Spôsob výroby kolorimetra na farebnicový valec tlačiarenského stroja

Číslo patentu: 282807

Dátum: 12.11.2002

Autor: Bruni Hanspeter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný spôsob výroby kolorimetra (10) na farebnicový valec tlačiarenského stroja z aspoň 2 mm hrubej kovovej dosky. Vyrobia sa paralelné štrbiny (18), ktoré sa rozprestierajú od pracovnej hrany kolorimetra (10) ponad jednu časť šírky dosky a vytvárajú sa lamely (24) v šírke farebného pásma. Najskôr sa v šírke farebného pásma vyhĺbia v príslušných odstupoch, vychádzajúc z pracovnej hrany, plytké končiace paralelné priečne drážky (16) z kovovej dosky. Potom sa v oblasti plytkých koncov priečnych drážok (16) vyhĺbi hlavne na jednej strane kovovej dosky priechodná zoslabovacia drážka, bežiaca paralelne k pracovnej hrane. Nakoniec sa kovová doska v rozsahu priečnych drážok (16) úplne oddelí laserovými lúčmi a v príslušných odstupoch v šírke farebného pásma sa vytvorí úzka štrbina (18).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na spôsob výroby kolorímetra na farebnicový valec tlačiarenského stroja z aspoň 2 mm hrubej kovovej dosky, pričom sa urobia paralelné štrbiny, ktoré sa rozprestierajú od pracovnej hrany kolorímetra v pravom uhle ponad jednu časť šírky dosky a vytvárajú lamely v šírke farebného pásma.Lamelové kolorimetre sú známe napr. z CH-A 5 602345. Tento kolorimeter má v oblastí pracovnej hrany vyhĺbeniny, ktoré ležia po oboch stranách od dosadajúcich nastavovacích skrutiek lamiel. Lamely možno nastaviť individuálne, mechanické pôsobenie na susediace oblasti kolorímetra je vylúčené alebo aspoň značne znížené. Hrúbku vrstvy farby možno nastaviť na každej lamele, individuálne dávky farby sa môžu meniť v rozličných farebných pásmach tak,ako to vyžaduje tlačený obraz v rozličných šírkach farebných pásiem. Nedostatkom tohto riešenia sú medzipriestory medzi lamelami, ktoré prepúšťajú aj vysokoviskózne farby a na farebnicovom valci vznikajú prstencové výstupky.Podľa známeho stavu techniky existujú rozličné opatrenia, ktorć aspoň čiastočne zabraňujú vnikanie farby do štrbiny, ale tieto prinášajú so sebou iné nepríjemností.Podľa DE, A 1 2228625 sa vyplnia štrbiny medzi lamelami kolorímetra plastom. Takto sa susediace lamely vďaka pružnosti plastu mechanicky oddeľujú. S narastajúcou dobou používania sa však zvyšuje nebezpečie, že časť plastu,najmä pri silnom vyklonenl lamely proti susediacej lamele,sa uvoľní a obmedzí sa kvalita tlačenia.Známe sú početné spôsoby realizácie, podľa ktorých sa štrbiny medzi lamelami kolorímetra prekryjú bud kovovou,alebo plastickou fóliou, napr. podľa US, A 2837024. Tieto krycie fólie sú účinné, prinášajú však značne problémy, napríklad v dôsledku opotrebenia vniká medzi fóliu a lamely farba.V DE, Al 4323047 je opísaný kolorimeter, ktorý má priechodnú pracovnú hranu, nazývanú účinná hrana, na nastavenie množstva prietoku farby. Vytváranie hlbokých žliabkov, ktoré zanechávajú málo zvyškového materiálu, a štrbiny tvaru T dovoľujú jemne odstupňované sektorálne nastavenie bez toho, aby susediace sektory menili svoju vzdialenosť k farebnicovému valcu. Podstatná časť tohto opačného držania