Pevné zmesi 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a jeho solí

Číslo patentu: 283886

Dátum: 03.03.2004

Autori: Berghaus Rainer, Jäger Karl-friedrich, Bratz Matthias, Parg Adolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pevná zmes obsahuje: a) soľ 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a b) najmenej jedno neiónové povrchovo aktívne činidlo, ktorým je alkylglykozid alebo alkylpolyglykozid, spôsob jej prípravy a jej použitie na ničenie nežiaducej vegetácie.

Text

Pozerať všetko

Oblast techniky Predložený vynález sa týka pevnej zmesi obsahujúcejA) 3-izopropy 1-2,1,3-benzotiadiazín-4-ón-2,2-dioxid alebo jeho soľ a B) najmenej jedno neiónove povrchovo aktívne činidlo.Predložený vynález sa ďalej týka spôsobu prípravy tejto pevnej zmesi, použitia pevnej zmesi a spôsobu ničenia nežiaducej vegetácie.Kvapalne formulácie sa etablovali v oblasti poľnohospodárstva, pričom V prípade ničenia škodlivých rastlín sa na zvýšenie herbicídnej účinnosti účinnej zložky a na zabezpečenie ničenia buriny V podmienkach praxe pridávajú povrchovo aktívne činidlá.Nevýhodou kvapalných formulácií je to, že sa veľke množstvá baliaceho materiálu, ako sú kovové kanistre a kanistre z plastu, akumulujú a musia sa bczpečným spôsobom likvidovať. Okrem toho, bezpečné skladovanie prípravkov v kvapalnej forme je komplikovaná. Nízke te-ploty skladovania môžu mať za následok nežiaducu kryštalizácíu.13 enzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidy a ich soli sú opísané v literatúre ako herbicídne účinné látky na ochranu plodínSkôr publikovaná nemecká prihláška vynálezú s číslom podania 196 13 395.5 opisuje granulátýi hygroskopických,vo vode rozpustných prípravkov, napriklad sodncj soli 3-izopropyl-Z,l.3-benzotiadiazin~ 4-ón-2.2-dioxidu. Tieto granuláty sa výhodne používajú bez pomocných látok a prísad.DE-A 43 15 878 opisuje pevnú, nehygroskopickú horečnatú sol 3-izopropyl-2,l,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu. ľáto publikovaná prihláška uvádza tiež pevnú zmes tejto soli a lignosulfonátu sodného, ktorý samotný je pevný a pôsobí ako dispergačný prostriedok.Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť ďalšie pevné zmesi, ktoré sú na báze 3-izopropýl-2,l,3- benzotiadiazin-4-óne-2,2-dioxidu alebo jeho soli a ktore okrem toho majú dobrú biologickú účinnosť.Zistili sme, že tento ciel sa dá dosiahnut pomocou pevnej zmesi obsahujúcej A) 3-izopropy 1-2,l,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxid alebo jeho sol a B) najmenej jedno neiónovć povrchovo aktívne činidlo.Ďalej sme tiež našli spôsob prípravy tejto pevnej zmesi a tiež použitie pevnej zmesi a spôsob ničenia nežiaducej vegetácie.Vhodnými soľami 3-izopropyl-2,l,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu sú soli alkalickýeh kovov. predovšetkým soli sodíka draslika, soli kovov alkalickýeh zemín, predovšetkým soli vápnika, horčíka a bárýa, soli prechodových kovov. predovšetkým soli mangánu, medi, zínku a železa. amónne soli, v ktorých až 4 atómy vodíka môžu byt nahradene Cl-Cą-alkylom alebo hydroxy-C,-C 