Číslo patentu: 282913

Dátum: 02.12.2002

Autori: Bellhouse Brian John, Bell John

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Bezihlová striekačka pozostáva z častí (13, 17, 28) telesa obsahujúceho dutinu (14, 18, 30), ktorej výstupný, protismerný koniec je alebo môže byť prispôsobený na pripojenie na zdroj stlačeného plynu na jeho náhle vstúpenie do dutiny pod tlakom, pričom výstupný, v smere prúdu sa nachádzajúci koniec dutiny končí za diafragmou. Diafragma (21, 32) je pohyblivá smerom od obrátenej prvej polohy, v ktorej predstavuje vydutie smerom von z telesa, na umiestnenie čiastočiek (23, 33) terapeutického činidla, do druhej polohy, pričom diafragma (21, 32) je v obidvoch polohách bezpečne utesnená okolo jej obvodu v smere prúdu k dolnému koncu dutiny a je pohyblivá smerom von z jej prvej do jej druhej polohy na katapultovanie čiastočiek (23, 33) smerom von.

Text

Pozerať všetko

Prihlasovaný vynález sa tyká neagresívneho systému na aplikovanie liečiv, umožňujúceho použiť bezihlovú striekačku, prostredníctvom ktorej sa dostanú čiastočky terapeutického činidla vo vopred určených dávkach do telovej tkaniny, a to napríklad do živých buniek.V našom predchádzajúcom W 0 94/24263 sme vynašli neagresívny systém na aplikovanie liečiv, ktorý zahmuje možnosť použiť bezihlovú striekačku, prostredníctvom ktorej sa dostanú čiastočky terapeutickćho činidla vo vopred určených dávkach do telovej tkaniny, a to napríklad cez neporušenú kožu, alebo ktorej prostredníctvom sa dostane genetický materiál do živých buniek. Striekačka, ktorá je opisovaná v tej predchádzajúcej prihláške, obsahuje podlhovastú, rúrkovitú dýzu, pretrhnuteľnú membránu prvotne uzatvárajúcu priechod dýzou V protismernom konci dýzy,čiastočky terapeutickćho činidla nachádzajúce sa vnútri za membránou, aktivizačné prostriedky vyvíjajúce na protismemú stranu membrány taký tlak, ktorý pretrhne túto membránu a vytvorí nadzvukový prúd plynu strhávajúci uvedené čiastočky.V uvedenej predchádzajúcej špeciñkácií je vysvetlenć,že čiastočky terapeutického činidla môžu byť nosné čiastočky, ktoré sú potiahnuté napríklad genetickýrn materiálom, alebo to môžu byť práškovć lieky na rôzne terapeutickć použitie. Rovnako tak táto predošlá špecifikácia uvádza hodnoty veľkosti čiastočiek (výhodne od 10 do 40 m),hustoty (výhodne od 0,5 do 2,0 g/cms) a rýchlosti (výhodne od 200 do 2500 m/s), hybnej hustoty (výhodne od 40 do 7 kg/s/m), kde tieto hodnoty boli na základe výskumu stanovené ako prijateľné normy na primerané preniknutie do daného cieľa. Tieto hodnoty sa nemenia, ale my navrhujeme zmenu systému tak, aby sa čiastočky dostzüi do tkaniny.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje bezihlová striekačka podľa vynálezu, pozostávajúca z časti telesa obsahujúceho dutinu, ktorej Výstupný protismemý koniec je alebo môže byť prispôsobený na pripojenie na zdroj stlačeného plynu tak, že plyn pod tlakom môže náhle vstúpiť do dutiny, pričom Výstupný, v smere prúdu sa nachádzajúci koniec dutiny končí za diafragmou, ktorej podstata spočíva v tom, že diafragma je pohyblívá smerom von z obrátenej prvej polohy, táto poloha predstavuje vydutie diafragmy v smere dovnútra telesa, na umiestnenie čiastočiek terapeutického činidla, do druhej polohy, pričom díafragmaje V obidvoch polohách bezpečne utesnená na jej okrajoch V smere prúdu na konci dutiny a diafragma je pohyblivá z jej prvej do jej druhej polohy pri katapultovaní čiastočiek smerom von.Vo výhodnom uskutočnení je diafragma