spočíva v tom, aby sa dodržala priechodná účinná hrana.V DE, C 1 3525589 sa do pracovnej hrany kolorímetra urobí s elektroerozlvnym drôtovým strojom lebo laserovými lúčmi zásek. Priľnavć nanášanie materiálu, ktorý je mäkší ako kolorimeter, má väčšiu hrúbku, ako je šírka štrbiny. Pri prestavení lamely sa prebytočný materiál odstrihne a štrbina sa úplne uzatvorí. Vniknutiu farby do úzkej štrbiny sa zabráni komplikovanými postupmi.Podľa EP, Bl 0376885 sa vyrábajú kolorimetre, ktorých laserom vyrobená štrbina má šírku 0,1 až 0,3 mm, čo pri vysokoviskóznych tlačiarskych farbách zabraňuje netesnostiam bez dodatočného nanášania. Okrem určenej šírky štrbiny musí mať kolorimeter nasledovné vlastnosti- Štrbiny musia byť dlhšie ako je polovičná šírka dosky, nesmú ju však presahovať o dve tretiny.- Hrúbka dosky musí byť aspoň dvojnásobne tak veľká ako je maximálna prestaviteľná dráha lamiel.Ako výhodná hlbka dosiek sa uvádza l až 3 mm. Ukázalo sa, že pri hrubšom rozsahu dosky sa môžu úzke štrbiny0,0 l až 0,03 mm široké, pokiaľ vôbec sú, len veľmi nákladne čistiť a pravidelne vyhlbovať. Ďalej sú pri tomto riešení obmedzené vysokoviskózne farby.EP, Al 0594536 opisuje nôž na farebnicu ofsetovćho tlačiarenského stroja vytvorený ako ohybná oceľová doska,ktorá má v oblasti pracovnej hrany lamely. Tieto sú pomocou individuálne nastaviteľných regulačných orgánov rozdielne ohybné po pásmach proti farebnicovému valcu. Podľa špeciálnej formy vyhotovenia má nôž aspoň na jednej strane zoslabovaciu drážku bežiacu paralelne s pracovnou hranou, najmä však pozdĺž nadstavcov lamiel, čim sa zvýši ohybnosť lamiel.V DE, A 1 3100383 je opísaná ochrana farebníce tlačiarenského stroja, ktorá zabraňuje znečisteniu regulačných a oporných prvkov farbami. Na tento účel je na spodnej strane kolorímetra pevne pripojený pružný kovový alebo plastový ochranný štít.Úlohou predloženého vynálezu je vytvoriť postup na uvedený spôsob, ktorý značne uľahčuje a racionalízuje výrobu úzkych štrbín, najmä laserovými lúčmi. Najmä pri hrúbke kovovej dosky aspoň 2 mm je možné vyrobí laserovými lúčmi extrémne úzky, pravidelný rez a vytvorené lamely sa napriek svojej hrúbke môžu nastaviť primeraným vynaloženlm sily. Ďalej má existovať možnosť, že s dodatočnými prostriedkami sa zabránia, alebo aspoň obmedzia, negatívne následky po vniknutí farby vysokej viskozity do štrbín.Uloha podľa vynálezu je riešená formou hlavného patentového nároku 1.Špeciálne a ďalšie fonny realízovanía postupu súpredmetom súvisiacich patentových nárokov. Postupom podľa vynálezu sa vytvára možnosť aj pri použití hrubých kovových dosiek vytvoriť kolorimeter s nanajvýš úzkymi štrbinami bez toho, aby sa vyskytli ťažko riešiteľné technické problémy. Hrúbka kovu predelená najmä laserovým lúčom je vždy nižšia ako hrúbka kovovej dosky. Táto zvyšková hrúbka je obmedzená vychýlením lamiel pri nastavení na farebnicový valec. Nakoľko takáto dráha nastavenia je v praxi pomerne malá, môžu byť priečne drážky vyrobene príslušne hlboko a tým sa tvorba štrbín uprednostneným laserovým postupom uľahčí.Aj pri veľmi veľkých hrúbkach dosiek je zabezpečená pohyblivosť lamiel v požadovanej miere, pričom je