4-alkylom a/alebo fenylom alebo benzylom, predovšetkým amónna, diizopropylamóniová a tetrametylamóniová soľ.Predovšetkým výhodná je sodná, horečnatá a amónna sol.Príprava 3-izopropyI-2.l,3-benzotiadiazin-4-on-2.2-di 0 xidu ajeho solije všeobecne máma (pozri DE-A 15 42 836,DE~A 43 15 878 a DE-A 195 O 5 036).Neionovými povrchovo aktívnymi činidlami sú alkoholalkoxyláty, alkylovanć EO/PO blokovć polyméry, alkyltenoletoxyláty, polyoly. EO/PO blokovć polymćry, organosiliciovć zlúčeniny. alkylglykozidy. alkylpolyglykozidy. mastné aminoalkoxyláiy, dialkyladípáty a dialkylñalátý.Spomedzi neiónových povrchovo aktívnych činidiel sú výhodne alkoholalkoxyláty, alkylovanć EO/PO blokovć kopolýméry, EO/PO blokovć polyméry, organosiliciovć zlúčeniny, alkylglykozidy. alkýlpolyglykozidy. mastné aminoalkoxyláty, dialkyladipáty a dialkylftaláty.Predovšetkým výhodne sú alkoholalkoxyláty, alkylované EO/PO blokové polymćry, EO/PO blokovć kopolymery, alkylglýkozidy, alkylpolyglykozidy, mastne aminoalkoxyláty, dialkyladipáty a dialkylftaláty.Spomedzi neiónových povrchovo aktívnych činidiel sú mimoriadne výhodnými tiež alkylglykozidy a alkylpolýglykozidy, predovšetkým alkylpolyglykozidý. Vhodnými látkami, ktoré sú výhodné, sú alkylpolyglýkozidy so stredným stupňom polymerizacie 1.0 až 1,7. Ďalej sú výhodne alkylpolyglykozidy s CÓ-Cm-alkylovým reťazcom.(BASF), značky GenapolR (lloechst AG) a značky SynperionicR (lC 1) Výhodne sa používa LutensolR ON 30.Príkladmi alkylovaných E 0/PO blokových polymérov sú, okrem iných, AntaroxR BO (Rhône-Poulenc) EmulsogenR V 2436 (Hocchst AG), Plurafac LF 700 (BASF AG) DehyponR LS, DehyponR LT (Henkel) a značky SynperionicR LF (lCl).Príkladmi E 0/PO blokových polymćrov sú. okrem iných. značky Pluronick PH (BASF) značky GenapolR PF(Hoechst AG) a značky SynperionicR PE (lCl).Príkladmi organosiliciových zlúčenín sú, okrem iných,SilwetR 1-77 (Witco) a značky Tegoprenk (Goldschmidt).Príkladmi mastných aminoalkoxylátov sú, okrem iných,značky Ethomeen, značky Armoblem (Akzo-Nobel) a značky GenaminR (Hoechst).Príkladmi dialkyladipátov sú dioktyladipát a diizotridccyladipát.Príkladom dialkylftalátu. ktorý sa môže uviest, je diizotridecylftalát.Značky (ochranné známky) spomenuté v uvedených príkladoch nepredstavujú žiadne obmedzenie, sú iba predstavitelimi jednotlivých tried látok. Ďalšie značky (ochranné známky) sú uvedene v nasledovných publikáciách McCutheoďs lłmulsiliers and Detergents, Volume l Emulsiñers and Detergents 1994, North American Edition,McCuthcon Division, Glen Rock NJ, USAMcCutheoďs lĚmulsitiers and Detergents, Volume 2 Emúlsiñers and Detergents 1994, International Edition,McCutheon Division, Glen Rock NJ, USASurfactants in Europe, A Directory of surface active agents available in Europe, 2 nd Ed. 1989, Terg Data, Darlington,EnglandAsh, Michael, Handbook of Cosmetic and personal care additives, 1994, Gower Publishing Ltd, Aldershot, EnglandAsh, Michael, Handbook of industrial Surfactants, 1993,Gower Publishing Ltd, Aldershot, England.Zmes podľa vynálezu môže ďalej obsahovať najmenej