Číslo patentu: 282901

Dátum: 02.12.2002

Autor: Hieblinger Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Športová topánka so zvrškom (1), ktorý má priehlavkovú časť (8), s podošvou (2) spojenou so zvrškom (1) a s ťažnými pásmi (3, 4, 5) na vystuženie, má aspoň jeden predný ťažný pás (3), ktorý spája predný koniec (6) podošvy (2) dopredu so zvrškom (1). Aspoň dva zadné ťažné pásy (4, 5) spájajú pätnú časť (7) podošvy (2) so zvrškom (1). Predný ťažný pás (3) a obidva ťažné pásy (4, 5) zasahujú do priehlavkovej časti (8) zvršku (1), najmä sú vzájomne spolu spojené.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka športovej topánky so zvrškom, ktorý má priehlavkovú časť, s podošvou spojenou so zvrškom, a s ťažnými pásmi na vystuženie.Taká športová topánka je známa napriklad zo spisu DE 27 52 301 Al. Ťažné pásy m opisané zaručujú priamy prenos síl medzi nohou a podošvou, a tým znižujú znaky únavy na zvršku. Okrem toho sa zmienenými ťažnými pásmi zlepší upevnenie nohy V topánke.Problémom pri športovej obuvi, najmä pri futbalovej obuvi, je, že podošva musí mať vysokú ohybnosť, aby neprekážala pri prirodzenom odvalení chodidla počas behu. Energia, ktorá sa počas behu musí vynaložiť na deformáciu podošvy, by mala byť pri použití čo najohybnejšej podošvy minimálna.Na druhej strane však príliš ľahká a ohybná podošva často znamená veľké nebezpečenstvo zranenia. Priebeh podošvy proti jej prirodzenému klenutiu dole môže nastať počas behu napríklad vtedy, keď chodidlo došliapne na nerovnosť, napríklad na kameň.Práve pri kopačkách je zvlášť nevýhodné, keď sa podošva môže prehnúť dole. Kopačky musia byť ľahké a veľmi ohybné. Mali by mať zvlášť tenkú podošvu, ktorá nebude prekážať odvaľovaciemu pohybu chodidlá počas behu. Takisto zvršok by mal byť vyrobený z veľmi tenkej usne, ktorá tesne priľahne na nohu, a tým zaručí lepší cit pre loptu.Počas kopu, najmä počas kopu priehlavkom, pri ktorom je lopta kopnutá pretiahnutou nohou, platí, že priehybu podošvy dole by sa malo prakticky zabrániť, respektíve chodidlo by sa malo nepoddajne podoprieť, Kritická energia kopnutia a rýchlosť pohybu lopty sa zmenši vtedy, keď podošva, a preto aj chodidlo, povolí dole, čím sa zmarí nie nepodstatná časť kritickej energie. Uspokojivý prenos impulzu nie je teda mďmé podošvou poddajnou dolu dosiahnuť.Na vyriešenie tohto problému pri kopačke bolo v spise DE 32 19 652 Al navrhnuté upraviť na spodnej strane podošvy vyrobenej z mäkkého základného materiálu časti z materiálu s väčšou tvrdosťou, ktoré sú vybavené dorazmi a protidorazmi. Priehybu podošvy dole sa zabráni tým, že dorazy a protidorazy zmienených častí usporiadaných na spodnej strane podošvy na seba dosadnú. Toto známe riešenie má preto relatívne nákladnú konštrukciu podošvy. Navyše nie je pri ťažkom bahnistom teréne požadovaným spôsobom účinné. Medzera medzi dorazom a protidorazom sa vyplní hlinou alebo podobne, takže podošva sa s pribúdajúcim trvaním hry vyklenie hore. Spolupráca dorazu a protidorazu teda ustane.