Gumový výrobok majúci zníženú plynovú priepustnosť a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 284327

Dátum: 23.12.2004

Autori: Novakoski David, Laube Stephen

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Gumový výrobok, ktorý má zníženú plynovú priepustnosť a ktorý obsahuje kaučuk a špecifické pecné sadze. Spôsob výroby gumového výrobku zahŕňa tvárnenie, vulkanizáciu a zabudovanie plášťa obsahujúceho kaučuk a pecné sadze majúce jódové číslo, I2č, 12 mg/g až 20 mg/g, merané podľa ASTM D 1510 a hodnotu dibutylftalátovej absorpcie, DBP, 28 cm3 /100 g až 65 cm3 /100 g, merané podľa ASTM D 2414, do gumového výrobku.

Text

Pozerať všetko

Vyriález sa týka kaučukových kompozícii s nízkou priepustnosťou. Predovšetkým sa vynález týka kompozícii obsahujúcich kaučuky a určitý druh sadzí, ktorý prispieva ku zníženiu priepustnosti kaučukových kompozícii pre ply ny.Kaučukové kompozície majúce zníženú priepustnost vzduchu a ďalších plynov nachádza použitie v celom rade aplikácií, vrátane vnútomých plášťov pneumatík, duší pneumatík a vulkanizačných duší, a rôznych ďalších typov duší. Halogénbutylový elastomer samotný alebo v kombinácii s ďalším syntetickým a/alebo prírodným kaučukom, je najčastejšie použivaným kaučukom, ktorý je spolu so sadzami hlavnou zložkou kaučukových kompozícii s nízkou priepustnosťou.Čo sa týka kompozícii na vnútomě plášte pneumatik, je známe, že sadze okrem toho, že znižujú priepustnost vzduchu pri týchto kompoziciách, rovnako ovplyvňujú ďalšie dôležité spracovateľské vlastnosti vnútomćho plášťa, akými sú napriklad adhézia vnútomého plášťa k vystuženým vrstvám tvoriacim kostru pneumatiky, tepelná odolnosť,húževnatost a trvalé pretvorenie tlakom vnútomého plášťa. Ale typy konvenčne používaných sadzí v zložení kompozícii vnútomého plášťa je možné použit len do určitej koncentrácie. Pri prekročení tejto koncentrácie by sadze nežiaducim spôsobom ovplyvnili vnútomý plášť. Napríklad typy pecných sadzí ASTM N 660 a ASTM N 772, ktoré sa bežne pridávajú do kompozícii vnútomého behúňa, nepresahujú spravidla 60 hmotnostných dielov na 100 hmotnostných dielov kaučuku.Patent US 3 639 308 opisuje kompozíciu vnútomého plášťa, ktorá má dostatočnú vzduchovú priepustnost a ktorá obsahuje 120 dielov hmotnosti sadzí na 100 hmotnostných dielov kaučuku. Nevýhodou tejto kompozície je skutočnosť, že používa termický typ sadzí, ktore sa vyrábajú nie príliš používaným termickým spôsobom.PCT patentová prihláška W 0 94/05732 opisuje kaučukové kompozície obsahujúce sadze typu opísaného v predloženej prihláške vynálezu, ale nehovorí o použití týchto kaučukových kompozícii na zníženie plynovej priepustnosti.Predmetom vynálezu sú kaučukové kompozície obsahujúce sadze, ktoré majú zníženú plynovú priepustnosť, ako aj vhodné fyzikálne vlastnosti. Tieto kompozície obsahujú kaučuk a špecifické pecné sadze. Sadze, ktoré majú byt použité v rámci vynálezu sa zvolia z nasledujúcich možných tried sadzí.Na uvedenú