Spojovací sieťový systém telekomunikačného systému

Číslo patentu: 283435

Dátum: 27.06.2003

Autori: Colby James Edward, O'neill Dominic Desmond Phelim

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spojovací sieťový systém telekomunikačného systému zahrnuje viaceré mobilné telefóny (12). Spojovací sieťový systém obsahuje spojovaciu sieť (10), ktorá zahŕňa: jednotky (13, 14) na ukladanie údajov na ukladanie spojovacích údajov, týkajúcich sa jednotlivých mobilných telefónov (12)
registrovú jednotku (15) na zapamätanie priradení medzi jednotkami (13, 14) na ukladanie údajov a príslušnými identifikačnými kódmi
vstupy na zadávanie identifikačného kódu
prepínacie jednotky (30, 31) na opytovanie sa registrovej jednotky (15), aby určila jednotku (13, 14) na ukladanie údajov priradenú k uvedenému identifikačnému kódu. Spojovacia sieť (10) potom používa spojovacie údaje uložené v jednotke (13, 14) na ukladanie údajov na vytvorenie telekomunikačného spojenia so zodpovedajúcim mobilným telefónom (12). Priradenia, uložené v registrovej jednotke (15), sa dajú zmeniť.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spojovacieho sieťového systému telekomunikačného systćmu. Vynález sa týka konkrétne, ale nie výlučne, spojovacieho sieťového telekomunikačného systému pre mobilné telefóny.V štandardných pozemných telekomunikačných systémoch sa volania prenášajú od jedného pevného bodu k inému, a preto určenie spojovacej cesty je pre takéto volania relativne priamočiare. Pôvodca volania vloží informáciu do systému (normálne telefónne číslo miesta určenia), v ktorom je smerovacia informácia usporiadaná sekvenčne. Teda pre systém je relativne priamočiare určiť prepojenie, nevyhnutne na dosiahnutie tohto smerovania, postupným dekódovanlm častí vstupnej informácie. Akýkoľvek prepojovací bod rnusí brať do úvahy len časť tejto informácie.Ak telekomunikačný systém zahmuje mobilné telefóny,situácia je zložitejšia, pretože volanie mobilného telefónu sa neuskutočňuje do pevného bodu, a preto systém musí stanoviť miesto určenia. V súčasnosti volanie z mobilného telefónu vyústi do signálu, ktorý sa prenáša do pamäťovej jednotky vo forme Home Location Register jednotky, ktorá určí polohu mobilného telefónu, a tak umožní uskutočniť nasmerovanie volania.Jednotka na ukladanie údajov má nevyhnutne obmedzenú kapacitu a je preto nevyhnutne uskutočniť opatrenia,aby telekomunikačné systémy boli schopné dosiahnuť viaceré jednotky na ukladanie údajov. Na prvý pohľad všetko,čo preto treba urobiť, je vytvoriť viaceré jednotky na ukladanie údajov a priradiť rôzne telefónne čísla mobilných telefónov rôznym jednotkám na ukladanie údaj ov.Ale toto nezodpovedá cieľu poskytnúť zákazníkovi flexibilitu v systéme mobilných telefónov. Každý mobilný telefón má priradené dva typy čísel, jedno číslo, ktoré používajú tretie osoby na volanie mobilného telefónu(MSISDN), a druhé je identifikačným číslom (IMSI),ktoré používa telekomunikačný systém na adresovanie mobilného telefónu. S použitím existujúcich metód sa informácia, vzťahujúca sa na obe tieto čísla, musí zapamätať na tej istej jednotke na ukladanie údajov.Je zrejmé, že užívatelia môžu potrebovať viaceré MSISDN čísla, napriklad, ak má užívateľ mať možnosť aj hlasovej, aj údajovej komunikácie v existujúcich systémoch, akýmkoľvek druhým MSISDN číslom so spoločným identifikačným