje nasledujúce kroky spôsobuc) nasávacie diery (10) v prívode (15), ktore tvoria nasávacie otvory (18), sa prelepia vždy jednou fóliou (16), ktorá má vyrazenú dieru (21), a síce tak, žed) diera (21) lícuje s nasávacou vyvŕtanou dierou (10) prívodu (15), a žee) priemer dier (21) vo fóliách (16) zmenšuje účinný prierez nasávacích otvorov (18).2. Spôsob detegovania vznikajúcich požiarov v priestoroch alebo elektronických zariadeniach podľa nároku 1, pri ktorom sa vzorky vzduchu z priestoru alebo chladiaceho vzduchu z prístroja privádzajú do detektora aktívne pomocouventilátora(2),vyznačujúci sa tým,že s rastúcou vzdialenosťou od ventilátora (2) sa použijú fólie3. Zariadenie na detegovanie vznikajúcich požiarov detektorom (1) na rozpoznanie požiameho parametra, s najmenej jedným prívodom (15), ktorý je vybavený nasávacími otvormi (18), ktorých prierez s rastúcou vzdialenosťou od ventilátora (2) vzrastá, ktorý privádza do detektora (1) cez prívod (15) vzorky okolitého vzduchu, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že nasávacie vyvítané diery (10) v prívode (15), ktoré tvoria nasávacie otvory (18), všetky majú ten istý priemer, a že každá nasávacia vyvŕtaná diera(10) je prekrytá fóliou (16), ktorá má vyrazenú dieru (21),ktorá má vopred stanovený, menší priemer než nasávacia vyvŕtaná diera (10) a je s ňou sústredne usporiadané, takže nasávací otvor (18) nadobudne zmenšený prierez.4. Zariadenie na detegovanie vznikajúcich požiarov s detektorom (1) na rozpoznanie požiameho parametra, s najmenej jedným prívodom (15), ktorý je vybavený nasávacimi otvormi (18), a s ventilátorom (2), ktorý privádza do detektora (l) cez prívod (15) vzorky okolitého vzduchu,vyznačujúce sa tým,ženasávacievyvŕtané diery (10) v prívode (15), ktoré tvoria nasávacie otvory(18), Všetky majú ten istý priemer, a že každá nasávacia vyvŕtaná diera (10) je prekryté fóliou (16), ktorá má vyrazenú dieru (21), ktorá má vopred stanovený, menší priemer než nasávacia vyvŕtaná diera (10) aje s ňou sústredne usporiadaná, takže nasávaci otvor (18) nadobudne zmenšený prierez.5. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 3 až 4,pri ktorom je prívodom (15) rúrové vedenie, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že fólia (16) zmenšujúca prierez nasávacieho otvoru (18) je pripevnená na rúrovom vedení pomocou lepiacej pásky (17).

MPK / Značky

MPK: G08B 17/10

Značky: detegovanie, vznikajúcich, zariadenie, spôsob, požiarov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-284815-sposob-a-zariadenie-na-detegovanie-vznikajucich-poziarov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na detegovanie vznikajúcich požiarov</a>

Podobne patenty