dvojpolohová.V ďalšom výhodnom uskutočnení je druhá poloha vychýlená, smerom Von vypuklá poloha.V ďalšom výhodnom uskutočnení je diafragma schopná spúšťania z jej prvej polohy do jej druhej polohy.V ďalšom výhodnom uskutočnení protismemý koniec dutiny je prvotne uzatvorený pretrhnuteľnou membránou.Výhodné je, keď je koniec dutiny prvome uzatvorený pretrhnuteľnou membránou.Výhodné je tiež, keď dutina prvotne obsahuje plyn, ktorý je ľahší ako vzduch.V ďalšom výhodnom uskutočnení sú čiastočky terapeutického činidla umiestnené vo vydutí obrátenej diafragmy.V ďalšom výhodnom uskutočnení sú čiastočky V dutine prikryté sťahovateľným krytom, V ďalšom výhodnom uskutočnení sú čiastočky v dutine prikryte tenkou priehradkovou blanou, preraziteľnou po katapultovaní čiastočiek.Výhodne je, ked teleso obsahujúce dutinu je rúrkovitá dýza, pričom diafragma je umiestnená V blízkosti výstupného konca dýzy a má polohu V axiálnom smere dýzy.Výhodné je tiež, ked je dýza predĺžená rúrkovitýun nadstavcom, vedeným V smere výstupu za diafragmou.V ďalšom výhodnom uskutočnení teleso obsahujúce dutinu je katéter.V ďalšom výhodnom uskutočnení je diafragma umiestnená V bočnej stene telesa katétra aje postranné pohyblivá.V ďalšom výhodnom uskutočnení je dutina konkávna.To by mohlo nájsť uplatnenie pri liečení vaskulámych proliferačných chorôb vtedy, ked je genetický materiál aplikovaný do steny rozšírenej stenotickej cievky krvného obehu s cieľom premeniť genetické endotelné bunky, ktoré sa nachádzajú na stene cievy krvného obehu, a to napomáha prevencii nasledovného opakovania problému zužovania/ uzatvárania cievy krvného obehu.Navyše Vývoj aplikačného systému na báze katćtera môže nájsť ďalšie možnosti použitia, ako je lokálne aplikovanie kombinácie zložiek (napríklad pri chemoterapii) do určitých vnútomých orgánov, a do určitých častí orgánov na základe hormonálnej výmeny. Katéterove zariadenie používané na lekárske ciele by bolo takisto použiteľné pri aplikovaní liekov alebo DNA na prístupne povrchy, napríklad pri liečení nádorov povrchov slizníc, ako sú dýchacie,trávíace alebo pohlavné a močové trakty.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l až 3 znázorňujú striekačku na aplikovanie čiastočiek terapeutíckého činidla cez kožu.Obr. 4 až 7 znázorňujú aplikovanie tohto vynálezu V cievnom katétri na použitie pri liečení cievnych proliferačných ťažkostí.Na obr. l je znázomené, že striekačka má Valcovitý zásobník 10, ktorý prvotne obsahuje hélium pod tlakom približne 80 barov. Tento zásobnik 10 je priskrutkovaný a utesneny na prvú rúrkovitú časť llvtelesa striekačky, obsahujúcu pretrhnuteľnú komoru 12, Cast telesa striekačky je priskrutkovaná a utesnená na druhú rúrkovitú časť 13, obsahujúcu priechod 14. Časť 13 telesa striekačky je potom priskrutkovaná a utesnená na tretiu rúrkovitú časť 17 telesa striekačky, obsahujúcu priechod 18, a na spodnú časť časti 17 telesa striekačky je priskrutkovaná rúrkovitá koncová časť 17.Na základe tohto konštrukčného riešenia môže byť zásobník 10 zachovávaný osobitne a môže byť pripevnený na zvyšok striekačky bezprostredne pred použitím. Casti ll a 13 telesa striekačky sú oddeliteľné, aby bolo možne medzi ne umiesťovať pretrhnuteľnú membránu 20. Koncová časť 19 je neoddeliteľná od časti 17 telesa striekačky, aby bolo možné medzi tými časťami 17, 19 umiesťovať vratnú, SK 282913 B 6dvojpolohovú diafragmu 21, ktorá má tvar pologule, a je vyrobená z tuhého a pevného, ale pružného materiálu, ako je Mylar, tepelným formovaním Vo vhodnom prípravku. Časti 13 a 17 telesa striekačky sú oddeliteľnć, takže časti 17, 19 a 21 môžu slúžiť ako jednorazovo použiteľná jednotka.