číslom (IMSI) musí byť MSISDN číslo v tej istej jednotke na ukladanie údajov ako predchádzajúce MSISDN číslo. To by nemuselo byť možné, ak by napríklad bolajednotka na ukladanie údgov, obsahujúca pôvodnú informáciu, plná. Potom jediná cesta, ako umožniť poskytnutie ďalších služieb, by vyžadovala aby uživateľovi zmenili telefónne číslo, čo by bolo nežiaduce. To sa stane veľkým problémom, ak je žiaduce, aby si uživatelia mohli vybrať svoje čísla, a nie, aby im boli prideľované.Uvedené problémy sú vyriešené spojovacím sieťovým systémom pre telekomunikačný systém zahmujúcím viaceré mobilné telekomunikačné zariadenia, ktorý obsahuje viaceré jednotky na ukladanie spojovacích údajov, týkajúcich sajedného alebo viacerých príslušných mobilných telekomunikačných zariadeni, a na určenie polohy jednéhoalebo viacerých uvedených príslušných mobilných telekomunikačných zariadení a spojovacie prostriedky na použitie spojovacích údajov uložených v jednej z jednotiek na ukladanie údajov na vytvorenie telekomunikačného spojenia so zodpovedajúcím telekomunikačným zariadením alebo s jedným z viacerých zodpovedajúcich mobilných telekomunikačných zariadení, ktorý je charakteristický tým, že obsahuje registrovú jednotku na ukladanie priradení medzi jednotkami na ukladanie údajov a jedným alebo viacerými príslušnými identiftkačnými kódmi vstupné prostriedky na zadávanie identifikačného kódu prepinaciu jednotku na opytovanie sa registrovej jednotky na určenie jednotky na ukladanie údajov priradenej uvedenému identifikačnému kódu a prostriedky na zmenu priradení uložených registrovou jednotkou pričom spojovacie prostriedky sú konfigurované na premostenie registrovej jednotky, na vytvorenie spojenia so zodpovedajúcím mobilným telekomunikačným zariadením alebo s jedným z viacerých zodpovedajúcich mobilných telekomunikačných zariadení použitím spojovacích údajov po determinácii jednotky na ukladanie údajov s priradeným identifikačným kódom.Prostriedky na opytovanie sa registrovej jednotky predstavujú prostriedky, prostredníctvom ktorých prepínacia jednotka žiada registrovú jednotku, aby určila vhodnú jednotku na ukladanie údajov.Prostriedky na zmenu priradení predstavujú zariadenie,ktoré poskytovateľ siete (network provider) používa na riadenie systému.Spojovacimi údajmi sú údaje o polohe, označujúce polohu zodpovedajúceho jedného alebo viacerých telekomunikačných zariadeni.V registrovej jednotke sú uložené ďalšie informácie,priradené telekomunikačným zariadeniam, pričom spojovacia sieť zahrnuje prostriedky na opytovanie sa registrovej jednotky v odozve na signál na vybratie ďalších informácií,priradených konkrétnemu telekomunikačnćmu zariadeniu,pričom spojovacie prostriedky vytvárajú telekomunikačné spojenie v závislosti od uvedených ďalších informácií. Spojovacimi prostriedkami môžu byť vodiče, rádiové linky a podobne, ktoré vytvárajú telekomunikačné spojenie mobilných telefónov.Spojovací sieťový systém môže ďalej obsahovať prostriedky na výmenu uvedených ďalších informácií.Navrhuje sa, aby spojovací sieťový systém podľa tohto vynálezu, ktorý pripája užívateľov k iným užívateľom, jednotkám na ukladanie údajov HLR a systémovým službám,mal príradenú regístrovú jednotku, ktorá obsahuje informáciu, vzťahujúcu každé telefónne číslo k zodpovedajúcej jednej z viacerých jednotiek na ukladanie údajov. Vzťah