Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu, spôsob jej výroby, viacvrstvové termotmeliace fólie a ich použitie

Číslo patentu: 282881

Dátum: 02.12.2002

Autori: Wilkin Mathieu, Mikielski Raymond, Deblauwe Veerle

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu obsahujúca: 68 až 80 hmotn. % kopolyméru A, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 12 až 20 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 0 až 2 % hmotnostné jednotiek od etylénu, a 32 až 20 % hmotn. kopolyméru B, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 0 až 15 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 1 až 8 % hmotnostných jednotiek odvodených od etylénu, takže zloženie týchto dvoch kopolymérov A a B je rôzne. Spôsob výroby týchto kompozícií, viacvrstvové tmeliace fólie, ktorých tmeliace vrstvy sú tvorené týmito kompozíciami, a použitie uvedených viacvrstvových fólií ako obalový materiál.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kompozícii na báze štatistických kopolymérov propylenu. Týka sa najmä kompozícii, ktoré majú teplotu topenia relatívne zvýšenú a teplotu tmelenia relatívne nízku a ktoré obsahujú dva štatistické kopolyméry rôzneho zloženia. Vynález sa rovnako týka spôsobu výroby týchto kompozícii a viacvrstvových termotmelíacich fólií,pri ktorých uvedené kompozície tvoria tennotmeliacu vrstvu, ako aj použitia týchto fólií ako obalovćho materiálu.Používanie štatistických kopolymérov propylénu, obsahujúcich niekoľko hmotnostných percent etylénu na výrobu terrnotmeliacich vrstiev (tzv, couches de scellage) je z doterajšieho stavu techniky známe. Termotmeliace vrstvy sú súčasťou viacvrstvových fólií, používaných ako obaly,ktorých stredná vrstva je na báze kryštalickćho polyméru propylénu, pričom sú tieto fólie všeobecne orientované biaxiálne (tzv. filmy BOPP). S cieľom znížiť teplotu tmelenia týchto kopolymérov a zlepšiť optické vlastnosti fólií je možné nahradiť štatistickými kopolymérmi, ktoré obsahujú okrem propylénu a etylénu tretí komonomér, ktorý je výhodne l-butén.Nevýhoda týchto kopolymćrov spočíva v skutočnosti,že pri určitej teplote tmelenia (ďalej len Tsc), je teplota topenia (ďalej len Tf) veľmi nízka na použitie na spracovávanie v určitých strojoch na výrobu fólií, čo znamená okrem iného i problémy s nalepovaním na valce týchto strojov.Kvôli odstráneniu týchto nevýhod boli pokusne používané kompozície obsahujúce dva kopolyměry propylénu,ktoré obsahovali rôzne množstvá monomérnych jednotiek odvodených od etylénu a/alebo od l-buténu.Ako príklady dokumentov opisujúcich tieto kompozície možno uviesť- dokument EP-B-02637 l 8, ktorý opisuje slabo kryštalické kompozície na báze polymérov propylénu obsahujúce60 až 95 hmotnostných štatistického kopolyméru, zloženého z 97 až 86 mól. propylénu, 0,5 až 6 mól etylénu a 2 až l 3 mól. a-olefínu obsahujúceho 4 až 20 atómov uhlíka, pričom molámy pomer medzi a-oleñnom a sumárnym množstvom etylénu a prítomného a-oleñnu je 0,3 až 0,9, 40 až 5 hmotnostných štatistického kopolymćru zloženého z 10 až 90 mól. propylćnu a 90 až 10 mól. a-olefínu obsahujúceho 4 až 20 atómov uhlíka,- dokument EP-A-0483523, ktorý opisuje kompozície na báze kryštalických polymćrov propylénu obsahujúce (v hmotnostných )70 až 35 kopolyméru propylénu a etylćnu a podľa pot reby 2 až 10 a-oleñnu obsahujúceho 4 až 8 atómov uhlika, pričom tento kopolymér obsahuje 2 až 10 