Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín ako medziprodukt

Číslo patentu: 284024

Dátum: 21.07.2004

Autori: Kalbermatten Georges, Roduit Jean-paul

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn(n = 1-5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené
R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 môže tiež znamenať skupinu vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok
R6 je vodík alebo C1-4alkyl a R7 znamená prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok. Amidy sa získajú zo zodpovedajúcich heteroaromatických halogénzlúčenín, zodpovedajúcich aromatických amínov a oxidu uhoľnatého v prítomnosti komplexu paládium-difosfínu. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), najmä tie, v ktorých jeden zo substituentov R1 až R5 je aryloxyskupina, sú dôležité herbicídy.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín premenou heteroaromatických halogénzlúčenín s oxidom uhoľnatým a aromatickými arnínmi v prítomnosti katalyzátora a zásady. Ďalej sa týka nového medziproduktu pre spôsob podľa vynálezu. Amidy vyrobene podľa vynálezu majú všeobecný vzorec (I)v ktorom znamenajú A dusík alebo CRl,A 2 dusík alebo CRZ,A 3 dusík alebo CR 3,A 4 dusík alebo CR 4,a A 5 dusík alebo CRS,s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu A až A 5 znamená dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R až R 5, pokiaľ sú prítomné, môžu nezávisle od seba znamenať vodík, CM-alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R až R 5 môže tiež znamenat skupinu vzorca-OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok R 6 vodík alebo CM-alkyl a R 7 prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok.Sem patria najmä arylamídy pyridín-, pyrimidín-, pyrazín- a l,3,5-triazín- karboxylových kyselín.Rad zlúčenín tejto štruktúry, najmä také, v ktorých jeden zo substituentov R 1 až R 5 je aryloxyskupina (-0 R) v susedstve k atómu dusíka kruhu, sú dôležité herbicídySyntéza týchto známych zlúčenín vychádza zvyčajne zo zodpovedajúcich karboxylových kyselín alebo derivátov karboxylových kyselín (chloridy kyselín, estery, nitrily). Tie sú však často ťažko prístupné a preto drahé.Úlohou predloženého vynálezu teda bolo poskytnúť altematívny spôsob, ktorý vychádza z ľahko dostupných eduktov.Úloha sa podľa vynálezu rieši spôsobom podľa patentového nároku 1. Zistilo sa, že halogénzlúčeniny všeobecného vzorca (II)kde A až A 5 majú uvedený význam a X znamená chlór,bróm alebo jód, reagujú s oxidom uhoľnatým a primárnym alebo sekundárnym aminom všeobecného vzorca (III)Rć-NH-R 7 (m), kde R 6 a R 7 majú uvedený význam, v prítomnosti zásady V dobrom až takmer kvantitatívnom výťažku priamo na požadované produkty I, ked je ako katalyzátor prítomný komplex paládia s difosñnom všeobecného vzorca (IV)R vodík alebo CH-alkyl, R 9 až R nezávisle od seba sekundámy alebo terciámy Cjs-alkyl, C 57-cykloalkyl alebo prípadne substituovaný fenyl, Y CHD, NH alebo kyslík, n 0 alebo 1, o 1 alebo 2, p O alebo la Q premosťujúci organický radíkál, ktorý spolu s obidvomi susednými atómami uhlíka a, ak je prítomný (n 1), s Y tvorí pripadne substituovaný päťčlánkový alebo šesťčlánkový nasýtený alebo aromatický karbocyklický alebo heterocyklícký