kaučukovú kompozíciu je možné použit pecne sadze majúce jódové číslo (lzč) približne 8 mg/g až 32 mg/g, hodnotu dibutylftalátovej absorpcie (DBP) približne 28 cm 3/100 g až 65 cm 3/100 g a M-pomer rovnajúci sa 1,25 alebo väčší, výhodne v rozmedzí približne od 1,25 do 2,00.Alternatívne je možné na kaučukovú kompozíciu použiť pecné sadze majúce jódové číslo (Izč) približne 12 mg/g až 20 mg/g, hodnotu dibutylftalátovej absorpcie (DBP) približne 28 cms/100 g až 65 cms/100 g, výhodne približne 34 cm 3/l 00 g až 65 cm 3/l 00 g.Rovnako je možné na kaučukovú kompozíciu použit triedu pecných sadzí majúcich jódové číslo (lzč) približne 12 mg/g až 18 mg/g a hodnotu dibutylftalátovej absorpcieKaučukovú zložku kompozície vnútomého plášťa podľa vynálezu môže tvorit ľubovoľný prírodný alebo syntetický kaučuk alebo zmes týchto kaučukov a ich derivátov. Obzvlášť používanými kaučukovými zlúčeninami sú halogénbutylové kaučuky, butylové kaučuky, halogěnovaný kaučuk, kopolyméry približne 10 hmotn. až 70 hmotn. styrénu a približne 90 hmotn. až 30 hmotn. butadiénu,napriklad kopolymér 19 dielov styrénu a 81 dielov butadiénu, kopolymér 30 dielov styrénu a 70 dielov butadiénu, kopolymér 43 dielov styrénu a 57 dielov butadićnu a kopolymér 50 dielov styrénu a 50 dielov butadiénu kopolyméry izobutylén-izoprénu, vrátane halogénovaných typov a polyméry a kopolyméry konjugovaných diénov, akými sú napríklad polybutadién, polyizoprén a polychloroprén.Kaučuková kompozícia spravidla zahŕňa približne 20 hmotn. dielov až 200 hmotn. dielov sadzí na každých 100 hmotn. dielov kaučukut Ale výhodné je použitie približne 60 hmotn. dielov až 175 hmotn. dielov sadzí na 100 hmotn. dielov kaučuku, a obzvlášť výhodnou je kompozicia obsahujúca približne 80 hmotn. dielov až 150 hmotn. dielov sadzí na 100 hmotn. dielov kaučuku.Spôsob zmiešavania zložiek obsahujúcich kaučukovú kompozíciu nie je podstatný a je možné teda použit ľubovoľný bežne používaný spôsob zmiešavania. Na zmiešavanie je možné napríklad použiť, rovnako ako v prikladnom uskutočnení podľa vynálezu, zmiešavač Banbury (2500 cm 3 objem) s použitím nasledujúceho postupu. Sadze, kaučukový polymér a kyselina stearová sa pridali do zmiešavača v požadovanom množstve a miešali sa pri teplote 137,7 °C. Po 2 min. miešania sa pridal prevádzkový olej. Zmes sa následne vybrala zo zmiešavača a na dvojvalci sa rozváľala na tenkú vrstvu. Po 0,5 min. sa do tejto vrstvy pridal v požadovanom množstve MgO, ZnO, MBTS a sira. Po 5 min. sa získaná vrstva vzala z dvojvalca.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje jednoduchý histogram hmotnostných frakcií agregátov vzorky sadzí v závislosti od Stokesovho priemeru distribučnej krivky v mieste píku A. Ako ukazuje obr. l, z vrcholu A histogramu sa spustí priamka B, rovnobežná s osou Y a končiaca na osi X v bode C. Stanoví sa stredový bod F priamky B a týmto bodom sa vedie priamka G, rovnobežná s osou X. Priamka G pretne distribučnú krivku histogramu v dvoch