Spôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej

Číslo patentu: 280965

Dátum: 11.10.1995

Autori: Denis Jean-noël, Greene Andrew, Kanazawa Alice

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej všeobecného vzorca (I) reakciou éteru všeobecného vzorca (XIX) s fenylizoserínovým derivátom. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (XIX) Ar znamená fenylovú alebo prípadne substituovanú alfa- alebo beta-naftylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu R2-O-CO-, Ph znamená fenylovú skupinu substituovanú jednou alebo niekoľkými alkoxyskupinami a R3 znamená C1-4alkylovú skupinu alebo fenylovú skupinu. Kyseliny všeobecného vzorca (I) sú vhodné na prípravu taxolu, Taxotéru a ich analógov, ktoré majú protinádorové a protileukemické vlastnosti.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu prípravy kyseliny l,3-oxazo 1 idin-S-karboxylovej. Doterajši stav technikySpôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxy 1 ovej, uvedený v spise W 0-A-92-09 S 89, opisuje substitúciu v polohe 2 pripravených produktov a reakcie použité na prípravu tejto kyseliny.Vynález sa týka spôsobu prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-S-karboxylovej všeobecného vzorca (I)Ar mamená fenylovú alebo u- alebo B-nattylovú skupinu,ktorá je pripadne substituovaná jedným alebo niekoľkými rovnakými alebo rôznymi substituentmi zvolenými z množiny zahŕňajúcej atómy halogénov (atóm fluóru, atóm ehlóru, atóm brómu, atóm jódu), alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, fenylovú skupinu, fenylalkylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu, fenyloxyskupinu, fenyltioskupinu, hydroxyskupinu, hydroxyalkylovú skupinu, merkaptoskupinu, formylovú skupinu, acylovú skupinu, acylaminoskupinu, benzylaminoskupinu, alkoxykarbonylaminoskupinu, aminoskupinu, alkylaminoskupinu, dialkylaminoskupinu, karboxyskupinu, alkoxykarbonylovú skupinu, karbamoylovú skupinu, dialkylkarbamoylovú skupinu, kyanoskupinu a trifluórmetylovú skupinu,pričom alkylové skupiny a alkylové časti ostatných skupín obsahujú 1 až 4 uhlíkové atómy, alkenylové a alkinylové skupiny obsahujú 3 až 8 uhlikových atómov, R znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu R 2-0-C 0-,v ktorej- priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu l až 8 uhlikových atómov, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 8 uhlikových atómov, cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 uhllkových atómov, cykloalkenylovú skupinu obsahujúcu 4 až 6 uhlikových atómov alebo bicykloalkylovú skupinu obsahujúcu 7 až ll uhlíkových atómov, pričom tieto skupiny sú prípadne substituované jedným alebo niekoľkými substituentmi zvolenými z množiny zahmujúcej atómy halogénu, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlikové atómy, dialkylaminoskupinu, v ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhlikové atómy, piperidinoskupinu, morfolinoskupinu, 1-piperazinylovú skupinu, prípadne substituovanú v polohe 4 alkylovou skupinou obsahujúcou I až 4 uhlikové atómy alebo fenylalkylovou skupinou, V ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhlíkové atómy, cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 uhlíkových atómov, cykloalkenylovú skupinu obsahujúcu 4 až 6 uhlikových atómov, fenylovú skupinu, kyanoskupinu,karboxyskupinu alebo alkoxykarbonylovú