Číslo patentu: 284583

Dátum: 08.06.2005

Autor: Halterbeck Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je lisovací vankúš (1) na použitie v laminovacích lisoch s tkaninou (2), ktorá obsahuje prvú skupinu paralelných vlákien (3) a druhú skupinu paralelných, vlákna (3) prvej skupiny križujúcich vlákien (4, 15), pričom vlákna (3) prvej skupiny sú z kovu alebo obsahujú kovovú zložku a vlákna (4, 15) druhej skupiny sú z gumeno-elastického materiálu (13) alebo obsahujú jeho zložku, pričom vlákna (3) prvej skupiny sú zalomené okolo vlákien (4, 15) druhej skupiny. Hustota vlákien (4, 15) druhej skupiny je tak veľká, že vlákna (3) prvej skupiny vniknú medzi vlákna druhej skupiny (4, 15) len pri stlačení gumeno-elastického materiálu (13).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka lisovacieho vankúša na použitie v laminovacích lisoch stkaninou s križujúcimi sa vláknami,ktorá obsahuje prvú skupinu paralelných vlákien a druhú skupinu paralelných vlákien, križujúcich prvú skupinu vlákien, pričom vlákna prvej skupiny sú kovové alebo majú kovovú zložku a vlákna druhej skupiny sú z gumenoelastiekého materiálu alebo obsahujú jeho zložku a vlálqia prvej skupiny sú zalomené okolo vlákien druhej skupiny.Výroba vrstvených materiálov, napríklad dekoratívnych poťahovaných drevotrieskových dosiek, sa realizuje v laminovacích lísoch, ktoré môžu byt v uskutočnení ako nízkotlakové alebo Vysokotlakové etážové lisy alebo krátko činné lisy. Pritom sa používajú lisovacie vankúše, ktorých úlohou je rovnomeme a celoplošne rozložiť tlak na lisovaný materiál. Lisovacie vankúše musia odolať vysokým tlakom a teplotám, vznikajúcich pri týchto tlakoch a musia byt schopné rýchlo a bez väčších strát prenášať teplo vychádzajúce z lisovacích platní na lisovaný materiál, teda v tomto smere musia mať vysokú tepelnú vodivosť.V súčasnom stave techniky sú známe lisovacie vankúše,ktoré sa skladajú z jednej tkaniny, ktorá obsahuje dva druhy vlákien (EP 0 493 630 Al). Pri prvej skupine sú vlákna kovové alebo obsahujú kovovú zložku, aby sa zlepšil prechod tepla na lisovaný materiál. Pre dmhú skupinu vlákien existuje množstvo návrhov, napríklad vlákna z aromatického polyamidu (EP 0 493 630 A 1), zo silikónového elastoméru (DE 295 18 204 Ul) alebo z gumy, teplu odolného plastového alebo jemu podobnému (EP O 713 762).Pri známych lisovacích vankúšoch nie je uspokojivo vyriešený prechod tepla. Vynález si v prvom rade kladie za úlohu dosiahnuť vytvorenie lisovacieho vankúša s lepšou tepelnou vodivosťou. Ďalšou úlohou je zlepšiť rozmerovú stabilitu a pripraviť hladký povrch.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že hustota vlákien druhej skupiny je tak veľká, že vlákna prvej skupiny vniknú medzi tieto len pri stlačení gumeno-elastíckého materiálu vlákien druhej skupiny. Inými slovami, podľa vynálezu je voľná vzdialenosť medzi vláknami druhej skupiny v nedeformovanom stave, to znamená bez stlačenia gumeno-elastického materiálu, menšia, a to výhodne najmenej o 10 menšia, než roztiałmutie vlákien dmhej skupiny v rovine, ktorá prebieha cez pozdĺžnu os týchto vlákien a je kolmá na rovinu lisovacieho vankúša. Základnou myšlienkou vynálezu je špeciálnou geometriou tkaniny s veľmi vysokou hustotou vlákien pri vláknach