etylénu V neprítomnosti a-olefínu obsahujúceho 4 až 8 atómov uhlíka a 0,5 až 5 etylénu v prítomnosti a-olefínu obsahujúceho 4 až 8 atómov uhlíka,- dokument EP-A-067499 l, ktorý opisuje kompozície s väčšou schopnosťou tlače, pokiaľ sa týka atramentu ako kompozície opísané v predchádzajúcom dokumente, obsahujúci (V hmotnostných )v etyléne je l až 5 , pričom obsah a-oleñnu je 6 - 15 . Celkový obsah etylénu a a-oleñnu v týchto kompozíciách je 1 až 5 a 2,4 až 12.Napriek tomu kompozície uvedene v týchto dokumentoch nepredstavujú súčasne optimálny kompromis medzi Tf a Tsc, a majú obsah frakcií, rozpustných v organických rozpúšťadlách, napr. xyléne a hexáne, dostatočne nízky. Preto môžu tieto kompozície predstavovať problémy pri ich používaní pre tvarovanie fólií, napr. nalepovanie na valce používaných spracovávacích strojov alebo problémy spojené s emisiou dymov počas procesu.Okrem toho fólie vyrobené z týchto kompozícii nemajú zároveň optimálne optické vlastnosti (lesk a priehľadnosť) a výbomé mechanické vlastnosti.V určitých prípadoch sa ďalej objavuje migrácia eventuálnych aditív na povrch fólie, čo bráni používať tieto kompozície ako potravinárske obaly, Konečne ich schopnosť tlače (schopnosť k tlačeniu) nie je dostatočné.V súčasnej dobe boli objavené jedinečné kompozície na báze štatistických kopolymérov propylénu, obsahujúce monoméme jednotky odvodené od etylénu a l-buténu, ktoré dovoľujú uspokojivým spôsobom vyriešiť uvedené problémy.Tento vynález sa v princípe týka kompozícii na báze polymérov propylćnu (kompozícii (C obsahujúcichod 68 do 80 hmotnostných štatistického kopolyméru propylénu (kopolymér (A, ktorý obsahuje 12 až 20 hmotnostných jednotiek odvodených od l-buténu a 0 až 2 hmotnostné jednotiek odvodených od etylénu, a od 32 do 20 hmotnostných štatistického kopolyméru propylćnu (kopolymćr (B, ktorý obsahuje 0 až 15 hmotnostných jednotiek odvodených od l-butćnu a l až 8 hmotnostných jednotiek odvodených od etylénu, takže kompozícia týchto dvoch kopolymérov (A) a (B) je rôzna.V snahe zjednodušiť nasledujúci opis budú termíny jednotky odvodené od propylénu, jednotky odvodené od l-buténu a jednotky odvodené od etylénu nahradené označením C 3, C 4 a C 2.Všeobecne možno pozorovať, že kompozície (C) obsahujúce väčšie množstvo kopolyméru (A) spôsobujú problémy s nalepovanĺm fólií na ťažné valce výrobných strojov,zatiaľ čo menšie množstvo kopolyméru (A) spôsobuje vyššiu Tsc kompozícii (C).Kopolyméry (A) využiteľné v kompozíciách podľa vynálezu vedú k uspokojivej hodnote Tsc. Navyše môžu sa získať V technicky i ekonomicky prijateľnejších podmienkach polymerizácie. Kompozicie (C) obsahujúce väčšie množstvo C 4 v kopolyméri (B) vedú k príliš nízkej hodnote Tf. Nižší obsah C 4 v kopolyméri (B) vedie k príliš vysokej hodnote Tsc.Vyšší obsah C 2 v kopolyméri (B) vedie k príliš nízkej Tf a nižší obsah C 2 v tomto kopolyméri vedie k veľmi vysokej Tsc.Výhodný je obsah kopolyméru (A) v kompozíciách podľa vynálezu, ktorý je najviac 77 hmotnostných, najmä potom 75 hmotnostných. Kompozície, ktoré obsahujú okolo 70 hmotnostných kopolyméru (A), sú vyhovujúce.Kopolymér (A) najčastejšie obsahuje najmenej 13 hmotnostných a najviac 18 hmotnostných jednotiek C 4.Používané kopolyméry (A) podľa vynálezu môžu rovnako obsahovať voliteľné množstvo C 2. Obsah C 2 v kopolyméri (A) je najčastejšie najmenej 0,3 hmotnostného, SK 282881 B 6Dobré