kruh, ktorý môže ako aromatický kruh prípadne vytvoriť komplex s prechodným kovom.Pod pojmom C 1 A-alkyl sa tu a v nasledujúcom rozumejú všetky lineáme alebo rozvetvené primáme, sekundárne alebo terciálne alkylové skupiny s až 4 atómami uhlíka. Pod pojmom aromatické alebo heteroaromatícké zvyšky sa tu a v nasledujúcom rozumejú najmä monocyklické alebo polycyklické systémy, ako napríklad fenyl, naftyl, bifenylyl, antracenyl, furyl, pyrolyl, pyrazolyl, tíofenyl, pyridyl,indolyl alebo chinolinyl. Tie môžu niest jeden alebo viacej rovnakých alebo rozdielnych substituentov, napríklad halogěny, ako chlór, bróm alebo fluór, nízke alkylově skupiny ako metyl, halogenované alkylové skupiny ako trifluormetyl, nízke alkoxyskupíny ako metoxy, alebo alkyltio- (alkánsulfanyb) alebo alkánsulfonylskupíny ako metyltio alebo etansulfonyl.Pod pojmom pomocou prechodných kovov vytvorené komplexy aromatíckých kruhov sa rozumejú ns-cyklopentadienylovć kruhy a nó-benzénové kruhy v Sandwichových a polosandwichových komplexoch ako metalocény alebo príbuzné zlúčeniny, napríklad vo ferocéne alebo benzénchrómtrikarbonyle. Halogénzlúčeniny Il slúžiace ako východiskový materiál sú známe zlúčeniny alebo sa môžu analogicky k známym zlúčeninám vyrobiť. Mnoho takýchto zlúčenín sa uvádza napríklad v UA-A 4 254 125 a v EP-A O 001 187.Výhodne sa hodi spôsob výroby podľa vynálezu takých amidov I, v ktorých je A 2 dusík a s ostávajúcimi členmi kruhu tvorí pyridínový kruh, Obzvlášť výhodné sú pritom take amidy l, v ktorých R je skupina vzorca -OR, pričom R má uvedený význam.Rovnako výhodné sú take amidy I, v ktorých A je dusík a tvorí s ostávajúcimi členmi kruhu pyridínový kruh,také, v ktorých A 1 a A 5 sú dusík a tvorí s ostávajúcimi členmi kruhu pyrimidínový kruh,take, v ktorých Al a A 4 sú dusík a tvorí s ostávajúcimí členmi kruhu pyrazínový kruh,tiež také, v ktorých A, A 3 a A 5 sú dusík a tvoria s ostávajúcimi členmi kruhu 1,3,5-triazínový kruh.Medzi štyrmi naposledy uvedenými triedami sú opät tie amidy obzvlášť výhodné, v ktorých R 2 je skupina vzorcaMedzi amidy I, pri ktorých je jeden zo substituentov R 1 až R 5 skupina vzorca -OR, sú výhodne tie, V ktorých je R prípadne substítuovaná fenylová skupina. To platí najmä pre predtým uvedené amidy s pyridínovým, pyrimidínovým, pyrazínovým alebo 1,3,5-triazínovým kruhom, v ktorých R alebo R 2 je skupina vzorca -OR.Rovnako výhodné sú také amidy, v ktorých R 5 je vodík a R 7 je prípadne substituovaná fenylová skupina.Ako halogénzlúčeniny II sú výhodné zlúčeniny chlóruAko dífosñny IV sa výhodne používajú také, v ktorých n 0 a Q spolu s obidvomi susednými atómami uhlíka tvorí päťčlankový kruh, ktorý je časťou ferocénovćho systému. Tieto zlúčeniny je možné znázomit všeobecným vzorcomkde R až R majú uvedený význam. Obzvlášť výhodne sú pritom také difosñny, v ktorých R 8 je vodík alebo metyl. Tieto zlúčeniny sú chirálne a použili sa (najmä keď R nie je H) ako čisté stereoizoméry, napríklad na asymetrické hydrogenácie (pozri napr. EP-A 0 564 406, EP-A 0 612 758). Pretože sa pri spôsobe podľa vynálezu netvorí novochíralitný prvok, môžu sa tieto difosñny tiež použit ako racemáty alebo iné stereoízomérne zmesi. Úplne výhodné sú difosflny IVa, v ktorých je R 9 R° a RRn a tieto substituenty sa vyberú zo skupiny zloženej z izopropylu, terc-butylu, cyklohexylu a prípadne substituovaného fenylu.Rovnako výhodné sú také difosfíny IV, v ktorých je n 0 a Q spolu s obidvomi susednýrni atómami uhlíka tvorí benzénový, pyridínový, pyrolový alebo furánový kruh. Ako príklad je tu treba uviesť tríkarbonyl-nó-ł 1-(difenylfosfino)-2-(l-(dífenylfosñno)etylbenzollchrom(0) (J. Organometall. Chem. 1995, 503, 143-148).Obdobne sú výhodne také difosfiny, v ktorých je n 1,Y je metylénová skupina a Y spolu s Q a s oboma susednými atómamí uhlíka tvoria pyrolidínový kruh, ktorý prípadne nesie ďalšie substituenty, Sem patrí napríkladKatalytický účinný komplex paládium-difosñn sa výhodne tvorí in situ tak, že sa paládium v jemne rozdelenej elementámej forme (napr. paládíum na aktívnom uhlí), sol Pd(ll) (napr. chlorid alebo acetát) alebo vhodný komplex Pd(ll) (napr. dichlór-bis(trifenylfosñn)paládium(ll) nechá reagovat s difosñnom. Paládium sa výhodne použije v množstve od 0,02 do 0,2 mol Pd(ll) alebo 0,5 až 2 mol Pd(0) (ako Pd/C), vždy vztiahnuté na halogénzlúčeninu II. Difosfin sa výhodne použije v prebytku vztiahnuté na Pd),výhodne v množstve od 0,2 do 5 mol , taktiež vztiahnute na halogénzlúčeninu Il.Ako rozpúšťadlá sa môžu použit ako relatívne nepolárne, ako napríklad toluén, xylén alebo metylcyklohexán, tak aj poláme ako napriklad acetonítríl, tetrahydrofurán, N,N-dimetylacetamid alebo butylacetát.Ako zásada sa výhodne použije relatívne slabá zásada. Táto zásada nemusí byt rozpustná v použitom rozpúšťadle. Vhodné sú napríklad uhličitany ako uhličitan sodný alebo uhličitan draselný, octany ako octan sodný, alebo sekundáme alebo terciárne fosforečnany ako hydrogenfosforečnan draselný alebo fosforečnan draselný. Obzvlášť dobré výsledky sa dosiahli s uhličitanom sodným a octanom sodnym.Reakčná teplota je výhodne od 80 do 250 °C.Tlak oxidu uhoľnatého je výhodne od 0,1 do 5 MPa.Nasledujúce príklady objasňujú uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu.V 420 ml N,N-dímety 1 acetan 1 idu sa suspendovalo 17,45 g (690 mmol) hydridu sodného (95 ). Pri teplote 15 °C sa v priebehu 2 hod. prikvapkalo 106,7 g (658 mmol) 3-triŕ 1 uórmetyl)fenolu. Takto získaný fenolátový roztok sa počas 2,5 hod. pod dusíkom kvapka k roztoku zahriatom na 90 °C 162,4 g (l,097 mol) 2,6-dichlórpyridínu V 330 ml N,N-dimetylacetamidu. Po ďalších 3 hod. reakcie sa zmes ochladila na teplotu miestnosti, vyzrážaný chlorid sodný sa odñltroval a ñltrát sa zahustil. Zvyšok sa dal do toluénu a 0,1 N kyseliny chlorovodíkovej, organická fáza sa premyla nasýteným roztokom chloridu sodného a zahustila. Olejový zvyšok (ca. 200 g) sa destiloval vo vákuu. Výťažok 151,5 g (84 ) bezfarebný olej, obsah (GC) 99,8 . nn 1,5267 MS m/z 273/275 238 39 IH NMR(CDC 1,) 5 6,84 (d, J 7,8 Hz, 11-1) 7,07 (d, J 7,8 Hz, lH) 7,35 (m, lH) 7,42 (m, lH) 7,45-7,52 (m,ZH) 7,65 (t, J 7,8 Hz, lH). 31-1 NMR (CDCI 3) s l 09,88(CH) l 18,16(CH) I 19,24(CH) l 2 l,67(CH) l 23,74(CF 3) l 24,50(CH) 130,24(CH) 132,21(CCF 3) 141,77(C 1-1) 019,12(C) 153,89(C) 162,28(C).7,68 g disperzie hydroxídu sodného (ca. 50 v minerálnom oleji) sa pod dusíkom premylo pentánom, potom sa pridalo 100 m 1 N,N-dimetylformamidu. Pri teplote miestnosti sa v priebehu 30 min. prikvapkalo 21,92 g (135 mmol) 3-(trit 1 uormetyl)feno 1 u. Takto získaný roztok fenolátu sa kvapkal v priebehu 2 hod. pod dusíkom k roztoku zahríatom na 120 °C 20,1 g (136 mmol) 2,3-dichlórpyridínu v 80 ml N,N-dimetylformamidu. Po 3 hod. reakčnej dobe sa zmes ochladila na teplotu miestnosti, vyzrážaný chlorid sodný sa odiiltroval a filtrát sa zahustil. Zvyšok sa extrahoval toluénom a 0,1 N kyselinou chlorovodíkovou, organická fáza sa premyla nasýteným roztokom chloridu sodného a zahustila. Olejový zvyšok sa destiloval vo vákuu. Výťažok 24,75 g (67 ) bezfarebný olej, obsah /GC) 99,7 . Tv.1,s kp, 145 - 148 °C nDZO 15232 MS rn/z 273/275 H NMR (CDCI 3) ô 6,99 (m, lH) 7,36 (d, IH) 7,45-7,53 (m, 3 H) 7,77 (d, lH), 8,02 (d, lH). H NMR (CDCI 3) ô 118,66 (CH) 119,44 (c), 119,93Do autoklávu sa dalo pri teplote miestnosti 6,48 g(25 mmol) 2-chlór-6-3-triŕluormetyhfenoxypyridínu (obsah 99,5 , pripravený podľa príkladu l), 4,17 g (37,5 mmol) 4-tluoranilinu, 2,92 g (27,5 mmol) uhličitanu sodného,17,5 mg (25 mol) dichlór-bis(trifenylfosíin)paládia(ll) a 0,31 g (0,75 mmol) (i)-l-2-(difenylfosíino)-ferocenyletyl-difenylfosfmu (IVa, R 8 - metyl, R R R R fenyl, vyrobený podľa A. Togni a spol., Inarg. Chím. Acta 1994, 222, 213-224) v 25 ml xylénu. Autokláv sa premyl inertným plynom, potom sa natlakoval 0,5 MPa oxidom uhoľnatýrn a zahrial na 200 °C. Tlak CO sa zvýšil na 1,6 MPa a zmes sa miešala 21 hod. pri 200 °C. Po ochladení na teplotu miestnosti a vypustení tlaku sa reakčná zmes zmiešala po S 0 ml xylénu a vody a frltrovala. Vodná fáza sa extrahovala s 25 ml xylénu a spojené organické fázy sa premyli 30 ml vody. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustených produktov. Zistilo sa 97,8 titulnej zlúčeniny (amid), 2,2 vedľajšieho produktu (sekundámy amín,vzniknutý priamou substitúciou Cl anilmom). Po oddestilovam rozpúšťadla sa surový produkt získal ako žltá pevná látka. Surový výťažok (analýza HPLC, so štandardom) 89,9 Na čistenie sa surový produkt prekryštalízoval z metylcyklohexánu. výťažok 6,3 g (67 ) bezfarebné kryštály T. t 104 - 105 °c MS m/z 376 (m, 23 s 111 NMR (CDCI,) 5 6,99-7,04 (m, 211) 7,17 (d, J 8,4 Hz, lH) 7,40 (m, lH) 7,46-7,51 (m, ZH) 7,55-7,63Postupovalo sa ako v príklade 3, ale miesto (i)-l-2-(difenylfosfino)-ferocenyletyl-dífenylfosñnu sa použilo rovnake moláme množstvo (zh)-1-2-(dífenylfosñno)ferocenyletyl-di-terc-butylfosñnu (IVa, R 8 metyl, R 9 R terc-butyl, R R fenyl). Tlak co bol 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 97,2 titulnej zlúčeniny (amid),2,8 vedľajšieho produktu (sekundámy amín).Postupovalo sa ak V príklade 3, ale miesto (i)-l-2-(difenylfosf 1 no)-ferocenylktyl-difenylfosñnu sa použilo rovnaké moláme množstvo (t)-1-2-(difenylfosñno)ferocenyletyl-diizopropyl fosfinu (IVa, R 8 metyl, R 9 i R 10 z izopropyl, R R fenyl). Tlak co 101 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 96,7 titulnej zlúčeniny (amid),3,3 vedľajšieho produktu (sekundámy amín).Postupovalo sa ako v príklade 3, ale namiesto (i)-1-2-(difenylfosñnoyferocenyletyl-difenylfosñnu sa použilo rovnaké moláme rrmožstvo (i)1-2-(diizopropylfosñno)ferocenyletyl-di-terc-butylfosñnu (IVa, R metyl, R 9 R, terc-butyl, R R izopropyl). Tlak CO bol 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustenýchPostupovalo sa ako v príklade 4, ale namiesto uhličitanu sodného sa použilo rovnake moláme množstvo octanu sodného. Tlak CO bol 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovílo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 99,7 titulnej zlúčeniny (amid), 0,2 eduktu a 0,1 vedľajšieho produktu (sekundámy amín).Postupovalo sa ako v príklade 4, ale namiesto dichlór-bis(trí-enylfosñn)paládia(ll) sa použilo rovnaké moláme množstvo paládium(ll)-chloridu. Tlak CO bol 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 96,7 titulnej zlúčeniny (amid), 3,3 vedľajšieho produktu (sekundámy amín).Postupovalo sa ako v príklade 7, ale namiesto dichlór-bis(tri-fenylfostín)palá.dia(ll) sa použilo rovnaké molárne rrmožstvo paládíum(ll)-acetátu. Tlak CO bol 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 99,0 titulnej zlúčeniny (amid),0,8 vedľajšieho produktu (2-3-(tritluom 1 etybfenoxypyrídín, vzniknutý hydrogenolýzou chloridu).Postupovalo sa ako v príklade 3, ale namiesto ferocenylfosñnu sa použilo 0,2 l g (0,75 mmol) (2 S,4 S)-l-terc-butoxykarbonyl-4-(difenylfosñno)-2-difenylfosñnometybpyrolidínu (Fluka). Reakčná doba bola 20 hod., tlak CO bol 1,7 MPa. Pomocou GC sa stanovila zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 98,7 titulnej zlúčeniny (anrid), 1,1 vedľajšieho produktu (sekundámy amin).Postupovalo sa ako v pnklade 4, ale použilo sa len 75 mol (i)-1-2-(difenylfosíino)-ferocenyletyl-di-terc-butylfosñnu Tlak CO bol 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 88,8 titulnej zlúčeniny (amid), 7,4 použitého eduktu a 3,3 vedľajšieho produktu (sekundámy amín).Postupovalo sa ako V príklade 4, ale použilo sa len 27,5 mmol 4-fluoranilínu. Tlak CO bol 1,9 MPa. Pomocou GC sa stanovila zloženie rozpustených produktov V xylénovej fáze. Zistilo sa 97,3 titulnej zlúčeniny (amid) a 2,7 vedľajšieho produktu (sekundámy amín).Do autoklávu sa dalo pri teplote miestnosti 6,48 g(25 mmol) 2-chlór-6-3-trifluormetyl)fenoxypyridínu (obsah 99,5 , pripravený podľa príkladu l), 3,33 g (30 mmol) 4-tluoranilinu, 2,92 g (27,5 mmol) uhličitanu sodnćho,2,8 mg (12,5 mol) paládium(ll)acetátu a 68 mg (125 mol)(lVa, R - metyl, R R 1 ° terc-butyl, R R fenyl) v 25 ml acetonitrilu. Autokláv sa premyl inertným plynom,potom sa natlakoval 0,5 MPa oxidom uhoľnatým a zahríal na 150 °C, pričom sa tlak C 0 zvýšil na 0,76 MPa. Zmes sa miešala 4 hod. pri 150 °C. Po ochladení na teplom miestnosti a vypustení tlaku sa rozpúšťadlo oddestilovalo a zvyšok sa pri 80 °C zmiešal s 90 ml metylcyklohexánu. Takto získaná suspenzia sa íiltrovala a filtračný koláč sa premyl 10 ml teplého metylcyklohexánu. Pri ochladení filtrátu na 5 °C produkt vykryštalizoval,Výťažok 8,1 l g (86,2 ) slabo béžovej pevnej látky. T. t. 104,5 - 105,2 °CPodobne ako v príklade 3 sa nechalo reagovať 6,48 g(0,75 mmol) (i)-1-2-(difenylfosñnoyferocenyletyl-di-terc-butylfosñnu V 25 ml xylénu za tlaku CO 1,5 MPa pri 150 °C 19 hodín. Premena bola ca. 70 . Spracovanie sa uskutočnilo ako v príklade 3. Získalo sa 6 g surového produktu ako žltá kryštalická pevná látka. Na čistenie sa prekryštalizovala z 50 ml metylcyklohexánu.Podobne ako v príklade 3 sa nechalo reagovat 25 mmol 2-chlór-6-3-(triíluormetyl)fenoxypyrazínu (pripravený podľa US-A 4 254 125, príklad 21), 27,5 mmol 4-rluoranilínu, 2,92 g (27,5 mmol) uhličitanu sodného, 17,5 mg(0,75 mmol) (i)-l-2-(difenylfosñno)ferocenyletyl-di-terc-butylfosfínu v 25 ml xylénu za tlaku CO 1,7 MPa pri 120 °C 21 hodín. Pomocou GC sa stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 65,3 titulnej zlúčeniny (amid) a 34,7 vedľajšieho produktu(sekundámy amin). Amid sa izoloval stlpcovou chromatograñou a čistil. T. t. 109 - ll 0 °C, bezfarebná pevná látka H NMR (CDCI 3) 8 7,02-7,05 (m, 2 H) 7,43 (m, lH) 7,48-7,53 (m, 2 H) 7,58-7,65 (m, 3 H) 8,67 (s, lH) 8,94Postupovalo sa ako v príklade 3, ale namiesto (ł)-l-2-(difenylfosñnoyferocenyletyl-difenylfosfinu sa použilo rovnake moláme množstvo trifenylfosñnu. Po reakčnej do be 15,5 hod. pri tlaku CO 1,5 MPa sa pomocou GC stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistilo sa 43,2 požadovaného produktu, ale 56,8 nepremeneného eduktu.Postupovalo sa ako v príklade 3, ale namiesto (ł)-l-2-(difenylfosfino)-ferocenyletyl-difenylfosñnu sa použilo rovnaké molárne rrmožstvo trí-n-butylfosñnu. Po reakčnej dobe 15 hod. pri tlaku CO 1,4 MPa sa pomocou GC stanovilo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistili sa len stopy (0,4 ) požadovaného produktu, ale 96,8 nepremeneného eduktu.Postupovalo sa ako v príklade 3, ale namiesto (ł)-l-2-(difenylfosfino)-ferocenyletyl-difenylfosñnu sa použilo rovnaké moláme množstvo l,2-bis(difenylfosñno)etanu. Po reakčnej dobe 20,2 hod. pri tlaku C 0 1,47 MPa sa pomocou GC stanovílo zloženie rozpustených produktov v xylénovej fáze. Zistili sa len stopy (2,2 ) požadovaného produktu, ale 97,7 nepremeneného eduktu.l. Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I)A dusík alebo CRI, A 2 dusík alebo CRZ, A 3 dusík alebo CR 3, A 4 dusík alebo CR 4, a A 5 dusík alebo CRS, s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu A 1 až A 5 znamená dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojenéR až R 5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík,CM-alkyl alebo fenyl, nafcyl, bifenylyl alebo antracenyl,pričom jeden zo substituentov R až R 5 môže tiež znamenat skupinu vzorca -OR, v ktorej R je pripadne halogénom,metylorn, trifluórmetylom, metoxylom, metyltiolom a/alebo etánsulfonylom substituovaný fenyl, nañyl, bifenylyl, antracenyl, furyl, pyrolyl, pyrazolyl, tienyl, pyridyl,indolyl alebo chinolyl, R 6 vodík alebo CH-alkyla R 7 má význam, ako je uvedené pri R, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že halogěnzlúčenina všeobecného vzorca (II)kde A až A 5 majú uvedený význam a X znamená chlór,bróm alebo jód, reaguje s oxidom uhoľnatým a amínom všeobecného vzorca (III)

MPK / Značky

MPK: C07D 213/81, C07D 239/42, C07D 253/06, C07D 241/24

Značky: karboxylových, spôsob, kyselin, 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín, heteroaromatických, medziprodukt, arylamidov, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-284024-sposob-vyroby-arylamidov-heteroaromatickych-karboxylovych-kyselin-a-3-chlor-2-3-trifluormetylfenoxypyridin-ako-medziprodukt.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín ako medziprodukt</a>

Podobne patenty