medzi telefónnymi číslami a jednotkou na ukladanie údajov by potom mal byť ľubovoľne voliteľný v rámci registrovej jednotky, takže registrová jednotka pôsobí ako prevodník medzi číslom a informáciou, identiíikujúcou jednotku na ukladanie údajov.Vytvorením takej registrovej jednotky sa zruší pevný vzťah medzi číslami a jednotkou na ukladanie údajov a ľubovoľnej jednotke na ukladanie údajov sa môže priradiť ľubovoľné číslo za predpokladu, že to dovolí voľný priestor.Registrová jednotka môže mať zapamätané aj ďalšie informácie súvisiaee s mobilnými telefónmi, ktoré umožňujú,aby spojovací sieťový systém mohol volania z mobilných telefónov prepojiť okrem zvoleného čísla aj na rôme služby v závislosti od samotného volajúceho mobilného telefónu samotného.Ako prvý príklad, rôzne mobilné telefóny, poskytované rôznymi organizáciami (Service Providers - poskytovateliaslužieb), by mohli používať ten istý generický prístupový kód, napriklad 150, na volanie hlaimého poskytovateľa služieb, napríklad čo sa týka otázok platieb. Je bežné, že takéto služby sú prístupné cez čísla, ktoré sú nezávislé od organizácie, ktorá službu poskytuje. Potom volanie takejto služby z mobilného telefónu vyvolá signál pre registrovú jednotku, ktorý vytvorí informáciu, ktorá identifikuje servisnú jednotku priradenú tomuto číslu pre konkrétny mobilný telefón. Táto identifikačné. informácia sa potom môže poslať späť do spojovacej siete, aby sa umožnilo nasmerovanie volania k správnej servisnej jednotke.Ako druhý príklad, pre užívateľov by mohla byť dostupná hlasová pošta v príslušných osobných poštových schránkach navolením druhého generického prístupového kódu, povedzme 123, pričom register poskytne informáciu nevyhnutnú na smerovanie volania.V každom z týchto prípadov systém možno prispôsobiť tak, že ak užívateľ použije verejný telefón a nie svoj vlastný mobilný telefón, môže do spojovacej siete manuálne dopraviť informáciu dostatočnú pre spojovaciu sieť na to,aby do registra získala ďalšiu informáciu priradenú mobilnému telefónu užívateľa.Ďalšou možnosťou pre register je použiť ďalšiu informáciu týkajúcu sa mobilných telefónov vo vzťahu k volaniam týchto telefónov a nie z týchto telefónov. Napríklad,táto ďalšia informácia môže byť dostatočná na presmerovanie telekomunikačného spojenia, pôvodne určeného pre daný mobilný telefón, ak tento telefón nie je dostupný, napríklad preto, že je obsadený alebo nefunkčný, alebo preto,lebo jeho majiteľ neodpovedá. Takýto systém môže byť napríklad schopný takej činnosti, že ak sa niekto pokúsi spojiť s mobilným telefónom, ktorý nie je dostupný, spojovacia sieť môže presmerovať volanie na príslušnú službu,ako je služba hlasovej pošty.Použitím tohto vynálezu možno dosiahnuť mnoho výhodných znakov telekomunikačného systému. Ak sa vyskytne nejaká porucha v jednotke mobilného telefónu, ktorá identifikuje mobilný telefón (na túto jednotku budeme odkazovať ako na SIM), malo by byť možné túto jednotku rýchlo vymeniť. Podľa tohto vynálezu dokonca i vtedy, ak sa novć identifikačné číslo IMSI, priradené užívateľovi,vzťahuje na inú jednotku na ukladanie údajov než predchádzajúce identifikačné číslo IMSI, užívateľ nemusí zmeniť svoje telefónne číslo (MSISDN číslo), pretože nové priradenie k novej jednotke na ukladanie údajov možno dosiahnuť registrovou jednotkou.Teda ľubovoľné telefónne číslo (MSISDN číslo) možno zmapovať na ľubovoľnú identitu užívateľa.Prehľad obrázkov na výkresochTeraz podrobne opíšeme jedno uskutočnenie tohto vynálezu pomocou príkladu s odkazom na priložené výkresy,na ktorýchobrázok 1 je schematický blokový diagram spojovacieho sieťového systému, podľa tohto vynálezu aobrázok 2 znázorňuje spojovaciu sieť z obr. l podrobnejšie.S odkazom najprv na obrázok 1, spojovacia sieť 10 prepája pozemné a mobilné telefóny. Ak sa uskutoční volanie mobilného telefónu z pozemného telefónu, volanie sa smeruje cez verejnú prepínaciu telefónnu sieť 11 do spojo vacej siete a z tejto spojovacej siete 10 do mobilného telefónu 12. Aby sa toto uskutočnilo, spojovacia sieť 10 musí určiť smerovú informáciu, a aby určila túto smerovú informáciu, musí určiť polohu mobilného telefónu 12, čo vykoná prostredníctvom jednotky 13, 14 na ukladanie údajov,ktorej je mobilný telefón 12 priradený. Ak existuje viac jednotiek 13, 14 na ukladanie údajov pre spojovaciu sieť 10 je nevyhnutné určiť, ktorý jednotku 13, 14 na ukladanie údajov je potrebné dosiahnuť, na základe telefónneho číslaPodľa tohto vynálezu spojovacia sieť 10 vstúpi do registrovej jednotky 15, ktorá identifikuje volané číslo a adresuje ho ku konkrétnej jednotke 13, 14 na ukladanie údajov, ku ktorej je mobilný telefón 12 pripojený. Registrová jednotka 15 umožňuje stanoviť vzťah medzi ľubovoľným číslom mobilného telefónu a jednotkou 13, 14 na ukladanie údajov ľubovoľne, takže číslo nie je ovplyvnené konkrétnou jednotkou 13, 14 na ukladanie údajov, ku ktorej je pripojené. Registrová jednotka 15 odstraňuje potrebu, aby konkrétne číslo mobilného telefónu 12 bolo priradené pevnej jednotke 13, 14 na ukladanie údajov.Akonáhle bola konkrétna jednotka 13, 14 na ukladanie údajov, ku ktorej je mobilný telefón 12 pripojený, identifikovaná, môže sa bežným spôsobom uskutočniť prenos signálu a z neho odvoditeľnej informácie do tejtojednotky 13,14 na ukladanie údajov. Táto informácia sa použije na nastavenie volania na mobilný telefón 12, ktoré potom možno nasmerovať na cieľový telefón, ako je normálne.Podobne, ak volanie pochádza z mobilného telefónu 12,spojovacia sieť 10 musi zasa určiť smerovanie tohto volania. Ak ide o volanie k pozemnému telefónu, pripojenému do spojovacej siete 10 prostredníctvom verejnej prepínacej telefónnej siete 11, potom sa toto nasmerovanie môže uskutočniť na základe telefónneho čísla cieľového telefónu normálnym spôsobom.Ak sa volanie vykoná z mobilného telefónu 12 k jednej z viacerých blokov 16, 17 hlas spracúvajúcej služby alebo k servisnej jednotke 18, priradenej spojovacej sieti, s použitím krátkeho kódu (napr. 123), vzťah medzi mobilným telefónom 12 a zodpovedajúcou službou sa musí určiť registrovou jednotkou 15 predtým, než spojovacia sieť môže určiť príslušný blok 16, 17 hlas spracúvajúcej služby alebo servisnú jednotku 18, ktoré sa majú sprístupniť.Treba poznamenať, že existujúce systémy sú podobné usporiadaniu, znázomenému na obr. l, ale bez registrovej jednotky 15 a len s jednou jednotkou 13, 14 na ukladanie údajov, Takéto existujúce systémy nepotrebujú určiť, ktorá jednotka 13, 14 na ukladanie údajov sa má dosiahnuť, pretože existuje len jedna taká jednotka 13, 14 na ukladanie údajov. Aby sa realizoval tento vwiález, spojovacia sieť 10 vstúpi do registrovej jednotky 15, ked spracúva ľubovoľné