bodoch D a E. Absolútna hodnota rozdielu Stokesových priemerov sadzových častíc v bodoch D a E predstavuje hodnotu ADSO.Vynález poskytuje kaučukové kompozície, ktoré obsahujú kaučuk a špecifické pecné sadze a ktore majú zníženú plynovú príepusmosť a súčasne žiadame fyzikálne vlastnosti. Pecné sadze sa zvolia z nasledujúcich typov sadzí.Na uvedenú kaučukovú kompozíciu je možné použit pecné sadze majúce jódové číslo (lzč) približne 8 mg/g až 32 mg/g, hodnotu dibutylftalátovej absorpcie (DBP) približne 28 cm 3/l 00 g až 65 cm 3/l 00 g a M-pomer rovnajúci sa 1,25 alebo väčší. Zistilo sa, že obzvlášť vhodné sú pecné sadze majúce M-pomer výhodne v rozmedzí približne od 1,25 do 2,00, jódové číslo (lzč) približne 12 mg/g až20 mg/g a hodnotu dibutylttalátovej absorpcie (DBP) približne 34 cm 3/100 g až 65 cm 3/l 00 g. Najvýhodnejšie sú potom sadze majúce jódové číslo (Izč) približne 14 mg/g až 18 mg/g, hodnotu dibutylftalátovej absorpcie (DBP) približne 35 cm 3/100 g až 55 cm 3/100 g, predovšetkým priblížne 36 cm 3/l 00 g až 42 cm 3/100 g a približne 45 cm 3/ 100 g až 55 cm 5/100 g. Ďalšie pecné sadze, o ktorých sa zistilo, že sú V rámci vynálezu obzvlášť vhodné, sú sadze majúce M-pomer približne od 1,25 do približne 2,00,jódové číslo (lzč) približne 12 mg/g až 18 mg/g, výhodne približne 15 mg/g, a hodnotu dibutylñalátovej absorpcieDo kaučukovej kompozície podľa vynálezu je možné rovnako použiť pecne sadze, ktoré majú jódové číslo (lzč) približne 12 mg/g až 20 mg/g a hodnotu díbutylñalátovej absorpcie (DBP) približne 28 cm 3/ 100 g až 65 cm 3/100 g,Výhodne 34 cm 3/100 g až 65 cnŕ/ioo g. Najvýhodnejšie sú pecné sadze majúce Izč približne 12 mg/g až 20 mg/g a dibutylftalátové absorpcie (DBP) približne 36 cm 3/ 100 g až 55 cm 3/100 g, predovšetkým potom približne 36 cm 3/ 100 g až 42 cm 3/i oo g a 45 cm 3/100 g až 55 cm 3/100 g.Okrem toho je možné sadze na kaučukovú kompozíciu zvoliť z pecných sadzi majúcich jódové číslo (lgč) približne 12 mg/g až 18 mg/g, výhodne 15 mg/g a hodnotu dibutylttalátovej absorpcie (DBP) približne 28 cm 3/ 100 g až 33 crn 3/ioo g.Na stanovenie analytíckých vlastností sadzi podľa vynálezu sa používajú nasledujúce skúšobné postupy.(CTAB) sadzi sa určí podľa ASTM skúšobného postupu D 3765-85. Jódové číslo (lgč) sadzi sa určí podľa ASTM skúšobného postupu D 1510. Hodnota dibutylñalátovej absorpcie rozdrvených sadzi (CDBP) peliet vyrobených zo sadzi sa urči podľa postupu uvedeného V ASTM D 3493-86. Hodnota dibutylftalátovej absorpcie (DBP) sadzových peliet sa určí s použitím postupu uvedeného V ASTM D 2414. Tónovacia sila (odtieň) sadzi sa určí podľa ASTM skúšobného postupu D 3265-85.D-mód a Dst sadzi sa určí z histogramu hmotnostných frakcií sadzi Vynesených V závislosti od Stokesovho priemeru sadzových agregátov, pozri obrázok 1.