Spôsob skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenin

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa skeletová izomerizácia olefinicky nenasýtených zlúčenín s počtom uhlíkových atómov v molekule C4 až C12, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom katalyzátore pri 300 až 600 °C a tlaku 0,08 až 1 MPa, na ktorý sa vedie najmenej jedna nenasýtená zlúčenina C4 až C12 alebo alkohol. Dehydratačno-izomerizačný katalyzátor je na báze gama-Al2O3, modifikovaného pôsobením aspoň jedného vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 4,8 % hmotn., vybraného spomedzi H2SO4, HNO3, (NH4)2SO4, NH4HSO4, NH4NO3, s následným zbavením vody a vypálením v atmosfére plynu obsahujúceho kyslík pri 300 až 650 °C. Vytvorený izomerizát sa izoluje alebo vedie na ďalšie spracovanie a katalyzátor sa po poklese aktivity 10 % reaktivuje plynom obsahujúcim kyslík pri 300 až 650 °C.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenín, najmä oleñnov a cykloolefínov, zde aj z in situ vzniknutých alifatických a cykloalifatických alkoholov, ako ich prekurzorov, s počtom uhlíkov v molekule 4 až 12 na heterogénnom dehydratačno-izomerizačnom katalyzátore.Dávno je známe Pismen I. I. a kol. Kinetika i kataliz Q, 741 (l 965) Macho V., Polievka M. Petrochémia 1965,30 DE 3 317 165, že dehydratáciou n-alkanolov na y-AIZO, a iných kyslých katalyzátoroch vznikajú hlavne 1-alkeny a v menšej miere polohové izoméry, teda n-alkény s vnútomou polohou dvojitej väzby zasa z terciárneho butylalkoholu vzniká v podstate len izobutylén a pod. Dehydratáciou primárnych alkoholov na fosforečnane draselnom impregnovanom NaOH, ako aj na fosforečnane vápenatom, pri teplote okolo 400 °C vznikajú l-alkény Frejdlin L. Ch. a kol. Neftechimija l, 749 (196 l) ibid 3, 10 (l 963) podobne, ako aj na oxide hlinitom impregnovanom 0,25 hmotn. hydroxidu alkalického kovu Pismen I. l. a kol. Kinetika i kataliz 6, 741 (1965) pri teplote okolo 300 °C. Dokonca aj z B-alkoholov na oxidoch tória a lantánu pri teplote okolo 400 °C vznikajú l-oletiny Lundlen A. J. et al J. Am. Chem. Soc. 85, 2180 (1963) Chem. Eng. News 41, 42 (l 963). Ale skeletové izomerizovanć alkćny, zvlášť alkény C 4 a C 5, sa pripravujú v podstate len skeletovou izomerizáciou n-alkénov, ako izobutylén z n-butćnov a izoamylény z n-penténov na silnokyslých heterogénnych katalyzátoroch, ako na aluminosilikátoch, najmä však na fluorovanom, chlórovanom a prípadne aj brómovanom oxide hlinitom Rohrer J.C. et al. J. Phys. Chem. 66, 1962, s. 2070 Kaiser J. R. et al. Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. L 1962, č. 2, s. 127 US 3 558 733, 3 663 453, 3 730 958,3 751 513 Fridštejn 1. K. et al. Neñechimija 4, 1964, s. 681 Takeshita T et al. Catal rew. 8, 1973, s. 29 Otremba M. et al. Netłechimija 20, 1980, s. 20. Nedostatkom je však potreba častej aktivácie takých kataíyzátorov pôsobením halogćnov, halogenovodíkov alebo halogénuhľovodíkov a znečisťovanie produktov halogénzlúčeninami so všetkými technologickými i ekologickými dôsledkami. Pritom okrem kyslej aktivácieje potrebná aj reaktivácia, či vypaľovanie polymćrov a karboidov z