Zariadenie na čistenie vnútra potrubí

Číslo patentu: 282605

Dátum: 20.09.2002

Autori: Jarás Peter, Zelenaj Anton, Škarupa Peter, Šimko Pavol, Kudláč Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie tvorí nosné teleso (1) vybavené prepúšťacím otvorom (1.1) vytvoreným v smere pohybu zariadenia, vyústeným do regulátora (2) rýchlosti posuvného pohybu umiestneného na štíte (1.2) zariadenia. Ďalej ho tvoria diely rozoberateľne pripevnené k nosnému telesu (1) na jeho vonkajšom obvode, z ktorých aspoň dva sú nosné a vodiace diely (3), aspoň jeden je tesniaci a stierací diel (4), jeden je kefovitý diel (6), jeden diel je hlavný magnet (7) a jeden diel je mechanizmus (8) otáčania a vedenia. Nosné a vodiace diely (3), každý tesniaci a stierací diel (4) a kefovitý diel (6) majú kruhovitý priečny profil a vonkajší obvod hlavného magnetu (7) je upravený na sledovanie vnútorného obvodu potrubia a na vytvorenie medzery medzi týmito obvodmi. Vzájomné usporiadanie nosných a vodiacich dielov (3) a mechanizmu (8) otáčania a vedenia vytvára podmienky na stabilizáciu pohybu zariadenia vzhľadom na jeho ťažisko. Diely sú smerom od štítu (1.2) zariadenia usporiadané v poradí za sebou, nosný a vodiaci diel (3), aspoň jeden tesniaci a stierací diel (4), kefovitý diel (6), hlavný magnet (7), mechanizmus (8) otáčania a vedenia a nosný a vodiaci diel (3) alebo súbor dielov usporiadaných za sebou.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka technologického zariadenia na čistenie vnútra a vnútomého povrchu potrubí na prepravu médi,hlavne plynných, a rieši problém integrovania metód čistenia a ich realizácia je jedným zariadením s cieľom dosiahnuť zníženie časovej náročnosti pri súčasnom zvýšení kvality výsledku čistiaceho procesu.V súčasnosti existuje rad technologických postupov a zariadení na realizáciu týchto postupov na odstraňovanie nečistôt nachádzajúcich sa vo vnútomom priestore a na vnútomom povrchu potrubí, na prepravu plynových médií. lde bud o mechanické nečistoty, ktoré sú napriklad pozostatkom procesu pri výstavbe potrubných systémov a možno medzi ne zahmúť zváracie elektródy, rôzne kovové predmety a pod.Ďalej sú to nečistoty, ktoré sú dôsledkom abrazívnych procesov pri kontakte prepravovaného média s povrchom potrubia, kondenzáty, technologické nečistoty z kompresorových stanic.Zariadenia používané na čistenie potrubí sú v princípe zhotovené ako mechanizmy posúvajúce sa vpotrubi svyužitím fyzikálnych vlastností média pôsobiaceho na príslušné mechanizmy. Obsahujú nosné teleso, na ktorom sú prichytené čistiace dielce konštrukčne a materiálovo prispôsobené metóde čistenia.Medzi nzýpoužívanejšie čistiace zariadenia patria zariadenia manžetového typu, kde rozhodujúcim čistiacim dielom sú manžety, ktorých obvodová plocha je vtesnom kontakte svnútorným povrchom potrubia. Sú vhodné na čistenie potrubí od tekutých nečistôt.Univerzálnejšie sú magnetické čistiace zariadenia,v pripade ktorých čistiace dielce pozostávajú z dvoch zostáv, a to zmanžiet a zmagnetických segmentov, ktorých povrch je vzdialený od vnútomého povrchu potrubia v rozmedzí asi 100 až 200 mm, čo čiastočne obmedzuje účinnosť čistenia. Zkonštrukcie týchto zariadení vyplýva schopnosť odstraňovať zpotrubia okrem tekutých aj kovové zložky