jednu vo vode rozpustnú anorganickú soľ vybranú zo skupiny zahmajúcej amónne soli, soli alkalických kovov a soli kovov alkalickýeh zemín.Vhodnými anorganickými vo vode rozpustnými amónnymi soľami sú amónne zlúčeniny alebo močovína a tiomočovína.Príkladmi vo vode rozpustných anorganických solí alkalických kovov, ktoré sa môžu použiť, sú sodné a draselné soli.Vhodnými vo vode rozpustnými anorganickými soľami kovov alkalíckých zemín sú vápenatć a horečnatě soli, výhodne horečnatć soli.Výhodnými vo vode rozpustnými anorganickými amónnymi soľami sú, spomedzi iných, síran amónny, hydrogensíran amónny, chlorid amónny, octan amónny,mravčan amónny, šťavelan amónny, uhličitan amónny,hydrogenuhličitan amónny, dusičnan amónny, tiosíran amónny, fosforečnan amónny, hydrogendifosforečnan amónny, hydrogenmonofosforečnan amónny, hydrogenfosforečnan amónny a tiokyanát amónny. Predovšetkým výhodne sa používa síran amónny.Zmes podľa vynalezu môže ďalej obsahovať najmenej jednu ďalšiu zvyčajnú prísadu formulacie. Vhodnými zvyčajnými prísadami formulácií, dispergačne činidlá, zmačadlá, spájadlá, protipeniace prostriedky, chelátotvornć činidlá a mastivá.Vhodne dispergačné činidlá a zmáčadlá sú aniónovć,katiónové, amfotérne alebo neiónové. Výhodné sú aniónové zmáčadlá, ako sú kondenzáty aromatických sulfónových kyselín a formaldehydu, lignosulfonáty a ich sodné, draselné a amónne soli, alkylsulfonáty a polyoxyetylénestery mastnej kyseliny, polyoxyetylenćtery mastného alkoholu,EO/PO blokove polyméry a podobne.Príkladmi vhodných protipeniaeich čínidiel sú silikónove oleje alebo emulzie silikónového oleja, alkoholy s dlhým reťazcom, mastné kyseliny a ich soli, organofluórové zlúčeniny, acetylćnalkoholy a ich zmesi. Výhodne sa používajú silikónové oleje, emulzie silikónového oleja a alkoholy s dlhym reťazcom.Príkladmi vhodných chelátotvomých činidiel sú soli kyseliny etylćndiamíntetraoctovej, soli kyseliny nitrilotrioctovej, soli kyseliny polyfosforečnej a ich zmesi.Výhodné sú nasledujúce uskutočnenia pevných zmesípodľa vynálezu l. Vo výhodnom uskutočnení zmes podľa vynálezu obsahuje ako zložku A sodnú, horečnatú alebo amónnu sol 3-izopropyl-2,l,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a ako zložku B najmenej jedno neiónovć povrchovo aktívne činidlo alebo ich zmes.Výhodnými sú pritom zmesí, ktoré ako zložku B obsahujú alkylglykozid alebo alkylpolyglykozid. Predovšetkým vhodnými sú alkylpolyglykozídy so stupňom polymerizácíe 1,0 až 1,7. Výhodné sú tiež alkylpolyglykozidy, ktoré majú Có-Clg-alkylové reťazce. Príkladmi vhodných alkylpolyglykozidov sú AG 6206 (Akzo Nobel), LutensolR GD 702. V ďalšom výhodnom uskutočnení zmes podľa vynálezu obsahuje ako zložku A sodnú, horečnatú alebo amónnu soľ 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu, ako zložku B najmenej jedno povrchovo aktívne činidlo alebo ich zmes a ďalej najmenej jednu neíónovú, vo vode rozpustnú anorganickú amónnu soľ, soľ alkalíckého kovu alebo soľ kovu alkalickej zeminy alebo ích zmes.Zmes podľa vynálezu výhodne ako vo vode rozpustnú anorganickú amónnu soľ, soľ alkalickćho kovu alebo soľ kovu alkalickej zeminy obsahuje amónnu soľ.Predovšetkým výhodné sú zmesi, ktoré ako zložku B obsahujú najmenej jeden alkylglykozíd alebo alkylpolyglykozid, alebo ich zmes.Mimoriadne výhodnou amónnou soľou je síran amónny.Najvýhodnejšie sú zmesi, ktoré ako zložku B obsahujú alkylpolyglykozid alebo jeho zmesi.