katalyzátora. Podobné problémy alebo nízka účinnosť, je aj pri aplikácii oxidu hlinitého s primesarni oxidu zirkoničitého, resp. halidu zirkónu a oxidu lcremičitého GB 1 065 005 a 1 065 010 US 4 038 337. Z n-penténov vznikajú izoamylćny na oxide hlinitom, modiñkovanom oxidom kremičitým SU 906 360 Netłechimija 3, 1988, s. 613. Selektivíta, najmä pri aplikácii na n-butény, je nižšia. Ale skeletove je možné izomerizovať aj terc. oleñny GB l 065 005 US 4 499 325, 4 544 780, ako izobutylćn na n-buteny na borosiíikáte alebo tluorovanom oxide hlinitom pri teplote 250 až 550 °C. Ale prvý katalyzátor má nízku účinnosť a druhý je nutné často acidifrkovať a znečisťuje fluorouhľovodikmi produkt. Podobne sú známe Takeshita T et al. Catal. Rev. 8, 1973, č. l, s. 29 Misono M et al. J. Catal. Ľ), 1968, s. 88 FR 1 352 299 l 379 412 aj kyslé vlastnosti sulfátov alkalíckých zemín a kovov, ako aj ich použitie len na polohovú izomerizáciu 1-butćnov na 2-butćny a naopak. Je to asi tým, že išlo o čisté sulfáty. A tak je známa SU 1 004 332 aj súčasná dehydratácia cyklohexanolu spojená s následnou skeletovou izomerizáciou cyklohexćnu na metylcyklopentćny jednak nazeolitoch, jednak na chlórovanom oxide hlinitom pri teplote 350 až 450 °C. Účinnosť technicky náročne pripravovaných zeolitov je nízka a chlorovaný oxid hlinitý si vyžaduje okrem reaktivácie častú aciditikáciu halogćnzlúčeninami,ktoré navyše znečisťujú produkt.Podstatou tohto vymálezu je spôsob skeletovej izomerizácie olefmicky nenasýtených zlúčenin s počtom uhlíkov v molekule 4 až 12 na heterogénnom dehydratačno-izomerizačnom katalyzátore pri teplote 300 až 600 °C a tlaku 0,08 až 1 MPa, ktorý sa uskutočňuje tak, že najmenej jedna olefmicky nenasýtená zlúčenina C 4 až C 41 a/alebo najmenej jeden alkohol C 4 až C 42, dehydratujúci na olefinicky nenasýtenú zlúčeninu sa vedie na katalyzátor na báze y-oxidu hlinitého, modiñkovanćho pôsobením najmenej jedného vodného roztoku s koncentráciou 0,0 l až 4,8 hmotn., vybraného spomedzi vodných roztokov kyseliny sírovej, kyseliny dusičnej, síranu amónneho, hydrosíranu amónneho, kyseliny dusičnej a dusičnanu amónneho, s následným zbavenim vody a vypálením za prítomnosti plynu obsahujúceho kyslík pri teplote 300 až 650 °C, pričom vytvorený izomerizát sa izoluje a/alebo sa vedie na ďalšie chemické využitie a heterogénny dehydratačno-izomerizačný katalyzátor sa po poklese aktivity aspoň o 10 reaktivuje plynom obsahujúcim kyslík pri teplote 300 až 650 °C.Skeletovú izomerizáciu, resp. dehydratáciu konjugovanú so skeletovou izomerizáciou, je vhodné uskutočňovať za prítomnosti najmenej jedného z plynov spomedzi dusíka,oxidu uhličitého a vodíka. Najúčinnejší je oxid uhličitý.