Zariadenie na zamedzenie prenikania hmyzu cez okno

Číslo patentu: 281714

Dátum: 11.05.2001

Autor: Soukup Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie vybavené výkyvným alebo otáčavým okenným krídlom (2) obsahuje sieť proti hmyzu uloženú v obvodovom ráme (6) umiestenom pred okenným rámom (1) a upevnenom k vonkajšiemu lamelovému dielcu sústavy (8) lamelových dielcov obklopujúcich po obvode okenný rám (1). Sústava (8) lamelových dielcov obsahuje okrem vonkajšej krycej lamely (12) aspoň jednu dištančnú lamelu (11) a upevňovaciu lamelu (9), pričom lamely (9, 11, 12) majú tvar pravouholníkových rámov z rovinných lamelových pások, sú na jednom svojom okraji otočne spojené s otočnými čapmi (10) a ich vejárovité roztváranie je vymedzené drážkovými priehybmi (13) na okraji lamelových pások.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na zamedzenie prenikaniu hmyzu cez okno s výkyvným alebo otáčavým okenným krídlom, obsahujúcim sieť proti hmyzu, uloženú v obvodovom ráme umíestenom pred okenným rámom.Pri oknách s otáčavými krídlami majúcimi zvislć osi otáčania sa prenikaniu hmyzu zamedzuje upevnením siete proti hmyzu do pevného rámu, upevneného pevne alebo uvoľniteľne k okennćmu rámu. Toto najbežnejšie riešenie nie je možné použiť pri oknách s výkyvnými krídlami, kde sa jedna polovica krídla vykyvuje smerom von z okennćho otvoru okolo vodorovnej alebo zvislej osi. Pre tento prípad je známe vytvorenie dvojdielnej siete proti hmyzu, ktorej jeden diel je upevnený z vonkajšej strany okna oproti polovici okenného krídla, ktorá sa otvára dovnútra, na troch stranách svojho obvodu k vonkajšej ploche okenného rámu a štvrtá strana obvodu siete je upevnená pomocou upevňovacích pások ku sklenenej tabuli okenného krídla. Podobne sa rieši upevnenie druhého dielu siete proti hmyzu na druhej polovici okna oproti polovici okenného krídla, otvárajúceho sa von, pričom na tomto druhom diele sú navyše vytvorené výrezy, ktorými pri otváraní môže prejsť ovládacie uzatváracie kovanie okennćho krídla.Sieť proti hmyzu je v tomto známom vyhotovení upevnená k okennému rámu pomocou upevňovacích líšt pevne príchytených k rámovým vlysom a vybavených valcovým žliabkom, do ktorého sa vloží okraj siete a zaistí sa vtlačenýmí valcovými tyčkami. Sieť je tak prichytená v podstate natrvalo a napriklad čistenie okennćho krídla je spojené s časovo náročným uvoľňovaním upevňovacích prostriedkov a odstraňovaním siete. Pri tomto riešení taktiež nie je možné dosiahnuť dokonalé utesnenie miesta styku siete so sklenenou tabuľou a okenným rámom v oblasti otočného klbu okenného krídla a obzvlášť v oblasti výrezov na ovládanie kovania.Úlohou vynálezu je vyriešiť takú konštrukciu zariadenia na zamedzenie prenikaniu hmyzu cez okno, ktorá by bola vhodná na okná s výkyvnými lcrídlami alebo otáčavými krídlami, majúcimi vodorovnú alebo zvislú os otáčania,umiestenú uprostred alebo na okraji okenného krídla. Zariadenie by malo spoľahlivo zabraňovať vnikaniu hmyzu do miestnosti pri otvorenom okne, malo by umožňovať intenzívne vetranie miestnosti a vykonávanie údržbárskych pracovných operácií, predovšetkým umývanie okna a natieranie rámov. Zariadenie by malo vyhovovať aj náročným estetickým a architektonickým požiadavkám na vzhľad budov ako celku. Zariadenie má mať dostatočne dlhú životnosť, jeduoduchú obsluhu a údržbu a ľahkú inštaláciu.Tieto úlohy sa vyriešili zariadením podľa vynálezu,ktorý zamedzuje prenikaniu hmyzu cez okno s výkyvným alebo otáčavým okenným krídlom a obsahujúcim sieť proti hmyzu, ktorá je uložená v obvodovom ráme umíestenom pred okenným rámom, ktorého podstata spočíva v tom, že obvodový rám so sieťou proti hmyzu je opevnený k vonkajšiemu lamelovćmu dielcu sústavy lamelových dielcov,obklopujúcich na obvode okenný rám a výkyvných okolo čapov umiestených najednej strane okenného rámu.Vo