Úlohou vynálezu je vytvoriť športovú topánku, najmä kopačku, pri ktorej sa prakticky zabráni priehybu podošvy dole, bez toho, že by došlo k obmedzeniu ohybnosti podošvy potrebnej na odvaľovanie, a to nezávisle od podkladu,na ktorý topánka došliapne.Uvedenú úlohu spĺňa športová topánka so zvrškom,ktorý má priehlavkovú časť, s podošvou spojenou so zvrškom a s ťažnými pásmi na vystuženie, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že predný koniec podošvy je aspoň jedným predným ťažným pásom spojený so zvrškom, pätnáčasť podošvy je aspoň dvoma zadnými ťažnými pásmi spojená so zvrškom a predný ťažný pás a obidva zadné ťažné pásy zasahujú do priehlavkovej časti zvršku, najmä sú navzájom spolu spojené.Výhodné uskutočnenia sú uvedené vo vedľajších patentových nárokoch.Základná myšlienka vynálezu spočíva V usporiadaní ťažných pásov, ktoré sa rozkladajú od predného a zadného konca podošvy šíkmo hore zbiehavo k sebe k priehlavkovej časti zvršku a najmä v tejto priehlavkovej časti sú spolu vzájomne spojené do podpemej kostry.Týmto usporiadaním ťažných pásov sa podošvajednoduchým spôsobom vystuži proti priehybu dole. Účinok vystuženia sa pritom nohou nachádzajúcou sa v topánke nezvýši, pretože predný ťažný pás a obidva zadné ťažné pásy sa v mieste svojho spojenia opierajú o priehlavok nohy. Tým sa účinne pôsobí proti vychýleniu podošvy dole a zodpovedajúcej deformácíi zvršku.Výhodne sú predný ťažný pás a obidva zadné ťažné pásy prostrednlctvom šnurovania alebo uzávcru a napínacím lankom, usporiadanćho najmä v priehlavkovej časti zvršku,k sebe upnuté. Pri otvorenom šnurovaní alebo otvorenom uzávere s napínacím lankom je umožnené ľahké obutie a vyzutie topánky. Šnurovaním, prípadne uzáverom s napínacím lankom je možné ťažné pásy predopnúť tak, že podošva bude mať požadovaný ťažný efekt. Rôznymi možnosťami nastavenia šnurovania alebo uzáveru s napínacím lankom je umožnené nielen prispôsobenie rôznemu tvaru nohy, ale je tak isto možné nastaviť požadované predpätie ťažných pásov. To platí najmä vtedy, keď sú ťažným pásom v priehlavkovej časti priradené zvláštne napínacie prostriedky, to znamená napínacie prostriedky, ktoré sú nezávislé od zvyčajného šnurovania atď.Ďalej je výhodné, keď je upravený podpemý element,ktorý je usporiadaný v podstate naprieč na pozdlžne rozloženie topánky, a ktorý svojimi obidvoma koncami zasahuje do strednej časti podošvy a rozkladá sa na priehlavkovej časti zvršku.Taký podpemý element spôsobuje ďalšie vystuženie podošvy. Tento podpemý element doplňuje a rozširuje opísané podoprenie predným ťažným pásom a zadnými ťažnými pásmi. Celkovým usporiadaním predného ťažného pásu a zadných ťažných pásov, podpemého elementu a podošvy vznikne samonosná podpemá kostra, ktorá bráni priehybu dole bez toho, že by zhoršovala ohybnosť hore. Na vystuženie topánky už nie je potrebné, aby v topánke bola noha. Tým sa podporuje pohyblivosť nohy pri normálnom odvaľovani. Noha môže byť držaná v topánke s menším napätím. To platí najmä vtedy, keď je podpemý element spojený s predným ťažným pásom a obidvoma zadnými ťažnými pásmi v priehlavkovej oblasti na spôsob uzla. Zvršok má potom v podstate iba za úlohu nohu obliecť.