Puzdro na uschovávanie tabletiek

Číslo patentu: 282896

Dátum: 02.12.2002

Autor: Rönlev Erik

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Puzdro na uschovávanie tabletiek obsahuje zásobníkovú časť (1) a viečko (8, 9), kde uzavretie sa uskutoční zaskrutkovaním viečka (8, 9). Na uľahčenie vyskrutkovania a zaskrutkovania viečka pre osoby so zníženou pohybovou funkciou sú podľa daného vynálezu určené závity (3, 4, 5, 10, 11, 12) s malým uhlom prekryvu zodpovedajúce hodnote 270° +/- 45° a na zaistenie tesnenia napriek krátkej dĺžke závitu je vonkajšia hrana (27) zásobníkovej časti (1) usporiadaná tak, aby bola v kontakte s viečkom (8, 9) pozdĺž troch kruhových tesniacich liniek alebo článkov (A, B, C).

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka puzdra na uschovávanie tabletiek, typu opísaného v úvodnej časti nároku l.Takéto puzdra, alebo zásobníky sú dobre známe a sú dlho používané na uschovávanie piluliek alebo tabliet,hlavne piluliek na lekárske účely. V mnohých prípadoch osoby, ktoré berú nejaký liek, majú zníženú pohyblivosť,predovšetkým jemnú motorickú funkciu, ako výsledok choroby alebo staroby a je preto žiaduce, aby boli schopné otvárať alebo zatvárať také puzdrá bez zbytočne komplikovaných rotačných manipulácií. Obvod skrutkových závitov na viečku a zásobníkové časti musia byť teda čo najkratšie. Súčasne je dôležité, aby viečko dostatočne tesnilo dané puzdro, aby bol chránený jeho obsah od okolitého vzduchu. Táto tesniaca funkcia je dosahovaná predovšetkým vzájomne spolupracujúcimi závitmi a aby sa dosiahlo uspokojivé tesnenie, je dôležité, aby bol obvod (plášť) závitov čo najväčší, pričom sa často vyžaduje plášť či obal s niekoľkými otáčkami. Táto požiadavka je v protiklade s potrebou uvedenou v úvode, že puzdro má byť schopné otvorenia s čo najmenším uhlom rotacie. Bežné uzávery bud obsahujú kompromis medzi týmito dvoma požiadavkami alebo sú zamerané na uspokojenie iba jednej z nich a nevšímajú si druhú.Účelom tohto vynálezu je snaha o vyriešenie tohto problému a poskytnutie puzdra či zásobníka, ktorý je možne tak ľahko otvoriť, ako aj uspokojiť požiadavku dobrého utesnenia.Toto bolo dosiahnuté podľa tohto vynálezu puzdrom typu opísaného v úvode nároku l a ktoré má špeciálne vlastnosti, ako sú definované vo vyznačujúcej časti daného nároku.Vďaka hlavnej tesniacej funkcii, ktorá je lokalizovaná na vonkajšej hrane zásobníkovej časti v spolupráci s povrchmi na dne viečka, pričom styk medzi nimi je pozdĺž troch kruhových tesniacich liniek, je dokonale uspokojivá tesniaca funkcia dosiahnutá bez toho, aby sa muselo uvažovať o tesniacom účinku závitov zapadajúcich do seba navzájom. Pretože tesniaci aspekt pre závity v puzdre podľa tohto vynálezu môže byť úplne zanedbaný, môžu mať závity minimálnu dĺžku zodpovedajúcu takej dĺžke, ktorá je nutná, aby patrične zaistila, že viečko nezostane na zásobníkovej časti a ani sa nemôže náhodou odskrutkovať. Bolo by tak možné vyrábať ich s nadstavcom (predĺžením) približne 270 ° alebo ešte menej.Podľa prednostného stelesnenia vynálezu je dno či spodok viečka vybavené kruhovou drážkou na prijímanie zásobníkovej časti, pričom tesniace