skupinu, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 uhlíkové atómy, alebo- fenylowi skupinu prípadne substituovanú jedným alebo niekoľkými substítuentmi zvolenými z množiny zahmujúcej alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 uhlíkové atómy alebo alkyloxyskupinu obsahujúcu l až 4 uhlikové atómy,pričom cykloalkylové, cykloalkenylové alebo bicykloalkylové skupiny môžu byt pripadne substituovimé jednou alebo niekoľkými alkylovými skupinami obsahujúcimi l až 4 uhlikové atómy, a Ph znamená fenylovú skupinu substituovanú jednou alebo niekoľkými alkoxyskupinami obsahujúcimi 1 až 4 uhlíkové atómy.Kyselinu všeobecného vzorca (I) možno podľa vynálezu získať reakciou éteru všeobecného vzorca (XIX)Ph-CHZ-O-R (XIX), v ktorom má Ph uvedený význam a R 3 znamená alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 uhllkové atómy alebo arylovú skupinu, s fenylizoserlnovým derivátom všeobecného vzorca (XVI), n -LIH ovýhodne vo forme ZR, 3 S, pričom sa pracuje V organickom rozpúšťadle zvolenom z množiny zahmujúcej étery, estery,ketóny, nitrily, prípadne halogénované alifatické imľovodlky a prípadne halogénované aromatické uhľovodíky, v pritomnosti oxidačného činidla, akým je diehlórdíkyanobenzochinón, pri teplote medzi 0 °C a teplotou varu reakčnej zmesi, a následným zmydelnenlm takto získaného esteru všeobecného vzorca (Il) v zásaditom prostredí.Spôsob podľa vynálezu umožňuje získať kyselinu všeobecného vzorca (I), ktorá je prakticky zbavená svojho epiméru všeobecného vzorca (XX)Z toho vyplýva, že táto kyselina všeobecného vzorca (l) dovoľuje pripraviť deriváty taxànu všeobecného vzorcav ktorom majú Ar a R uvedené významy a R mamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, ktore sú prakticky zbavené epiméru v polohe 2.Deriváty taxánu všeobecného vzorca (XXI) možno ziskať- kondenzáciou kyseliny všeobecného vzorca (I) alebo derivátu tejto kyseliny s baccatinom III alebo IO-deacetylbaccatinom III všeobecného vzorca (XXII)v ktorom G znamená chrániacu skupinu hydroxyfunkcie a G 2 znamená acetylovú skupinu alebo chrániacu skupinu hydroxyfunkcie, pričom vznikajú zlúčeniny všeobecného vzorca (XXIlI)- deprotekciou (odstránenlm chrániacich skupín) bočného reťazca a prípadne hydroxyfunkcií chránených pomocou G a G 2, pričom vznikajú zlúčeniny všeobecného vzorcav ktorom majú Ar a R uvedené významy, G znamená atóm vodíka alebo chrániacu skupinu hydroxyñinkcie a G 7 znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, alebo chrániacu skupinu hydroxyfunkcie, a potom- prípadným nahradením chrániacich skupín G a pripadne G zlúčeniny všeobecného vzorca (XXIV) atómami vodíka, pričom vznikajú zlúčeniny všeobecného vzorca (XXI).Esteriñkácia zlúčeniny všeobecného vzorca (XXII) sa uskutočňuje použitím kyseliny všeobecného vzorca (I), prípadne vo forme anhydridu alebo vo forme halogenidu, alebo zmesového anhydridu.Výhodne sa použije kyselina všeobecného vzorca (l) alebo jej aktivované deriváty, v ktorých Ph znamená fenylovú skupinu prípadne substituovanú jednou alebo niekoľkými elektróno-donorovými skupinami, predovšetkým zvolenými z množiny zahmujúcej alkoxyskupiny obsahujúce 1 až 4 uhlíkové atómy.Esteriñkáciu použítím kyseliny všeobecného vzorca (I) možno uskutočniť v prítomnosti kondenzačného činidla, akýmje karbodiimid, ako je dicyklohexylkarbodiimid, alebo reaktívny karbonág