Údaje použité na zostavenie histogramu sa stanovili pomocou kotúčovej odstredivky, napríklad vyrobenej spoločnosťou Joyce Loebl Co. Ltd. of Tyne and Wear, United Kingdom. Nasledujúci postup, ktorý sa použil na získanie potrebných údajov, je modíñkáciou postupu opísaného V inštrukčnom manuáli Joyce Loeblovej kotúčovej odstredivky DCF 4.008 publikovanom 1. februára 1985.Spomenutý postup je nasledujúci. 10 mg vzorky sadzi sa zvážílo vo vážiacej nádobe, potom sa toto množstvo sadzi pridalo do 50 cm 3 roztoku 10 bezvodého etanolu a 90 destilovanej Vody, s 0,05 povrchovo aktívnym činidlom NONIDET P-40 (NONIDET P-40 je registrované obchodné označenie pre povrchovo aktívne činidlo na báze oktylfenoxypolyetoxyetanolu, vyrábané a predávané spoločnosťou Shell Chemical Co.). Výsledná suspenzía sa dispergovala pomocou ultrasoníckej energie počas 15 min. s použitím ultrazvuku modelu č. W 385, ktorý vyrába a predáva spoločnost Heat Systems Ultrasonics Inc., Farrningdale, New York.Pred uvedením kotúčovej odstredivky do chodu sa do počítača, ktorý zaznamená údaje získané pomocou odstredivky, vložilí nasledujúce údajel. memá hustota sadzi, ktorá V tomto prípade bola 1,86 g/Cml2. objem roztoku sadzi dispergovaných v roztoku vody a etanolu, ktorý v tomto prípade bol 0,5 cm 33. objem odstreďovacej tekutíny, ktorý V tomto prípade bol 10 cm 3 vody4. viskozita odstreďujúcej tekutíny, ako ktorá bola V tomto prípade pri 23 °C odčítaná hodnota 0,933 mPa.s5. hustota odstreďujúcej tekutíny, ktorá V tomto prípade bola 0,9975 g/cm 3 pri 23 °C6. frekvencia otáčania kotúča, ktorá V tomto prípade bola 8000 mind7. interval odčítania testovaných údajov, ktorý bol v tomto pripade l s.Kotúčová odstredivka pracovala pri 8000 min, so súčasnou prevádzkou stroboskopu. Do otáčajúceho sa kotúča sa vstreklo 10 cm 3 destilovanej vody, ktorá V tomto prípade predstavovala odstreďujúcu tekutinu. Úroveň odstreďovania sa nastavíla na 0 a ako pufrovacia tekutina sa do odstredivého kotúča Vstriekol l cm 3 roztoku tvoreného 10 bezvodého etanolu a 90 destilovanej vody. Potom sa aktivovali spúšťacie a zosilňujúce spínače kotúčovej odstredivky s cieľom vytvorenia plynulého koncentračného gradientu medzi odstreďujúcou tekutinou a pufrovacou tekutinou a tento gradient sa vizuálne sledoval. V prípade, že vznikol tak plynulý gradient, že nebolo možné rozlíšit rozhranie medzi týmito dvomi tekutinami, sa do točiaceho sa kotúča vstreklo 0,5 cml sadzi dispergovaných V 0 vodnom roztoku etanolu a bezprostredne potom sa začalo zhromažďovanie údajov. Po vstreknutí sadzi dispergovaných vo vodnom roztoku etanolu sa kotúč otáčal 20 min. Po uplynutí tohto času sa kotúč zastavil, zmerala sa teplota odstreďujúcej tekutiny a do počítača sa zaviedol priemer teploty odstreďujúcej tekutiny nameranej na začiatku chodu a teploty nameranej na konci chodu. Počítač zaznamenáva údaje z kotúčovej odstredivky. Tieto údaje sa analyzovali podľa štandardného Stokesovho vzťahu a prezentovali sa S použitím nasledujúcich definíciiAgregáty sadzi - entita diskrétnych tuhých koloídov,ktorá je najmenšou dispergovateľnou jednotkou táto jednotka je zložená z extenzivne