špecificky najvýhodnejšie sú zmesi, ktoré ako zložku Aobsahujú sodnú soľ 3-izopropyl-2,l,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu. 3. V ďalšom výhodnom uskutočnení zmes podľa vynálezu obsahuje ako zložku A sodnú, horečnatú alebo amónnu soľ 3-izopropyl-2, l ,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu, ako zložku B najmenej jedno neiónovć povrchovo aktívne činidlo alebo jeho zmesi a okrem toho najmenej jednu zvyčajnú pomocnú prísadu formulácíe, ako je uvedene, alebo ich zmes.Zmesi podľa vynálezu výhodne obsahujú ako pomocnú prísadu formuláciejedno alebo viac protipeniacich činidiel.Zmesi podľa vynálezu predovšetkým výhodne ako zložku B obsahujú najmenej jeden alkylglykozid alebo alkylpolyglykozid alebo ich zmes.Mimoriadne výhodne sa ako protipeniace čínidlá používajú silikónové oleje, emulzie silikónovćho oleja, alkoholy s dlhým reťazcom a ich zmesi.Najvýhodnejšie sú pritom zmesi, ktoré ako zložku Bobsahujú alkylpolyglykozid alebo jeho zmesi. 4. V ďalšom výhodnom uskutočnení zmes podľa vynálezu obsahuje ako zložku A sodnú, horečnatú alebo amónnu soľ S-izopropyl-Z,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu, ako zložku B najmenej jedno neiónové povrchovo aktívne činidlo alebo ich zmes a okrem toho najmenej jednu vo vode rozpustnú anorganickú amónnu soľ, soľ alkalického kovu alebo soľ kovu alkalickej zeminy a pomocnú prísadu formulácie alebo ich zmes.Výhodné sú pritom zmesi, ktore ako vo vode rozpustnú anorganickú amónnu soľ, soľ alkalického kovu alebo soľ kovu alkalickej zeminy obsahujú amónnu soľ alebo ich zmes.Pomocnými prísadami formulácie, ktore sa predovšetkým výhodne používajú v takýchto zmesiach sú protipeniace činidlá.Látkamí, ktoré sú taktiež vhodné ako zložky B sú alkylpolyglykozidy, ako je amónna soľ síran amónny a ako protipeniace činidlá napríklad silikónové oleje, emulzie sílikónového oleja alebo alkoholy s dlhým reťazcom.Mimoriadne výhodné sú pritom zmesi, ktore ako zložku A obsahujú sodnú soľ 3-izopropyl-2,LS-benzotiadiazin 4-Ón-2,2 ~dioxidu.Uvedené výhodné uskutočnenia zmesí podľa vynálezu môžu okrem toho obsahovať farbivá, konzervačne prostriedky a ďalšie účinné zložky, ktoré sa používajú pri ochrane rastlín.Látkami, ktoré sú taktiež vhodné ako ďalšie účinné zložky používané pri ochrane rastlín sú herbicídne účinné arasl regulujúce účinné zlúčeniny, ako napríklad 1,2.4-tiadiazoly, l,3,4-tiadiazoly, amidy, kyselina aminofosforečná ajej deriváty, glyfosát, glyfosinát, aminotriazoly, anilidy, (heoaryloxyalkánově kyseliny a ich deriváty, kyselina benzoová a jej deriváty, benzotiadiazinóny, triketóny,hetarylarylketóny, benzylizoxazolidinóny, meta-Clĺg-fenylpyrídíny, karbamáty, kyselina chinolínová ajej