články sú umiestnene pri danej drážke. Je výhodné urobiť jednu z bočných stien dosky valcovítú a druhú kužeľovitú a poskytnúť príslušný hrebeň na spodku drážky. Účinné tesniace články sú tak dosahované jednoduchým spôsobom.Podľa ineho prednostnćho stelesnenia je puzdro vybavené viacerýmí závitmi, prednostné tromi v každej časti, čo ďalej zjednodušuje manipuláciu najmä pri naskrutkovaní na viečku.Vynález je zamýšľaný hlavne na použitie s puzdrami vyrábanými z plastov. To ďalej zväčšuje tesniacu funkciu, pretože na základe relatívne veľkej deformovateľností daného materiálu budú tesniace články trocha predĺžené (natiahnuté) v priečnom smere a prakticky tak budú tvoriť tesniace povrchy v stužkovom tvare.Vynález je mimoriadne vhodný na používanie pri bezpečnostných viečkach, kde je potrebná axiálna sila tlačiaca viečko proti zásobníkovej časti, aby bolo možné odskrutkovanie viečka.Podľa ďalšieho uprednostneného stelesnenia vynálezu je viečko vybavené ľahko aplikovateľným prúžkom alebo prstencom poskytujúcim údaj o tom, či zásobník je otvorený alebo nie.Uvedené a ine výhodne stelesnenia vynálezu sú definované v sprevádzajúcich nárokoch.Preklad obrázkov na výkresochVynález bude vysvetlený podrobnejšie v nasledujúcom opise prednostného stelesnenia s ohľadom na sprevádzajúce výkresy, v ktorých obr. l ukazuje pozdĺžny rez zásobníkovou časťou podľa daného vynálezu,obr. 2 je pokladom na zásobníkovú časť z obr. l pri pohl de zhora,obr. 3 ukazuje čiastočný pozdĺžny rez viečkom puzdra podľa vynálezu v prvej polohe,obr. 4 ukazuje zodpovedajúci rez viečkom z obr. 3 v druhej polohe,obr. 5 ukazuje alternatívne stelesnenie viečka v reze ekvivalentnom rezu, ktorýje ukázaný na obr. 3,obr. 6 je pohľadom na viečko (viečkom) z obr. 6 pri pohl de zhora,obr. 7 je zväčšený parciálny rez obr. 3.Zásobníková časť 1 na obr. l je nádobka na tabletky a je vyrobená z HD polyténu. Má homú valcovú časť vybavenú tromi závitmi 3, 4, S, každý s uhlom navinutia 270 ° a stúpaním približne l 10. V ukázanom stelesnení je spodná časť puzdra, v ktorom sú tabletky uschovávané, tiež valcová, ale mohla by mať akýkoľvek tvar. Medzi valcovou časťou 2 vybavenou závitmi 3, 4, 5 a spodnou časťou zásobníka 1 je valcová krčná (tesniaca) časť 6, ktorá je vybavená štyrmi výstupkami alebo náliatkami 7. Tieto výstupky môžu byť videné väčšinou jasne na obr. 2 a ich funkcia bude opísaná neskôr.Obr. 3 ukazuje viečko 8, 9, zásobníkovej časti l ukázanej na obr. l a 2. Viečko sa skladá z vnútomej časti 8 a vonkajšej časti 9 a je vyrobene z polypropylénu. Vnútomá časť 8 je vybavená tromi závitmi 10, 11, 12 na jeho valcovej časti, z ktorých každý má uhol navinutia a stúpania zodpovedajúci závitom na zásobníkovej časti l tak, aby mohli byť zaskrutkované do seba navzájom. Viečko je bezpečnostného typu a je skonštruovane tak, aby jeho časti 8, 9 museli byť stlačene spoločne axiálne, aby vnútorná časť 8 sprevádzala vonkajšiu časť 9, keď je táto otvorená v otváracom smere. Obr. 3 ukazuje viečko v tejto stlačenej polohe.Ak častí viečka 8, 9 nie sú stlačené, zaujímajú proti sebe navzájom polohu ukázanú na obr. 4. V tejto polohe vonkajšia časť spôsobí len otáčanie