ako Z-dipyridylkarbonát, a aktivačného činidla, akým je aminopyridin, ako 4-dimety 1 aminopyridín alebo 4-pyrolidinopyridín, pričom sa pracuje v organickom rozpúšťadle zvolenom z množiny zahmujúcej étery, akými sú tetrahydrofurán, diizopropyléter, metyl-terc-butylćter alebo dioxán, ketóny, akým je metylizobutylketón, estery,akými sú etylacetát, izopropylacetát alebo n-butylacetát,nitrily, akým je acetonitril, alifatické uhľovodlky, akými sú pentán, hexán alebo heptán, halogćnovanć alifatické uhľ vodíky, akými sú dichlórmetàn alebo l,2-dichlóretán, a aromatické uhlovodíky, akými sú benzén, toluén, xylény,etylbenzén, izopropylbenzén alebo chlórbenzén, pri teplotemedzi -10 a 90 °C. Uvedená esteriñkácia sa mimoriadne výhodne uskutočňuje tak, že sa pracuje v aromatickom rozpúšťadle pri teplote blízkej 20 °C.Uvedenú esterifikáciu je možné taktiež uskutočniť použitím kyseliny všeobecného vzorca (I) vo forme anhydridu všeobecného vzorca (XXV)v ktorom majú Ar, R a Ph uvedené významy, v prítomnosti aktivačnćho činidla, akým je aminopyridin, ako 4-dimetylaminopyridín, pričom sa pracuje v organickom rozpúšťadle zvolenom z množiny zahmujúcej étery, akými sú tetrahydroñirán, diizopropyléter, metyl-terc-butyléter alebo dioxán, ketóny, akým je metylizobutylketón, estery, akými sú etylacetát, izopropylacetát alebo n-butylacetát, nitrily, akým je acetonitril, alifatické uhľovodlky, akými sú pentán,hexán alebo heptán, halogénované alifatické uhľovodlky,akými sú dichlórmetán alebo 1,2-dichlórmetán, a aromaticke uhľovodlky, akými sú benzén, toluén, xylćny, etylbenzén, izopropylbenzén alebo chlórbenzén, pri teplote medzi 0 a 90 °C.Esteríñkáciu možno taktiež uskutočniť použitím kyseliny všeobecného vzorca (l) vo forme halogenidu alebo vo fonne zmesového anhydridu všeobecného vzorca (XXVI)V ktorom majú Ar, R 1 a Ph uvedené významy a X 1 znamená atóm halogénu alebo acyloxy- alebo aroyloxyskupínu, pripadne prípraveného in situ, v prítomnosti zásady, ktorouvje výhodne dusíkatá organické zásada, akou je terciárny alifatický amín, ako tríetylamín, pyridín, aminopyridin, ako 4-dimetylaminopyridín alebo 4-pyrolidinopyridín, pričom sa pracuje v inertnom organickom rozpúšťadle zvolenom z množiny zahmujúcej ćtery, akými sú tetrahydroñirán, diizopropyléter, metyl-terc-butylćter alebo dioxán, estery, akými sú etylacelát, izopropylacetát alebo n-butylacetát., nitrily, akým je acetonitril, alifatické uhlovodíky, akými sú pentán, hexán alebo heptán, halogénované alifatické uhľovodíky, akými sú dichlónnetán alebo LZ-dichlóretán, a aromatické uhľovodlky, akými sú benzén, toluén, xylény,etylbenzén, izopropylbenzén alebo chlórbenzćn, pri teplote medzi 10 a 80 °C, výhodne pri teplote blízkej 20 °C.Výhodne sa používa aktivovaný derivát všeobecného vzorca (XXVI), v ktorom X znamená atóm halogénu alebo acyloxyskupinu obsahujúca l až 5 uhlikových atómov, alebo aroyloxyskupinu, v ktorej je arylový zvyšok tvorený fenylovou skupinou prípadne substituovanou l až 5 rovnakými alebo odlišnými substituentmi zvolenými z množiny zahmujúcej atómy halogénu (atóm chlóru, atóm brómu),nitroskupinu, metylovú skupinu a metoxyskupinu.Deprotekciu bočnćho reťazca možno uskutočniť v prítomnosti minerálnej kyseliny (kyselina chlorovodíková, kyselina sírová) alebo organickej kyseliny (kyselina octová,kyselina metánsulfónová, kyselina