spojených (zhlukov) častíc.Stokesov priemer - priemer gule, ktorá sedimentuje vo viskóznom médiu v odstredívom alebo gravitačnom poli podľa Stokesovej rovnice. Neguľový objekt, ako napríklad agregát sadzi, môže byt rovnako prezentovaný pomocou Stokesovho priemeru, pokiaľ bude považovaný za hladkú tuhú guľu so zhodnou hustotou a rýchlosťou sedimentáeíe ako uvedený objekt. Bežné jednotky majú priemery merané v nm.Mód (D-mód na účely zápisu) - Stokesov priemer V mieste svojho vrcholu (bod A na obr. l) distribučnej krivky pre Stokesov priemer.Medián Stokesovho priemeru - (Dst na účely zápisu) bod na distribučnej krivke Stokesovho priemeru, V ktorom je 50 hmotn. vzoriek väčších alebo menších.M-pomer sa definuje ako mediân Stokesovho priememTabuľka l uvádza analytické vlastnosti sadzi z príkladov l až 6. Príklady 1 až 3 zahŕňajú pecné sadze podľa Vynálezu. Príklad 4 predstavuje triedu sadzi ASTM N 772 a príklad 5 triedu sadzi ASTM N 660, čo sú konvenčné sadze,ktoré boli použité na porovnanie. Príklad 6 predstavuje triedu sadzi ASTM N 990, čo sú bežne používané termické sadze použité rovnako na porovnanie.Ann tické Vlastnosti sadzíÚčinnosť a výhody vynálezu budú vykreslené pomocou kaučukových kompozícii uvedených V príkladoch 7 až 15.Tabuľka 2 uvádza zloženie kaučukových kompozícii z príkladov 7 až 15.4. Takto pripravené prúžky sa ťahajú na ťahovom testovacom stroji Monsanto T-500 pri rýchlosti krížovej hlavy 5,1 crn/min.5. Výsledky V kN/m ťahu sa vynesú v závislosti od separačnej vzdialenosti čeľustí.6. Merania sa uskutočnia ako merania strednej maximálnej hodnoty v kN/m.7. Pre jednu triedu sadzí sa testujú vždy dve vzorky a priemer získaných výsledkov sa uvedie do tabuľky.Tepelná vodivosť kompozícii sa stanovi s použitím postupu načrtnutého v publikácii Rubber Chemistry and Technology, zv. 42, č. 5, str. 1314 až 1320, december 1969. Uvedenými jednotkami sú W/m °C.Tabuľka 3 uvádza fyzikálne Vlastnosti kompozícii z príkladov 7 až 15.Sadze 1-1, 2-2 a 3-3 sú sadze podľa vynálezu.Sadze 4, 5 a 6 sú kontrolné sadze N 772, N 669, resp. N 990.(l) Použitým spracovateľským olejom bol FLEXON 876, čo je obchodne označenie zmesověho technického oleja na báze nañénu a parafinu spoločnosti EXXON Corporation.Na stanovenie fyzikálnych vlastnosti kaučukových kompozícii z príkladov 7 až 15 sa použili nasledujúce skúšobné postupy.Modul, napätia a pretiahnutia kompozícii sa meralo s použitím postupu stanoveného americkou štandardnou normou ASTM D 412-87. Tvrdosť Shore A sa stanovila pomocou postupu uvedeného V ASTM D 2240-86.Viskozita Mooney sa stanovila pomocou postupu uvedeného V ASTM D 1646 a pri navulkanizovaní kompozícii sa Viskozita Mooney určila rovnako pomocou postupu ASTM D 1646. Uhol pretrhnutia kompozícii sa stanovil postupom ASTM D 624. Odraz kompozícii sa stanovil pomocou postupu ASTM D-l 054.Priľnavost kompozícii sa merala s použitím Cabotovej skúšobnej metódy č. 1212, ktorá zahŕňa nasledujúce kroky1. Na stanovenie