vnútornej časti 8 v zatváracom smere, zatiaľ čo vonkajšia časť 9 sa bude otáčať voľne okolo vnútornej časti, ak je otočené v otváracom smere. Spojovacie články 13 a 14 na týchto dvoch častiach dovoľujú iba otáčanie, z ktorého dôjde k otvoreniu, keď sú dané časti viečka stlačené.Strana vnútomej časti 8 obrátená k zásobníkovej časti je vybavená prúžkom alebo prsteneom 15 zaisteným pomocou radu pier 17. Tieto perá sú tenke a môžu byť zlomené relatívne malou silou. Na vnútomej strane prstenca sú usporiadané štyri výstupky alebo náliatky 16. Ak je viečko 8, 9 naskrutkované na zásobníkovú časť 1, je prstene umiestnený okolo zúženej časti 6 na zásobníkovej časti 1. Výstupky na prstenci 15 a výstupky 7 na zúženej časti zásobníka 1 sú usporiadané tak, aby boli do seba zaháknuté,ak sa viečko otáča do otváracieho smeru. Ak otáčanie pokračuje za túto polohu, kde kruh alebo prstenec 15 je pridržovaný spolupracujúcimi výstupkami 7 a 16, perá sa odtrhnú, takže prstenec 15 je oddelený od vnútornej časti 8 viečka a zaujme polohu spočívajúcu okolo zúženej súčasti 6 zásobníkovej časti. Toto odtrhnutie prstenca 15 od vnútornej časti 8 nastane po prvýkrát, keď je viečko 8, 9 odstránené zo zásobníkovej časti. Skutočnosť, že prstenec je odlúčený od viečka, tak funguje ako funkcia indikujúca, že viečko bolo otvorené.Ako je možné vidieť na obr. 4 a 5, valcový vonkajší povrch vonkajšej časti 9 je tvarovaný vlnovito s vrcholmi 18 a sedlami 19 v obvodovom smere, aby sa uľahčilo otáčanie.V stelesnení podľa obr. 6 a 7 je vonkajšia časť 9 viečka vybavená na svojej homej strane upinajúcimi prostriedkami 20, ktore pre niektorých ľudí poskytujú alternatívu na uľahčenie otáčania. Upínajúce zariadenie 20 je vo forme kruhu stojaceho z viečka a majúceho úplne opačne štrbiny 21. Viečko môže byť otvorené ich pomocou tým, že sa puzdro stlačí proti hrane doskovitćho predmetu, napr. proti hrane stola. Ak sa zasunie hrana stola do štrbín 21, puzdro sa ľahko otvorí otáčaním zásobníkovej časti 1, zatiaľ čo touto hranou stola sa zabráni otáčaníu víečka.Ako vidieť na obr. 3, vnútomá časť 8 viečka je vybavená na dne prstencovým držiakom, do ktorého môže byť aplikovaný zásobník 22 so sušiacim materiálom 23.Vnútomá časť 8 viečka je taktiež vybavená prstencovou prírubou 25 a prstencovou drážkou 26. Ked je na zásobníkovú časť 1 naskrutkované viečko 8, 9, vnútomá hrana 27 valcovej časti 2 zásobníkovej časti sa preťahuje do prstencovej drážky 26 a odtiaľ tesní oproti susedným povrchom.Obrázok 7, ktorý je zväčšeninou rezu časti okolo príruby 25 a drážky 26, ukazuje, ako vonkajšia hrana 27 zásobníkovej časti spolupracuje pri tesnení s vnútomým viečkom 8.Prstencová. drážka 26 je obmedzená V radiálnom smere na svojej vnútornej strane vonkajším valcovým povrchom príruby 25 a na svojej vonkajšej strane kužeľovým povrchom 29, ktorého polovičný vrcholový uhol je približne 25 °. Spodok 30 drážkyje v podstate plochý aje vybavený v podstate stredovo prstencovým hrebeňom 31 majúcim trojuholníkový prierez. Hĺbka drážky je približne 5 mm a jej šírka je približne rovnaká. Prstenec je vysoký približne 0,3 mm a vrcholový uhol činí približne 60 °.Ak je viečko 8 úplne