tritluónnetánsulfónová,kyselina p-toluénsulfónová), ktorá sa použije samotná alebo v zmesi, pričom sa pracuje v organickom rozpúšťadlezvolenom z množiny zahmujúcej alkoholy (metanol, etanol, propanol, izopropanol), étery (tetrahydrofurán, diizopropyléter, metyl-terc-butyléter), estery (etylacetát, izopropylacetát, n-butylacetát), alifatické uhľovodíky (pentán, hexan, heptán), halogénované alifatické uhľovodlky (dichlórmetán, LZ-dichlóretán), aromatické uhľovodíky (benzén, toluén, xylény) a nitrily (acetonitril) pri teplote medzi 10 a 60 °C, výhodne medzi 15 a 30 °C. Minerálnu alebo organickú kyselinu možno použiť v katalytickom množstve alebo v stechiometrickom množstve alebo v prebytku.Uvedenú deprotekciu možno taktiež uskutočniť v oxidačných podmienkach, pričom sa použije napríklad dusičnan amónny a dusičnan ceričitý v zmesi acetonitrílu a vody alebo 2,3-dichlór-5,6-dikyano-1,4-benzoehinón v zmesi dichlórmetánu a vody.Deprotekciu možno taktiež uskutočniť v redukčných podmienkach, napríklad hydrogenolýzou v prítomnosti katalyzátora.Chrániacimi skupinami G a G 2 sú výhodne 2,2,2-trichlóretoxykarbonylová skupina, 2-(2-trichlómetylpr 0 poxy)karb 0 nyl 0 vá skupina, benzylová skupina, 4-alkoxybenzylová skupina alebo ZA-dialkoxybenzylová skupina, v ktorých alkoxyskupiny obsahujú 1 až 4 uhlikovć atómy,trialkylsilylová skupina, dialkylarylsilylová skupina, alkyldiarylsilylová skupina alebo triarylsilylová skupina, v ktorých alkylové zvyšky obsahujú 1 až 4 uhlikové atómy a arylovými zvyškami sú výhodne fenylové skupiny.Nahradenie chraniacich skupín G 1 a prípadne G 2, ktorými su silylované skupiny, atómy vodíka možno uskutočniť súčasne s deprotekciou bočného reťazca.Nahradenie chrániacich skupin G 1 a prípadne G 2, ktorými sú 2,2,2-trichlóretoxykarbonylová skupina alebo 2-(2-trichlórrnetylpropoxy)karbonylová skupina, sa uskutočňuje zinkom, pripadne v kombinácii s meďou, v prítomnosti kyseliny octovej pri teplote medzi 20 a 70 °C alebo použitím minerálnej kyseliny alebo organickej kyseliny, akými sú napríklad kyselina chlorovodíková alebo kyselina octová, v roztoku v alifatickom alkohole obsahujúcom 1 až 3 uhlíkové atómy alebo v alifatickom esterí, akým je etylacetát,izopropylacetát alebo n-butylacetát, v prítomnosti zinku,prípadne v kombinácii s meďou.Kyseliny všeobecného vzorca (I) sú mimoriadne vhodné na pripravu derivátov taxánu všeobecného vzorca (XX 1),v ktorom R 4 znamená acetylovú skupinu, R znamená benzoylovú skupinu a Ar znamená fenylovú skupinu (taxol) alebo taktiež v ktorom R znamená atóm vodíka, R znamená lerc-butoxykarbonylovú skupinu a Ar znamená fenylovú skupinu (Taxotér).V nasledujúcej časti opisu bude vynález bližšie objasnený pomocou príkladov jeho konkrétneho uskutočnenia,pričom tieto príklady majú iba ilustračný charakter a v níčom neobmedzujú rozsah vynálezu, ktorý je jednoznačne vymedzený defrníciou patentových nárokov.Do banky s obsahom 10 cms, vybavenej magnetickým miešadlom, destilačným systémom a násypnlkom na pridanie pevných reakčných zložiek sa postupne zavedie 104 mg(0,35 mmólu) (2 R,3 S)-metyl-3-terc-butoxykarbonylamino-3-fenyl-Z-hydroxypropionátu, 243 mg (1,6 mmólu) p-metoxyfenylmetylmetylćteru, 5 cms acetonitrilu, ktorý bol čerstvo destilovaný nad hydrídom vápenatým, a niekoľko zrniek molekulámeho sita 4 A. Reakčná zmes sa potom zahreje na teplotu varu pod spätným