Podporná konštrukcia na praciu nádrž práčky

Číslo patentu: 282883

Dátum: 02.12.2002

Autori: Tornari Giuseppe, Parolini Fiorenzo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podporná konštrukcia na praciu nádrž (2) práčky obsahuje podpornú kolísku (6) na praciu nádrž (2), spojenú natuho s pracou nádržou (2) a pripojenú pružne k rámu (1) práčky. Podporná kolíska (6) obsahuje teleso (60) uložené pod pracou nádržou (2), z ktorého vcelku vystupujú na jeho koncoch hmotné vystupujúce časti (14, 15) ako vyvažovacie protizávažia pracej nádrže (2).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka podpornej konštrukcie na praciu nádrž práčky, obsahujúcej podpomú kolísku na praciu nádrž,spojenú natuho s pracou nádržou a pripojenú pružne ku konštrukcii práčky.Normálne je v práčkach praeia nádrž poddajne pripojená ku konštrukcii (rámu) stroja samotného prostredníctvom pružin alebo tlmičov nárazov, alebo pomocou kombinácie pružín alebo tlmičov nárazov, takže je takto zavesená V práčkach sú taktiež umiestnené masívne hmoty, spojené s pracou nádržou a pôsobiace ako protizávažia a rozdelené tak, že práčku vyvažujú, predovšetkým v odstreďovacej fáze.Iné známe riešenie používa podpomý mostík alebo kolísku z plechu, natuho pripojenú k pracej nádrži, pričom kolíska samotná je potom pripojená pružne ku konštrukcii práčky prostredníctvom tlmičov nárazov. V tomto prípade sú hmoty pôsobiace ako protizávažia osadené prostredníctvom skrutiek na podpomej kolíske a tvoria V každom prípade časti, ktoré sú oddelené od samotnej kolísky.Skutočnosť, že je potrebné osadzovať na kolíske protizávažia, predlžuje doby zostavovania práčky, a zvyšuje tak výrobné náklady.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť podpomú konštrukciu na praciu nádrž práčky, pri ktorej by nebolo potrebne montovať samostatné časti s funkciou protizávažia.Uvedený ciel je podľa vynálezu dosiahnutý podpomou konštrukciu na praciu nádrž práčky, obsahujúcou podpomú kolísku na praciu nádrž, spojenú natuho s prácou nádržou a pripojenú pružne k rámu práčky, ktorej podstatou je, že podpomá kolíska obsahuje teleso, uložené pod pracou nádržou, z ktorého vcelku vystupujú na jeho koncoch hmotné vystupujúce časti ako Vyvažovacie protizávažia pracej nádrže.Toto riešenie umožňuje vytvoriť podpomú konštrukciu na praciu nádrž práčky, ktorá má tiež funkciu protizávažia,a ktorá tak nevyžaduje montáž samostatných časti ako protizávažia.Podľa jedného uskutočnenia je podporná kolíska prípojená k rámu práčky prostredníctvom tlmičov nárazov.Podľa ďalšieho znaku vynálezu môže byť uvedená podporná kolíska natuho pripojená k pracej nádrži prostredníctvom tuhých podpier, pevne spojených tak s podpornou kolískou, ako aj s pracou nádržou.Podpomá kolíska podľa vynálezu môže byť vyrobená z liatíny. Rovnako dobre môže byť vytvorená zo stvrdnutej zmesi na báze cementu, ako betónu. Rovnako môže obsahovať vonkajšie puzdro, vyplnené stuhnutým materiálom,vpraveným do puzdra V tekutom stave.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený V nasledujúcom opise na príkladoch vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy,v ktorých znázorňuje obr. l zvislý rez práčkou s podpomou konštrukciou na praciu nádrž podľa vynálezu, obr. 2 pravý bokorys práčky z obr. l, čiastočne V reze,obr. 3 pôdorys podpornej kolísky práčky podľa vynálezu,obr. 4 bokorys uvedenej kolísky, obr. 5 rez kolískou, vedený rovinou V-V z obr. 3 aobr. 6 rez kolískou vedený rovinou VI-Vl z obr. 3.Obr. l a 2 ukazujú práčku typu s homým plnením. Takáto práčka obsahuje, ako je známe, vonkajšiu konštrukciu(rám) 1 obklopujúci praciu nádrž 2, vnútri ktorej je voľne otáčavý náplňový bubon 3. Praeia nádrž 2 je pripojená pomocou skrutiek 4, a teda natuho, k dvojici oblúkových podpier 30 z plechu, ktore sú samotne pripojené pomocou skrutiek 5 k podpomej kolíske 6.K pracej nádrži 2 bubnového tvaru je v axiálne navzájom opačných polohách pripojená dvojica kruhových prírub 7, opatrených každá obvodovým radom otvorov 8 zhodujúcich sa so zodpovedajúcimi otvormi vytvorenými V pracej nádrži 2, a dutým stredným nábojom 9. Podpory 30 samotne sú opatrené kruhovým radom otvorov 10, zhodujúcich sa s otvormi 8 prírub 7, a stredným otvorom 11 na priechod náboja 9. Vnútri každého náboja 9 je naklinované jedno ložiskové puzdro guľôčkového ložiska 12, ktorého druhé ložiskovć puzdro je naklinované na náboji 13 tvoriacim celok s náplňovým bubnom 3. Týmto