nečistôt. V dôsledku toho, že zariadenie nie je prispôsobené na otáčanie počas čistenia a nie je vybavené prvkom na rozrušovanie väzby medzi nečistotatni a povrchom potrubia, môže dochádzať, najmä vpripadoch väčšej priľnavosti nečistôt k vnútomej stene potrubia,k nižšej účinnosti čistenia.Pomerne rozšírené sú čistiace zariadenia vybavené manžetami a kefami skovovými štetinami. Využitie kief včistiacom procese na jednej strane priaznivo pôsobí na kvalitu čistenia vnútomého povrchu potrubia a zariadenie je schopné prakticky očistiť potrubie od všetkých vyskytujúcich sa nečistôt, ale zároveň sa zvyšuje zaťaženie manžetovej časti zariadenia, čo negatívne pôsobí na jej opotrebovanie.Čistiace zariadenia, ktorých čistiaci uzol je tvorený manžetami a manžetami, ktorých kontaktná plocha s povrchom potrubia je vybavená kovovými hrotmi, sú využité hlavne pri odstraňovaní tenkých nečistôt, ako sú napr. vosky zpotrubi ropovodov. Vtomto pripade ide o špeciálne čistiace zariadenie, čo je sprevádzané vyššími finančnými nákladmi na jeho zhotovenie. Tak isto ako v prípade predchádzajúceho zariadenia dochádza pri vyššom znečistení potrubia knadmernému zaťažovaniu manžiet a tým k ich opotrebeniu.V ostatnom čase sú vyrábané čistiace zariadenia, ktoré okrem spomenutých čistiacich prvkov sú vybavené regulátorom posuvného pohybu. Cieľom tohto riešenia je optimalizovať rýchlosť pohybu zariadenia napríklad vzávislosti od úrovne znečistenia alebo od úrovne prepravy dopravného média a tým dosiahnuť vyššiu kvalitu čistenia.Čistiace zariadenia sú jedno-, dvoj- a zriedkavo trojdielne a teda majú charakter klbového zariadenia. Dvoj- a trojdielne čistiace zariadenia sú vhodné predovšetkým pre menšie priemery potrubí. Pre rozmery potrubí sa používajú jednoduché čistiace zariadenia. Spoločnou nevýhodou všetkých spomenutých zariadení je, že vykonávajú na potrubí iba posuvný pohyb.Problém čistenia vnútra potrubí rieši napr. systém chránený RU 2010631, ktorého podstata spočíva v tom, že pri čisteni sa využíva čistiace médium privádzané do vrhacieho mechanizmu obsahujúceho otáčavé vrhajúce hlavy, čo dovoľuje jeho využitie pri čisteni vnútra plynárenských potrubí len v obmedzenom rozsahu.Zariadenie chránené US patentom č. 4 345 350 je stavané na pohyb V potrubí voľne, pričom konštrukcia obsahuje magnety a kefu. Čistiace zariadenie je vybavené vodiacim a centrujúcim zariadením prispôsobeným na netesný pohyb vpotrubí. Táto konštrukcia zariadenia je vhodná hlavne na zbavovanie potrubia od nečistôt kovového pôvodu.Čistiace zariadenie opisané vzverejnenom spise patentovej prihlášky PCT/CA 96/00739 je využiteľné ako diagnostický prístroj alebo čistiaci prístroj so zameraním na optimalizáciu rýchlosti. Z hľadiska čistiacej funkcie je vhodný najmä na čistenie potrubí stieraním.