chladičom a k takto za hrievancj zmesi sa potom naraz pridá 217 mg (0,96 mmólu) dichlórdikyano benzochinónu, a to použitlm spomenutého násypnika na pridanie pevných reakčných zložiek, Reakčná zmes sa potom za miešania zahrieva na teplotu varu pod spätným chladičom, pričom sa odstraňuje destiláciou tvoriaci sa metanol. Reakčná zmes sa potom zriedi bezvodým diehlórmetánom a potom sa stiltruje cez celit. Použitý celit sa štyrikrát premyje dichlórmetánom. Zlúčené organické fázy sa trikrát premyjú vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného (5 hm./obj.), raz nasýteným vodným roztokom chloridu sodného, a potom sa vysušia nad bezvodým siranom horečnatým. Po tiltrácii a odstránení rozpúšťadiel pri zniženom tlaku sa získa 331 mg olejovitého zvyšku,ktorý sa prečistl chromatograñou na stĺpci silikagélu (silikagél je impregnovaný 2,5 (obj/obj) trietylamínu) použitím elučnej sústavy tvorenej zmesou hexánu a etylaeetátu v objemovom pomere 95 5. Takto sa získa 136 mg rozplývavćho produktu, ktorý sa nechá vykryštalizovať zo zmesi dichlórmetánu a hexánu. Takto sa vo výťažku 77 získa 110 mg (0,27 mmólu) (2 R,4 S,5 R)-3-terc-butoxykarbonyl-4-fenyl-2-(4-metoxyfenyl)-5-metoxykarbonyl-1,3-oxazolidinu, ktorý má nasledujúce charakteristikycharakteristické absorpčné pásy pri 2970, 2950, 2920,2840, 1765, 1740, 1710, 1620, 1590, 1520, 1395, 1385,1375, 1255, 1175, 1140, 1030, 930 a 830 cm, H-nukleáme magnetickorezonančné spektrum (200 MHz,CDClg, chemické posuny v ppm, kopulačné konštanty J v Hz)Do banky s obsahom 15 cm 3, vybavenej magnetickým miešadlom sa pod atmosférou argónu zavedie 42 mg (0,102 mmólu) produktu v čistom stave zlskaného uvedeným spôsobom a 4 cm metanolu. Potom sa pridajú 2 cm destilovanej vody a 41,4 mg (0,3 mmólu) pevného uhličitanu draselného. Reakčná zmes sa nechá reagovať pri teplote blizkej 20 °C počas 15 hodín. Ked je reakcia ukončená, metanol sa odoženie pri zníženom tlaku, a potom sa k zvyšku pridá 10 cm vody. Alkalická vodná fáza sa extrahuje trikrat 10 cm 3 dichlórmetánu. Táto vodná fáza sa potomochladí na teplotu 0 °C, a potom sa za intenzívneho miešania a v prítomnosti 20 cm dichlórmetánu okyslí lM roztokom kyseliny chlorovodíkovej až do dosiahnutia pH l až 2. Kyslá vodná fáza sa päťkrát extrahuje 15 cm dichlórmetánu. Zlúčené organické fázy sa premyjú trikrát 5 cm vody,raz5 cm nasýtenćho vodného roztoku chloridu sodného, a potom sa vysušia nad bezvodým síranom horečnatým. Po filtrácii a odstránení rozpúšťadiel pri zníženom tlaku sa vo výťažku 98 získa 40 mg (0,1 mmólu) kyseliny (2 R,4 S,5 R)-3 -Ierc-butoxykarbonyl-2-(4-metoxyfenyl)-4-fenyl- l ,3-oxazolidín-S-karboxylovej, ktorá má nasledovné charakteristíkycharakteristické absorpčné pásy pri 3700-2300, 2985, 2925,1770, 1710, 1615, 1595, 1520, 1410, 1370, 1250, 1175,1090, 1035, 920, 830, 730 a 700 cm, H-nukleárne magnetickorezonančnć spektrum (200 MHz,CDCI 3, chemické posuny v ppm, kopulačné konštanty .l V Hz)l. Spôsob prípravy kyseliny l,3-oxazolidín-5-karboxylovej všeobecného vzorca (I)Ar znamená fenylovú alebo 0 t- alebo B-nañylovú skupinu,ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo niekoľkými rovnakými alebo rôznymi substituentmi zvolenými z množiny zahŕňajúcej atómy halogénov (atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu, atóm jódu), alkylovú skupinu, alkenylovúskupinu, alkinylovú