Ďalej Y-Algog je zvlášť vhodné pred impregnáciou vodným roztokom zbaviť adsorbovaných a prchavých zložiek vyhrievaním, najmä vyhrievaním za zníženého tlaku. Obnaží sa tým povrch y-Algo a uvoľnia sa póry na prienik roztoku.Podľa tohto vynálezu oleñnieky nenasýtene zlúčeniny C 4 až C 42 predstavujú hlavne individuálne oleñny alebo zmesi olefínov C 4 až C 12, najmä n-butćny, n-pentćny, ale aj terpény s dvojitou väzbou v molekule, cyklooletiny C 5,najmä cyklohexćn a alkylcyklohexény.Ako alifatickć alkoholy C 4 až C 12 možno podľa tohto vynálezu využiť aj zmesi alifatických a cykloalifatických alkoholov, pričom navyše môžu byť prítorrme aj uhľovodíky a iné kyslíkate organické zlúčeniny i voda. Tak ako zmes alkoholov C 4 až C 3 možno využiť zmesi butanolu,izobutanolu, 2-etylhexanolu, 2-etyl-4-metylpentanolu spolu s aldehydmi, ketónmi, étermi a estermi, izolované ako vedľajší produkt z oxoproduktov oxonácie propylénu i vyšších olefínov. Ďalej vedľajší alkoholický produkt z výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu,tvorený hlavne n-pentanolom, alkoholmi C 2 až C 4, ketónmi a ćtenni.Impregnácia y-Al 203 sa robí zriedenými vodnými roztokmi v rozsahu 0,01 až 4,8 hmotn., pričom najvhodnejšia je koncentrácia v rozsahu 0,4 až 1,5 hmotn., a to roztolcmi kyseliny sírovej a/alebo síranu amónneho, či hydrosíranu amónneho. Podobne je to aj v prípade kyseliny dusičnej a dusičnanu amónneho. Vyššia koncentrácia vodných roztokov, t. j. nad 4,8 hmotn., ako aj pod 0,0 l hmotn. sa už zreteľne prejavuje na poklese aktivity a selektivity dehydratačno-izomerizačnćho katalyzátora. Na vypaľovanie katalyzátora, ako aj reaktivácie katalyzátora, možno aplikovať ako plyn obsahujúci kyslík vzduch, či zmes vzduchu s ďalším dusikom, oxidom uhličitým a pod. Pou SK 280789 B 6žiteľná, ale nákladná je substitúcia dusíka vzácnymi inertnými plynmi.Výhodou spôsobu podľa tohto vynàlezu je technická jednoduchosť, dlhá životnosť aplikovaného katalyzátora,jeho technicky a energeticky nenáročná reaktivácia, vysoká čístota produktov, bez cudzorodých látok. Potom možnosť využiť na cielenú výrobu alkćnov širokú paletu východiskových surovín. Tak v prípade dostupnosti izoalkénov alebo izoalkanolov tieto možno použiť aj na výrobu n-alkénov a opačne. V prípade potreby izobutylénu a izoamylénov a dostupnosti n-buténov, n-pentćnov alebo butanolu a pentanolu, tieto možno v jednom technologickom stupni konvertovať na izobutylén a izoamylény, použiteľné najmä na výrobu metyl-terebutyléteru, metyl-tereamyléteru a pod. V pripade nástreku alkoholov na dehydratačnoizomerizačný katalyzátor sa využíva aj in situ vytváraná reakčná voda na predlžovanie času cyklov od reaktivácie po ďalšiu reaktiváciu katalyzátora. Spôsob umožňuje na jednom katalyzátore a zariadení tlexibilnú výrobu alkénov C 4 až CI požadovanej štruktúry v závislosti od potrieb výroby a trhu.Ďalšie prednosti spôsobu podľa tohto vynálezu, ako aj ďalšie údaje ojeho uskutočňovaní, sú zrejmé z príkladov.Extrudovaný YA 1203 s priemerom 1 mm a dĺžkou až 4 mm, špecifickým povrchom 238 m 1 . g, v množstve 25 cm sa evakuuje pri teplote 300 °C (pri tlaku 2,7 MPa) počas 3 h. Potom za stáleho evakuovania, ale už pri teplote miestnosti sa ku y-alumine pridá 400 g vodného roztoku síranu amónneho (Nl-IQZSO., s koncentráciou 1 hmotn. Potom sa vodný roztok spolu s oxidom hlinitým už pri atmosférickom tlaku pod spätným chladičom zohrieva na teplotu 93 až 98 °C počas 4 h. Potom sa oxid hlinitý oddelí,na vzduchu vysuší a dá sa do reaktora z nehrdzavejúcej ocele, kde sa v prúde vzduchu (3 dm 3. h) zohrieva