naskrutkovarté na valcovú časť 2 zásobníkovej časti, prebieha aktívne tesnenie pozdĺž troch aktívnych tesniacich liniek (článkov) A, B, C prebiehajúcich prstencovite medzi viečkom časti 8 a vonkajšou hranou 27 valcovej časti 2. Závity umožňujú skrutkovanie, pokial tento pohyb nie je zastavený kontaktom medzi týmito článkami. Drážka je dimenzovaná tak, aby kontakt prebiehal v podstate súčasne pozdĺž článkov A a B. Dotyková sila pri článku A poskytuje účinne tesnenie proti zodpovedajúcemu rohu hrany 27, ktorá je tak mierne deformovaná. Nazáklade kužeľovitého tvaru povrchu 27 kontaktná sila na A získava radíálnu zložku, ktorá tlačí na vonkajší koniec prstencovej časti 2 dovnútra, aby priliehal k vnútomému povrchu 28 príruby 25 tak, aby účinný tesniaci článok s príslušnou dotykovou silou vznikal v oblasti C. Plochý povrch hrany 27 bude tlačený oproti danému hrebeňu 31 a jeho špička bude mieme deformovaná, pričom účinný tesniaci článokje dosahovaný tiež V oblasti B.Vďaka týmto trom kontaktným článkom A, B, C, kde príslušný kontakt prebieha pod tlakom pozdĺž všetkých troch, je získané účinné tesnenie, ktoré eliminuje potrebu,aby skrutkové závity mali akúkoľvek tesniacu funkciu. Obrázok tiež ukazuje štvrtý tesniaci článok D medzi kužeľovitým povrchom 29 a rohom časti valcovitej časti 2 majúcej nepatrne menší priemer ako pri jej vonkajšej hrane. Tesnenie pozdĺž tohto článku Dje však menej účinné a zdá sa pasívne, pretože skutočná kontaktná sila v axiálnom smere pôsobí pozdĺž článkov A a B, pričom táto sila zabraňuje ďalšiemu prenikaniu valcovej časti 2 do drážky 26. Akýkoľvek dotyk prebiehajúci pozdĺž článku D musí byť teda dosť ľahký.Opísané stelesnenia sú zamýšlané len ako príklady na vysvetlenie podstaty vynálezu a nebude im prisudzovaný akýkoľvek obmedzujúci význam. Vynález môže byť modiñkovaný rôznymi spôsobmi a je obmedzený len cieľom alebo účelom defmovaným v hlavnom nároku. Predovšetkým by malo byť zdôraznené, že nie je obmedzený na používanie s viečkom bezpečnostného typu, ale môže byť tiež použitý na jednoduché zaskrutkovávacie viečka.1. Puzdro na uschovávanie piluliek alebo tabletiek, obsahujúce zásobníkovú časť (l) s otváraním a viečkom (8, 9) tohto otvárania, pričom uvedené otváranie je obklopená valcovou časťou (2) zásobníkovej časti (l), pričom uvedená časť (2) je vybavená zvonka aspoň jedným skrutkovým závitom (3, 4, 5) a uvedene viečko (8, 9) má valcovú časť vybavenú vnútome aspoň jedným závitom (10, ll, 12) usporiadaným tak, aby spolupôsobíl so závitmi (3, 4, 5), ktoré sú na valcovej časti (2) uvedenej zásobníkovej časti (l) tak,aby bolo umožnené, že možno viečko (8, 9) naskrutkovávať a odskrutkovávať zo zásobníkovej časti (l), pričom uvedené viečko (8, 9) má vnútome dno s kruhovou drážkou(26), do ktorej sa axiálne vkladá vonkajšia časť valcovej časti (2) zásobníkovej časti (l) pri úplnom zaskrutkovaní viečka (8, 9), aby bola V tesniacom kontakte s viečkom (8,9) pozdĺž aspoň lroch kruhových tesniacich liniek alebo článkov(A,B,C),vyznačujúce sa tým,že uvedené tesniace články (A, B, C) sú umiestnené vedľa uvedenej drážky (26) a tým, že uvedená drážka (26) je určená v podstate plochým