účelne,aby na plytkom konci štrbiny na aspoň jednej strane kovovej dosky bola zoslabovacia drážka voliteľnej hĺbky.Zásadný význam spočíva v tom, že znak (b) vždy nasleduje za (a), inak nie je možné využiť prednosť laserového rezu cez tenšiu kovovú vrstvu, čo by potom nezodpovedalo predloženému vynálezu.Priečne drážky sa vyhĺbia najmä v šírke od 50 až 200 hrúbky dosky do hĺbky 20 až 80 hrúbky tejto dosky. Pre výrobu kolorímetra sa vhodne použije kovová doska z pružinovej ocele, ktorá je hrubá 2 až 5 mm, najmä však asi 3 mm. Hĺbka priečnych drážok v tomto pripade je vhodná od 1 mm až d - 1 mm, pričom d znamená hrúbku kovovej dosky.Priečny tvar priečnych drážok nie je podstatný, okrem pravouhlého, kvadratického, lichobežníkoveho, polkruhového alebo kruhovćho tvaru môže prijať každý iný vhodný výrobno-technický tvar. Bežne sa priečne drážky vyfrézujú v pravouhlom priereze, pred alebo po vytvrdení dosky. V následnom pracovnom postupe je vhodne vyfrézovať zoslabovaciu drážku z kovovej dosky na tej istej strane.Pozdĺžne bežiace zoslabovacie drážky môžu byť však vyhĺbená aj na oboch stranách dosky. Pri jedno- a dvojstrannom riešení je na zoslabovaciu drážku mimoriadne vhodný polkruhový alebo kruhový tvar príerezu. Ako už bolo naznačené, môže byť zoslabovacia drážka aj pravouhlá, kvadratická alebo dokonca vyrobená ako jednoduchší,širší rez tak, aby zodpovedala prierezu priečnych drážok. Podľa jestvujúcej nastavovacej sily na lamely na farebnicový valec sa zoslabovacia drážka/drážky viac alebo menej vyhĺbia.Štrbiny vyrobené spravidla laserovými lúčmi medzi lamelami majú šírku najviac nanajvýš 0,05 mm, najmä však 0,01 až 0,02 mm. Čím menšia je štrbina, tým menej farby môže do nej vniknúť, pokiaľ táto nie je vysoko viskózna. Najmä v hornej časti šírky štrbiny môže sa miesto laserových lúčov nasadiť aj ekvivalentný postup, napríklad elektroerozívne obrábanie pomocou drôtu.Podľa ďalšej podoby vynálezu sú priečne drážky plnené pružnou hmotou, ktorá do drážok nevnikne. Takto sa dosiahne vynikajúce utesnenie štrbiny. Táto v žiadnom prípade nie kovová zmes pozostáva hlavne z plastu, silikónovej hmoty odolnej proti kyselinám alebo z vloženého gumového profilu, napríklad gumovej šnúry. Samozrejme,keď je to potrebné, môže sa aj zoslabovacia drážka vyplniť pružnou hmotou.Podľa uprednostneného spôsobu realizácie vynálezu sú priečne drážky v kovovej doske prekryté aspoň v oblasti pracovnej hrany prvým ramenom stieracieho uhla. Jeho druhé, voľne prečnievajúce rameno ohnuté alebo ohranenć o uhol 30 až 60 °. Stierací uhol pozostáva napríklad zjedného kovového plechu hrubého 0,05 až 0,1 mm alebo z plastového profilu.Prvé rameno stieracieho uhla je prednostné prelepené lamelami kovovej dosky. Vďaka priečnym drážkam majú jednotlivé lamely potrebnú voľnosť pohybu na nastavenie bez mechanického pôsobenia na susediace lamely.