deriváty. ehlóracetanilidy, cyklohexandiónoximétery, diazíny. kyselina dichlórpropiónová a jej deriváty, dihydrobenzofurány,dihydrofuran-3-óny, dinitroanilíny, dinitrofenoly. difenylćtery, dipyrídyly, halogénkarboxylové kyseliny a ich deriváty. močoviny, N-fenyluracily, imidazoly, imidazolinóny,izoindoldióny, oxadiazoly, oxirány, fenoly, estery kyseliny aryloxy- alebo hctaryloxyfenoxypropiónovej, kyselina fenyloctová ajej deriváty, kyselina fenylpropiónová a jej deriváty, pyrazoly, fenylpyrazoly, pyridazíny, kyselina pyridínkarboxylová ajej deriváty, pyrimidylétery, sulfónamidy. sulfonylmočoviny, triaziny, triazinóny, triazolinóny, triazolkarboxamidy, triketóny, 4 H-l,3-benzoxazíny. N-fenylkarbamáty a tíokarbamaty. Nasledujúce látky sú predovšetkým výhodné ako pomocné účinné zložky používané pri ochrane rastlín glyfosat, (heůaryloxyalkánovć kyseliny a ich deriváty, kyselina benzoová a jej deriváty, triketóny,hetarylarylketóny, kyselina chinolínová a jej deriváty. cyklohexandiónoximćtery. kyselina dichlórpropiónová ajej deriváty. dinitroanilíny, difenylćtery, dipyridylyg kyseliny halogénkarboxylovć a ich deriváty, močoviny, imidazolinóny, fenoly, estery kyseliny aryloxy- alebo hctaryloxyfenoxypropiónovej, kyselina fenyloctová ajej deriváty. kyselina fenylpropiónová a jej deriváty, pyridazíny, kyselina pyridínkarboxylová ajej deriváty, sulfónamidy a sulfonylmočoviny.Zložky zmesi podľa vynálezu sa zvyčajne používajú vo forme produktu technickej kvality.Zložka A sa zvyčajne používa v množstve od 0,5 do 90. výhodne od 10 do 85 a predovšetkým výhodne 40 až 85 hmotnostných zmesi podľa vynálezu, vztiahnuté na výslednú zmes.Zložka B predstavuje od 3 do 40 , výhodne od 3 do 25 hmotnostných, vztiahnutć na výslednú zmes.Ak zmes podľa vynálezu prídavne obsahuje vo vode rozpustnú anorganickú amónnu soľ alebo zmesi takýchto solí, množstvo zvyčajne predstavuje od 5 do 60 , výhodne od 5 do 50 hmotnostný/ch, vztiahnute na výslednú zmes.Pri príprave zmesi podľa vynálezu sa ako východiskový materiál zvyčajne používa 3-izopropyl-2.l,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxid alebojeho soľ.V prípade solí 3-izopropyl-2,l,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu, účinná zložka technickej kvality sa dokonale premieša s neiónovým povrchovo aktívnym činidlom. s amónnymi soľami, soľami alkalických kovov alebo soľami kovov alkalických zemín, ktore sa prípadne môžu pridať, s pomocnými prísadami formulácie, ktore môžu byt prípadne prítomné, a prípadne s vodou. Všetky zložky sa môžu navzájom zmiešať v jednom kroku, ale je taktiež možne primiešavat zložky postupne, jednu po druhej.K takto ziskanej surovej zmesi sa prípadne pridá viac vody, takže vznikne vytláčateľná hmota. Táto sa následne vytláča. Výhodne sa používajú hydraulické vytláčacie zariadenia, radiálne vytláčacie zariadenia alebo kupolovite vytláčacie zariadenia, v ktorých sa uplatňuje male stlačcnie granúl. Granuly, ktoré sa získajú pomocou takéhoto granulovania vytláčaním, sa vysušia a pripadne pretriedia, Z-lzopropyl-Z, l ,4-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxid samotný sa zmieša s povrchovo aktívnym činidlom, s amónnymi soľami, soľami alkalických kovov alebo soľami kovov al kalických zemín, ktore sa prípadne môžu pridať, s pomocnými prísadami formulácie. ktore môžu byt prípadne prítomné. a prípadne s vodou a protónovým akceptorom, ako je hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydrouhličitan sodný, hydrouhličitan draselný, uhličítan vápenatý, oxid horečnatý, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, kremičitan sodný alebo soľami alkalických kovov di-, tri- alebo polyfosforečných kyselín, alebo ich zmesami. Všetky zložky sa môžu zmíešat navzájom v jednom kroku ale je taktiež možne primicšavat zložky postupne, jednu po druhej.Prípadne sa k výslednej surovej zesmi pridá viac vody tak, aby sa vytvorila vytláčateľná hmota a táto sa následne vytláča. Na vytláčanie sa výhodne sa používajú hydraulické vytláčacie zariadenia. radiálne vytláčaeie zariadenia alebo kupolovite vytláčacíe zariadenia, v ktorých sa uplatňuje male stlačcnie granúl.Získané granuly sa vysušia a prípadne pretriedia. Protónový akceptor sa výhodne používa v ekvimolámom pomere, vztiahnute na účinnú zložku technickej kvality. Ale môže byť tiež výhodne použiť nadbytok alebo substechiometrické množstvo protónoveho akceptora.Rovnako je tiež možné uskutočniť fluidizačnć granulovanie. Pritom sa vodný roztok, emulzía alebo suspenzia zmesi podľa vynálezu nastrieka a aglomeruje v granulačnom íluidizačnom zariadení..le však taktiež možne predložiť do zariadenia pevné zložky zmesi podľa vynálezu a postriekat ich roztokom. emulziou alebo suspenziou zostávajúcich zložiek zmesi podľa vynálezu a takto ich aglomerovať.Okrem toho je na prípravu zmesí podľa vynálezu vhodne sušenie rozprašovaním, granulácia zmiešavaní a kotúčová granulácia.Výsledné zmesi podľa vynálezu sa vyznačujú dobrou rozpustnosťou vo vode.Zmesi podľa vrynálezu sú vhodné na ničenie nežiaducej vegetácie. pričom sa ošetria semená, rastliny alebo ich životne priestor herbicidne účinným množstvom zmesi podľa vynálezu.Účelom povrchovo aktívnych činidiel je napomáhat biologickej účinnosti 3-izopropyl-2, l ,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu alebo jeho solí zlepšením zmáčania a/alebo transponu účinnej zložky na povrchu a vnútri rastliny.Pri aplikácii zmesi podľa vynálezu sa vo všeobecnosti postupuje takým spôsobom. že sa v zásade zmes najskôr zmieša s 25- až IOOO-násobným, výhodne 50- až ZOO-násobným množstvom vody. Postreková zmes sa potom aplikuje na cieľovú rastlinu a/alebo najej životný priestor. výhodnc pre- alebo postemergentne. Ako alternatíva alebo okrem toho sa semená cieľovej rastliny môžu vhodným spôsobom ošetriť tiež pred vysiatím.Ak sú zmesí účinných zložiek, ktore sa dajú získat zriedením vodou. menej tolerované určitými poľnohospodárskymi plodinami, môžu sa použit také aplikačné metódy. pri ktorých sa postrekové zmesí rozstrekujú pomocou rozstrekovacieho zariadenia takým spôsobom, že listy citlivých poľnohospodárskych plodín prichádzajú do čo najmenšieho kontaktu. ak vôbec prídu do