dnom (30), jednou kužeľovou bočnou stenou (29) a jednou valcovou bočnou stenou (28), pričom uvedené dnoje vybavené hrebeňom (31).2. Puzdro podľanároku l,vyznačuj úce sa t ý m , že uvedený hrebeň (3 l) má trojuholníkový prierez,pričomjeden vrchol smeruje oproti zásobníkovej časti (l).3. Puzdro podľa nároku l alebo nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tri tesniace články alebo linky(A, B, C) sú umiestnené tak, že prvý článok (A) prebieha pozdĺž uvedenej kužeľovej bočnej steny (29), druhý (B) pozdlž časti uvedeného hrebeňa (3 l) smerujúceho k zásobníkovej časti a tretí pozdĺž uvedenej valcovej steny (28).4. Puzdro podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, v y značujúee sa tým,žeuvedenýuholprekryvu je 270 ° 60 °.5.Puzdropodľanároku 4,vyznačuj úce sa t ý m , že uvedený uhol prekryvu je približne 270 °.6. Puzdro podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, v y značujúce sa tým,žeuvedenávalcováčasť(2) zásobnlkovej časti (1) a uvedená valcová časť viečka (8,9) sú každá Vybavená viacerými závitmi (3, 4, 5 10, 11,12).7. Puzdropodľanárokutívyznnčujúce sa t ý m , že počet závitov na každej valcovej časti je tri.8. Puzdro podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, v y značujúce sa tým,žemateriálomvzásobníkovej časti (1) a/alebo viečku (8, 9) je plastická hmota.9. Puzdro podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, v y značuj úce sa tým,ževalcováčasťviečka(8,9) je vybavená nerovnakými dielmi (18, 19).10. Puzdro podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 9,vyznačujúce sa tým,ževiečko(8,9)obsahuje vonkajšiu časť (9) a vnútomú časť (8), pričom závity(10, 11, 12) sú poskytnuté na vnútrajšku valcovej časti uvedenej vnútomej časti (8), a časti viečka (8, 9) sú vzájomne spojene, že keď vnútomá časť (9) je otočená v smere zodpovedajúcemu odskrutkovaniu viečka (8, 9), potom sila,ktorá axiálne stláča časti viečka (S, 9), je potrebná, aby sa umožnilo otáčanie vnútomej časti (8), zatiaľ čo nedostatok takejto sily spôsobí, že časti viečka (8, 9) sa budú navzájom vzhľadom na seba voľne otáčať v uvedenom smere.11. Puzdro podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10,vyznačuj úce sa tým,ževiečko(8,9)obsahuje prstenec (15) umiestnený na konci viečka (8, 9) smerujúci k zásobníkovej časti, pričom uvedený prstenec (15) je upevnený na viečku (8, 9) tak ľahko, že relatívne miema oddeľovacia sila medzi viečkom (8, 9) a prstencom (15) bude mať pri týchto častiach za následok ich vzájomne oddelenie.12. Puzdro podľanároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že uvedený prstenec (15) je vnútome vybavený výstupkami (16) usporiadanými tak, aby spolupracovali s výstupkami (7) na vonkajšej strane zásobnikovej časti (l),pričom záber uvedených spolupracujúcich výstupkov (7,16) vymedzuje relatívny uhol rotácie medzi prstencom (15) a zásobníkovou časťou (1).

MPK / Značky

MPK: B65D 41/04, B65D 50/04

Značky: uschovávanie, puzdro, tabletiek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282896-puzdro-na-uschovavanie-tabletiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Puzdro na uschovávanie tabletiek</a>

Podobne patenty