výsledky možno dosiahnuť pri obsahu menšom ako 0,9 hmotnostného. Tento malý obsah C 2 nemení zásadne kompromis Tf/Tsc, ale zlepšuje schopnosť tlače fólií vyrobených z kompozícii (C). S prekvapením sa zistílo, ž.e ak kopolymér (A) obsahuje etylén, je žiaduce, aby obsah C 4 v tomto kopolymćri nepresiahol 15 hmotnostných.Kompozície (C) podľa vyníüezu obsahujú rovnako 20 až 32 hmotnostných kopolyméru (B). Množstvo kopolyméru (B) je vo výhodnom vyhotovení najmenej 23 hmotnostných, najčastejšie viac ako 25 hmotnostných. Množstvo kopolyméru (B) okolo 30 hmotnostných je vyhovujúce.Kopolymér (B) obsahuje výhodne najmenej 3 hmotnostné C 4. Výhodný je obsah C 4 najviac 15 hmotnostných.Kopolymér (B) obsahuje ďalej najmenej 1,5 hmotnostného C 2. Dobré výsledky sa dosiahnu, ak je obsah C 2 najviac 5 hmotnostných.Kompozície podľa vynálezu sú vo výhodnom vyhotovení tvorené kopolymérmi (A) a (B). Kopolyméry (A) a (B) tiež výhodne obsahujú iba monomérne jednotky odvodené od propylénu, l-buténu a/alebo etylénu.Kompozície (C) podľa vynálezu, ktoré poskytujú obzvlášť dobre výsledky, obsahujú68 až 75 hmotnostných kopolyméru (A), ktorý obsahuje 12 až 15 hmotnostných monomérnych jednotiek odvodených od l-butćnu a 0 až 1 hmotnostné monomernych jednotiek odvodených od etylenu, a32 až 25 hmotnostných kopolyméru (B), ktorý obsahuje 10 až 15 hmotnostných monomémych jednotiek odvodených od l-buténu a 2 až 5 hmotnostné monomérnych jednotiek odvodených od etylénu.Kompozície (C) podľa vynálezu majú index toku taveniny (MFI), meraný podľa normy ASTM D 1238 (230 °C,zaťaženie 2,16 kg) 1 až 15 g/min., vo výhodnom vyhotovení 2 až 10 g/IO min.Teplota topenia Tf kompozícii (C) podľa vynálezu, meraná diferenčnou kalorimetriou s vymývaním podľa normy ASTM D 3418, je najčastejšie najviac l 50 °C, najmä potom 140 °C. Kompozície (C), ktorých Tf je v rozmedzí 125 - 135 °C, sú obzvlášť výhodné podľa vynálezu a dáva sa im prednosť, lebo dovoľujú ľahké spracovávanie na strojoch na výrobu fólií BOPP bez toho, aby dochádzalo k nalepovaniu na valce strojov v pozdĺžnom zmysle.Kompozície (C) podľa vynálezu majú zároveň vyššiu Tfa nižšiu Tsc. Tsc kompozície (C) podľa vynálezu je všeobecne najviac 125 °C, obzvlášť potom najviac 120 °C. Najčastejšie je Tsc kompozícia podľa vynálezu najmenej 100 °C, obzvlášť potom najmenej 105 °C. Hodnota Tsc sa stanoví nasledujúcim spôsobom neopracované povrchy dvoch fólií, vylisovaných s bioríentovanou štruktúrou S hrúbkou 22 m, sa vložia medzi čeľuste zváračky TOYO SEIKI s jednou čeľusťou zahriatou. Počas 1 sekundy je aplikovaný tlak 0,3 MPa. Po ochladení je vykonaný test na ťažnosť pri 100 mm/min. Tsc je teplota, vyjadrená V °C, pri ktorej zvar má odolnosť 100 g/cm. Vylisovane bioríentovanć fólie sú tvorené strednou vrstvou homopolyméru propylénu (MFI 2,8 g/10 minút) s hrúbkou 20 m a dvoma vonkajšími vrstvami kompozlcie (C) podľa vynálezu s hrúbkou 1 m. Pri výrobe týchto fólií sa používa päťnásobné ťahanie v pozdĺžnom zmysle a deväťnásobné ťahanie v priečnom zmysle.Podľa predmetného vynálezu je rozpustná frakcia, d lej zjednodušene nazývaná FSH, meraná spôsobom, uvedeným v publikácii Food Drug Cosmetic Law Reports z 18. apríla 1994, inštrukcia 57, 038.2, paragraf l 77.152 O a je vyjadrená v hmotnostných percentách rozpustných frakcií vn-hexáne pri teplote 50 °C, vzťahujúc na hmotnosť kompozície. Podľa vynálezu je vhodné, aby hodnota FSH kompozície (C) bola menšia alebo rovnajúca sa 20 . Najčastejšie je hodnota FSH kompozície (C) vyššia alebo sa rovná l hmotnostnćmu a nižšia alebo sa rovná 15 hmotnostným. Vôbec najčastejšie je FSH vyššia alebo sa rovná 2. V prípade, že viacvrstvově termotmeliace fólie majú slúžiť ako obaly potravinárskych výrobkov, je žiaduce, aby hodnota FSH bola menšia alebo rovnajúca sa 5,5 . oopísané kompozície (C), ktoré dávajú obzvlášť dobré výsledky, majú výhodne teplotu topenia 125 °C Tf 135 °C, podiel rozpustnej reakcie najviac 5,5 a teplotu tmelenia 110 °C Tsc 120 °C, Kompozície (C) podľa vynálezu okrem opísaných výhod umožňujú i zváranie a tmelenie, pričom ich odolnosť za tepla, nazývaná hot tack, je obzvlášť vysoká.Vynález sa rovnako týka spôsobu výroby kompozícii(C). Podľa prvého variantu možno kompozície podľa vynálezu získať, ak sa pripraví oddelene kopolymer (A) a kopolymér (B) a vyrobí sa zmes týchto kopolymćrov podľa bežne známych techník podľa doterajšieho stavu techniky. Príprava kopolymćrov (A) a (B) môže byť realizovaná známym spôsobom, kopolymerizáciou propylénu s l-buténom a/alebo s etylénom. Princíp týchto kopolymerizácií je odbomíkom pracujúcim v danom odbore bežne známy.Kopolyméry (A) a (B) sa získajú predovšetkým polymerizáciou v plynnej fáze. Vo výhodnom vyhotovení je používaná táto metóda, lebo dovoľuje jednoduchým spôsobom vpraviť do zmesi veľké množstvo l-butćnu a/alebo etylénu. Kopolymerizácie možno vykonávať kontinuálne alebo diskontinuálne, alebo kombináciou obidvoch spôsobov. Zmes kopolymérov (A) a (B) môže byť vyrobená napr. miešaním v tavenine vo vonkajšej či vnútomej miešačke (v procese alebo mimo proces). Vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu sa táto zmes vyrába v miešacom extrudćri.Obzvlášť výhodným variantom je príprava kompozícii podľa tohto vynálezu následne vykonávanými kopolymerizáciami, keď jeden z kopolymérov je vyrobený v prvej etape a druhý kopolymćr je vyrobený za prítomnosti prvého kopolyméru počas druhej etapy. Obidve etapy možno vykonať V rovnakom alebo v rôznych polymerizačných prostrediach. Výhodne sa najprv vykonáva výroba kopolyméru(A) a potom výroba kopolymćru (B) v prítomnosti kopolyméru (A), pochádzajúceho z prvej etapy. Obzvlášť výhodný spôsob výroby kompozície (C) spočíva v postupnej príprave najprv kopolymćru (A), potom kopolyméru (B) v prítomnosti kopolyméru (A) polymerizáciou v plynnej fáze vo vzájomne prepojených následných reaktoroch, v miešanom alebo skôr fluidnom lôžku.Kopolyméry (A) a (B) sa môžu získať pomocou akéhokoľvek katalytického systému Ziegler-Natta, známeho tým,že je dostatočne aktívny a produktívny, a umožňujúci polymerizovať propylćn vo forme dostatočne stereošpecifickej a ďalej inkorporovať do polyméru predpísané množstvo l-buténu a/alebo etylénu.Katalytické systémy, výhodne používané na výrobu kompozícii podľa vynálezu obsahujú- pevný katalyzátor obsahujúci ako základné zložky horčík,titán a chlór,- organohlinitú zlúčeninu, vo výhodnom vyhotovení trialkylalumínium, hlavne potom trietylalumínium,- zlúčeninu slúžiacu ako donor elektrónov (alebo elektróndonorová zlúčenina) (vonkajší elektróndonor), zo skupiny esterov aromatických karboxylových kyselín a alkoxysilánov všeobecného vzorcaR 1 je uhľovodíkový zvyšok obsahujúci l až 12 atómov uhlíka, R 2 je uhľovodíkový zvyšok obsahujúci l až 8 atórnov uhlíkaZ esterov aromatických karboxylových