kontaktu. s účinnými zložkami. zatiaľ čo účinne zložky zasiahnu listy nežiaducich rastlín. ktoré rastú naspodu, alebo nezarastenú plochu pôdy (post-directed alebo lay-by aplikácia).Aplikačne dávky 3-ixopropyl-2.l,3- benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu alebo jeho soli vo forme zmesi podľa vynálezu sú od 0,5 do 7, výhodne od 0.5 do 5. predovšetkým výhodne l až 3 kg/ha pestovateľskej plochy. V závislostí od účelu ochranných opatrení. ročného obdobia, cieľovej rastliny a jej štádia rastu.(BASF AG) sa dôkladne zmiešalo V kuchynskom mixeri Moulinette. Výsledná masa sa vytláčala pomocou vytláčacieho zariadenia (KAR~ 75, Fitzpatrick, veľkosť štrbiny 0,8 mm) a následne sa vysušila V sušičke pri teplote 60 °C.(BASF AG) sa dôkladne zmiešalo v kuchynskom mixéri Moulinette Výsledná masa sa vytláčala, ako je opisané v príklade 1.52,5 g Nl-lf-bentazonu a 8,2 g AG 6202 (etylhexylglukozid, Akzo) sa dôkladne zmiešalo v kuchynskom mixéri Moulinette. Výsledná masa sa vytláčala, ako je opísanć v príklade l.169,2 g suchého Naľbentazonu, 36,0 g Lutensoluk GD 70, 88,8 g síranu amónneho a 6,0 g protipeníaceho činidla SRE sa homogenizovalo v kuchynskom zariadení na spracovanie potravín (Kenwood Chef), pričom sa pridalo 36,0 g vody a masa sa následne vytláčala na kupolovitom vytláčacom zariadení (DGL-l, Fitzpatrick, priemer štrbiny 0,5 mm).169,2 g suchého Naľ-bentazonu, 36,0 g LutensoluR GD 70, 88,8 g síranu amónncho a 6,0 g silikónovej emulzic SLE (Wacker) sa homogenizovalo v kuchynskom zariadení na spracovanie potravín (Kenwood Chef), pričom sa pridalo 36,0 g vody a masa sa následne vytláčala na kupolovitom vytláčacom zariadení (DEL-l, Fitzpatrick, priemer štrbiny 0,5 mm).59,0 g suchého Nal-bentazonu, 10,0 g Lutensolu GD 70, 27,0 g síranu amónneho a 2,0 g izotridekanolu sa dôkladne zmiešalo v kuchynskom zariadení na spracovanie potravín (Kenwood Chef) a masa sa následne vytláčala.Postreková zmes sa pripravila zo 410,5 g 50 -ného65,7 g kryštalického síranu amónneho s veľkosťou častíc menej ako 0,5 mm sa predložilo do laboratómeho fluidizačnćho granulátora. Nad tluidizačným lôžkom sa umiestnila dvojlátková dýza. Granuly, ktoré sa vložili sa tluidizovali s použitím vzduchu so vstupnou teplotou 120 °C. Rozstrekovací tlak sa nmtavil na hodnotu 2,l bar. Rostrekovacia zmes sa rozstrekovala na íluidizačne lôžko a voda sa odparíla.Na konci procesu granulácie sa získali granuly, ktoré obsahovali 60 hmotnostných bentazonu a 5,7 hmotnostných Silwetuk L 77.1724,0 g suchého Nal-bentazonu sa rozpustilo v l 350,0 g destilovanej vody. Potom sa pridalo 300,0 g AGR 6202 (alkylpolyglukozid, Akzo) vo forme 65 -ného(hmotn.) vodného roztoku a zmes sa použila ako roztok na rozstrekovanie. 