Čiastočky terapeutického činidla sa budú prvotne nachádzať vo vydutí na povrchu diafragmy 21 smerujúcom zvonka telesa striekačky V smere ich budúceho aplikovania. Tieto čiastočky môžu byť udržovanć elektrostatickými silami, ich prirodzenou priľnavou vlastnosťou, alebo odparením etanolu, V ktorom sa čiastočky vznášali. Ale z dôvodov sterilíty je diafragma 21 Výhodne prikrytá a na svojom okraji utesnená slabou priehradkovou blanou 22, a tým je Vytvorená utesnená kapsuľa obsahujúca čiastočky 23, ako znázorňuje obr. 3. Slabá príehradková blana 22 môže byť narezaná alebo nastrihnutá kvôli ľahšiemu pretrhnutiu a obmedzeniu roztrhania membrány.Pri použití zloženej striekačky, kde je dutina 14, 18 vopred naplnená héliom v podmienkach blízkych atmosférickému tlaku, je koniec 19 umiestnený do blízkosti kože,kde má byť liek aplikovaný, alebo sa určeného miesta na koži dotýka, a potom v dôsledku stlačenia plunžerového piesta 24 dochádza k otvoreniu ventilu 25 a následnému vniknutiu hélia do pretrhnuteľnej komory 12. Tento ventil 25 môže byť výhodne usporiadaný tak, že čelná plocha plunžerového piesta je Väčšia pri výpustnom vývode z Valcovitćho zásobníka 10 V porovnaní s čelnou plochou plunžera nachádzajúcou sa proti smeru prúdu plynu, a výsledkom toho je samootvorenie (a rýchle otvorenie) ventilu. Ked vystúpi V komore 12 tlak na dostatočnú hodnotu, napriklad približne 23 barov, membrána 20 sa pretrhne a uvoľní nárazovú vlnu, ktorá sa šíri dutinou, t. j. dýzou vytvorenou priechodmi 14 a 18, a spôsobí náhle obrátenie vydutej diañagmy 21 do tvaru vonkajšieho vypuknutia V smere prúdu. To vymrští čiastočky 23 prudko von so striekačky pri súčasnom pretrhnutí priehradkovej blany 22.Na obr. 3 je znázomený krátky, Valcovitý nadstavec 26,ktorý, keď je namontovaný, znižuje rýchlosť čiastočíek pred nárazom a umožňuje Väčší rozptyl čiastočiek V záujme zväčšenia plochy cieľovćho miesta na koži.Obr. 4 až 7 znázorňujú aplikáciu prihlasovaného vynálezu V cievnom katétri na použitie pri liečení cievnych proliferačných ťažkostí.Obr. 5 znázorňuje celý katćter, ktorý má na protismer nom konci zásobník 10, na ktorý v smere prúdu nadväzuje,podobne ako V prvom príklade vytvorenia vynálezu, ventil 25, ďalej pretrhnuteľná komora 12 a pretrhnuteľná membrána 20. Katéter môže byť trojdutinový katéter, kde prvá dutina sa nachádza vo zvyčajne používanej vodiacej lankoVej sonde, druhá dutina zabezpečuje prísun plynu určeného na plnenie polohového balóna 27 slúžiaeeho na pritlačenie telesa 28 na stenu cievy 29 a tretia dutina 30 slúži na privedenie nárazovej vlny na hrot katétra. Pri otvore 31 V bočnej stene telesa 28 katćtra je umiestnená dvojpolohová diafragma 32. V polohe znázomenej na obr. 4 a plnou čiarou na obr. 6 má diafragma takú polohu, že jej obrátené vydutie, V ktorom sú umiestnené čiastočky 33 terapeutického činidla obsahujúce alebo Vytvorené napríklad z DNA, je nasmerovanć do strany. Aby sa zabránilo vyplaveniu čiastočiek z vydutia účinkom prúdenia krvi V cieve,môže byť vydutie prvotne prikryté priehradkovou blanou alebo sťahovateľným krytom 35, ako je znázomené na obr. 7.Katéter je používaný analogicky ako striekačka podľa obr. l až 3. V tom zmysle hélium zo zásobníka 10 prenikne do pretrhnuteľnej komory 12, kde následne pretrhne mem bránu 20 a spôsobi nárazovú Vlnu, ktorá sa rozšíri dutinou 30 a vyvolá náhlu zmenu polohy