postupne až pri teplote 450 °C a napokon pri teplote 500 C takisto v prúde vzduchu (3 dm 3. h) počas 2 h.Tento dehydratačno-izomerizačný katalyzátor je uložený v reaktore prietokovej aparatúry z nehrdzavejúcej ocele s vnútomým priemerom 30 mm a výškou 500 mm. V spodnej časti je uložený rošt, na ňom vrstva Rashigových lqúžkov z nehrdzavejúcej ocele s rozmerom 5 x 5 mm do výšky 150 mm. Na tejto vrstve je čadičová vata v hrúbke 5 mm a potom vrstva katalyzátora V množstve 25 cms. Na katalyzátore zase vrstva čadičovej vaty a napokon vrstva Rashigových krúžkov do výšky 100 mm. Do stredu vrstvy katalyzátora zasahuje teplomemá záchytka s priemerom 6 mm,v ktorej je uložený platinový teplomemý snímač. Ohrev reaktora sa uskutočňuje pomocou elektricky ohrievaneho plášťa s digitálnym regulátorom teploty s presnosťou i 3 °C. Reaktor je spojený s oceľovým chladičom a odlučovačom prípadnej kvapaliny chladených vodou pomocou duplikátora na teplom 12 až 16 °C.Zvyšková pyrolýzna frakcia C 4 (rafmát C 4) sa dávkuje z oceľovej tlakovej fľaše s objemom 2 dm 3 cez kapilámy prietokomer do homej časti reaktora. Namiesto raíinátu C. možno pridávať do reaktora ine alkény, prípadne alkoholy,vzduch alebo dusík. Plyn vstupuje do homej časti reaktora,kde sa na vrstve Rashigových krúžkov predohreje na potrebnú teplotu, ďalej pokračuje cez katalyzátor, ďalšie Rashigove krúžky do chladiča. Tam sa kondenzuje prípadný kvapalný podiel, ktorý sa zhromažďuje v odlučovači. Plynz odlučovača sa vedie cez plynomer a vzorkovač alebo chromatograf do odplyňovacieho potrubia. Použitá surovina, ako aj reakčnć produkty sa analyzujú chromatograíicky. Reaktivácia katalyzátora sa robí vzduchom pri teplote 450 °C počas 2 h v 6 h intervaloch.Na skeletovú izomerizáciu sa vedie zvyšková pyrolýzna C 4 frakcia (ratinát C 4) tohto zloženia ( hmotn.) metanol 0,1 metyl-tercbutyléter 0,1 propán 0,2 propćn z 0,2 izobután Z 7,3 n-bután 17,2 l-butén 42,8 izobutylén 3,2 trans-Z-butén 18,2 cis-Z-buten 10,5.Na uvedený katalyzátor pri teplote 400 °C sa vedie 0,75 g . cm 3.h 1 raf 1 nám C 4, potom podobne kal pri teplote 450 až 500 °C. Vzorky produktu analyzované vždy po l h skeletovcj izomerizácie pri teplote 400, 450 a 500 °C majú toto zloženie (v hmotn.) metán inert 0,5 0,1 resp. 0,4 etán 0,02 0,05 resp. 0,4 etylćn 0,3 0,7 resp. 1,7 propán 0,3 0,7 resp. 1,7 propán 11,1 11,6 resp. 14,0 propylćn 3,0 6,9 a 11,6, izobutàn 11,1 11,6 resp. 14,0 n-bután 16,1 17,4 resp. 18,4 l-butćn 13,7 10,4 resp. 9,2 izobutylén 16,8 22,9 resp. 18,4 trans-Z-butćn 20,1 13,7 resp. 11,2 cÍs-Z-butćn 13,9 9,8 resp. 8,0 uhľovodíky C 5 (hlavne izoamylćny) 2,5 5,2 resp. 4,4. Konverzia n-butenov dosahuje tak 33,3 52,6, resp. 60,3 . Selektivita na izobutylćn 57,1 52,4 a 35,2 , výťažok izobutylćnu (per pass) 19,0 27,5 a 21,2 .Pri mťažení katalyzátora 1,5 a 2,2 g.cm 3. h pri teplote 425 °C konverzia n-buténov dosahuje 45,9, resp. 44,2 selektivita na izobutylén 66,5, resp. 65,5 a výťažok izobutylćnu (počítane na n-butény) per pass 30,5,resp. 29,0 .Za inak podobných podmienok, ale použitím vodného roztoku síranu amónneho s koncentráciou 7 hmotn., pri tom istom množstve (NH 