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na čistenie vnútra potrubí podľa vynáíezu. Jeho podstata spočíva v tom, že je prispôsobené na tesne uloženie do potrubia a súčasne otočné a posuvné, čím zabezpečuje možnosť špirálovitého pohybu zariadenia v potrubí s využitím fyzikálnych prevádzkových vlastnosti prepravovaného média. Zariadenie je konštrukciou pozostávajúcou znosného telesa, ktoré má v smere posúvania zariadenia vytvorený prepúšťací otvor vyúsťujúci do regulátora rýchlosti posuvného pohybu. Tento je umiestnený na štíte zariadenia. Na nosnom telese, konkrétne na stenách jeho vonkajšieho obvodu, sú rozoberateľne pripevnené jednotlivé diely zariadenia. Z týchto dielov sú aspoň dva nosné a vodiace diely, aspoň jeden je tesniaci a stierací diel, jeden je kefovitý diel, jeden diel je hlavný magnet a jeden diel je mechanizmus otáčania a vedenia. Každý tesniaci a stierací diel, nosné a vodiace diely a kefovitý diel majú kruhovitý priečny profil. Vonkajší obvod magnetu sleduje vnútomý obvod potrubia a medzi týmito obvodmi je medzera. Každý tesniaci a stierací diel, nosné a vodiace diely sú vytvorené z pružného materiálu, pričom vhodný je polyuretán. Umiestnenie nosných a vodiacich dielov zabezpečuje stabilizáciu pohybu zariadenia vzhľadom najeho ťažisko, diely sú smerom od štitu zariadenia usporiadané v poradi za sebou, nosný a vodiaci diel, aspoň jeden tesniaci a stierací diel, kefovitý diel, hlavný magnet, mechanizmus otáčania a vedenia a nosný a vodiaci diel alebo súbor dielov.Čistiacim zariadením podľa vynálezu sa zabezpečí odstránenie prakticky všetkých druhov nečistôt vyskytujúcich sa vpotrubiach, či už kovového pôvodu, ako sú napr. nečistoty vzniknuté pri abrazívnom opotrebeni, nečistoty, ktore sa do potrubia dostanú vštádiu výstavby potrubnýchsystemov, zvlášť zváracie elektródy a ich zvyšky, okoviny,prípadne ine nečistoty, napr. kondenzáty. Konštrukcia a vzájomné usporiadanie jednotlivých dielov zariadenia vychádzajú z pohybovej funkcie a súčasne z čistiacej funkcie zariadenia.Jednotlivé spôsoby čistenia realizované v zariadení logicky nadväzujú na seba, čím sa vytvára predpoklad, že už jednou aplikáciou čistiaceho potrubia zariadením podľa vynálezu sa dosiahne vysoká úroveň vyčistenia potrubia a prípadné opakovania aplikácie čistenia s využitím zariadenia, ktoré je predmetom ochrany, majú skôr charakter kontrolného čistenia alebo dočistenia podľa miery znečistenia potrubia.Regulácia rýchlosti pohybu zariadenia v kombinácii s otáčaním zariadenia okolo jeho pozdĺžnej osi vytvára podmienky na dôkladné očistenie vnútomého priestoru potrubia pri dosahovaní prakticky rovnomemého rozloženia feromagnetických nečistôt zachytených na zariadení.Z uvedeného vyplýva, že využívaním zariadenia, ktoré je predmet ochrany, je možné dosiahnuť prinajmenej porovnateľnú kvalitu vyčistenia potrubia, aká sa dosahuje používaním existujúcich zariadení pri súčasnom skrátení čistiaceho procesu.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie na čistenie vnútra potrubí podľa vynálezu je schematicky znázornená na obrázku v nárysnom pohľade s čiastočným rezom.Konkrćtna realizácia zariadenia na čistenie vnútra potrubí, ktoré je predmetom ochrany, vychádza z funkcie integrovaného odstránenia kovových, tekutých a iných nečistôt z potrubia, rovnomerne po celom jeho obvode, včítane narušenia väzieb nečistôt k vnútomej stene potmbia.Základom zariadenia je nosné teleso 1 z kovového materiálu. Okolo jeho pozdlžnej osi je vytvorený priebežný prepúšťací otvor 1.1 vyústený do regulátora 2 rýchlosti posuvného pohybu. Tento je umiestnený na štite 1.2 zariadenia prípevnenom k nosnćmu telesu 1. Základnú časť regulátora 2 rýchlosti posuvného pohybu tvoria prúdovo orientované, pretlakovo dimenzovaně vymeniteľné prepúšťacie dýzy 2.1.Vonkajší povrch nosného telesa 1 je členitý. Členitosť je určená konštrukciou a funkciou dielov, ktoré sú na vonkajšom povrchu pripevnené. Na vonkajšom obvode nosného telesa 1 sú usporiadané a k telesu pripevnenć s využitím rozoberateľných spojov jednotlivé funkčné diely. 