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený príkladmi uskutočnenia znázomenými na výkrese, ktoré sú aj predmetom príslušných patentových nárokov. Schematícky zobrazuje- obr. 3 bočný pohľad na obr. l,- obr. 4 zväčšený pozdĺžny prierez kolorimetra v oblasti lamiel a- obr. 5 čiastočný bočný pohľad na kolorimeter so stieracím uhlom.Kolorimeter 10 zobrazený na obrázkoch l až 3 pozostáva v podstate z kovovej dosky 12 z pružinovej ocele, ktorá má šírku b 90 mm a hrúbku d 3,5 mm. Vychádzajúc z pracovnej hrany 14 sú v pravom rohu vyhĺbené paralelne bežiace priečne drážky 16, ktoré majú hĺbku t 1,5 mm a šírku c 2,5 mm. Priečne drážky sa rozpínajú po šírke b kovovej dosky 12 vo vzdialenosti asi 35 mm.V pozdĺžnej strednej rovine priečnych drážok 16 prebieha štrbina 18 s dĺžkou 35 mm, šírkou 0,015 mm a hĺbkou 2 mm, vyrobená laserovými lúčmi, ktorá slúži na tvorenie lamiel.V oblasti plytkých koncov 20 priečnych drážok 16 prebieha paralelne k pracovnej hrane 14 priečne kruhovo tva rovaná vyhĺbená zoslabovacia drážka 22. Táto má polomer krivosti asi 5 mm a je vytvorená ako priečne drážky 16, hlboké 1,5 mm. Vďaka tejto zoslabovacej drážke 22 sa lamely 24, vytvárajúce šírku farebného pásma i môžu pohybovať zvisle k rovine kovovej dosky 12 s malým vynaložením sily.Na obr. 4 sú štrbiny 18 so šírkou 0,015 mm medzi lamelami 24, vytvorené laserovými lúčmi, lepšie viditeľné. Znovu pravouhlé vyhĺbené priečne drážky 16 v priereze sú vyplnené elastickou hmotou 26, v danom prípade silikónovou hmotou odolnou proti kyselinám. Stierací uhol 38 (obr. 5) je na lamelách upevnený vrstvou lepidla 28. Z tohto stieraeieho uhla je na obr. 4 viditeľný len prvý čap 30.Keď sa zasunie lamela 24, napríklad neukázanou nastavovacou skrutkou, do polohy 32 vyznačenej bodkami, neutrpí susediaca stredná lamela 24, pretože široká priečna drážka 16 pôsobí vyrovnávajúco. Keby bola priečna drážka 16 vyrobená len ako úzka, bola by susediaca lamela 25 zatiahnutá. Úzka štrbina 18 zostáva naproti tomu aj pri posunutí pravej lamely 24 zachovaná. Zostávajúca sila materiálu d-t v oblasti pracovnej hrany 14 je dostatočne veľká, aby udržala nezmenenú úzku štrbinu 18 pri posunutl lamely 24 v smere polohy listov. Inými slovami, prestavenie lamiel na zmenu privádzaneho množstva farby nie je nikdy tak veľké,aby sa susediace lamely 24 rozstrihli a už by viac nevytvorilí medzeru 18.Na obr. 5 možno vidieť kolorimeter 10 nastavený na farebnicovom valci 34. Lamely kolorimetra 10 hrubé viac ako 2 mm sú vyhlbené dvoma priečne kruhovými zoslabovacími drážkami 22, ležiacimi paralelne s pracovnou hranou 14. Lamela 24 sa pohybuje V smere šípky 36.Na strane lamiel 24 odvrátenej od farebnicového valca 34 je stierací uhol 38 nalepený ponad svoje prve rameno 30 na lamelách 24. Voľne prečnievajúee rameno 40 stieracieho uhla 38, napríklad 3 až 5 cm, je ohranene uhlom oc, ktorý je trochu väčší ako 40 °.Na záver možno konštatovať, že daným vynálezom možno dosiahnuť najmä tieto prednosti- Kovová doska 12 na výrobu kolorimetra 10 má hrúbku d viac ako 2 mm, pripadne viac ako 3 mm. Týmto sa zabráni tomu, aby sa lamely 24 pri nasadzovaní deformovali. Skrutky nepotrebujú žiadne odložky.- Vďaka aspoň jednej pozd žnej zoslabovacej drážke 22 sa primerane hrubé lamely v oblasti pracovnej hrany 14 pohybujú V požadovanom rozpätí.- Priečne drážky dovoľujú urobiť jednoduchým spôsobom laserovými lúčmi veľmi úzku štrbinu, ktorú možno zladiť s viskozitou farby.