Ťažné pásy sú vyrobené výhodne z aramidových vlákien, najmä z kevlaru®, alebo z uhlíkových vlákien. Takéto vlákna sú prakticky nepredĺžiteľné a majú súčasne extrémne vysokú pevnosť v ťahu.Podpemý element môže byť vyrobený z relativne tuhého plastového pásu z polyetylénu, polyamidu alebo podobne. Pri zvlášť mäkkom uskutočnení sa podpemý element vyrobí z rovnakého materiálu, a tým istým spôsobom ako ťažné pásy sa upevní na zvršku alebo do neho integruje.Ked sú ťažné pásy s usňou alebo podobným materiálom zvršku, môžu vytvoriť ploche pásy, ktorá zvlášť dobre priľahnú na zvršok topánky.Zvlášť výhodné v tomto prípade je, ked sa ťažné pásy všijú do zvršku, prípadne k nemu prišijú. Tým je možnézabrániť vzniku trecích miest medzi ťažnými pásmi a zvrškom. Ťažné pásy, našité na športovej topánke, najmä kopačke, z vonkajška, môžu takisto dodať topánke požadovaný vzhľad.Prehľad obrázkov na výkresochVymález bude ďalej bližšie objasnený z hľadiska ďalších znakov a výhod na príkladnom uskutočnení podľa priložených výkresov, na ktorýchobr. l znázorňuje principiálnu skicu športovej topánky podľa príkladného uskutočnenia vynálezu, obr. 2 v bokoryse športovú topánku z obr. 1 aobr. 3 V perspektívnom pohľade skicu usporiadania ťažných pásov a podpemého elementu z príkladného uskutočnenia podľa obr. 2.Na obr. l je znázomená skica kopačky. Kopačka pozostáva zo zvršku 1 a podošvy 2. Zvršok 1 a podošva 2 sú vzájomne spolu spojené pomocou bežných spôsobov, napríklad zošité a/alebo zvarenć alebo zlepené. Na spodnej strane podošvy 2 sú usporiadané výstupky 14, ktoré slúžia na lepšie prilipnutie na mäkký podklad, akým je napríklad trávnatá pôda atd. 0 d predného konca 6 podošvy 2 vystupuje predný ťažný pás 3 šikmo k priehlavkovej časti 8 zvršku 1. Od pätnej časti 7 podošvy 2 vystupujú dva zadne ťažné pásy 4, 5, ktoré zasahujú do priehlavkovej časti 8,kde sú priamo alebo nepriamo spojené s predným ťažným pásom 3, napríklad prostredníctvom dierovaných pásov 13,pozri obr. 2. Jeden zadný ťažný pás 4 je usporiadaný na jednej strane zvršku 1, a to od priehlavku k päte. Na protiľahlej strane zvršku l je podobným spôsobom usporiadaný ďalší ťažný pás 5, pozri obr. 3.Na zvýšenie vystuženia a na vytvorenie samonosného usporiadania je ďalej upravený podpemý element 10 v tvare pásu, ktorý prebieha v podstate kolmo na pozdĺžne rozloženie topánky a na svojich obidvoch koncoch zasahuje do strednej časti 11 podošvy 2. Podpemý element 10 pritom prechádza priehlavkovou časťou 8 zvršku l, takže oblúk vytvorený týmto podpemým elementom 10 nijako neprekáža nohe umiestnenej v topánke.Usporiadaním ťažných pásov 3, 4, 5 a podpemého elementu 10, znázomeným na obr. 1, sa zabráni priehybu podošvy 2 dole. To platí najmä vtedy, keď sa topánka obúva,pretože potom dôjde k prípadnému opreniu ťažných pásov 3, 4, 5 o priehlavok nohy, a to pri znázomenom príklade uskutočnenia prostredníctvom dierovaných pásov 13. Sila pôsobiaca pri kope priehlavkom na predný koniec 6 podošvy 2, sa prostredníctvom predného ťažného pásu 3 zachytí zadnýmí ťažnými pásmi 4, 5 a podpemým elementom 10. Tým sa prakticky zabráni priehybu podošvy 2 dole. Noha je zodpovedajúcim spôsobom podoprená. Pri turistickej topánke s ťažnou kostrou opísaného druhu sa zabráni vtlačeniu strednej časti 11 podošvy 2, napríklad pri našliapnuti na kameň, koreň alebo podobnú prekážku tým, že podpemý element 10 sa oprie o napnutý predný ťažný pas 3 a zadné ťažné pásy 4, 5. Opísaná