díafragmy 32, ako je znázomené bodkočiarkovane na obr. 6, a toho výsledok je, že sa čiastočky 33 vymrštia vonkajším smerom, po odtiahnutí krytu 35, alebo po pretrhnutí priehradkovej blany, na stenu cievy 29.Na rozdiel od toho, čo je znázomenć na obr. 6, môže byť žiaduce, aby diafragtna 32 zostala vnútri obvodového obalu telesa katétra nielen Vo svojej dovnúna vydutej polohe pred aplikovaním terapeutického činidla, aby nenastali problémy pri zavádzaní katétra, ale rovnako Vtedy, ked je vo svojej, vonkajším smerom vypuklej polohe po aplikovaní terapeutickćho činidla, aby nenastalo potencionálne poškodenie pri náraze na stenu cievy.l. Bezihlová striekačka pozostávajúca z časti telesa obsahujúceho dutínu, ktorej Výstupný protismerný koniec je alebo môže byť prispôsobený na pripojenie na zdroj stlačeného plynu na jeho náhle vstúpenie do dutiny pod tlakom,pričom Výstupný, V smere prúdu sa nachádzajúci koniec dutiny končí za diafragmou, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že diafragma (21, 32) je pohyblivá smerom od obrátenej prvej polohy, V ktorej predstavuje vydutie smerom Von z telesa, na umiestnenie číastočiek (23, 33) terapeutického činidla, do druhej polohy, pričom diafragma (21, 32) je V obidvoch polohách bezpečne utesnená okolo jej obvodu v smere prúdu k dolnému koncu dutiny a diafragma je pohyblivá smerom Von z jej prvej do jej druhej polohy na katapultovaníe čiastočiek (23, 33) smerom von.2. Injekčná striekačka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že druhá poloha je obrátená, smerom von konvexná poloha.3. Injekčná striekačka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov 1 alebo 2, vyznačujúca sa t ý m , že protismemý koniec dutiny (14, 18, 30) je prvotne uzatvorený pretrhnuteľnou membránou (20).4. Injekčná striekačka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa t ý m , že dutina (14, 18, 30) prvotne obsahuje plyn, ktorý je ľahší ako Vzduch.5. Injekčná striekačka podľa niektorého z nárokov l až 4,vyznačujúca sa tým, že čiastočky(23,33) terapeutickćho činidla sú umiestnené vo vydutí obrátenej díafragmy.6. Injekčná striekačka podľa nároku 5, V y z n a č u j ú c a s a tý m , že čiastočky V dutine sú prikryté sťahovateľným krytom (35).7. Injekčná striekačka podľa nároku 5, V y z n a č u j ú c a s a tý m , že čiastočky V dutine sú prikryté tenkou priehradkovou blanou (22), preraziteľnou po katapultovaní čiastočiek.8. Injekčná striekačka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov 1 až 7, vyznačujúca sa t ý m , že teleso obsahujúce dutinu (14, 18) je rúrkovitou dýzou, pričom diafragma (21) je umiestnená v blízkosti výstupného konca dýzy a má polohu V axiàlnom smere dýzy.9. Injekčná striekačka podľa nároku 8, V y z n a č u j ú c a s a t y m , že dýza je predĺžená rúrkovitým nadstavcom (26), vedeným V smere výstupu za diafragmou.10. Injekčná striekačka podľa niektorého z nárokov 1 ažłvyznačujúca sa tým, žetelesoobsahujúce dutinu je katétrom (28).11. Injekčná striekačka podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že díafragma(32)je umiestnená v bočnej stene telesa katétra a je postranne pohyblivé.12. Injekčná stríekačka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov 1 až 11, vyznačujúca sa t ý m , že vydutie je konkávne.

MPK / Značky

MPK: A61M 5/30, A61M 25/00

Značky: bezihlová, striekačka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282913-bezihlova-striekacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezihlová striekačka</a>

Podobne patenty