Číslo patentu: 282915

Dátum: 02.12.2002

Autori: Helf Walter, Bauer Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Objímka (M1, M2) pozostáva z dvoch pološkrupín (3, 4) a je určená na plné rúrky (1) a takzvané opravárske rúrky (2), ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín (3, 4), pričom medzi vonkajšou stenou rúrky (1, 2) určenou na utesnenie a vnútornou stenou objímky (M1, M2) je vložená tesniaca rohož (5) z elastoméru alebo mäkčeného termoplastu, ktorá obklopuje vonkajšiu stenu rúrky (1, 2) a ktorá je aspoň jeden raz v smere osi rúrky (1, 2) delená a na svojej zadnej strane je vybavená rebrami (5d) zasahujúcimi do príslušných prehĺbení vo vnútornej stene objímky (M1, M2), a svojím zosilnením (5c), vytvoreným na nej takisto v pozdĺžnom smere, je zaskočená do drážky (3a) jednej alebo obidvoch pološkrupín (3, 4) objímky (M1, M2).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka objímky na rúrky, pozostávajúcej z dvoch pološkrupín, určenej na plné rúrky a takzvané opravárske rúrky, ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín, pričom medzi vonkajšou stenou rúrky, určenou na utesnenie, a vnútornou stenou objímky je umiestnené tesnenie.Také objímky na rúrky pozostavájuce z dvoch pološkrupín sú samy osebe známe. Tak napríklad v DE-GM 78 33 835.9 je uvedená taká objímka na rúrky, pri ktorej je do priestoru medzi vonkajším priemerom rúrky a vnútomým priemerom strednej časti objímky, ako aj medzi miestami spojov oboch pološkrupín, vložená vysoko vískóma tesniaca hmota.Tieto objímky sa v praxi osvedčili a používajú sa vo veľkých množstvách, predovšetkým na utesnenie rúrok káblových kanálov. V poslednom čase sa technológia kladenia káblových kanálov úplne zmenila v tom, že teraz sa na zaťahovanie káblov používajú mazacie oleje, ktore tesniacu hmotu chemicky napádajú tým, že ju rozpúšťajú, takže dochádza k vzniku netesnosti, a to často veľmi rýchle. Ďalej sa ukázalo, že vískozita použitých tesniacich hmôt podlieha pri extrémnych teplotách veľkým výkyvom, takže tesniaca hmotaje alebo príliš mäkká, alebo príliš tuhá.Uvedené nedostatky odstraňuje objlmka na rúrky, pozostávajúca z dvoch pološkrupín, určená na plné rúrky a takzvane opravárske rúrky, ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín, pričom medzi vonkajšou stenou rúrky, určenou na utesnenie a vnútornou stenou objímky je umiestnené tesnenie, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že medzi vonkajšou stenou rúrky, určenou na utesnenie, a vnútomou stenou objímky je vložená tesniaca rohož z elastoméru alebo mäkčeného terrnoplastu, ktorá obklopuje vonkajšiu stenu rúrky, a ktoráje aspoň jeden raz v smere osi rúrky delená a svojím zosilnením, vytvoreným na nej takisto v pozdĺžnom smere, je zaskočená do drážky jednej alebo obidvoch pološkrupín objímky.Podľa výhodného uskutočnenia má tesniaca rohož hladkú vnútomú plochu, privrátenú na vonkajšej stene rúrky určenej na utesnenie, a na svojej zadnej strane je vybavená vystupujúcimi rebrami, ktoré zasahujú do zodpovedajúcich zahĺbení vo vnútomej stene objímky.Podľa ďalšieho výhodného uskutočneniaje tesniaca rohož prítláčaná prostredníctvom jedného alebo dvoch rybinovitých závemých klinov s nastaviteľný prítlakom.Objimka na rúrky ma výhodu oproti známym riešeniam v tom, že je vybavená chemicky odolnou tesniacou rohožou, ktorá je pevne zakotvená v telese objímky, takže pri zaťahovaní rúrok do objímky sa tesnenie nevysunie von a teplotné výkyvy nemajú na tesniaci účinok a techniku kladania kàblových kanálov žiaden vplyv.Výhody objímky na rúrky podľa vynálezu spočivajú ďalej v tom, že ich použitie a manipulácia s nimi v miestach stavby je bezproblémová, pričom tesnenie vo forme tesniacej rohože je odolné proti rozpúšťadlám obsiahnutým v mazacich olejoch a je pevne zakotvené zaskočením v objimke, takže jeho vytiahnutie pri zasunovaní rúrok nie je možné, pričom s istotou odoláva teplomému zaťaženiu v rozsahu zvyčajných zimných a letných teplôt, to znamenáteplotám od - 20 do 40 °C, pri ktorých je jeho tesniaci účinok zaručený.