konštrukcia topánky je samozrejme vhodná aj pre športovú obuv na ľahkú atletiku, cyklistiku a basketbal.Na obr. 2 je kopačka podľa obr. l znázomená v bokoryse. Predný ťažný pás 3, ako aj zadné ťažné pásy 4, 5 pozostávajú z aramidových vlákien, z kevlaru® alebo z uhlíkových vlákien. Preto majú ťažné pásy 3, 4, 5 vysokú pev nosť v ťahu a navyše sú prakticky nepredĺžiteľné. Vytvorenie ťažných pásov 3, 4, 5 mázomené na obr. 2 vznikne tým, že ťažné pásy 3, 4, 5 sú zotkané s usňou alebo podobným materiálom zvršku 1. Ťažné pásy 3, 4, 5 sú ďalej našite na zvršok 1, čo dodáva topánke celkovo žiaduci vzhľad.Ťažné pásy 3, 4, 5 nie sú v znázornenom príklade uskutočnenia podľa obr. 2 vzájomne spolu spojené priamo,alebo prostredníctvom dvoch dierovaných pásov 13. Tieto dierované pásy 13 sú proti materiálu zvršku 1 zosilnené tak,že majú vysokú pevnosť v ťahu a súčasne sú prakticky nepredlžiteľné. Obidva dierované pásy 13 ohraničujú šnurovaciu medzeru 12 vytvorenú v priehlavkovej časti 8 zvršku 1.Predný ťažný pás 3 je upevnený na obidvoch dierovaných pásoch 13 na ich prednom dolnom konci. Takisto môžu byť obidva dierované pásy 13 vpredu vzájomne spojené a predný ťažný pás 3 pripevnený v časti tohto spojenia. Obidva zadné ťažné pásy 4, 5 sú takisto upevnené na obidvoch dierovaných pásoch 13.Podpemý element ll) môže bud prechádzať pod dierovanými pásmi 13 bez toho, aby bol k nim priamo pripevnený, a súvislo po priehlavkovej časti 8 zvršku 1 alebo alternatívne môže byť tento podpemý element 10 rozdelený na prvý úsek a druhý úsek. Prvý úsek a druhý úsek sa potom rozkladajú vždy od strednej časti 11 podošvy 2 až k prislušnému dierovanému pásu 13 a sú na ňom upevnené.Upevnenie ťažných pásov 3, 4, 5, ako aj zmienených úsekov podperného elementu 10, na dierovaných pásoch 13 je možné uskutočniť jedným zo známych spôsobov, napríklad lepením, šitím, nitovanim, zváraním atď. To isté platí o spojení s podošvou 2.Na obr. 3 je znázomená schematicky základná kostra pozostávajúca z ťažných pásov 3, 4, 5 a z podpemého elementu 10 na vystuženie podošvy 2 dole. Znázornenie je samozrejme iba schematické, pretože pre prispôsobenie nohe je uzol, v ktorom sa ťažné pásy 3, 4, 5 a podpemý element 10 vzájomne zbiehajú, pozdĺžne rozdelený pri vytvorení šnurovacej štrbiny 12. Tým je možné otvor v priehlavkovej časti 8 topánky vymedzený na jednej strane podpemým elementom 10 a na druhej strane podošvou 2, meniť a prispôsobiť individuálne nohe používateľa. Tým je takisto možné nastaviť podoprenie podošvy 2 hore.V rámci vynálezu je samozrejme možné usporiadať ďalšie ťažné pásy a podpemé elementy alebo ich usporiadanie modifikovať. Opisaná základná kostra by však mala byť vo všetkých prípadoch zachovaná. Do úvahy takisto prichádza napríklad usporiadanie dvoch vzájomne rovnobežne usporiadaných predných ťažných pásov alebo predných ťažných pásov vzájomne sa zbiehajúcich smerom dopredu v tvare V.Je takisto možné celkom alebo čiastočne nahradiť jeden alebo niekoľko ťažných pásov 3, 4, 5 materiálom alebo časťami zvršku l, ktoré budú pôsobiť rovnako, budú zachycovať ťah a budú prakticky nepredlžiteľné, a ktoré budú výhodne integrálnou súčasťou zvršku 1. Pri topánke, znázomenej na obr. 2 je na