0 d štítu 1.2 vprotismere pohybu zariadenia sú vporadí za sebou usporiadané, nosný a vodiaci diel 3 dva tesniace a stieracie diely 4, vodiaci a upevňovací prstenec 5, kefovitý diel 6,hlavný magnet 7, mechanizmus 8 otáčania a vedenia, vodiaci a upevňovací prstenec 5, dva tesniace a stieracie diely 4, nosný a vodiaci diel 3, magnet 9.Tesniace a stieracie diely 4 a nosný a vodiaci diel 3, umiestnené na strane štítu 1.2 zariadenia, sú jednotlivo vložené medzi prírubami 1.3 a sú pripevnené k nim pomocou skrutiek 10, pričom medzery medzi prírubami sú vymedzené rozpernýmí prvkami 11. Príruby sú pripevnenć k nosnému telesu 1. Z hľadiska hmomosti je výhodné, ak tesniace a stieracie diely 4 a nosný a vodiaci diel 3 sú zhotovené z kompozitne spevneného polyméru, alebo iného vlastnosťami podobného plastového materiálu. Nosný a vodiaci diel3 a tesniace a stieracie diely 4 majú vonkajší obvod v tvare kružnice. Z hľadiska rozmeru vonkajší priemer tesniacich a stieracích dielov 4 umožňuje ich uloženie do potrubia s presahom, čim sa zabezpečuje tesnosť uloženia. Vonkajší priemer nosného a vodiaceho dielu 3 umožňuje hybné uloženie v potrubí. Z konštrukčnćho hľadiska je výhodné, ak nosný a vodiaci diel 3 a tesniace a stieracie diely 4 sú k prírubám 1.3 upevnené spoločnými skrutkami 10.Na nosnom telese 1 je ďalej pripevnený kefovitý diel 6. Je charakteristický tým, že na obvode nosiča má prípevnene kovové štetiny s primeranou pružnosťou. Z hľadiska účinnosti funkcieje vhodné, ak jeho priemer je prispôsobený na uloženie do potrubia s presahom. Výhodné je riešenie tohto dielu, pri ktorom sú aplikované sekcie štetín s rôznymi vlastnosťami. Pre bežné prevádzkové podmienky zariadenia je postačujúce, ak kefovitý diel 6 obsahuje dve sekcie štetín. Sekcia umiestnená bližšie k štítu 1.2 zariadenia obsahuje vo vzťahu k štetinám druhej sekcie štetiny hrubšie,tuhšie a v redšej štruktúre ich rozmiestnenia. Druhá sekcia obsahuje štetiny tenšie, poddajnejšie a s hustejšou štruktúrou ich rozmiestnenia.Ďalší diel vporadí pripevnený na nosnom telese 1 je hlavný magnet 7. Tento je konštruovaný tak, že svojim vonkajším obvodom sleduje vnútomý obvod potrubia, pričom medzi týmito obvodmi je vytvorená medzera a vonkajší obvod hlavného magnetu 7 je v tvare n uholníka. Z hľadiska vlastností je potrebné, aby magnet a jeho umiestnenie, a to najmä vzdialenosť od kefovitého dielu 6 zabezpečovali, aby V priestore hlavného magnetu 7 boli dominujúce jeho príťažlivć sily zabezpečujúce strhávanie i najmenších feromagnetických nečistôt z vnútomej steny potrubia.Za hlavným magnetom 7 je na nosnom telese 1 prípevnený mechanizmus 8 otáčania a vedenia. Tvoria ho odpružené ramená vybavené kolieskami, ktore ramená svojimi presne nadimenzovanými prítlačnými silami v interakcii spotrubím zabezpečujú rotáciu zariadenia. Za mechanizmom 8 otáčania a vedenia je usporiadaný upevňovací a vodiaci prstenec 5 a nosný a vodiaci diel 