druhej skupiny dosiahnuť pozitívny vplyv na prechod tepla. Zlepšený prechod tepla sa dosiahne tým, že vlákna prvej skupiny na základe malej vzdialenosti medzi vláknami druhej skupiny budú prinútené k tomu, aby vnikli medzi tieto vlákna. Tým sa skrátia dráhy prechodu tepla medzi oboma povrchmi lisovacieho vankúša s následkom podstatne rýchlejšieho zahriatia lisovaného materiálu. Preto sa dajú dosiahnut podstatne kratšie taktovacie časy a aj spotreba energie je nižšia v dôsledku menšieho rozdielu teplôt.Na základe vysokej hustoty vlákien druhej skupiny sa vlákna prvej skupiny zahrabú do druhej skupiny pri elastickom stlačení gumeno-elastického materiálu týchto vlákien, následkom čoho sa zamedzí vzájomnému sklznutiu týchto vlákien. Tým sa minimalizuje ošúchanie tkaniny, teda vnútomé opotrebovanie. Navyše sa výrazne zlepší rozmerová stabilita v smere vlákien prvej skupiny, aj keď sa ako kovový materiál použije med, ktorá má sklon sa zmršťovať v dôsledku tvorenia uzlov. Pri známych lisovacích vankúšoch sa v dôsledku zmršťovania používa výhradne mosadz,ktorej tepelná vodivosť predstavuje len tretinu tepelnej vodivosti medi a pritom jej cena je výrazne vyššia než cena medi. Pretože na základe vynálezu možno na vytvorenie tkaniny použit meď, výrazne sa zvýši tepelná vodivosť a to pri podstatne priaznivejšej cene.V jednom z uskutočnení vynálezu sú vlákna zatkané tak, že vlákna prvej skupiny nevyčnievajú cez vonkajšie body vlákien druhej skupiny, navyše majú určitú vzdialenosť k tejto rovine. Toto uskutočnenie má tú výhodu, že vlákna prvej skupiny sú pri manipulácii s lisovacím vankúšom chránené proti oteru. Až pri tlakovom namáhani v laminovacom lise sa vlákna prvej skupiny (kovové vlákna) dostanú do kontaktu s ohraničujúcimi plochami lisu a lisovaného materiálu a zabezpečia dobré vedenie tepla.V ďalšom uskutočnení vynálezu sa uvažuje s tým, že hustota vlákien prvej skupiny je tak vysoká, že pokrytie plochy predstavuje od 50 do 80 , výhodne od 50 do 70 . Táto vysoká hustota vlákien zvyšuje tepelnú vodivosť a tým aj rýchle ohriatie lisovaného materiálu.Pre rovnomemé rozloženie tepla je okrem toho priaznivé, ak vlákna majú s vláknami prvej skupiny väzbu s rovnomemým rozložením zalomení vlákien. Pritom počet zalomení vlákien prvej skupiny by na strane tkaniny mal byt od 20 do 30 na cmz, Aj táto vysoká hustota zalomení zabezpečuje dobrý a po celej ploche rovnomemý prenos tepla.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu gumenoelastický materiál má tvrdosť od 60 do 75 Shore-A. Táto tvrdosť zlepšuje zakladanie vlákien prvej skupiny a tým pevnosť tkaniny. Okrem toho pri tejto tvrdosti po dlhý čas ostáva zachovaná zvyšková stlačiteľnosť vlákien.Pre gumeno-elastický materiál prichádzajú do úvahy všetky materiály, ktoré majú gumeno-elasticke vlasmosti a sú schopné odolať teplotám v lisoch. Mimoriadne vhodné sú silikónové elastoméry. Odporúčania vhodný je spenený gumeno-elastický materiál, výhodne s hustotou od 0,3 do 0,5 g/cm 3.Pre kovové drôty sa majú používat také kovové materiály, ktore majú vysokú tepelnú vodivosť. Ako už bolo spomenuté, tu sa ponúkajú predovšetkým med alebo pevnostne modifikované zliatiny medi. Na základe pevného spojenia tkaniny sa eliminuje sklon medených vlákien ku zmršťovaniu, takže napriek použitiu tohto problematického materiálu sa nezistí žiadne významné zrrirštenie. Týmto spôsobom možno na lisovacie vankúše využiť vysokú tepelnú vodivosť a priaznivú cenu. Mimoriadne výhodné je použitie nežíhanej medi (tvrdá meď), pretože táto má vysokú pevnosť. Do úvahy ale prichádza aj žíhaná med (mäkká meď).Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa predpokladá, že vlákna prvej skupiny majú dušu z plastových vlákien, ktorá je omotaná aspoň jedným kovovým drôtom a výhodne takým spôsobom, že vlákna duše sú úplne prekryté kovovým drôtom príp. drôtmi. Prekrytie je vykonané výhodne omotaním najmenej jedného kovového drôtu, účelnejšie je použitie viacerých kovových drôtov nad sebou alebo spletením viacerých kovových drôtov. Spletením príp. ovinutím kovového drôtu príp. kovových drôtov vzniká v protiklade k súkaniu takmer kruhové vlákno, čim sa na hornej a dolnej strane lisovacieho vankúša vytvorí väčšia dosadacia plochaa tým lepší prechod tepla z lisovacích platní na lisovaný materiál. Pre duše z plastových vlákien do úvahy prichádzajú teplu vzdomé plasty, ako napríklad aramid, alebo monofily z PPS, PEK, PEEK alebo podobné, alebo sklenené vlákna.Vynález ďalej predpokladá, že vlákna druhej skupiny sú z vonkajšej strany obalené najmenej jedným kovovým drôtom, a totiž aj tu výhodne tak, že vlákna druhej skupiny sú z vonkajšej strany úplne prekryté kovovým drôtom príp. kovovými drôtmi. Výhodu to má tú, že aj vlákna druhej skupiny podporujú prechod tepla, pritom ale nestrácajú svoje vlastnosti vankúša v dôsledku prítomnosti gumeno-elastického materiálu. Obalenie vlákien druhej skupiny môže byť realizované úplne z gumeno-elastického materiálu, napriklad silikónovćho elastoméru. Lepšia pevnosť sa dosiahne vtedy, ak tieto vlákna majú dušu, ktorá je obalená extrudovaným opletom z gumeno-elastického materiálu. Vlákna duše môžu mať centrálne vlákno, napr. z ararnidu,skleneného vlálma, kovu a pod., okolo ktorého sú spletené alebo ovinuté kovové drôty.Spletené kovové drôty sú spletené čiastočne do tvaru S a čiastočne do tvaru Z, pričom toto môže byť účelne riešené striedavo. Tým možno účinne predísť putovaniu lisovacieho vankúša v lise.Aby sa dosiahol na jednej strane stabilný a tuhý, na druhej strane ešte dostatočne prispôsobivý lisovací vankúš,vlákna druhej skupiny by mali mat priemer najmenej l mm, výhodne najmenej 1,5 mm, Potom ostávajú v rámci tkaniny napriamené a podporujú spolu s ich vysokou hustotou vlákien v pomere ku hrúbke vlákien prvej skupiny výrazné zalomenie týchto vlákien. Pritom by vlákna prvej skupiny mali mat priemer najmenej 0,15 mm, ktorý môže íst až do 0,3 mm.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený na príklade uskutočnenia podľa priložených obrázkov, na ktorých predstavujeObr. 