spôsobom je náplňový bubon 3 podporovaný s možnosťou voľného otáčania vnútri pracej nádrže 2.Podpomá kolíska 6, znázornená na obr. 3 až 6, má V podstate obdĺžnikový pôdorysný tvar (obr. 3) a homy profil zdvihnutý na dvoch menších stranách a znížený uprostred,čím je umožnené uloženie pracej nádrže 2 bez toho, aby sa zväčšili celkové rozmery (obr. 4).Podľa stavu techniky sú podporné kolísky vytvorené z ohýbaných plechov a následne sú na ne pomocou skrutiek upevnené protizávažia z betónu alebo liatíny na zaisťovanie vyvažovacích funkcií. Podľa vynálezu namiesto toho podpomá kolíska 6 obsahuje teleso 60, uložené pod prácou nádržou 2, z ktorého vcelku vystupujú na jeho koncoch hmotné vystupujúce časti 14, 15 ako Vyvažovacie protizávažia pracej nádrže 2. V týchto častiach je hrúbka materiálu tvoriaceho samotnú kolísku 6 podstatne väčšia V porovnaní so zvyšnými časťami kolísky 6. Podpomá kolíska 6 môže byť na tento účel vyrobená z liatíny. Altemativne je podpomá kolíska 6 vytvorená zo stvrdnutej zmesi na báze cementu,ako betónu. Môže rovnako obsahovať vonkajšie puzdro,vyplnené stuhnutým materiálom, vpraveným do puzdra V tekutom stave.Hmotná vystupujúca časť 14 je rozdelená V podstate súmeme Vzhľadom na pozdĺžnu os kolísky 6 a na jej stranách sú vytvorené dve vybrania 16 a 17, V ktorých sú vytvorené zodpovedajúce otvory 18 (obr. 3 a 6) na zostavu tyče dvoch príslušných tlmičov 19 nárazov (obr. l a 2), ktorých valec je pripojený na dolnom konci pevne k rámu 1. V uvedených vybraníach 16 a 17 sú umiestnené zodpovedajúce menšie otvory 20 na montáž na podpery 30 prostredníctvom skrutiek.Na strane hmotnej vystupujúcej časti 15, ktorá je na rozdiel od hmotnej vystupujúcej časti 14 rozdelená asymetricky vzhľadom na pozdĺžnu os kolísky 6, je vytvorený otvor 21 na osadenie tyče ďalšieho teleskopického tlmiča 22 nárazov, pripojeného aj na dolnom konci k rámu 1. Na koncoch strany podpomej kolísky 6, na ktorej leží hmotná vystupujúca časť 15, sú vytvorené otvory podobné otvorom 20, podobne ako na osadenie podpier 3.V zníženej časti podpornej kolísky 6 je tiež vytvorený otvor 23 na pripojenie neznázomenej odtokovej rúrky k nádrží 2 a štyri otvory 25 na pripojenie dvojice prírub 26 pod kolískou 6, ktoré nesú prostredníctvom skrutiek elektromotor 27 na pohon bubna 3.Podpomá kolíska 6 okrem toho, že môže byť vytvorená z liatiny alebo z betónu, môže byť podľa vynálezu Vhodne vyrobená tak, že obsahuje škrupinu uplatňujúcu sa ako vonkajšie puzdro z plastickej hmoty na stuhnutý materiál alebo kompozíciu, ktorá bola vstreknutá v tekutom stave do uvedenej škrupiny.Tlmiče 19 a 22 nárazov, ktore v znázornenom príklade pružne pripájajú podpomú kolísku 6 k základu rámu l, môžu byť tiež V odlišnom počte a môžu byť pripojené ku konštrukcii (rámu) 1 práčky nad podpomou kolískou 6 namiesto pod ňou.l. Podpomá konštrukcia na praciu nádrž (2) práčky, obsahujúca podpomú kolísku (6) na praciu nádrž (2), spojenú natuho s pracou nádržou (2) a prípojenú pružne k rámu (l) práčky, vyznačuj úca sa tým, že podpomá kolíska (6) obsahuje teleso (60), uložené pod prácou nádržou (2), z ktorého vcelku vystupujú na jeho koncoch hmotne vystupujúce časti (14, 15) ako Vyvažovacie protizávažia pracej nádrže (2).2. Podpomá konštrukcia podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že podporná kolíska (6) je pripojená k rámu ( 1) práčky prostredníctvom tlmičov (19, 22) nárazov.3. Podpomá konštrukcia podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že podpomá kolíska (6) je natuho pripojená k pracej nádrži (2) prostredníctvom tuhých podpier (30) pevne spojených tak s podpomou kolískou (6),ako i s pracou nádržou (2).4. Podpomá konštrukcia podľa ktoréhokoľvek z nárov kovlaž 3,vyznačuj úca sa tým,žepodporná kolíska (6) je vyrobená z liatiny.5. Podpomá konštrukcia podľa ktoréhokoľvek z nárokovlažlvyznačuj úca sa tým,žepodporná kolíska (6) je vytvorená zo stvrdnutej zmesi na báze cementu, ako betónu.6. Podpomá konštrukcia podľa ktoréhokoľvek z nárokovlažlvyznačuj úca sa tým,žepodporná kolíska (6) obsahuje vonkajšie puzdro vyplnené stuhnutým materiálom, vpraveným do puzdra v tekutom stave.

MPK / Značky

MPK: D06F 37/22

Značky: podporná, nádrž, pračky, konštrukcia, praciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282883-podporna-konstrukcia-na-praciu-nadrz-pracky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podporná konštrukcia na praciu nádrž práčky</a>

Podobne patenty