3, alebo upevňovací a vodiaci prstenec 5 a súbor dielov, ktorý je zostavený z rôznych kombinácií z týchto dielov nosný a vodiaci diel 3, tesniaci a stierací diel 4, kefovitý diel a magnet 9. Je výhodne zostavenie súboru s nasledovnými dielmi usporiadanými za sebou a umiestnenými smerom od štítu 1.2 za mechanizmom 8 otáčania a vedenia nosný a vodiaci diel 3 dva tesniace a stieracie diely 4, nosný a vodiaci diel 3 - kefovitý diel, v poradi za sebou magnet 9 - nosný a vodiaci diel 3, na obrázku neoznačený kefovitý diel- nosný a vodiaci diel 3 - tesniaci a stierací diel 4, v poradí za sebou magnet 9 - dva tesniace a stieracie diely 4 - nosný a vodiaci diel 3, alebo magnet 7, 9 - nosný a vodiaci diel 3 - dva tesniace a stieracie diely 4, magnet 9 - nezobrazený kefovitý diel - aspoň jeden tesniaci a stierací diel 4 - nosný a vodiaci diel 3 alebo magnet 9 - nezobrazený kefovitý diel - nosný a vodiaci diel 3 a dva tesniace a stieracie diely 4. Z hľadiska konštrukcie a funkcie je výhodné, ak nosný a vodiaci diel 3 a tesniace a stieracie diely 4 zo súboru dielov sú vložené medzi prírubami 1.3 s medzerami vymedzenými rozpemými prvkami 11 zovreté pomocou spoločných skrutiek 10. Z hľadiska prispôsobenia dielov na uloženie do potrubia,nosné a vodiace diely 3, tesniace a stieracie diely 4, nezobrazené kefovité diely majú kružnicový obvod, pričom nosné a vodiace diely 3 sú prispôsobené na hybné uloženie do potrubia a tesniace a stieracie diely 4 sú upravené na uloženie do potrubia s presahom, čím sa zabezpečí tesnosť uloženia.Priemer nezobrazeného kefovitého dielu zodpovedá vnútomému priemeru potrubia s presahom. Z hľadiskamateriálu je výhodné, ak každý nosný diel 3 a tesniace a stieracie diely 4 zo súboru dielov sú z polyuretánu alebo iného materiálu s podobnými vlastnosťami, nezobrazený kefovitý diel môže byť konštruovaný obdobne ako kefovitý diel 6. Z hľadiska funkcie tohto dielu sú pri jeho kombinácii s magnetom 9 rešpektovanć íyzikálnejavy obdobne ako v prípade kombinácie hlavného magnetu 7 a kefovitého dielu 6.Z hľadiska pohybu zariadenia je toto konštruované tak,aby pôsobilo vyvážené vo vzťahu k jeho ťažisku a vytváralo podmienky na stabilizovaný pohyb zariadenia.Veľmi výhodná je konštrukcia nosných a vodiacich dielov 3, ako aj kefovitých dielov, vytvorených zo segmentov. Zariadenie tvoria i ďalšie prvky. Tieto slúžia pri manipulácii a preprave zariadenia, pri opravách a údržbe pri zisťovaní jeho polohy vpotrubí, pri zarnedzovaní poškodenia zariadenia. Na tento účel zariadenie obsahuje závesné oká 12 pripevnené k nosnému telesu 1, ďalej nárazník 13 umiestnený na Štite 1.2 a pripevnený k nemu. Ďalej obsahuje pomocné diely 14 využiteľné pri vsúvant zariadenia do potrubia a vyťahované z neho. Zariadenie je ďalej vybavené na obrázku neznázomeným signalizačným zariadením na signalizáciu polohy zariadenia v potrubí a prístroj na meranie otáčok zariadenia. Tieto prostriedky sú umiestnené v chránenom priestore. Na manipuláciu so zariadením na zadnom čele zariadenia a jeho údržbu slúžia už spomenuté upevňovacie vodiace prstence 5 s využitím, ktorých je možné pomocou príslušenstva, napr. podpemých stolíc, upevniť zariadenie počas prepravy, alebo pomocou kladiek stolice otáčať zariadenie pri údržbe a opravách.Funkcia