výhodnom vyhotovení zariadenia podľa vynálezu je vonkajším lamelovým dielcom sústavy lamelových dielcov trojrozmemá krycia lamela z rovínných lamelových pások spojených v rohoch do tvaru pravouholníkovćho rámu a orientovaných svojimi rovinami kolmo na rovinu rámu, ktorá je upevnená na jednej svojej strane k čapom, ku ktorým sú upevnené okrajová časti aspoň jednej priestorovej dištančnej lamely, uloženej vnútri krycej lamely a zvonku upevňovacej lamely, upevnenej k vonkajšej strane okenného rámu.Krycia lamela ja podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu vybavená na svojom okraji, odvrátenom od obvodového rámu drážkovým priehybom, obráteným k susednej dištančnej larnele, ktorá je vybavená na svojom jednom okraji vonkajším drážkovým priehybom a na svojom opačnom okraji vnútomým drážkovým priehybom, pričom upevňovacia lamela je na svojom okraji privrátenom k obvodovćmu rámu vybavená vonkajším drážkovým priehybom a všetky drážkovć priehyby susedných lamelových dielcov sú upravené na zacviknutie do seba.V ešte inom výhodnom vyhotovení vynálezu je krycia lamela vybavená na jednej svojej strane aspoň jedným otvorom, umiesteným oproti otvoru vo vlyse okenného rámu, v ktorom je posuvne uložený spojovací čap.Obvodový rám je podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia vynálezu na prinajmenšom troch svojich stranách dutý a jeho dutina je prepojená s vnútrajškom obvodového rámu štrbinami, v ktorých je vedená roletka zo sieťoviny,navinutá na jednej strane obvodového rámu na navijacej tyči uloženej v skriňovom kryte.Zariadenie podľa vynálezu dokonale zamedzuje prenikaníu hmyzu do miestnosti a pritom nijako neovplyvňuje konštrukciu okna a nemá nepriaznivý vplyv na vonkajší vzhľad okna a jeho okolie a na jeho používanie a údržbu. Pri otváraní okenného krídla kvôli vetraniu sa spoločne s okenným krídlom vejárovite roztvára sústava priestorových lamelových dielcov, ktorých okraje sa pri úplnom otvorení do seba zacviknú okrajovými spojovacimi zámkami, vytvorenými z dvojíc vzájomne opačne orientovaných drážkových priehybov, takže celý obvod medzi okrajmi okenného krídla a okennćho rámu je dokonale utesnený, pričom umtvorenie okenného otvoru proti prenikaniu hmyzu pri zachovaní možnosti vetrania je dokončené vytiahnutím roletky so sieťou proti hmyzu, ktorá sa ľahko ovláda šnúrkou vyvedenou dovnútra miestnosti.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov vyhotovenia zobrazených na výkresoch, kde znázorňujú obr. 1 bočný pohľad na zariadenie na zamedzenie prenikaniu hmyzu cez okno s výkyvným okenným krídlom, otáčavým okolo vodoromej osi umiestenej uprostred krídla,obr. 2 pôdorysný pohľad na mriadenie z obr. I, osadenom na okne s výkyvným okenným krídlom,obr. 3 pozdĺžny rez zariadením na zamedzenie prenikaniu hmyzu, osadenom na okne s otvoreným výkyvným okenným krídlom, pričom rez je vedený rovinou A-A z obr. 2,obr. 4 priečny rez zariadením osadeným na okne s uzatvoreným výkyvným krídlom, vedeným rovinou B-B z obr. 2,a obr. 5 zvislý rez detailom D, vyznačenom na obr. 4.Zariadenie na zamedzenie prenikaniu hmyzu otvoreným oknom je osadené na okennom ráme l, v ktorom je uložené výkyvne okenné krídlo 2, ktoré je v zobrazenom prikladovom vyhotovení kridlom strešného bytového okna,zariadenie môže byť v podstate v rovnakom konštrukčnom vyhotovení použité aj na zvisle osadených oknách s výkyvnými krídlami, otáčavými okolo vodorovnej osi umiestenej tak uprostred, ako aj na okraji okenného krídla, pripadne na otáčavých krídlach, otáčavých okolo zvislej osi, ktorých aspoň jedna časť sa pri otváraní vytáča na vonkajšiu stranu otvoru v stene.Zariadenie podľa vynálezu je osadené na vonkajšej strane okenného rámu 1 a nad nim, takže ho prekrýva po celom obvode a taktiež z homej strany. Zariadenia na zamedzenie prenikaniu predovšetkým lietajúceho hmyzu okolo otvoreného výkyvného okenného krídla 2 dovnútra predovšetkým obytnej budovy je vytvorené roletkou 3 zo sieťoviny, navinutej na jednej priečnej strane okenného rámu 1 na navíjacej tyčí 4, spojenej s navijacou pružinou a uloženej v skriňovom kryte 5, ktorý tvori jednu priečku obvodového rámu 6 na uloženie roletky 3 zo sieťoviny.Dve pozdĺžne strany obvodového rámu 6 sú vytvorené vodiacimi lištamí 7 profilu U alebo predovšetkým profilu C, pričom štrbiuou medzi obidvomi protiľahlými pozdĺ nymi okrajmi vodiacich líšt 7 sa vedú pozdĺžne okrajové časti roletky 3 zo sieťoviny. Druhá priečna strana obvodového rámu 6, protiľahlá k skriňovému krytu 5, je upravená na utesnené upevnenie predného vystuženého okraja roletky 3 zo sieťoviny, ktorá tak po svojom vytíahnuti a upevneni vo vytiahnutom stave dokonale uzatvorí celý otvor obvodového rámu 6.Obvodový rám 6 je osadený na homom okraji sústavy 8 výklopných lamelových dielcov, zasunutých v uzatvorenom stave do seba Táto sústava 8 lamelových dielcov obsahuje trojrozrnemú upevňovaciu lamelu 9, ktorá je upevnená zo strán k dvom pozdĺžnym priečkam okenného rámu 1 a ktorá má tvar pravouholníkového rámu alebo rámu tvaru U, ktorého priečky sú vytvorené rovinnými lamelovými páskarni z plechu alebo plastu, orientovanými kolmo na rovinu rámu. V dvoch rohoch jednej z kratších strán rámu upevňovacej lamely 9 sú umiestené čapy 10, ktoré slúžia na natáčavć upevnenie ďalších prvkov sústavy 8 lamelových dielcov.Na vonkajšej strane upevňovacej lamely 9 je k dvojici čapov 10 výkyvne pripojená skupina trojrozrnemých dištančných lamiel 11, vytvorených v tvare pravouholníkových rámov alebo rámov tvaru U s vrcholmi obidvoch bočných ramien v čapoch 10.V znázomenom prikladovom vyhotovení je zariadenie podľa vynálezu vybavené tromi dištančnými larnelami 11,ktoré sú zasunutć jedna do druhej, takže každá ďalšia dištančná lamela 11 má väčšie dĺžky priečok rámu ako predchádzajúca dištančná lamela 11.Na obvode poslednej vonkajšej dištančnej lamely 11 je uložený posledný prvok sústavy 8 lamelových dielcov, ktorý je tvorený krycou lamelou 12 v tvare pravouholnikového rámu s priečkami tvorenýuni rovinnými plechovými alebo plastovými páskami, orientovanými kolmo na rovinu rámu. Taktiež táto vonkajšia krycia lamela 12 je v dvoch rohoch prichytená k dvojici čapov 10 a môže sa tak kývať okolo osi čapu 10. Homý okraj krycej lamely 12 je spojený s obvodovým rámom 6, v ktorom je uložená a vedená roletka 3 zo sieťoviny.Homý okraj upevňovacej lamely 9, spodné aj horné okraje dištančných lamiel 11 a spodný okraj krycej lamely12 sú vybavené drážkovými priehybmi 13, ktoré zaisťujú zacviknutie okrajov všetkých prvkov sústavy 8 lamelových dielcov do seba pri otváraní okna, ako bude opisané v ďalšej časti opisu. Kryeía lamela 12 je vybavená na svojej priečnej priečke, protiľahlej k dvojici čapov 10, dvomi otvormi 14, do ktorých zasahuje dvojica výsuvných spojovacích čapov 15, uložených posuvne v otvoroch v priečnom vlyse okermého rámu l.Zariadenie na zamedzenie prenikaniu hmyzu cez okno v tomto príkladovom vyhotovení vybavenom výkyvným okermým krídlom 2 sa osádza na bežné okno po vysadení okenného krídla 2, pričom prvou osadzovacou operáciou je upevnenie upevňovacej lamely 9 k vonkajšej strane okenného rámu 1. Potom sa postupne nasadzujú jednotlivé dištančné lamely 11 a nakoniec sa osadi krycia lamela 12, pričom všetky tieto prvky sústavy 8 lamelových dielcov sa spájajú medzi sebou dvojicou čapov 10. Na homú stranu krycej lamely 12 sa potom priskrutkuje obvodový rám 6 so zvinutou roletkou 3 zo sieťoviny. Všetky tieto pracovné operácie sa vykonávajú z miestnosti cez otvor okenného rámu l.Po nasadení okenného krídla 2 a jeho úplnom uzavretí sa vytvorí vedenie na spojovacie čapy 15 vyvŕtaním prislušných otvorov, pričom je výhodné vytvoriť súčasne otvory v priečnom