1 pozdĺžny rez časťou lisovacieho vankúša podľa vynálezu.Obr. 2 priečny rez cez lisovací vankúš podľa obrázka l.Obr. 3 perspektívny pohľad na pozdĺžne vlálqio lisovacieho vankúša podľa obrázkov 1 a 2.Obr. 4 perspektívny pohľad na priečne vlákno lisovacieho vankúša podľa obrázkov l a 2.Obr. 5 pozdĺžny rez lisovacieho vankúša podľa obrázkov l a 2 v stlačenom stave aobr. 6 perspektívny pohľad na iné priečne vlákno lisovacieho vankúša.Obr. 7 pozdĺžny rez iným vyhotovením priečneho vlákna.Lisovaci vankúš 1, zobrazený na obrázkoch l a 2, je vytvorený ako jednovrstvová tkanina 2 s pozdlžnyrni vláknami v smere osnovy - na príklade označené 3 - a priečnymi vláknami v smere útku - na príklade označené 4. Priečne vlákna 4 prebiehajú natiahnuté, tj. nadviazaním pozdlžnych vlákien 3 nie sú podstatne vytlačené z roviny lisovacieho vankúša, zatiaľ čo priečne vlákna 3 sú položené okolo pozdlžnych vlákien 4 a pritom na homej a dolnej strane tvoria zalomenia - na príklade označené 5, 6, ktoré sa počas prevádzky pôsobením tlaku sploštia a ktoré sú medzi priečnymi vláknamí 4 spojené cez medzičlánky - na príkla de označené 7. Týmto spôsobom sa vytvorí meandrovitý priebeh pozdĺžnych vlákien.Na obrázku 3 je detailnejšie zobrazené pozdĺžne vlákno 3. Vyznačuje sa súkanýrn vláknom duše 8 z aramidu ovinutým prepletenými šiestimi kovovými drôtrrii, ktoré sú na obrázku označené vzťahovou značkou 9, ktoré sú spletené tak, že duša 8 je úplne obalená kovovými drôtmi 9. Tým je dosiahnutý uzavretý a relatívne hladký povrch pozdĺžneho vlákna 3, ktoré zabezpečuje dobrý kontakt s lisovacou platňou a lisovaným materiálom. Pozdlžne vlákno 3 má priemer 0,2 mm.Priečne vlákno 4, na obrázku 4 zobrazené zväčšene,ktoré sa skladá z duše tvorenej centrálnym vláknom 11 z aramidu a šiestich kovových drôtov 12, má dušu s vlálmom s priemerom 0,2 mm, pričom kovové drôty 12 sú spletené okolo centrálneho vlákna 11. Kovový drôt 12 je z nežilianej medi (tvrdá meď), čím sa dosahuje vysoká pevnosť. Vláloio duše 10 je obalené extrudovaným elastomérovým obalom 13 zo silikónového elastoméru. Takto majú priečne vlákna 4 priemer 1,5 mm.Ako je zrejmé z obrázka l, hustota priečnych vlákien 4 je stanovená tak, že vzdialenosť priečnych vlákien 4 bez zatkaných pozdĺžnych vlákien 3, teda v nedefonnovanom stave, je menšia než ich priemer, teda menšia než 0,2 mm. Pozdlžne vlákna sa takto załirabú do elastického materiálu elastomérového obalu 13 priečnych vlákien 4. To má nielen výhodu V tom, že pozdĺžne vlákna 3 sa nemôžu posunúť v pozdlžnej osi priečnych vlákien 4, ale aj prinútia pozdĺžne vlákna 3 k vytvoreniu strmo orientovaných medzičlánkov 7.Z obrázka 2, a rovnako tak aj z obrázkov 1 a 5, je zrejmé, že pozdĺžne vlákna 3 sa do materiálu elastomérového obalu 13 silno zahrabú aj v oblastí ich zlomov 5, 6, takže v nezatlačenom stave neprečnievajú cez rovinu 14 vytvorenú vonkajšími bodmi priečnych vlákien 4, ale dokonca od tejto roviny si udržujú istú vzdialenosť. Až po zavedení lisovacieho tlaku sa dostanú do kontaktu s lisovacou platňou príp. lisovaným materiálom.Deformácia lisovacieho vankúša po lisovacím tlakom je evidentná z obrázka 5. Je vidno, že zalomenia 5, 6 pozdlžnych vlákien 3 sú zatlačeně naplocho, takže sa vytvoria pozdĺžne prenosové plochy na odvod tepla. Medzičlánky 7 sú deformované tak, že prebiehajú takmer kolmo medzi priečnymi vláknami 4, takže medzi jednotlivými stranami lisovacieho vankúša 1 sa vytvoria lcrátke prechodové trasy. Oba tieto efekty prispievajú k rýchlemu prechodu tepla z vyhrievacej platne na lisovaný materiál.Obrázok 6 znázorňuje priečne vlákno 15 pre tu bližšie nezobrazený lisovací vankúš. Priečne vlákno 15 je vhodné aj na použitie V lisovacom vankúši 1 podľa obrázkov 1 a 