volanie, ktoré by vyústilo do signalizovania otázky pre jednotku 13, 14 na ukladanie údajov v existujúcich usporiadaniach, aby sa určilo, ktorá z viacerých jednotiek 13, 14 na ukladanie údajov sa má dosiahnuť. Teda tento vynález sa dá realizovať vytvorením registrovej jednotky 15 a vhodným naprogramovaním spojovacej siete 10.Obrázok 2 znázorňuje spojovaciu sieť 10 podrobnejšie. Bude mať viaceré mobilné prepínacie centrá 20, 21 a 22, a volanie, určené ľubovoľnému danému mobilnému telefónu 12, vyústi do prenosu medzi mobilnými prepínaclmi centrami 20 až 22 a jedným z viacerých bodov prenosu signálu, ktoré predstavujú prepínacie jednotky 30, 31, ktoré signalizujú registrovej jednotke 15, aby určila jednodcu 13, 14 na ukladanie údajov, ktorá prislúcha k mobilnému telefónu 12. Registrová jednotka 15 určí túto informáciu z telefón SK 283435 B 6neho čísla (MSISDN číslo) mobilného telefónu 12. Potom registrová jednotka 15 môže postúpiť signál priamo príslušnej jednotke 13, 14 na ukladanie údajov, ale, ako je znázomené na obrázku 2, je výhodné, ak sa táto informácia pošle späť príslušnej prepínacej jednotke 30, 31, ktorá potom pošle tento signál správnej jednotke 13, 14 na ukladanie údajov.Podobný tok signálov vidieť, ked sa uživateľ mobilného telefónu 12 pokúša dosiahnuť jeden z viacerých blokov 16, 17 hlas spracúvajúcej služby. Volanie prijme jedno z mobilných prepínacích centier 20, 21 a 22, ktoré postúpi vyvolene číslice a identitu mobilného telefónu jednej z prepínacích jednotiek 30, 31. Tá odošle informáciu do registrovej jednotky 15, ktorá túto informáciu použije na vytvorenie správnej adresy príslušného bloku 16, 17 hlas spracúvajúcej služby. Táto informácia sa odošle späť z registrovej jednotky 15 cez jednu z prepínacích jednotiek 30, 31 do pôvodného mobilného prepinacieho centra 20, 21, 22. Táto adresa sa potom použije na nasmerovanie volania spojovacou sieťou 10. Toto smerovanie pošle volanie z príslušného mobilného prepinacieho centra 20, 21, 22 cez spojovaciu sieť (obsahujúcu tranzitné ústredne 32, 33) príslušnému bloku 16, 17 hlas spracúvajúcej služby.Signál, ktorý mobilný telefón 12 dodá do spojovacej siete 10, a na základe ktorého sa mobilný telefón rozozná,nemusí byť pevný, ale môže sa meniť napríklad vložením karty s údajmi do telefónu. Teda užívateľ sa môže identifikovať spojovacej sieti 10 vložením osobnej karty, ktorá ho identifikuje, do mobilného telefónu 12, a následné smerovanie k príslušnému bloku 16, 17 hlas spracúvajúcej služby sa dá vykonať na základe identity užívateľa.Schopnosť smerovania volaní k bloku 16, 17 hlas spracúvajúcej služby s použitím informácie v registrovej jednotke 15 umožní umiestniť individuálne bloky 16, 17 hlas spracúvajúcej služby (ako sú správy z poštových schránok) na miestach, ktore sú geografický najbližšie k miestu, kde sa bude mobilný telefón najčastejšie nachádzať. To môže výrazne zmenšiť náklady na prenos volaní.Navyše, ak sa prevládajúca poloha mobilného telefónu zmení tak, že bude výhodnejšie použiť iný blok 16, 17 hlas spracúvajúcej služby, potom sa táto zmena dá zaznamenať do registrovej jednotky 15. Volajúci účastník môže stále dosiahnuť svoje číslo bloku 16, 17 hlas spracúvajúcej služby (hoci je teraz spravované inou platformou) bez zmeny čísla používaného na volanie služby. Podobne, ak užívateľ mobilného telefónu 12 prejde od jedného