zariadenia, ktoré je predmetom ochrany, spočíva v tom, že zariadenie sa vloží do prepravného potrubia počas prevádzky ajeho pohyb je zabezpečovaný s využitím fyzikálnych vlastností prepravovaného média, napr. tlaku plynu. Médiom sa zaplní pozdlžny otvor nosného telesa 2,kde tlakom v smere prúdenia pôsobí na jeho prednú časť. Rovnako v smere prúdenia pôsobí na čela dielov pripevnených na vonkajšom obvode nosného telesa 1, ako napr. na tesniace a stieracie diely 4. V prípade tesniacich stieracích dielov 4, prípadne nosných a vodiacich dielov 3 usporiadaných v oblasti štítu 1.2 zariadenia sa prívod média na čelá týchto dielov zabezpečuje z pozdlžneho otvoru 1.1 nosného telesa 1 s využitím axiálnych otvorov, pričom takto privedené médium pôsobí v smere pohybu zariadenia.Prepojenie priebežného pozdlžneho otvoru 1.1 s regulátorom 2 rýchlosti pohybu zariadenia umožňuje nastaviť rýchlosť pohybu zariadenia s využitím závislosti veľkosti otvorov dýz 2.1 a tlakovej diferencíe medzi zdrojmi tlaku prepravovaného média, napr. v prípade plynu medzi kompresorovými stanicami. Orientácia vyústeni otvorov dýz 2.1 a ich veľkosť zabezpečuje prúdenie plynu cez dýzy 2.1,ktoré narúša priľnavosť nečistôt k stene potrubia a takto uvoľnené nečistoty zariadenie tlačí pred sebou svyužitlm funkčných vlastnosti nosného a vodiaceho dielu 3 a tesniacich a stieracích dielov 4. V technologických miestach potrubia dochádza k presunu týchto nečistôt do technologických miest, pričom následne sú nečistoty kovového charakteru z týchto miest zbierané pomocou kefovitého dielu 6 a hlavného magnetu 7.Funkcia kefovitého dielu 6 a kefovitých dielov vôbec spočíva vtom, že mechanicky čistia vnútomý povrch potrubia a zároveň uvádzajú nečistoty do pohybu a do polôh,ktoré umožňujú výsledným pôsobením magnetických síl v smere khlavnému magnetu 7 kovové nečistoty týmto magnetom účinne zachytiť a dopraviť do koncového miesta čistenia.l( účinnosti tejto funkcie zariadenia významne prispieva riešenie kefovitého dielu 6, ktoré je charakteristické tým,že obsahuje dve sekcie. Sekcia s hrubšími, menej pružnými a menej poddajnými štetinami v redšej štruktúre rozloženia,usporiadaná zo strany štítu 1.2 zariadenia, uskutočňuje hrubé čistenie. Druhá sekcia obsahujúca štetiny pružnejšie,tenšie a v hustejšej štruktúre, zabezpečuje dočisťovanie vnútomého povrchu zariadenia a zároveň uvoľňuje priľnavosť nečistôt k vnútomému povrchu potrubia, čím vytvára predpoklady na účinné pôsobenie príťažlivých síl hlavného magnetu 7 a tým i účinné strhávanie kovových nečistôt a ich priľnutie k tomuto magnetu. Z tohto hľadiska je výhodné, ak kefovitý diel 6 je umiestnený vmagnetickom poli hlavného magnetu 7 .Funkciou hlavného magnetu 7 je pritiahnuť kovové nečistoty a udržať ich v tomto stave až do ukončenia cyklu čistiaceho procesu. Ztohto hľadiska konštrukcia prvkov zabezpečujúcich magnetické čistenie rešpektuje magnetické javy v okolí magnetu, ako je napr. magnetická indukcia a v dostatočnej miere eliminuje negatívny vplyv týchto javov na čistiaci proces. Dostatočne veľká medzera medzi vonkajším obvodom hlavného magnetu 7 a vnútomým povrchom potrubia vytvára priestor na prichytenie veľkého objemu nečistôt. Mechanizmus 8 otáčania a vedenia zariadenia zabezpečuje