4),SO 4, na acidifikáciu y-AIZO ako katalyzátora, sa s takým katalyzátorom dosahuje výťažok izobutylćnu (počítanć z n-buténov) per pass o 20 až 25 rel. nižší.Na katalyzátore, pripravenom podľa príkladu l, sa uskutočňuje skeletová izomerizácia zvyškovej pyrolýznej C. frakcie (ratinát 2) špecitikovanej takisto v príklade l. Skeletová izomerizácia sa uskutočňuje jednak podobne ako v príklade l, jednak s použitím prísad oxidu uhličitého alebo vodíka v privádzanej zvyškovej pyrolýznej C frakcii. Skúma sa tak vplyv CO a vodika na skeletovú izomerizáciu pri teplote 425 t 3 °C a rôznych zaťaženiach katalyzátora, jednak na konverziu n-buténov na jeden prechod(per pass) katalyzátorom, jednak na selektivitu na izobutylén, alkény C 2 až C 3, bután s izobutánom, alkény C 5, výťažok izobutylénu per pass, výťažok izoamylénov, príčom pochopiteľne do výťažku a ani selektivíty sa nezapočítavali izobutylén v nástreku, teda vo vstupnej zvyškovej pyrolýznej C 4 frakcii. Tak výťažok izobutylćnu predstavuje novovytvorený izobutylćn, s ktorým možno v bilancii počítať ako s plne konvertovateľným, napr. v éterifikácii na metyl-terebutyléter. Navyše, či už na použitie takého izoerizátu na výrobu metyl-terc. butyléteru alebo alkylbenzénu,možno počítať aj s výťažkom izoamylénov, ktoré v éteriñkácii s metanolom dávajú tereamylmetylćter.V 6 h intervaloch sa reaktivoval katalyzátor vzduchom počas 1,5 h pri teplote 425 až 450 °C.Najdôležitejšie reakčné podmienky a dosiahnuté výsledky sú zhmuté v tabuľke l.Z výsledkov sa zračí pozitívny vplyv prímesí oxidu uhličitého a čiastočne aj vodika, najmä na selektivitu skeletovej izomerizácie.Frilndl Irmžslvu maju» E. ľrzkcíu) Boh po Rekltv. n 12 mm. Im t-íĺi-ĺ výmck ixmłayüncvram-latku Cis-Q-hulén mum-azia iruns-Z-pentćr letní-bundu impménav Lhsnh izcpenlćncv v mntćmchS použitím YAl 203, charakterizovanćho v príklade l,sa použili 3 katalyzátory. Katalyzátor A, pripravený aciditikáeiou 50 cm 3 y-Alzo kyselinou sírovou s koncentráciou 5 hmotn., katalyzátor B acidiñkáciou vodným roztokom kyseliny sírovej s koncentráciou 1 hmotn. a katalyzátor C aeidifikáciou vodným roztokom dusičnanu arnónneho s koncentráciou l hmotn.V príprave katalyzátora A sa postupovalo tak, že 50 cm 3 7-Alz 03 sa počas 2 h zohrievalo v O 0 g vodného roztoku H 2 SO 4 s koncentráciou 5 hmotn. Potom sa kyselina oddelila, katalyzátor sa premyl trikrát s 25 cm 3 destilovanej vody a vysušil pri teplote miestnosti. V reaktore sa vyhrial v prúde vzduchu na teplotu 500 °C n pri tejto sa udržiava počas 1 h.Katalyzátor B sa pripravoval podobne ako katalyzátor A, len namiesto vodného roztoku HZSO s koncentráciou 5 hmotn. sa použil vodný roztok s koncentráciou 1 hmotn.Katalyzátor C sa pripravoval z 50 cms y-A 1,0 ktorý sa najskôr evakuoval počas 3 h pri tlaku 2,67 kPa a teplote 300 °C. Potom sa za vákua y-AIZO ochladil na teplom miestnosti a takisto m vákua sa pridalo 400 g vodného roztoku NH 4 NO 3 s koncentráciou l hmotn. a pod spätným chladičom za slabćho miešania udržiava V tomto roztoku pri teplote 100 °C počas 4 h. Potom sa roztok dekantoval a pripravovaný katalyzátor sa vysušil pri laboratórnej