kyselín, použivaných ako cxtemé elektróndonory, ide predovšetkým o alkylbenzoáty a alkoxyalkylbenzoáty, obzvlášť sa používa petoxyetylbenzoát. Z alkoxysilánov používaných ako externé elektróndonory sú to predovšetkým alkylalkoxy a cykloalkylalkoxysilány, najmä diizobutyldimetoxysilán, n-propyltrimetoxysilán, dicyklopentyldímetoxysilán a cyklohexylmetyldimetoxysilárl.Pevné katalyzátory, použiteľné podľa vynálezu, sú pre odborníkov pracujúcich v danom odbore bežne známe. Obsahujú najčastejšie látku slúžiacu ako elektrónový donor(interný elektróndonor), ktorou je mono- alebo diester aromatických karboxylových kyselín, vo výhodnom vyhotovení dialkylñalát, obzvlášť diizobutylñalát. Pevné katalyzátory použiteľné podľa tohto vynálezu môžu rovnako obsahovať viac či menej dôležité množstvá predupravených polymérov. Predpolymerizácia pevného katalyzátora sa môže uskutočniť napríklad v priebehu jeho syntézy alebo počas etapy polymerizácie, priamo predchádzajúcej výrobe kompozícii podľa vynálezu. Na výrobu kompozícii (C) podľa tohto vynálezu vyhovujú dobre komerčne vyrábané pevné katalyzátory s označením SHAC firmy SHELL a s označením THC firmy TOHO TITANIUM.Rôzne zložky katalytického systému sú väčšinou usporiadané tak, že pomer atómov hliníka z organohlinitej zlúčeniny a titánu z pevného katalyzátora je 3 až 300, vo výhodnom vyhotovení 10 až 250, najmä 15 až 70. Molárny pomer medzi hliníkom z organohlínitej zlúčeniny a látkou slúžiacou ako elektróndonor je všeobecne 0,5 až 60, vo výhodnom vyhotovení 1 až 50, najmä 2 až 30.Ostatné všeobecné podmienky polymerizácie sú odborníkom pracujúcim v danom odbore dobre známe. Teplota sa všeobecne pohybuje od 20 do 150 °C, výhodne v rozmedzí od 40 do 95 °C, najmä potom od 50 do 75 °C. Polymerizácia sa všeobecne vykonáva za vyššieho ako atmosférického tlaku, za tlaku 10 až 50.105 Pa.Priemerná molekulová hmotnosť vznikajúcich kopolymérov môže byť regulovaná pridavkom jedného alebo viacerých známych činidiel upravujúcich molekulovú hmotnosť, ako je vodík, dietylzinok, alkoholy, étery, alkylhalogenidy. Najčastejšie je používaný vodík.Predpísané množstvá monomérov a činidiel, upravujúcich molekulovú hmotnosť, môžu sa pridávať kontinuálne čí diskontinuálne do polymerízačného prostredia.Kompozicia (C) môže byť eventuálne podrobená jednej či niekoľkým úpravám pomocou vody, alkoholu a/alebo uhľovodíkového riedidla, z dôvodu odstránenia katalytických zvyškov a/alebo frakcií s nízkou molekulovou hmotnosťou.Kompozícíe (C) podľa predmetného vynálezu môžu obsahovať známe aditíva na zlepšenie ich vlastností. Týmito aditívami sú napríklad stabilizačné a neutralizačné činidlá, mazadlá., klzné činidlá (činidlá uľahčujúce klznosť),činidlá podporujúce lepší strih, antistatické činidlá. Hodnota MFI kompozícii (C) sa môže rovnako, ak je nutne,upraviť miešaním s peroxidom najčastejšie V tavenine.Ako už bolo uvedené, kompozície C podľa vynálezu sa môžu použiť na výrobu tennotmeliacich fólii najmä na výrobu viacvrstvových fólií, v ktorých tvoria jednu alebo via cero tmeliacich vrstiev. Terrnotmeliace fólie sú rovnako predmetom vynálezu.Viacvrstvové fólie obsahujú všeobecne základnú vrstvu, ktorá môže byť zložená z akéhokoľvek polymémeho materiálu, najčastejšie z kryštalíckého polyméru a-oleñnu. Vo výhodnom vyhotovení je základná vrstva tvorená z kryštalického polyméru propylénu. Ten má najčastejšie vnútornú viskozitu (n), meranú v dekalíne pri teplote 135 °C, od 1,5 do 4 dl/g. Jeho izotakticita vo výhodnom vyhotovení zodpovedá obsahu ncrozpusmej frakcie vo vriacom heptáne väčšej ako 85 Vo hmotnostných, najmä je väčšia ako 95 hmotnostných. Tento kryštalický polymér propylénu môže byť tiež kopolymérom propylénu s etylénom a/alebo 1-buténom, obsahujúcim všeobecne menej ako 8 hmotnostných týchto komonomérov, obzvlášť potom menej ako 5 hmotnostných.Viacvrstvové fólie podľa vynálezu môžu byť vyrobene postupom, pri ktorom- sa nechá priľnúť za tlaku medzi teplými valcami predbežne upravená základná fólia a jedna či viac predbežne upravených fólií na báze kompozícii (C),- pokryje sa základná fólia roztokom alebo disperziou kompozície (C) v organickom rozpúšťadle na účely nanesenia kompozície (C) na základnú fóliu,- vytlačí sa vrstva kompozície (C) v taveníne a nanesie sa na základnú vrstvu,- oddelene sa vytlačia kompozície (C) a základné fólie a spoja sa tieto dve roztavené vrstvy cez spoločnú vytláčaciu hubícu (prietlačnicu).Kompozície (C) podľa uvedeného vynálezu obzvlášť dobre vyhovujú výrobe viacvrstvových fólii podľa poslednej metódy.Hrúbka viacvrstvových fólii podľa vynálezu je všeobecne 5 až 300 m, vo výhodnom vyhotovení 10 až 170 m. Hrúbka termotmeliacej vrstvy (vrstiev) na báze kompozície (C) je všeobecne 0,1 až 50 m, výhodne 0,5 až 30 m. Hrúbka základnej fólie je všeobecne 5 až 200 m,výhodne 10 až 70 m.Viacvrstvové fólie podľa vynálezu sa môžu používať bez toho, aby boli dlžené. Výhodne bývajú dĺžené monoaxiálne, najmä biaxiálne, vzhľadom na ich orientáciu po potiahnutí základnej fólie jednou alebo viacerými vrstvami kompozície (C). Toto ťahanie môže byť vykonané podľa niektorej zo známych metód- viacvrstvová fólia, získaná vytláčanim, je ťahaná biaxiálne cez spoločnú vytláčaciu hubicu z kompozície (C) a zo základnej fólie,- vrstva kompozície (C) je vytlačená na predspraeovanú základnú fóliu a víacvrstvová fólia, takto získaná, je ťahaná biaxiálne,- najprv sa ťahá monoaxiálne za tepla základná fólia v pozdĺžnom zmysle (v smere stroja machine (MD pomocou série valcov, obsahujúcej jeden valec kovový, na túto fóliu sa vytlačí vrstva kompozície (C) rovnako monoaxiálne ťahaná a takto získaná Viacvrstvové fólia sa ťahá v priečnom zmysle (TD).Prekvapujúco sa podľa predmetného vynálezu zistilo,že kompozície (C) podľa vynálezu nespôsobujú problémy s nalepovanim na valce strojov, ak sa použijú prvé dve metódy ťahania.Predmetom vynálezu je rovnako použitie uvedených viacvrstvových termotmeliacích fólii ako obalový materiál.Nasledujúce príklady slúžia iba k bližšej ilustrácii uvedeného vynálezu, pričom ho žiadnym spôsobom neobmedzujú. V týchto príkladoch bolí MFI, Tf, Tsc a FSH merane opísaným spôsobom. Obsah C 4 V kopolyméroch (A) a (B) bol stanovený IČ spektrometriou s Fourierovou transformáciou, V absorpčnom páse 767 cm, na stlačenom filme a tento obsah je vyjadrený v percentách hmotnostných. Obsah C 3 bol stanovený hmotovou bilanciou a je vyjadrený rovnako v hmotnostných percentách.Podľa tohto príkladu bola pripravená kompozícia (C) obsahujúca (v hmotnostných )Celkové obsahy C 4 a C 2 v kompozícii (C) sú 13 a 1,3 . Následná príprava každého z kopolymćru (A) a (B) bola vykonaná v dvoch reaktoroch s fluidným lôžkom, ktoré boli vybavené každý jednou rozdeľovacou doskou plynu,spojených do série a pracujúcich kontínuálne. Týmito reaktormi sa