pätnej častí 7 podošvy 2 vytvorený pätný kryt 15, ktorý je spojený s pätnou časťou 7 podošvy 2. Zadné ťažné pásy 4, 5 môžu byť, ked je pätný kryt 15 pevný a tuhý, miesto na podošvu 2 pripevnené na tento pätný kryt 15.Podobným spôsobom je možné vytvoriť i kryt špičky,ku ktorému sa potom pripevní predný koniec predného ť ažného pásu.1. Športová topánka so zvrškom (l), ktorý má priehlavkovú časť (8), s podošvou (2) spojenou so zvrškom (1) a s ťažnými pásmi (3, 4) na vystuženie, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že predný koniec (6) podošvy (2) je aspoň jedným predným ťažným pásom (3) spojený so zvrškom(l), pätná časť (7) podošvy (2) je aspoň dvoma ťažnými pásmi (4, 5) spojený so zvrškom (1) a predný ťažný pás (3) a obidva zadné ťažnć pásy (4, 5) zasahujú do priehlavkovej časti (S) zvršku (1), najmä sú navzájom spolu spojené.2. Sportová topánka podľa nároku l, v y z n a č u j ú e a s a tý m , že predný ťažný pás (3) a obidva zadné ťažné pásy (4, 5) sú vzájomne upnuté k sebe šnurovaním (9) alebo uzáverom s upínacím lankom, usporiadaným namä v priehlavkovej časti (8) zvršku ( 1).3. portová topánka podľa nároku l alebo 2, v y značujúca sa tým, že v podstate kolmo na pozdĺžne rozloženie topánky je usporiadaný podpomý element (10), ktorý na svojich obidvoch koncoch zasahuje do strednej časti (11) podošvy (2) aje rozložený po priehlavkovej časti (8) zvršku (1 ).4. Športová topánka podľa jedného z nárokov 1 až 3,vyznačujúca sa tým,žepodpemý element(10) je spojený s predným ťažným pásom (3) a s obidvoma zadnými ťažnými pásmi (4, 5).5. Športová topánka podľa jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúca sa tým, že zvršok (1) máv príehlavkovej časti (8) šnurovaciu štrbínu (12), ktorá je ohraničená dvoma zosilnenými dierovanými pásmi (13), a že dierované pásy (13) sú spojené s predným ťažným pásom (3) a obidvomi zadnými ťažnými pásmí (4, 5).6. Športová topánka podľa jedneho znárokov l až 5,vyzn ačuj úca sa tým,žedierovanepásy(l 3) na obidvoch stranách zvršku (l) sú spojene s podpemým elementom (10).7. Športová topánka podľa jedného z nárokov 1 až 6,vyznačujúca sa tým,žeťažnépásy(3,4,5) sú uskutočnené z aramidových vlákien, najmä z kevlaru® alebo z uhlíkových vlákien.8. Športová topánka podľa jedného znárokov 1 až 7,vyznačujúca sa tým,žeťažnépásy(3,4,5) sú zotkané s usňou alebo podobným materiálom zvršku (1).9. Športová topánka podľa nároku 8, v y z n a č u júca sa tým,žeťažnćpásy(3,4, 5)súvšitédo zvršku (l) alebo na ňom našité alebo sú aspoň čiastočne tvorené rovnako pôsobiacimi nepredlžiteľnými časťami zvršku (l).10. Športová topánka podľa jedného alebo niekoľkých z predchádzajúcich nárokov l až 9, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ťažným pásom (3, 4, 5) sú priradené zvláštne uplnacie prostriedky na ich vzájomné upnutie na seba, najmä vo forme šnurovania, pripojeného k ťažným pásom (3, 4, 5), prípadne vo forme uzáveru s upínacím lankom pripojeným k jednému z ťažných pásov (3, 4, 5).

MPK / Značky

MPK: A43B 5/00, A43B 5/02

Značky: športová, topánka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282901-sportova-topanka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Športová topánka</a>

Podobne patenty