poskytovateľa služby k inému, registrová jednotka 15 sa môže prispôsobiť tejto zmene bez toho, aby uživatel musel vytáčať iné čísla. Teda napríklad tam, kde je viac poskytovateľov služby a uživateľ mobilného telefónu prejde od jedného poskytovateľa služby k inému, nie je nevyhnutné, aby tento užívateľ volil iné čísla, aby dosiahol nového poskytovateľa služby. Namiesto toho sa dajú použiť tie isté čísla a nové smerovanie volania je riadené signálmi prenášanými medzi mobilnými prepínacími centrami 20, 21, 22 a registrovou jednotkou 15.Spojovacia sieť 10 môže tiež použiť informáciu o mobilných telefónoch 12 tak, že ak je daný telefón obsadený,nedvíhajú ho alebo je nefunkčný, spojovacia sieť 10 môže presmerovať volania pôvodne nasmerované k tomuto telefónu k príslušnému bloku 16, 17 hlas spracúvajúcej služby,ako je hlasová odkazová služba.l. Spojovací sieťový systém telekomunikačného systému, zahrnujúci viaceré mobilné telekomunikačné zariadenia, ktorý obsahuje viaceré jednotky (13, 14) na ukladanie údajov na ukladanie spojovacích údajov, týkajúcich sa jedného alebo viacerých príslušných mobilných telekomunikačných zariadení, a na určenie polohy jedného alebo viacerých uvedených príslušných mobilných telekomunikačných zariadení a spojovacie prostriedky na použitie spojovacích údajov uložených v jednej z jednotiek (13, 14) na ukladanie údajov,na vytvorenie telekomunikačného spojenia so zodpovedajúcim mobilným telekomunikačným zariadením alebo s jedným z viacerých zodpovedajúcich mobilných telekomunikačných zariadení, vyznačuj úci sa tým,že obsahuje registrovú jednotku (15) na ukladanie priradení medzi jednotkami (13, 14) na ukladanie údajov s jedným alebo viacerými príslušnými identifikačnými kódmi vstupné prostriedky na zadávanie identifikačného kódu prepínaciu jednotku (30, 31) na opytovanie sa registrovej jednotky (15) na určenie jednotky (13, 14) na ukladanie údajov priradenej uvedenému identifikačnému kódua prostriedky na zmenu priradení uložených v registrovej jednotke (15), pričom spojovacie prostriedky sú konfigurované na premostenie registrovej jednotky (15), na vytvorenie spojenia so zodpovedajúcim mobilným telekomunikačným zariadením alebo s jedným z viacerých zodpovedajúcich mobilných telekomunikačných zariadení, použitím spojovacích údajov, po determinácii jednotky (13, 14) na ukladanie údajov s priradeným identifikačným kódom.2. Spojovací sieťový systém podľa nároku l, vy značujúci sa tým,že spojovacímiúdąjmi sú údaje o polohe, označujúce polohu jedného alebo viacerých zodpovedajúcich telekomunikačných zariadení.3. Spojovací sieťový systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje registrovú jednotku (15) uskladňujúcu ďalšie informácie priradené mobilným telekomunikačným zariadeniam prostriedky na opytovanie sa registrovej jednotky (15) v odozve na signál na extrahovanie ďalších informácií, priradených konkrétnemu telekomunikačnému zariadeniu a spojovacie prostriedky vytvárajúce telekomunikačné spojenie v závislosti od uvedených ďalších informácií.

MPK / Značky

MPK: H04Q 7/38

Značky: telekomunikačného, sieťový, systému, systém, spojovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-283435-spojovaci-sietovy-system-telekomunikacneho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovací sieťový systém telekomunikačného systému</a>

Podobne patenty