priľnavosti sa použije skúška na pretrhnutie, ku ktorej je potrebné pripravit vytvrdenú vzorku kaučuku a sadzí s rozmermi 2,54 x 20,32 x 1,27 cm.2. Kompozícia gumy a sadzí podľa vynálezu a kompozicia prírodného kaučuku a sadzí sa navrstvi do formy tak,že každá takto vytvorená vzorka má formu prúžku približne s rozmermi 2,54 x 20,32 x 0,64 cm.3. Medzi kompoziciou kaučuku a sadzí a kompoziciou prírodného kaučuku a sadzí sa na jednom konci formy umiestni 6,35 cm kúsok mylarového papiera a vytvorí sa tak priestor na Vloženie jednotlivých nôh Vzorky do čeľuste.VinkoúhMwney ML pri 74.1 77.1 73, 74, 65.5 61,4 66.9 71.7 1011 CPríklady 7 až 12 predstavujú kaučukové kompozície podľa vynálezu. Príklady 13, 14 a 15 predstavujú kaučukové kompozície obsahujúce kontrolné sadze N 772, N 660, resp. N 990.Výsledky uvedené V tabuľke 3 ukazujú, že kaučukové kompozície z príkladov 7 až 12 použivajúce sadze podľa vynálezu majú zníženú plynovú priepustnost V porovnaní s kaučukovými kompozícíami z príkladu 13 a 14 používajúcimi kontrolné pecné sadze ASTM N 772 a ASTM N 660. Údaje v tabuľke 3 ďalej ukazujú, že kaučukové kompozície podľa vynálezu obsahujú vyšší podiel sadzí v porovnaní s kompozícíami obsahujúcimi bežné pecné sadze N 772 a N 660. Výsledky rovnako naznačujú, že kaučukové kompozície pripravené s použitím pecných sadzí podľa vynálezu majú fyzikálne Vlastnosti, ktoré sú porovnateľné so zhodnými fyzikálnymi vlastnosťami kaučukových kompozícii obsahujúcich kontrolné pecné sadze. Výsledky ďalej ukazujú, že kaučukové kompozície obsahujúce pecné sadze podľa vynálezu majú vyššiu tepelnú vodivosť ako kaučukové kompozície s bežnými kontrolnýmí pecnými sadzami. Tepelná vodivosť je obzvlášť dôležitou vlastnosťou, pokiaľ je uvedená kompozícia určená na použitie pri výrobe vulkanizačných duší do pneumatík.Čo sa týka termických kontrolných sadzí ASTM N 990 použitých V kaučukovej kompozícii príkladu 15, výsledky uvedené v tabuľke 3 ukazujú, že pecné sadze podľa vynálezu môžu byť do uvedenej kompozície zabudované V porovnateľnom množstve. Tabuľka 3 ukazuje, že kaučukové kompozície, ktoré sa pripravili s použitím pecných sadzí podľa vynálezu, majú plynovú priepustnosť porovnateľnú s priepustnosťou pre plyn kaučukovej kompozície obsahujúcej termické sadze a navyše sa pecné sadze podľa vynálezu podieľajú na ich vynikajúcich fyzikálnych vlastnostiach, akými sú napríklad Viskozita Mooney, pevnosť V ťahu, modul a odolnost proti uhlovému pretrhnutiu. Okrem toho vý Tepeln§vndiv 0 IfWlm 7 °C 0.22 0.1 0.115 011,310,207 0,113 0.190 0.199 0.210 Pnlnlvoll (IN/In) 9,9 6,7 9,9 9,0 15,1 11,1 14,4 10,5 16,1,734sledky naznačujú, že tepelná vodivosť kaučukových kompozícii pripravených s použitím pecných sadzí podľa vynálezu je porovnateľná s tepelnou vodivosťou kaučukových kompozícii obsahujúcich kontrolné tenrlické sadze.Malo by byt celkom zrejmé, že tu opisané formy vynálezu predstavujú príkladne vyhotovenia vynálezu, ktore majú len ilustratívny