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príklade vyhotovenia podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje usporiadanie rúrok káblovćho kanálu s objímkami, obr. 2 priečny rez objímkou, obr. 3 v perpektívnom pohľade tesniacu rohož hrdla a obr. 4 čiastočný pozdĺžny rez objímkou podľa vynálezu.Na obr. l je znázomené usporiadanie rúrok l káblového kanálu, v ktorom je rúrka l v oblasti medzi oboma objímkami M 1 a M 2 poškodená a musi byť nahradená takzvanou opravárskou rúrkou 2, pozostávajúcou z dvoch pološkrupín. Do priestoru medzi vnútomou stenou objímky M 1, M 2 a vonkajšou stenou rúrky 1, 2 musí byť vložená tesniaca rohož 5.Na obr. 2 je znázomený priečny rez a na obr. 4 pozdĺžny rez objímkou M 1, M 2, ktorý pozostáva v podstate z dvoch pološkrupín 3, 4 s vloženou tesniacou rohožou 5 a závemých klinov 6, 7. Tesniaca rohož 5 je pritom vytvorená ako jednodielna, v axiálnom deliacom mieste 8 otvorená a svojimi oboma zosilneniami 5 c zaskočená do zodpove dajúcich drážok 3 a, 4 a, vytvorených v čelných stranách pološkrupín 3, 4. Tesniaca rohož 5 môže byť taktiež, ako je znázomené na obr. 3, vytvorená z dvoch dielov, pričom jeden diel je priradený pološkmpine 3 a druhý pološkrupine 4. Potom sú v každej polovici pološkrupín 3, 4 vytvorené drážky 3 a, 4 a na zaskočenie zosilnenia 5 c tesniacej rohože 5. Tesniaca rohož 5 je vždy jednou na nej vytvorenou prírubovou časťou Sb, vystupujúcou z jej valcovej časti Sa,spojená so zosilnením Sc. Na zadnej strane valcovej časti Sa tesniacej rohože 5 sú upravené rebrá 5 d, ktoré zasahujú do k nim prispôsobených žliabkových prehĺbeni vo vnútomej stene objímky M 1, M 2, a preto bránia posunutiu tesniacej rohože 5 pri zaťahovaní rúrok 1, 2. Pomocou záverných klinov 6, 1 sú známym spôsobom spojené obe pološkrupiny 3, 4 a pritlačené na rúrky 1, 2. Potrebný prltlak je premenlivo nastaviteľný. Objímka M 1, M 2 je vybavená pridavným strmeňom 9 a aretačným výstupkom 10 vytvoreným na jednej pološkrupine 4. Tesniaca rohož 5 môže byť vyhotovená alebo z elastoméru, alebo z mäkčeného terrnoplastu.Na obr. 3 je znàzomenć v perspektivnom pohľade vyhotovenie tesniacej rohože 5.l. Objimka na rúrky, pozostávajúca z dvoch pološkrupín (3, 4), určená na plné rúrky a takzvané opravárske rúrky, ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín (3, 4), pričom medzi vonkajšou stenou rúrky, určenou na utesnenie a vnútomou stenou objímky je upravené tesnenie, v y značujúce sa tým, žemedzivonkajšoustenou rúrky, určenou na utesnenie a vnútomou stenou objímky je vložená tesniaca rohož (5) z elastoméru alebo mäkčeného termoplastu, ktorá obklopuje vonkajšiu stenu rúrky, a ktorá. je aspoň jeden raz v smere osi rúrky delené a svojím zosilnenlm (SC) , vytvoreným na nej takisto v pozdlžnomsmere, je zaskočená do drážky (3 a) jednej alebo obidvoch pološkrupín (3, 4). 2. Objímka podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že tcsniaca rohož (5) ma hladkú vnútornú plochu (Sa), privrátenú na vonkajšiu stenu rúrky určenú na utesnenie, a na svojej vonkajšej strane je vybavená vystupujúcimí rebrami (5 Cl), ktoré zasahujú do zodpovedajúcich zahĺbcní vo vnútomej stene objímky (M 1, M 2) . 3. Objímkapodľanároku l a 2, vyz n a č uj ú cas a t ý m , že tesniaca rohož (5) je pritlačiteľnà prost~ redníctvom jedného alebo dvoch rybinovitých závemých klinov (6, 7) nastaviteľným prltlakom, 3 výkresy

MPK / Značky

MPK: F16L 21/06, F16L 55/17

Značky: hrdlo, rúrky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282915-hrdlo-rurky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hrdlo rúrky</a>

Podobne patenty