465,0 g kryštalického síranu amónneho s veľkosťou častíc menej ako 0,5 mm sa predložilo do laboratórncho fluidizačného granulátora (MP 1, Niro-Aeromatíc). Nad tluidizačným lôžkom sa umiestnila dvojlátková dýza. Granuly, ktoré sa vložili, sa íluidízovali s použitím vzduchu so vstupnou teplotou 120 °C. Rozstrekovaci tlak dvojlátkovej dýzy sa nastavil na hodnotu 3 bar. Rozstrekovací roztok sa rozstrekoval na tluídizačne lôžko a voda sa odparíla. Získali sa granuly, ktoré obsahovali 61,5 hmotnostných Naľ-bentazonu, 8 hmotnostných alkylpolyglukozidu a 1 reziduálnej vlhkosti.50,7 g Naľ-bentazonu, 8,8 g LutensoluR GD 70, 8,5 g hydroxidu sodného a 2,8 g destilovanej vody sa predložilo do laboratómeho drviča IKAR a dôkladne sa premiešalo. Spustila sa reakcia, počas ktorej vznikol Naľ-bentazon. Výsledná viskózna hmota sa upravila s 29,2 g síranu amonneho a v priebehu krátkeho času sa pridalo ďalších 13,2 ml vody. Získala sa Vlhká masa, ktorá sa vytláčala pomocou vytláčacíeho zariadenia (KAR-75, Fitzpatrick, veľkosť štrbiny 0,8 mm). Výsledné granuly sa vysušili v sušiarni pri teplote 60 °C.25,4 g Naľ-bentazonu, 4,2 g hydroxidu sodného, 1,8 g PluronicR PE 6400 (BASF) a 1,4 g vody sa dôkladne rozmiešalo v laboratómom drviči IKAR, až pokým sa nepozorovalo badateľné tepelné zafarbenie. Potom sa pridalo 17,2 g síranu amónneho a ďalších 13,5 ml vody. Výsledná masa sa vytláčala a vysušila ako v príklade 8.V miesiacom zariadení (Wemer Píleiderer, LUK 0,75 Vak) sa predmiešalo 303,0 g bentazonu, 72,0 g LutensoluR GD 70, 60,0 g hydroxidu sodného, 150,0 g síranu amónneho, 6,0 g protipeniaceho činidla SRE a 8,4 m 1 vody a zmes sa homogenizovala a vytláčala, ako je opísané v príklade 8. Zmesi podľa vynálezu, získané v príkladoch 1 až 3 a 7 až 9 sa rozpúšťajú alebo dispergujú vo vode v priebehu dvoch minút, pričom poskytujú číry roztok alebo disperziu.Zvýšená účinnosť herbicídne účinných zložiek používaných pri ochrane rastlín pomocou zmesí podľa vynálezu bola demonštrovaná pokusmi, ktoré sa uskutočnili v skleníku a v otvorenom priestore.Pri uskutočňovaní pokusov v skleníku bolo dôležité, aby sa udržiavali podmienky rastu a ošetrenia, aby bolo možne zistiť rozdiely medzi účinkami.V skleníku sa semená testovaných rastlín vysíevali oddelene pre každý druh do črepníkov z plastu s priemerom približne 12 cm, pričom sa použil rašelinový substrát.V prípade preemergentného ošetrenia sa účinne zložky,ktoré boli suspendované alebo emulgovanć vo vode, aplikovali priamo po vysiatí pomocou dýz s jemnou distribúciou. Črepníky sa mierne zaliali, aby sa podporilo klíčenie a rast a potom sa prikryli priehľadnými plastickými vrchnákmi, pokým sa rastliny nezakorenili, Tieto vrchnáky spôsobili rovnomerné klíčenie testovaných rastlín, pokým toto nebolo nepriaznivo ovplyvnené účínnými látkami.Na účely postemergentnej aplikácie sa testované rastliny najskôr nechali vyrásť do výšky 3 až 15 cm, v závislosti od typu rastliny, a potom sa ošetrili zmesou podľa vynálezu, ktorá bola rozpustená, suspendovaná alebo emulgovaná

MPK / Značky

MPK: A01N 43/88

Značky: pevně, 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu, zmesí, solí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-283886-pevne-zmesi-3-izopropyl-213-benzotiadiazin-4-on-22-dioxidu-a-jeho-soli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevné zmesi 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a jeho solí</a>

Podobne patenty