otáčanie zariadenia a v dôsledku toho sa zariadenie pohybuje špirálovito. Výhodou tohto spôsobu pohybu je, že na jednej strane sa zabezpečuje rovnomerné čistenie povrchu napr. kefovítým dielom 6 a na druhej strane sa uskutočňuje rovnomerné opotrebovaníe dielov. Ďalším prínosom otáčania zariadenia je rovnomemejšie rozloženie prichytených nečistôt na povrchu hlavného magnetu 7, pripadne magnetu 9.Funkciou nosných a vodiacich dielov 3 je rovnomeme prenášať na potrubie zaťaženie od hmotnosti zariadenia a zároveň zabezpečiť plynulé vedenie zariadenia počas pohybu vpotrubí. Mechanizmus 8 otáčania a vedenia plni okrem otáčania zariadenia funkciu vodiaceho prostriedku v potrubí.Funkciou súboru dielov, usporiadaných vzhľadom na smer pohybu na konci zariadenia, je ďalšie zvýšenie účinnosti čistenia. Jednotlivé diely tohto súboru prakticky spĺňajú tie isté funkcie ako diely usporiadané v prednej časti zariadenia.Zariadenie na čistenie vnútomého povrchu potrubí je zvlášť vhodné na čistenie plynovodov s väčšími priemermi potrubia. Však po menších prispôsobeniach je možné predpokladať aj využitie v ropovodoch, prípadne na čistenie potrubí na prepravu iných druhov médií.l. Zariadenie na čistenie vnútra potrubí, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že je prispôsobené na tesné uloženie do potrubia a súčasne otočné a posuvné s využitím fyzikálnych prevádzkových vlastností prepravovaného média a tvorí ho nosné teleso (l) vybavené tak prepúšťacim otvorom (1.1) vytvoreným V smere pohybu zariadenia, vyústeným do regulátora (2) rýchlosti posuvného pohybu umiestneného na štite (1.2), ako aj diely rozoberateľne pripevnené k nosnému telesu (l) na jeho vonkajšom obvode, z ktorých dielov aspoň dva sú nosné a vodiace diely (3), aspoň jeden je tesniaci a stieraci diel (4), jeden je kefovitýdiel (6), jeden dielje hlavný magnet (7) a jeden diel je mechanizmus (8) otáčania a vedenia, pričom nosné a vodiace diely (3), každý tesniaci a stierací diel (4) a kefovitý diel(6) majú kruhovitý priečny proñl a vonkajší obvod hlavného magnetu (7) je upravený na sledovanie vnútomćho obvodu potrubia a na vytvorenie medzery medzi týmito obvodmi, každý tesniaci a stierací diel (4) a nosné a vodiace diely (3) sú z pružného materiálu, výhodne z polyuretánu,vzájomným usporiadaním nosných a vodiacich dielov (3) a mechanizmu (8) otáčania a vedenia sú vytvorené podmienky na stabilizáciu pohybu zariadenia vzhľadom na jeho ťažisko, diely sú smerom od štítu (1.2) usporiadané v poradí za sebou, nosný a vodiaci diel (3), aspoň jeden tesniaci a stieraci diel (4), kefovitý diel (6), hlavný magnet (7), mechanizmus (8) otáčania a vedenia a nosný a vodiaci diel (3) alebo súbor dielov usporiadaných za sebou. 2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že súbor dielov tvorí nosný a vodiaci diel (3) a aspoň jeden tesniaci a stierací diel (4), pričom tieto diely sú umiestnene v smere pohybu zariadenia za mechanizmom(8) otáčania a vedenia. 3. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že súbor dielov obsahuje nosný a vodiaci diel (3) a kefovitý diel (6), pričom tieto diely sú umiestnené v smere pohybu zariadenia za mechanizmom (8) otáčania a vedenia. 4. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že súbor dielov tvorí magnet (9), nosný a vodiaci diel (3), pričom tieto diely sú usporiadané za sebou a sú umiestnené v smere pohybu zariadenia za mechanizmom (8) otáčania a vedenia V poradí, magnet, nosný a vodiaci diel (3). 5. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že súbor dielov tvorí kefovitý diel (6) nosný a vodiaci diel (3), aspoň jeden tesniaci a stierací diel (4),pričom tieto sú umiestnené v smere pohybu zariadenia za mechanizmom (8) otáčania a vedenia. 6. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že súbor dielov tvorí magnet (9), nosný a vodiaci diel (3), aspoň jeden tesniaci a stierací diel (4), pričom tieto diely sú usporiadané za sebou a sú umiestnené v smere pohybu zariadenia za mechanizmom (8) otáčania a vedenia v poradí, magnet (9), aspoň jeden tesniaci a stieraci diel (4) a nosný a vodiaci diel (3), alebo magnet (9), nosný a vodiaci diel (3) a aspoň jeden tesniaci a stierací diel (4). 7. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že súbor dielov tvorí nosný a vodiaci diel(3), aspoň jeden tesniaci a stierací diel (4), kefovitý diel a magnet (9), pričom tieto diely sú usporiadané za sebou a sú umiestnene v smere pohybu zariadenia za mechanizmom(3), aspoň jeden tesniaci a stierací diel (4). 8. Zariadenie podľa nárokov l až 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hlavný magnet (7), kefovitý diel(6) v interakcií s potrubím sú vzájomne prispôsobené na pôsobenie prlťažlivých síl, spôsobených magnetickou in~ dukciou, smerujúcich k hlavnému magnetu (7). 9. Zariadenie podľa nárokov 1, 4, 6 a 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že magnet (9) je prispôsobený na vyvolanie magnetickej indukcie v priestore s pôsobením príťažlivých síl smerujúcich k magnetu (9). 10. Zariadenie podľa nárokov l až 9, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že kefovitý diel (6) obsahuje dve sekcie, z ktorých sekcia susediaca s hlavným magnetom (7)obsahuje štetiny poddajnejšie, tenšie a v hustejšej štruktúre než štetiny druhej sekcie.11. Zariadenie podľa nárokov l až 10, V y z n a čuj úce sa tým, žekaždýnosnýavodiaci diel(3) a každý kefovitý diel (6) je vytvorený zo segmentov.12. Zariadenie podľa nárokov 1 až 11, v y z n a čujúce sa tým, žekaždýnosnýavodiací diel(3) a každý tesniaci a stierací diel (4) sú pripevnenć na prirubàch z plastového materiálu, výhodne z kompozitne spevnenćho polyméru.13. Zariadenie podľa nárokov 1 až 12, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že obsahuje otáčkomer a signalízátor polohy zariadenia, ktoré sú umiestnené v chránenom priestore.14. Zariadenie podľa nárokov 1 až 13, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že štít (l.2)je vybavený nárazníkom (13).15, Zariadenie podľa nárokov 1 až 14, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že je vybavené úpravami na zavesenie pri jeho manipulácii, na vsúvanie do potrubia a vyťahovanie zneho, na fixovanie jeho polohy napr. pri preprave, na jeho otáčanie, pri opravách a údržbe.

MPK / Značky

MPK: B08B 9/04, F16L 55/26, B08B 9/02

Značky: vnútra, potrubí, čistenie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282605-zariadenie-na-cistenie-vnutra-potrubi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na čistenie vnútra potrubí</a>

Podobne patenty