skupinu, fenylovú skupinu, fenylalkylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu, fenyloxyskupinu, fenyltioskupinu, hydroxyskupinu, hydroxyalkylovú skupinu, merkaptoskupinu, formylovú skupinu, acylovú skupinu, acylaminoskupinu, benzylaminoskupinu, alkoxykaibonylamínoskupinu, arninoskupinu, alkylaminoskupinu, dialkylaminoskupinu, karboxyskupínu, alkoxykarbonylovú skupinu, karbamoylovú skupinu, dialkylkarbamoylovú skupinu, kyanoskupinu a tritluórmetylovú skupinu,pričom alkylové skupiny a alkylové časti ostatných skupín obsahujú 1 až 4 uhlíkové atómy, alkenylové a alkinylovć skupiny obsahujú 3 až 8 uhlíkových atómov, R znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu R 2-O-C 0-,v ktorej- priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu l až 8 uhlíkových atómov, alkenylovú skupinu obsahujúeu 2 až 8 uhlíkových atómov, cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 uhlíkových atómov, cykloalkenylovú skupinu obsahujúcu 4 až 6 uhlíkových atómov alebo bícykloalkylovú skupinu obsahujúcu 7 až 11 uhlíkových atómov, pričom tieto skupiny sú prípadne substituované jedným alebo niekoľkými substituentmi zvolenými z množiny zahŕňajúcej atómy halogénu, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu obsahujúcu l až 4 uhlíkovć atómy, dialkylaminoskupinu, v ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje l až 4 uhlikové atómy, piperidinoskupinu, morfolinoskupínu, 1-piperazinylovú skupinu, prípadne substituovanů v polohe 4 alkylovou skupinou obsahujúcou l až 4 uhlikově atómy alebo fenylalkylovou skupinou, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhlíkové atómy, cykloalkylovů skupinu obsahujúcu 3 až 6 uhlíkových atómov, cykloalkenylovú skupinu obsahujúcu 4 až 6 uhlíkových atómov, fenylovú skupinu, kyanoskupinu,karboxyskupinu alebo alkoxykarbonylovú skupinu, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhllkové atómy, alebo 4- fenylovú skupinu prípadne substituovanú jedným alebo niekoľkými substituentmi zvolenými z množiny zahmujús cej alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 uhlíkovć atómy alebo alkyloxyskupinu obsahujůcu l až 4 uhllkové atómy,pričom cykloalkylové, cykloalkenylové alebo bicykloalkylové skupiny môžu byť prípadne substituované jednou alebo niekoľkými alkylovými skupinami obsahujúcími l až 4 uhlíkové atómy, aPh znamená fenylovú skupinu substituovanú jednou alebo niekoľkými alkoxyskupinami obsahujúcimi l až 4 uhlíkové atómy, vyznačujúci sa tým,žesaétervšeobecného vzorca (XIX)Ph-CHrO-R (XIX), v ktorom má Ph uvedený význam a R znamená alkylovú skupinu obsahujúca l až 4 uhllkové atómy alebo fenylovú skupinu, uvedie do reakcie s fenylizoserinovým derivátom všeobecného vzorcav ktorom Ar a R majú uvedené výmamy a R znamená alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 uhlíkové atómy, prípadne suhstímovanú fenylovou skupinou, pričom reakcia prebieha v organickom rozpúšťadle v prítomnosti oxidačného činidla pri teplote medzi 0 °C a teplotou varu reakčnej zmesi a potom sa získaný ester všeobecného vzorca

MPK / Značky

MPK: C07D 263/04

Značky: spôsob, 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej, přípravy, kyseliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-280965-sposob-pripravy-kyseliny-13-oxazolidin-5-karboxylovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej</a>

Podobne patenty