nechala cirkulovať pomocou kompresora v nemennej koncentrácii plynná nosná zmes obsahujúca dusík,propylćn, l-butén, vodík (a etylén v druhom reaktore).Moláme pomery (mól/mól) zložiek plynnej nosnej zmesi v prvom reaktore súMolárne pomery (mól/mól) zložiek plynnej nosnej zmesi V druhom reaktore súCelkový tlak v prvom reaktore bol udržiavaný na 3,6 MPa , v druhom reaktore na 2,2 MPa. Teplota bola v oboch reaktoroch regulovaná na 65 °C. Nosná plynná zmes prechádzala fluidným lôžkom pwého reaktora rýchlosťou 0,31 m/s a fluidným lôžkom druhého reaktora rýchlosťou 0,48 m/s. Častice boli odvádzane z prveho reaktora a ďalej boli vedené do druhého reaktora po zbavení plynu expanziou v pretlakovej komore v atmosfére dusíka.- pevný katalyzátor obsahujúci horčík, titán, chlór a elektrónový donor, výrobok firmy SHELL pod názvom SHAC 201,Pomer atómov medzi hliníkom z TEAL zlúčeniny a titánom z pevného katalyzátora bol 70 pomer atómov medzi hliníkom z TEAL a kremíkom zo silánu bol 5.Stredná doba zdržania častíc kopolyméru v každom reaktore bola približne 1,8 hodiny.Získané kompozície. (C) mala nasledujúce vlastnosti MFI (g/10 mín.) 4,9 Tf(°C) 130 Tsc (°C) 117 FSH (hmotn. ) 4,5.Tento príklad je uvedený kvôli možnosti porovnania. Podľa tohto príkladu bola v prvom reaktore, uvedenom v príklade 1 a za rovnakých podmienok ako v príklade 1, vyrobená kompozicia, obsahujúca iba jeden kopolymér so zložením (hmotnostné ) 91 C 3, 7 CA,2 C 2.Táto kompozícia mala nasledujúce vlastnosti MFI (g/IO mín.) 5 Tf(°C) 125,5 Tsc (°C) 121Táto kompozícia spôsobovala problémy s nalepovaním na valce strojov, používaných na ich výrobu.Tento príklad je uvedený kvôli možnosti porovnania. Podľa tohto príkladu bola v prvom reaktore, uvedenom v príklade l a za rovnakých podmienok ako v príklade 1, vyrobená kompozícia, obsahujúca iba jeden kopolymćr so zložením (hmotnostné ) 81,4 C 3,18 C 4,0,6 C 2.Táto kompozícia mala nasledujúce vlastnosti MFI(g/10 mín.) 5 Tf (°C) 115 Tsc (°C) 103.Táto kompozície spôsobovala problémy s nalepovaním pri ich používaní ako tmelíacej vrstvy na výrobu viacvrstvových termotmeliacich fólií.Kompozície (C) z týchto príkladov sú opísané v nasledujúcej tabuľke l. Tieto kompozície boli vyrobené za podmienok uvedených v príklade 1 s upraveným množstvom monomérov a použitého vodíka.1. Kompozícia na báze štatistických kopolymerov propylénu,vyzn ačuj úca sa tým ,žeobsahujez 68 až 80 hmotn. kopolyméru A, ktorý je štatistickým kopolyměrom propylenu, obsahujúcim 12 až 20 hmotn. jednotiek odvodených od l-butenu a 0 až 2 hmom. jednotiek odvodených od etylénu, a l 32 až 20 hmotn. kopolymćru B, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 0 až 15 hmom. jednotiek odvodených od l-butenu a 1 až 8 hmotn. jednotiek odvodených od etylénu, takže zloženie týchto dvoch kopolymćrov A a B je rôzne. 2. Kompozícia podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že obsahuje

MPK / Značky

MPK: C09J 123/16, B32B 27/32, C08L 23/16

Značky: báze, statistických, výroby, použitie, fólie, propylenu, kompozícia, viacvrstvové, termotmeliace, spôsob, kopolymérov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282881-kompozicia-na-baze-statistickych-kopolymerov-propylenu-sposob-jej-vyroby-viacvrstvove-termotmeliace-folie-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu, spôsob jej výroby, viacvrstvové termotmeliace fólie a ich použitie</a>

Podobne patenty