vlyse okenného krídla 2 a otvory 14 v krycej lamele 12, aby sa dosiahla dokonalá súosovosť.Pri použití zariadenia podľa vynálezu sa najprv pri uzavretom okcnnom krídle 2 zasunú spojovacie čapy 15 do otvorov vo vlyse okenného krídla 2 a taktiež do otvorov 14 v krycej larnele 12, a potom sa môže okenné krídlo 2 otvoriť. Pri otváracom pohybe okenné krídlo 2 zdvíha záberom spojovacich čapov 15 s otvormi 14 kryciu lamelu 12, ktorá po zdvihnutí do výšky zodpovedajúcej v podstate jej vlastnej výške zachytl svojím spodným drážkovým príehybom 13 za horný drážkový priehyb 13 vonkajšej dištančnej lamely 1 1, ktorá sa tak začne zdvihať.Pri ďalšom pohybe okenného krídla 2 sa postupne zdvihajú ďalšie dištančné lamely 11, ktoré sa zacvikávajú do seba svojimi drážkovými priehybmi 13, až kým sa dosiahne plné vytiahnutie sústavy 8 lamelových dielcov na maximálny rozsah, v ktorom sú všetky drážkové priehyby zacviknuté do seba a lamelové dielce sústavy 8 sú vejárovite roztvorené. Po vytialmutí roletky 3 zo sieťoviny zo skriňového krytu 5 a zachytení jej voľného konca v priečnej priečke obvodového rámu 6 je tak celý priestor okolo otvoreného okenného krídla 2 uzatvorený tak sústavou 8 lamelových dielcov, ako aj roletkou 3 zo sieťoviny, takže hmyz nemôže prenikať do obytného priestoru budovy.l. Zariadenie na zamedzenie prenikaniu hmyzu cez okno s výkyvným alebo otáčavým okenným krldlom, obsahujúoe sieť proti hmyzu, uloženú v obvodovom ráme umiestenom pred okenným rámom, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že obvodový rám (6) so sieťou proti hmyzu je upevnený k vonkajšiemu lamelovému dielcu sústavy (8) lamelových dielcov, obklopujúcich po obvode okenný rám(l) a výkyvných okolo čapov (10) umiestených na jednej strane okenného rámu (l).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č nj ú c e s a t ý m , že vonkajším lamelovým dielcom sústavy (8) lamelových dielcov je trojrozmerná krycia lamela (12) z rovinných lamelových pások spojených v rohoch do tvaru pravouholnikového rámu a orientovaných svojimi rovinami kolmo na rovinu rámu, ktorá je upevnená na jednej svojejstrane k čapom (10), ku ktorým sú upemené okrajová časti aspoň jednej priestorovej dištančnej lamely (11), uloženej vnútri krycej lamely (12) a zvonku upevňovacej lamely (9),upevnenej k vonkajšej strane okenného rámu (1).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č. uj ú c e s a tý m , že krycia lamela (12) je vybavená na svojom okraji odvrátenom od obvodového rámu (6) drážkovým priehybom (13), obráteným k susednej dištančnej larnele(11), ktorá je vybavená. na svojom jednom okraji vonkajším dràžkovým priehybom (13), a na svojom opačnom okraji vnútomým dražkovým priehybom (13), pričom upevňovacia lamela (9) je na svojom okraji privrátenom k obvodovému rámu (6) vybavená vonkajším drážkovým priehybom(13) a všetky drážkove priehyby (13) susedných lamelových dielcov sú upravené na zacvíknutie do seba.4. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že krycia 1 ame 1 a(12) je vybavená na jednej svojej strane aspoň jedným otvorom (14), umiesteným proti otvoru vo vlyse okenného rámu (l), v ktorom je posuvne uložený spojovací čap (15).5. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov l až 3,vyznačujúce sa tým,žeobvodovýrám(6) je na aspoň troch svojich stranách dutý a jeho dutina je prepojená s vnútrajškom obvodového rámu (6) štrbinami, v ktorých je vedená roletka (3) zo sieťoviny, navinutá na jednej strane obvodového rámu (6) na navljacej tyčí (4) uloženej v dcriňovom kryte (5).

MPK / Značky

MPK: E06B 9/54, E06B 9/52

Značky: zariadenie, zamedzenie, hmyzu, prenikania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-281714-zariadenie-na-zamedzenie-prenikania-hmyzu-cez-okno.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zamedzenie prenikania hmyzu cez okno</a>

Podobne patenty