2. Má elastomérové jadro 16 zo silikónového elastoméru, ktorý - čo tu nie je bližšie znázomené - obaľuje vlákno duše,ktoré je vytvorené rovnakým spôsobom, ako pri priečnych vláknach 4.Okolo elastomérového jadra 16 sú spletené kovové drôty - na príklade uskutočnenia označené vzťahovou značkou 17. Po ukončení spletania je elastomérové jadro 16 celoplošne obalené kovovými drôtmi 17, ktoré tvoria úplný kovový obal. Priečne vlákno 15 je preto vhodné na zlepšenie prechodu tepla, bud ako samostatné kovové vlákna,bud dodatočne ku kovovým pozdĺžnym vláknam, ak sú pozdĺžne vlákna vytvorené rovnakým spôsobom ako priečne vlákna.Obrázok 7 zobrazuje priečne vlákno 18, ktoré možno použiť ako náhradu pre alebo v kombinácii s priečnym vláknom 15 v lisovacom vankúši podľa obrázka 6. Má tiež elastomérové jadro 19 zo silikónového elastoméru, ktore čo tu nie je bližšie znázomené - obaľuje vlákno duše, ktoréje vyhotovené rovnakým spôsobom ako pri priečnom vlákne 4.Okolo elastomérového jadra 19 je ovinutý kovový drôt 20, a to tak, že celoplošne obaľuje elastomérové jadro 19 a tým tvorí úplný dokonalý obal. Je účelne, ak sa kovový drôt 20 ovínie ďalším kovovým drôtom v opačnom smere, takže sa vytvorí dvojvrstvový obal. Tento zabezpečuje to, že aj pri ohybe je zaručené úplné obalenie elastomérového jadra 19.1. Lisovací vankúš (1) na použitie V lamínovacích lisoch s tkaninou (2), ktorá obsahuje prvú skupinu paralelných vlákien (3) a druhú skupinu paralelných vlákien (4,15) križujúcich vlákna (3) prvej skupiny, pričom vlákna (3) prvej skupiny sú z kovu alebo obsahujú kovovú zložku a pričom vlákna (4, 15) druhej skupiny sú z gumeno-elastického materiálu (13) alebo obsahujú jeho zložku, a pričom vlákna (3) prvej skupiny sú zalomené okolo vlákien(4, 15) druhej skupiny, vyznačujúci sa t ý m , že hustota vlákien (4, 15) druhej skupiny je tak veľká, že vlákna (3) prvej skupiny sú prenilmuté medzi vlákna (4, 15) druhej skupiny len pri stlačení gumeno-elastického materiálu (13) vlákien (4, 15).2. Lisovací vankúš podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že voľná vzdialenosť medzi vláknami (4, 15) druhej skupiny v nedeformovanom stave je najmenej o 10 menšia než zmena hrúbky vlákien (3) druhej skupiny v rovine, ktorá prechádza cez pozdlžnu os týchto vlákien (3) a smeruje kolmo na rovinu lisovacieho vankúša (l).3. Lisovací vankúš podľa nároku 1 alebo 2, vy značujúci sa tým, ževlákna(3, 4, 15) sú zatkané bez presahu vlákien (3) prvej skupiny cez rovinu(14) tvorenú vonkajšími bodmi vlákien (4, 15) dmhej skupmy.4. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov l až 3,vyznačuj úci sa tým, žehustotavlákien(3) prvej skupiny je tak vysoká, že plošné pokrytie je v rozsahu od 50 do 80 , výhodne v rozsahu od 60 do 70 .5. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým, že vlákna(3,4, 15) majú tkaninovú väzbu s rovnomerným rozloženim zalomeni (5, 6) vlákien (3) prvej skupiny.6. Lisovací vankúš podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že počet zalomeni (5, 6) vlákien (3) prvej skupiny na jednej strane tkaniny je v rozsahu od 20 do 30 na cml.7. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov 1 až 6,vyznačuj úci sa tým, žegumeno-elastický materiál má tvrdost v rozsahu od 60 do 75 Shore-A.8. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov 1 až 7,vyznačujúci sa tým, žegumeno-elastický materiál je silikónový elastomér.9. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov 1 až 8,vyznačujúci sa tým, žegumeno-elastický materiál je spenený a má hustotu v rozsahu od 0,3 do 0,5 g/cm 3.10. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov 1 až 9,vyznačujúci sa tým, žekovomjemeďalebo pevnostne modifikovaná zliatina medi.l l. Lisovací vankúš podľa nároku 10, v y z n a č u j ú ci s a tý m, že meďje nežíhaná meď.l 2. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov 1 až 11, vyznačuj úci sa tým, ževlákna(3)pr vej skupiny majú plastové vlákno duše (8), ktoré je obalené najmenej jedným kovovým drôtom.13. Lisovací vankúš podľa nároku 12, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že plastové vlákna duše (8) sú úplne obalené medeným drôtom prip. medenýrni drôtmi (9).14. Lisovací vankúš podľa nároku 12 alebo 13, v y značuj úci sa tým, že okolo plastového vlákna duše (8) sú spletené kovové drôty (9).15. Lisovací vankúš podľa nároku 12 alebo 13, v y značujúci sa tým, žeplastovévlálcnoduše(8) je ovinuté najmenej jedným kovovým drôtom.16. Lisovací vankúš podľa jedného z nárokov 12 až 15,vyznačuj úci sa tým, že plastové vlákno duše (8) je z teplovzdomého materiálu, ako aramid, PPS,PEK, PEEK alebo pod.17. Lisovací vankúš podľa jedného z nárokov 1 až 16,vyznačuj úci sa tým, ževlákna(l 5)druhej skupiny sú z vonkajšej strany obalené najmenej jedným kovovým drôtom (17).18. Lisovací vankúš podľa nároku 17, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že vonkajšie strany vlákien (15) druhej skupiny sú úplne prekryté kovovým drôtom prip. kovovými drôtmi (17, 18).19. Lisovací vankúš podľa nároku 17 alebo 18, v y značujúci sa tým, že okolo vlákien (15) druhej skupiny sú z vonkajšej strany spletené kovové drôty20. Lisovací vankúš podľa nároku 17 alebo 18, v y značujúci sa tým, že vlákna (15) druhej skupiny sú z vonkajšej strany ovinuté najmenej jedným kovovým drôtom.21. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov 1 až 20, vyznačuj úci sa tým, ževlákna(4,15) druhej skupiny majú vlákno jadra (10), ktoré je obalené obalom (13) z gumeno-elastického materiálu.22. Lisovací vankúš podľa nároku 21, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že vlákno jadra (10) má centrálne vlákno (1 l), okolo ktorého sú spletené kovové drôty (12).23. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov l až 22, vyznačujúci sa tým, žekovovédrôty(9) sú čiastočne spletené V tvare S a čiastočne v tvare Z.24. Lisovací vankúš podľa nároku 23, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že kovové drôty (9) sú spletené striedavo v tvare S a v tvare Z.25. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov l až 24, vyznačuj úci sa tým, ževlákna(4, 15) druhej skupiny majú priemer najmenej l mm, výhodne najmenej 1,5 mm.26. Lisovací vankúš podľa niektorého z nárokov l až 25, vyznačuj úci sa tým, ževlákna(3)prvej skupiny majú priemer najmenej 0,15 mm.

MPK / Značky

MPK: B30B 15/06

Značky: lisovací, vankúš

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-284583-lisovaci-vankus.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lisovací vankúš</a>

Podobne patenty