- Široké priečne drážky dovoľujú bez mechanického pôsobenia na susediace lamely umiestniť stieracl uhol 38, ktorý sa nalepl na kovovú dosku 12 na odvrátenej strane farebnicového valca 34.1. Spôsob výroby kolorimetra na farebnicový valec tlačiarenského stroja z aspoň 2 mm hrubej kovovej dosky,pričom sa vytvoria paralelne štrbiny, ktoré sa rozpínajú od pracovnej hrany kolorimetra cez časť šírky dosky a vytvárajú sa lamely v šírke farebného pásma, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na zjednodušenie výroby extrémne úzkych, pravidelných štrbín (18) v šírke (s) s nanajvýš 0,05 mm(a) sa najskôr v príslušných odstupoch v šírke farebného pásma (t), vychádzajúc z pracovnej hrany (14), vyhĺbiaplytké končiace, paralelné priečne dražky (16) z kovovej dosky (12), a(b) potom sa kovová doska (12) v oblasti priečnych drážok(16), pri vytvorení úzkej štrbiny (18) v príslušných odstu~ poeh v šírke farebného pásma úplne rozdelí.2. Spôsob podľanároku 1,vyznačuj úci sa tý m , že štrbina (18) je vyrobená laserovými lúčmi a v oblasti plytkých koncov (20) priečnych drážok (16) je vyhĺbená aspoň na jednej strane kovovej dosky (12) paralelne k pracovnej hrane (14) prechádzajúca zoslabovacia drážka3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že priečne drážky (16) sú vyhlbené v šírke (c) od 50 do 200 a v hĺbke (t) od 20 do 80 hrúbky dosky (d).4. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 3, v y z n a čuj úci sa tým,žezkovovejdosky(12)shrúbkou (d) od 2 až 5 mm, hlavne však 3 mm, sa vyhĺbia priečne drážky (16) s hĺbkou (t) od l až d - 1 mm.5. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že sa vyhlbia priečne pravouhlé,kvadratickć, lichobežníkové, polkruhovć alebo kruhové priečne drážky (16).6. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 5, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že priečne dražky (16) azoslabovacia drážka/ky (22) sa vyfrćzujú z kovovej dosky (12),ktorá je z pružinovej ocele.7. Spôsob podľajedného z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa vyhĺbi zoslabovacia drážka(22) s priečnou drážkou (16) zodpovedajúcej hĺbky (t) na tej istej strane kovovej dosky (12).8. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výhodne nasadená laserové lúče vyrobia štrbinu (18) so šírkou (s) nanajvýš 0,01 až 0,02 mm.9. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 8, v y z n a č u j ú ci s a t y m , že priečne drážky (16) sú plnené elastickou hmotou (26) nevnikajúcou do štrbiny, najmä však silikónovou hmotou odolnou proti kyseline alebo gumovým profilom.10. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 9, v y značujúci sa tým, že priečne drážky (16) v kovovej doske (12) sú pokryté aspoň v oblastí pracovnej hrany (14) prvým ramenom (30) stíeraeieho uhla (38), pričom druhé voľné rameno (40) sa otočí alebo ohraní o uhol

MPK / Značky

MPK: B41F 31/04

Značky: spôsob, tlačiarenského, výroby, kolorimetra, válec, farebnicový, stroja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282807-sposob-vyroby-kolorimetra-na-farebnicovy-valec-tlaciarenskeho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby kolorimetra na farebnicový valec tlačiarenského stroja</a>

Podobne patenty