charakter a nijako neobmedzujú rozsah vynálezu. Vynález teda zahŕňa aj všetky ďalšie možné modifikácie spadajúce do rozsahu vynálezu, ktorý je jednoznačne vymedzený priloženými patentovými nárokmi.1. Spôsob výroby gumového výrobku majúceho zníženú priepustnosť pre plyn, v y z n a č uj ú c i s a tý m, že zahŕňa tvámenie, vulkanizáciu a zabudovanie plášťa obsahujúceho kaučuk a pecné sadze majúce jódové číslo, lzč, 12 mg/g až 20 mg/g, merané podľa ASTM D 1510, a hodnotu dibutylftalátovej absorpcie, DBP,28 cm 3/100 g až 65 cm 3/l 00 g, merané podľa ASTM D 2414, do gumového výrobku.2. Spôsob výroby gumového výrobku majúceho zníženú priepustnosť pre plyn, v y z n a č uj ú c i s a tý m, že zahŕňa tvámenie, vulkanízáciu a zabudovanie plášťa obsahujúceho kaučuk a pecné sadze majúce jódové číslo, Igč, 8 mg/g až 32 mg/g, merané podľa ASTM D 1510,hodnotu dibutylñalátové absolpcie, DBP, 28 cnŕ/loo g až 65 cm 3/100 g, merané podľa ASTM D 2414, a M-pomer rovnajúci sa 1,25 alebo vyšší, do gumového výrobku.3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že sadze majú jódové číslo, Izč, 12 mg/g až 20 mg/g a hodnotu dibutylftalátovej absorpcie, DBP,približne 34 cnŕ/loo g až 65 cm 3/100 g.4. Spôsob podľa nároku 3, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že sadze majújódové číslo, Izč, 14 mg/g až 18 mg/g a hodnotu dibutylñalátovej absorpcie, DBP, približne 36 cm 3/100 g až 55 cm 3/l 00 g.5. Spôsob podľa nároku 4, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že sadze majú hodnotu dibutylňalátovej absorpcie,DBP, približne 36 cm 3/loo g až 42 cm 3/lo 0 g.6. Spôsobpodľanároku 5,vyznačuj úci sa t ý m , že sadze majú hodnotu dibutylftalátovej absorpcie,DBP, približne 45 omg/l 00 g až 55 cm 3/100 g.7. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , sadze majú jódové číslo, lzč, 12 mg/g až 18 mg/g a hodnotu dibutylftalátovej absorpcie, DBP,28 cm 3/100 g až 33 cm 3/l 00 g.8. Spôsob podľa nároku 7, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že sadze majú jódové číslo, Izč, 15 mg/g a hodnotu dibutylftalátovej absorpcie, DBP, 28 cm 3/ 100 g až 33 cmł/IOO g.9. Spôsob podľa akéhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že plášťomje vnútomý plášť, vnútomá duša, Vulkanizačné duša a vzduchom plnená duša.10. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sadze majú M-pomer 1,25 až 2,00.1 l. Gumový výrobok majúci zníženú plynovú priepustnosť pripraviteľný tvámením, vulkanlzáciou a zabudovaním plášťa obsahujúceho kaučuk a pecné sadze definované v niektorom z nárokov l až 10 do gumového výrobku.

MPK / Značky

MPK: C08L 21/00, C08K 3/04, C09C 1/50

Značky: výrobok, plynovú, majúci, výroby, priepustnosť, zníženú, spôsob, gumový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-284327-gumovy-vyrobok-majuci-znizenu-plynovu-priepustnost-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gumový výrobok majúci zníženú plynovú priepustnosť a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty