Rapamycínové estery rozpustné vo vode, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Číslo patentu: 283912

Dátum: 30.04.2004

Autori: Zhu Tianmin, Lee Hyuk-koo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 -COCH2-S-CH2CH2-O-CH2-(CH2OCH2)n-CH2-O-CH2CH2-OCH3
R2 znamená vodík alebo -COCH2-S-CH2CH2-O-CH2-(CH2OCH2)n-CH2-O-CH2CH2-OCH3
a n = 8 až 450, ktorá je vhodná ako imunosupresívna, protizápalová, antimykotická, antiproliferatívna a antitumorová látka.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka vo vode rozpustných metoxypoly(etylćnglykol) esterov rapamycinu a spôsobu ich použitia pri navodení imunosupresie a pri liečbe odmietania štepu. ochorenia z reakcie transplantát verzus hostitel. autoimunitných ochorení, zápalových ochorení. T-bunkovej leukćmie/lymfómu pri dospelých, tuhých tumorov, mykóz a hyperproliferačných vaskulárnych porúch.Rapamycín je makrocyklicke triénove antibiotikum produkovane Streptonzyces hygrascopícus, pri ktorom sa zistila antifungálna aktivita, najmä proti Candida albicans,V podmienkach in vitro aj in vivo C. Vezina et al., J. Antibiot 28, 721 (l 975) S. N. Sehgal et al., l. Antibiot., 28,727 (1975), H. A. Baker et al., J. Antibiot.,3 l, 539 (l 978) US Patent 3 929 992 a US Patent 3 993 749.Pri samostatnom rapamycine (US Patent 4 885 171) alebo v kombinácii s picibanilom (US Patent 4 401 653) sa zistila antitumorózna aktivita. R. Mattel et a 1 Can. .l. Physiol. Pharmacol., 55, 48 (1977) objavili, že rapamycín je účinný v experimentálnom modeli alergickej encefalomyelitídy. v modeli pre sklerózu multiplex, v modeli adjuvantnej artrítídy, v modeli reumatoidnej artritidy a účinne inhiboval protilátky typu lgE.lmunosupresívne účinky rapamycinu boli zistené vo FASEB 3, 3411 (1989). Cyklosporín A a FK-506, ďalšie makrocyklické molekuly sa tiež ukázali ako účinne imunosuspresívne látky, vhodné pri prevencii odmietania transplantátu FASEB 3, 3411 (l 989) FASEB 3. 5256 (1989),R. Y. Calne et al., Lancet 1183 (1978) a US Patent 5 100 899.Ukázalo sa tiež, že rapamycín je vhodný pri prevencii alebo liečbe systemoveho lupusu erythematosus US Patent 5 078 999. zápalu pľúc US Patent 5 080 899. inzulín dependentněho diabetes mellitus Fifth lntContĺ Inflamm. Res. Assoc., 121 (abstrakt), (l 990). proliferácie buniek hladkého svalstva a vaskulárneho poškodenia následkom stenčenia intimy Morris. RJ Heart Lung Transplant., 11Mono- a diacylované deriváty rapamycinu (esteriñkovane v pozíciách 28 a 43) sa ukázali ako vhodne antiľungálne látky (US Patent 4 316 885) a používajú sa na prípravu vo vode rozpustných aminoacylových proliečiv rapamycinu (US Patent 4 650 803). V súčasnosti sa konvencia číslovania rapamycinu mení, preto podľa nomenklatúry Chemical Abstracts, by opísane estery boli v pozícii 31- a 42-. US Patent 5 023 363 opisuje pripravu a použitie 42 oxorapamycínu a US Patent 5023264 opisuje pripravu a použitie 27-oxímov rapamycinu.Polyetylćnglykol (PEG) je lineárny alebo rozvctvenýt. neutrálny polymer dostupný v rôznych molekulových hmotnostiach aje rozpustný vo vode a vo väčšine organických rozpúšťadiel. Pri molekulových hmotnostiach menších ako 1000 sú viskóznymi. bezfarebnými tekutinami PEG s vyššou molekulovou hmotnosťou sú voskovitými. bielymi tuhými látkami. Teplota topenia tuhej látky zodpovedá molekulovej hmotnosti. približujú sa k hodnote 67 °C. Molekulové hmotnosti od niekoľko sto až po približne 20 000 sa bežne používajú pri biologických a biotechnologiekých aplikáciách. Pre biomedicínske oblasti je dôležitá skutočnosť, že PEG je netoxický a podľa PDA je povolený na intcme použitie.Tento vynález poskytuje rnetoxypoly(etylenglykol) estery rapamycinu vzorcaR 2 znamená vodik alebo COCH 2 SCH 2 CH 20 CHZ(CH 20 CH 2)-CHz-O-CHCH 2-OCH 3 aZlúčeniny podľa tohto vynálezu sú vo vode rozpustne proliečivá rapamycinu. ktore sú vhodne ako imunosupresívne. protizápalové. antimykotická, antiproliferatívne a antitumorózne látky. Pri zlúčeninách podľa tohto vynálezu je výhodne, aby n 8 až 200 ešte výhodnejšie. aby n 8 až 135. Najvýhodnejšie sú tie zlúčeniny, kde n 8 až 20 a tie, pri ktorých n 90 až 120.Zlúčeniny podľa vynálczu. ktore sú esterifikovanć v polohách 42- alebo 31. 42 možno pripraviť inicialnou acyláciou pozícií rapamycinu 42- alebo 31- a 42- acylačným činidlom všeobecnej štruktúry X-CHzCOzH, kde X je vhodná oddeliteľná skupina, ako napríklad jód. v prítomnosti kondenzačneho činidla. ako napríklad dicyklohexylkarbodiimidu (DCC) a bázy. ako napríklad dimetylaminopyridínu (DMAP), aby vznikol 42- alebo 3 l.42-acylovany rapamycin. ktorý má nasledovný vzorecZmesi 42- a 3 l.42-esterov možno separovať Chromatograficky, Estery 42- alebo 31.42. podľa predkladaného vynálezu. sa získajú reakciou acylovanćho rapamycinu monometoxypoly-(etylěnglykol)tio 1 u v prítomnosti bázy, ako napríklad PROTON SPONGE 1.8-(bis(dimetylaminomatl talén.N.N.NN-tetrametyl-1,S-naftaléndiamín alebo uhličitanu sodnćho.31-estery podľa vynálezu možno pripravit ochranou 42-alkoholu rapamycinu ochrannou skupinou, ako napríklad tercbutyldimetylsilyl skupinou, s následnou esteritikáciou pozície 31- uvedenými spôsobmi. Prípravu 42-silylesterov rapamycinu opisuje US patent B 1 5120842. ktorýje tu citovaný. Odstránením ochrannej skupiny sa získajú 3 l-esteriíikované zlúčeniny. V prípade terebutyldimetylsilyl ochrannej skupiny. možno deprotckciu uskutočniť v podmienkach miernej kyslosti. ako napríklad zmesou kyselina octová/voda/lllF. Postup deprotekcieje opisaný v príklade 15 US patentu 5118678. ktorý je tu citovaný. Po esteriñkzicii pozície 31- a deprotckcii pozície 42- možno pozíciu 42-csteriñkovať s použitím acylačnćho činidla odlišneho od toho. ktorý bol použitý pri reakcii s 3 l-alkoholom. aby sa ziskali zlúčeniny. ktore majú v pozíciách 31- a 42- odlišnú estery. Alternatívne môžu 42-csteritikovanć zlúčeniny. pripravcne. ako už bolo uvedené, reagovať s odlišným acylačným činidlom. aby sa ziskali zlúčeniny s odlišnými estcrmi v polohách 31- a 42-.Predkladaný vynález zahrnuje aj analogické estery rapamycinu. ako sú napríklad. ale bez limitácie, 29-demetoxyrapanrvcín US patent 4375464. 32-dcmetoxvrapamycín podľa C.A. nomenklatúryj deriváty rapamycinu. kde sú dvojité väzby v pozíciách l-. 3- a/alebo S-rercdukovanć US patent 5023262 29-desmetylrapamycín US patent 5093339. 32-desmetylrapamycín podľa C.A. nomenklatú SK 283912 B 6ry 7.29-bisdesmetylrapamycín US patent 5093338, 7,32-desmetylrapamycín podľa C. A. nomenklatúryj 27-hydroxyrapamycín US patent 5256790 a 15-hydroxyrapamycin US patent 5102876. Tento vynález tiež zahmuje estery v pozícii 31,42-oxorapamycínu US patent 5023363.Činidlá použité pri príprave zlúčenin podľa vynálezu možno získať komerčne, alebo ich možno pripraviť štandardnými spôsobmi opísanými v literatúre.Imunosupresívna aktivita zlúčenin reprezentujúcich tento vynález bola stanovená v in vivo štandardnom farmakologickom teste s kožriým transplantátom, ktorým sa meria imunosupresívna aktivita testovanej zlúčeniny, ako aj schopnosť testovanej zlúčeniny inhibovať alebo liečiť odmietanie transplantátu. Postup tohto štandardného farmakologického testu a získané výsledky sú uvedené.Zlúčeniny reprezentujúce tento vynález boli hodnotené v in viva teste na stanovenie doby prežívania kožného transplantátu od BALB/c donorov mužského pohlavia transplantovaného samčím C 3 H(H-2 K) príjemcom. Metóda je upravená od Billinghama, R. E. a Medawara, P. B., J. Exp. Biol., 28 z 385 až 402, (1951). Stručne, kožný transplantát od donora bol transplantovaný na dorzum príjemcu ako alograft a ako kontrola bol použitý izograñ v tej istej oblasti. Prijimatelía boli preliečení rôznymi koncentráciami testovaných zlúčenin intraperitoneálne alebo perorálne. Ako kontrola testu bol použitý rapamycín. Neliečeni príjemcovia slúžia ako kontrola rejekcie. Transplantát bol monitorovaný denne a zistenia sa zaznarnenávali, až kým transplantát neuschol a nevytvorila sa načernalá chrasta. Toto bolo považované za deň rejekcie. Stredná doba prežívania transplantátu (počet dni Z S.O.) zo skupiny liečenej liečivom sa porovnávala s kontrolnou skupinou. Výsledky sa vyjadrujú ako priememá doba prežívania v dňoch.Neliečené (kontrolné) kožné transplantáty sa zvyčajne odmietajú v priebehu 6 až 7 dní. Doba prežívania 11,67 Z 0,63 dní sa získala pre rapamycín pri dávke 4 mg/kg, i.p. Keďže zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú prekurzormi rapamycínu, uvedené dávky predstavujú ekvivalentnć dávky rapamycínu (6,2 mg zlúčeniny z príkladu 2 obsahuje ekvivalent l mg rapamycínu). Výsledky získané pre zlúčeninu z príkladu 2, PEG-5000 a pre neliečenú kontrolnú skupinu sú uvedené V nasledovnej tabuľke.Výsledky tohto štandardného testu demonštrujú imunosupresívnu aktivitu zlúčenin podľa vynálezu. Navyše, výsledky získanć V teste kožného transplantátu demonštrujú vhodnosť použitia zlúčenin podľa vynálezu pri liečbe alebo inhibícii odmietania transplantátu.Na základe výsledkov týchto štandardných testovacích postupov sú zlúčeniny vhodne pri liečbe alebo inhíbicii odmíetania transplantátu, napríklad v pripade obličiek, srdca, pečene, pľúc, kostnej drene, pankreasu (bunky ostrovčekov), rohovky, tenkého čreva a kožných alograftov, xe nograŕtov srdcovej valvy pri liečbe alebo inhibícii ochorenia z reakcie štep verzus hostiteľ pri liečbe alebo inhibícii autoimunitných ochorení, ako sú lupus, reumatoidná artritída, diabetes mellitus, myasténia gravis a skleróza multiplex a zápalových ochorení, ako sú psoríáza, dermatitída,ekzémy, seborhea, zápalové ochorenia čriev, zápal pľúc(vrátane astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, emfyzému, syndrómu akútneho respiračného zlyhania, bronchitídy, a pod.) a uveitídy.Vzhľadom na získaný profil aktivít sa pri zlúčenínách podľa vynálezu uvažuje o ich antitumoróznej, antimykotickej a antiproliferatívnej účinnosti. Zlúčeniny podľa vynálezu sú preto vhodné pri liečbe tuhých tumorov vrátane sarkómov a karcinómov, ako sú astrocytómy, rakovina prostaty, rakovina prsníka, malobunkový karcinóm pľúc a rakovina vaječníkov, T-bunková leukemia/lymfóm dospelých mykotické infekcie a vyperproliferatívne vaskulárne ochorenia, ako sú restcnóza a ateroskleróza. V prípade restenózy sa uprednostňuje, aby sa zlúčeniny podľa vynálezu použili na liečbu restenózy, ktorá sa vyskytuje po angioplastike. Pri použití na tento účel možno zlúčeniny podľa vynálezu podávať pred zákrokom, počas zákroku, po zákroku alebo v kombináciách týchto podávaní.Pri podávaní z dôvodov liečby alebo inhibície spomenutých chorobných stavov možno zlúčeniny podľa vynálezu podávať cicavcovi perorálne, parenterálne, intranazálne,intrabronchiálne, transdermálne, miestne, íntravaginálne alebo rektálne.Zlúčeniny podľa vynálezu sú zvlášť výhodné ako imunosupresivne, protizápalové, antimykotické, antiproliferatívne a antitumorózne látky, vzhľadom na ich rozpustnosť vo vode. Napríklad rapamycín má rozpustnost 1,2 g/ml vo vode, zatiaľ čo zlúčenina z príkladu 2 má rozpustnosť 100 mgml, čím sa uľahčuje výroba prípravkov s ich obsahom, ako aj podávanie.Uvažuje sa, že v prípade podávania zlúčenin podľa vynálezu ako imunosupresívnych alebo protizápalových látok,možno ich podávať spolu s jedným alebo viacerými imunoregulačnými látkami. Takéto ďalšie imunoregulačné látky zahrnujú, nie sú však ohraničené na azatioprín, kortikosteroidy, ako prednizón a metylprednizolon, cyklofosfamid,rapamycín, eyklosporín A, FK-506, OKT-3 a ATG. Kombináciou zlúčenin podľa vynálezu s ďalšími líečivami alebo činidlarni na navodenie imunosupresie alebo na liečbu zápalových stavov sú požadované menšie množstvá každého z činidiel, aby sa dosiahol požadovaný účinok. Základ takejto kombinačnej terapie bol stanovený Stepkowskim,ktorého výsledky ukázali, že použitie kombinácie rapamycínu a cyklosporínu A v subterapeutických dávkach významne predĺžilo dobu prežívania srdcového transplantátu. Transplantation Proc., 232507 (1991 Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť v prípravku pre cicavcov v čistej forme alebo spolu s farmaceutickým nosičom. Farmaceutickým nosičom môže byť tuhá látka alebo kvapalina.Nosič v tuhej forme zahrnuje jednu alebo viac látok,ktoré môžu tiež účinkovať ako ochucovadlá, lubrikanty,solubilizćry, suspendačné látky, plnivá, klzné látky, látky napomahajúce kompresii, vazbové alebo tablety dezintegrujúce látky môže tiež isť o enkapsulačnú látku. V práškoch je nosičom jemne rozdrobená tuhá látka, ktorá je v zmesi s jemne rozdrobenou účinnou látkou, V tabletách je účinná látka zmiešaná s nosičom, ktorý má potrebne kompresívne vlastnosti, vo vhodných pomeroch a je tabletovaná do požadovaného tvaru a veľkosti. Prášky a tablety výhodne obsahujú až do 99 aktívnej zložky. Vhodnými tuhými nosičmi sú napríklad fosforečnan vápenatý, stearan horečnatý, mastenec, cukry, laktóza, dextrín, škrob, želatína, ce SK 283912 B 6lulóza, metylcelulóza. sodná sol karboxymetylcelulózy,polyvinylpyrolidon, vosky s nízkou teplotou topenia a ionexove živice.Tekuté nosiče sa používajú pri príprave roztokov, suspenzíí, emulzii, sirupov, nálevov a tlakových prípravkov. Aktívna zložka môže byť rozpustená alebo suspendovana vo farmaceutický prijateľnom tekutom nosiči, ako je voda. organické rozpúšťadlo, ich zmes, alebo farmaceutický prijateľné oleje alebo tuky. Tekutý nosič môže obsahovať ďalšie vhodné farmaceutické pomocné látky, ako solubilizátory, emulzifikátory, tlmivć roztoky, konzervačnć činidlá. sladidlá, ochucovadlá, suspendačne látky, zmäkčovadlá. farbivá, regulatory viskozity, stabilizátory alebo osmoregulátory. Medzi vhodné príklady kvapalných nosičov na perorálne a perenterálne podávanie patrí voda (čiastočne s obsahom aditív uvedených skôr, ako napríklad deriváty celulózy, výhodne roztok sodnej soli karboxymetyleclulózy), alkoholy (vrátane monohydrických alkoholov a polyhydrických alkoholov, napríklad glykolov) a ich deriváty,lecitíny a oleje (napríklad frakcionovaný kokosový olej a arachídinový olej). Na parenterálne podávanie môže byt nosičom olejový ester, ako napríklad etyleleát a izopropylmyristát. Sterilnć kvapalne nosiče sú vhodne v prípade tekutých foriem určených na parenterálne použitie. Tekutým nosičom pre prípravky v tlakových obaloch môže byť halogénovaný uhľovodík alebo iný farmaceutický akceptovateľný hnací plyn.Tekuté farmaceutické prípravky, ktoré sú sterilnými roztokmi alebo suspenziami, môžu byť napríklad použite v intramuskulámych, intraperitonealnych alebo subkutánnych injekciách. Sterilné prípravky možno podávať aj intravenózne. Zlúčeniny podľa vynálezu možno perorálne podávať vo forme tekutého aj tuhého prípravku.Zlúčeniny podľa vynálezu možno podávať rcktálne vo forme bežných čapíkov. Na podávanie prostredníctvom intranazálnej alebo intrabronchiálnej inhalácie alebo insuĺlacie možno zlúčeniny podľa vynálezu použit vo forme vodných alebo čiastočne vodných roztokov, ktoré môžu byt potom použité vo forme aerosólu. Zlúčeniny podľa vynálezu možno podávať aj transdermálne s použitím transdermálnej náplasti s obsahom aktívnej zlúčeniny a nosiča, ktorý je vzhľadom na aktívnu látku inertný a je netoxický pre kožu a umožňuje uvoľňovanie agensu pre systćmovú absorpciu do krvného riečišťa cez kožu. Nosičom môže byt množstvo foriem, ako sú krémy a masti. pasty, gély a okluziva. Krémy a masti môžu byt viskóznymi tekutinymi alebo polotuhými emulziami typu olej/voda alebo voda/olej. Vhodné sú aj pasty s obsahom absorpčných práškov dispergovaných v petróleu alebo hydroñlnom petróleu obsahujúce aktívnu zložky. Na uvoľňovanie aktívnej látky do krvného riečišťa možno použiť množstvo okluzív, ako napríklad semipermeabilnú membránu uzatvárajúcu rezervoár s obsahom aktívnej zložky, s nosičom alebo bez nosiča alebo matricu s obsahom aktívnej zložky. Ďalšie okluziva sú známe z literatúry.Na doplnenie, zlúčeniny podľa vynálezu možno použiť vo forme roztoku, krému alebo pleťovej vody pomocou pridania farmaceutický akceptovateľných nosičov obsahujúcich 0,1 až 5 , výhodne 2 aktívnej látky. ktora môže byt podávaná na oblasť napadnutú plesňami.Požiadavky na dávkovanie sú rôzne podľa zloženia prípravku, spôsobu podávania. vážnosti sprievodných symptómov a najmä podľa stavu liečeného jedinca.Na základe výsledkov získaných v štandardných farmakologíekých testoch by navrhované denne dávky aktívnej zlúčeniny predstavovali 0,1 g/kg až 100 g/kg, výhodne 0,001 až 25 mg/kg a najvýhodnejšie 0,0 l až 5mg/kg. Liečbu je vo všeobecnosti potrebné začať menšími dávkami, ako je optimálna dávka zlúčeniny. Potom sa dávka zvyšuje, až kým sa za daných podmienok nedosiahne optimálny účinok presnejšie dávky na perorálne, parenterálne, nazálne alebo intrabronchiálne podávanie budú stanovené ošetrujúcim lekárom individuálne. Prednostne je farmaceutický prípravok v jednodávkovej forme, napríklad tablety alebo kapsluly. V takejto forme je prípravok rozdelený do jednodávkovej formy s obsahom primeraných množsliev aktívnej zložky jednodávkove prípravky môžu byt balenými prípravkami, napríklad balenými práškami,liekovkami, ampulami. predplnenými injekciami alebo vreckami s obsahom tekutín. Jednodávkovou formou môže byť napríklad samotná kapsula alebo tableta, alebo to môže byt ich primeraný počet vo forme balenia.Nasledovné príklady sú uvedene na ilustráciu prípravy a biologických aktivít zlúčenín reprezentujúcich prekladaný vynález.Rapamycín (0.5 g, 5.5 x lüľmólu) a DMAP (3,0 mg) boli rozpustene v 15 ml bezvodého metylenchloridu. Kyselinajodoctová (0,l 23 g. 6,6 x 104) a DCC (0,136 g, 6,6 x 104) mólu boli rozpustenć v 20 ml bezvodého metylénchloridu a zmes sa preniesla do oddeľovacieho lievika táto zmes sa pomaly pridávala k roztoku rapamycínu za miešania počas 30 minút Reakčná zmes sa pri laboratórnej teplote miešala ďalšiu hodinu.Výsledný roztok bol prefiltrovaný cez sintrový sklenený filter. Filtrát bol prenesený na separačný lievik a bol premytý najprv dvoma 40 ml dávkami roztoku hydrouhličitanu sodného (5.5 g/IOO m 1) a potom vodou (2 x 50 m 1). Vrstva metylénchloridu bola vysušená 3 g bczvodćho sulfátu sodnćho počas 5 hodín Potom sa sulfát sodný odstránil ñltráciou a metylénchlorid sa odparil. za získania 0,53 g svctložltej tuhej zlúčeniny. Pomocou llPLC sa dokázala prítomnost 42-csteru (55 ), 31-esteru (9.2 ), 31,42-diestcru (17 ) a nezreagovanćho rapamycínu (17 ).Čistý 42-jodacctát bol izolovaný preparačnou HPLC na Primesphere (250 x 50 mm. 10 mikrónov) stĺpci. 42-iodacetát rapamycínu bol eluovaný v 8.1 minút za použitia 80 metylenchloridu (roztok A) a 20 roztoku B. Roztok B pozostával z 85 metylénchloridu a 15 roztoku C (2 l metanol izopropanol).Eluát bol odparený a zvyšok sa rozpustil v metylćnchloride. bol vysušený a odparený. s výťažkom 0,206 g tuhej zlúčeniny42-Jódacetátester rapamycínu (0.1 g, 9.2 x 105 mólu) bol rozpustený v metylćnchloride (15 ml) a v metanole (15 ml). Potom sa pridal k tejto reakčnej zmesi mPEG-SH 5000(0,6 g, 1,2 x 10 mólu) a PROTON SPONGE (20 mg. 9,3 x x 105 mólu) a zmes sa miešala cez noc pri lab 0 ratómei teplote. Potom sa opät pridalo 10 mg PROTON SPONGE areakčný roztok sa opäť miešal pri laboratórnej teplote cez noc. Reakčná zmes bola zhášaná pridaním ćteru (200 m 1). Biely precipitát bol prefiltrovaný a premytý éterom (3 x 20 ml), s výťažkom 0,59 surového produktu.Surový produkt bol ďalej purifikovaný preparatívnou HPLC na Zorbax C 8 stĺpci (250 x 20 mm) s použitím gradientového roztoku A s 30 až 80 roztoku B. Roztok A pozostával z 90 0,1 M TEAA (tetraetylamóniumacetát) pH 4,5 tlmivého roztoku a 10 acetonitrílu. Roztok B pozostával z 10 0,1 M TEAA pH 4,5 tlmivého roztoku a 90 °/o acetonitrilu. 42-mPEG-S 5000 acetátester rapamycínu eluoval o 21 minút. Vodná fáza bola extrahovaná metylénchloridom (2 x 50 ml). Organická vrstva bola vysušená bezvodým sulfátom sodným počas 14 hodín a bola skoncentrovaná na objem 10 ml za zníženého tlaku. Produkt precipitoval po pridaní 100 ml éteru. Biely precípitát bol zozbieraný na oddeľovacom sklenenom ñltri a bol premytý éterom (3 x 20 ml), s výťažkom 109,6 mg produktu.42 ~Jódacetátester rapamycínu (0,5 g, 4,6 x 10 mólu) bol rozpustený v 130 ml roztoku s obsahom 50 acetonitrilu a 50 vodného roztoku NaHC 03 (0,1 M). Roztok bol preplachovaný N 2 10 minút. Na stanovenie iniciálnych reakčných podmienok sa 20 g vzorky vybralo a pridalo sa k 1 m 1 acetonitrilu. Roztok bol prefiltrovaný a 10 l vzorky sa podrobilo HPLC analýze.Počas viac ako 1,5 hodiny sa k reakčnćmu roztoku pridal mPEG-SH 5000 (3,15 g, 6,3 x 104 mólu) a reakčný roztok sa miešal pri laboratómej teplote ďalšiu 1,5 hodiny. Ďalších 20 l vzorky sa vybrrdo, zmiešalo s 1 ml acetonitrilu. preñltrovalo a nastreklo do HPLC systému. Výsledky HPLC analýzy ukázali, že jódaeetát rapamycínu sa kvantitatívne konvertoval do 42-mPEG-S 5000 acetátesteru rapamycínu.Reakčná zmes bola extrahovaná metylénchloridom (2 x x 500 ml). Po vysušení organickej vrstvy bezvodým NaZSO a po preñltrovaní bol tiltrát skoncentrovaný na objem asi 20 m 1. Konečný surový produkt bol precipitovaný pridaním 250 ml ćteru, táto suspenzia bola prefiltrovaná a vysušená vo vákuu, s výťažkom 3,13 g suchej bielej látky.Nezreagovaný mPEG-SH bol odstránený preparatívnou HPLC, akoje uvedene v spôsobe 1.MS (MADI/TOF) vyjadruje priemernú molekulovú hmotnosť 5877,47 pre produkt a 4923,66 pre východiskový mPEG-SH 5000. Rozdiel v hmotnosti (953,81) presne označil podiel 42-acetátu rapamycínu (953,6). Esterový bočný reťazec môže byť vyjadrený vzorcom -COCHz-S-CHCH 2-O-Ch 2-(CH 2 OCH 2)-CH 2-O-CH 2 CH 2-OCH 3, kde n je priememe 108 opakujúcich sa jednotiek.Rapamycín (0,5 g, 5,5 x 10 mólu), DCC (0,28 g, 1,4 x x l 03 mólu) a DMAP (30 mg) boli rozpustené v bezvodom metylénchloride (15 ml). Kyselina jódoctová (0,25 g, 1,4 X x 10 mólu) bola k reakčnćmu roztoku a reakčná zmes sa miešala I hodinu pri laboratómej teplote. Potom bol roztok preñltrovaný cez oddeľovací sklenený filter. Filtrát bol premytý dvoma 40 ml dávkami roztoku hydrouhličitanu sodného (5,5 g/100 ml) a vody (2 x 50 ml). Vrstva metylénchloridu bola vysušená 3 g bezvodćho sulfátu sodnéhopočas 5 hodín Potom bol sulfát sodný odstránený ñltráciou a metylćnchlorid bol odparený, s výťažkom 0,63 g svetložltej tuhej látky. HPLC údaje naznačovali, že vzniklo 99,4 31,42-dijódacetàtu rapamycínu.31,42-Dijodacetát rapamycínu (5,99 mg, 4,8 x 105 mólu) bol rozpustený v 70 ml 50 CH 3 CN-SO NaHCO 3(0,1 M) roztoku. Roztok bol preplachovaný dusíkom 10 minút mPEG-SH 5000 (0,778 g, 1,56 x 104 mólu) bol pridaný k reakčnćmu roztoku. Po miešaní reakčnej zmesí 30 minút sa odobralo 30 l vzorky, zmíešalo sa s 1 m 1 acetonitrilu a preñltrovalo sa. Vzorka (10 l) bola podrobená HPLC analýze. Údaje naznačilí, že dijodacetát rapamycínu 100 konvertoval do 31,42-di(mPEG-S-5000 acetát)esteru rapamycínu.Reakčná zmes bola extrahovaná suchým metylćnchloridom (2 x 300 m 1). Metylénová vrstva bola vysušená bezvoclým NaZSO., a bola preñltrovaná. Filtrát bol skoncentrovaný na objem asi 20 ml. Produkt bol precipitovaný pridaním 250 ml ćteru, bol preñltrovaný a vysušený vo vákuu, s výťažkom 0,22 g suchej bielej látky.MS(MALDI/TOF) vyjadruje priememú molekulovú hmotnosť 1098335 Da. Bočné reťazce esteru možno vyjadriť vzorcom -COCHrS-CHzCHg-O-Ch 2-(CH 2 OCH 2)-CH 2-O-CH 2 CH 2-OCH 3, kde n je priemerne 108 opakujúcich sa jednotiek.42-Jódacetátester rapamycínu (100 mg, 9,2 x 105 mólu) bol rozpustený v 30 m 1 roztoku 50 CH 3 CN - 50 NAHCO (0,1 M), Roztok bol preplachovaný dusíkom 10 minút mPEG-SH 5000 (1,25 g, 1,67 x 10 mólu) bol pridaný k reakčnému roztoku. Po miešaní reakčnej zmesi 30 minút sa odobralo 30 l vzorky, pridal sa 1 ml CH 3 CN a zmes sa preñltrovala. Vzorka (10 l) bola podrobená HPLC analýze. Údaje naznačili, že jódacetát rapamycínu kvantitatívne konvertoval do 42-mPEG-S-750 acetátesteru rapamycínu. Reakčná zmes bola extrahovaná suchým metylénchloridom (2 x 300 m 1). Metylćnchloridová vrstva bola vysušená bezvodým Na 2 SO 4 a bola prefiltrovaná. Fíltrát bol skoncentrovaný na objem asi 20 ml. Produkt bol precipitovaný pridaním 250 ml éteru, bol prefiltrovaný a vysušený vo vákuu, s výťažkom 80 mg viskóznej olejovítej kvapaliny. Bočný reťazec esteru možno vyjadriť vzorcom -COCHZ-SCH 2 CH 2 OCHZ(CH 20 CH 2)nCH 2 oCH 2 CH 2 OCH 3, kde n je priemerne 14 opakujúcich sajednotiek. ESI-MS (MNH 4) m/z 1460,1 (n 10), 1548,1 (n 12),1592,2 (n 13), 1636,2 (n 14), 1680,1 (n 15), 1724,0

MPK / Značky

MPK: A61K 31/445, C08G 65/32, A61K 47/48, C07D 498/18

Značky: rapamycínové, použitie, rozpustné, prostriedok, vodě, obsahom, estery, farmaceutický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-283912-rapamycinove-estery-rozpustne-vo-vode-farmaceuticky-prostriedok-s-ich-obsahom-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rapamycínové estery rozpustné vo vode, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie</a>

Podobne patenty