teplote a potom v reaktore sa postupne vyhrieval na teplotu 500 °C v prúde vzduchu a za týchto podmienok sa ponechal ešte počas l h.Na jednotlivých katalyzátoroch sa uskutočňovala skeletovà izomerizácia n-buténov zvyškovej pyrolýznej C.,frakcie. Na katalyzátoroch A a B sa skúmala jedna vzorka a na katalyzátore C druhá vzorka tohto zloženia n-bután 17,8 resp. 17,3 izobután 6,6 resp. 7,4 l-buten 50,1 resp. 42,8 trans-2-butén 14,1 resp. 18,2 cis-2-butén 8,1 resp. 10,5 izobutylén 2,3 resp. 3,2 pentćny z 0 resp. 0 propán 0,3 resp. 0,3 propén 0,2 resp. 0,3, príčom v obidvoch vzorkách nebol prítomný ani etán a ani etylćn.Reakčné podmienky a dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke 2. Z výsledkov vidno zreteľne vyššiu aktivitu katalyzátorov B a C V porovnaní s A, ako aj dosahovanú vyššiu selektivitu skeletovej ízomerizácie n-butćnov na izobutylćn.Reaktivácia katalyzátora sa robí pri teplote 430 až 480 °C v 6 h intervaloch počas 1,5 h vzduchom pri prietoku 240 cm. cmám h.Extrudovaný Y-Aigog s priemerom l mm a dĺžkou 3 až 5 mm v množstve 50 cm 3 sa pri teplote 300 °C evakuoval na tlak 2,67 kPa počas 3 h. potom sa za vákua ochladil na teplotu miestnosti, pridalo sa 400 g vodného roztoku síranu amónneho s koncentráciou l hmotn. a vyhrievalo na teplotu 100 °C pod spätným chladičom počas 6 h. Potom sa pripravovaný katalymtor dekantoval, vysušil sa pri teplote miestnosti a potom v reaktore, charakterizovanom v priklade 1, sa v prúde vzduchu kalcinoval pri teplote 500 °C počas l h (katalyzátor D).Katalyzátor E bol pripravený podobne ako katalyzátor B V príklade l, len bol pred acidiñkáciou evakuovaný (tlak 2,67 kPa) pri teplote 300 C počas 3 h a potom acidiñkovaný vodným roztokom kyseliny sírovej s koncentráciou 0,5 hmotn. pri teplote 100 °C počas 1 h.v al un,- p) u u m. mamu, u. sme» u m m rana-n, n mu., Katalyzátor F, pripravený z Y-Aig O 3, charakterizovaného v príklade 1, takto 25 cm 3 (15,2 g) y-AIZO sa evakuoval pri 0,5 kPa počas 3 h pri teplote 300 i 10 °C. Potom sa ochladil na teplotu miestnosti a pridalo sa 50 g vodného roztoku H 2 SO 4 s koncentráciou 5 hmotn. a pod spämým hladičom sa udržiava pri teplote 100 °C počas 4 h. Potom sa premyl trikrát destilovanou vodou, vysušil, evakuovalzase 3 h pri teplote 300 °C, ochladil a pridalo sa 0,15 g silikónovćho oleja MF v 20 cm toluénu. Potom sa toíuén odpa.ril a katalyzátor sa v prúde vzduchu vyhrieval pri teplote 500 °C počas 2 h.Reakčné podmienky dehydratácie n-butanolu, ako aj tere.butylalkoholu s konjugovanou skeletovou izomerizáciou primárne vznilcnutých n-buténov, resp. ízobutylćnu a dosiałmutć výsledky sú zrejme z tabuľky 3. Konverzia n-butanolu a terc.butyla 1 koholu bola vždy úplná. Z n-butanolu dehydratáciou vzniká primáme l-butén, jeho polohovou izomerizáciou 2-butćny (eis- a trans-) a skeletovou izomerizáciou izobutylćn. Z terebutylalkoholu primárne vzniká izobutylćn a jeho skeletovou izomerizáciou 2-butćny a ďalej ich polohovou izomerizáciou l-butćn.Vidíme, že z n-butanolu vzniká aj izobutylén a z tercbutylalkoholu nielen izobutylćn, ďalej Z-butény, ale dokonca l-butćn.Na katalyzátore E, ktorého príprava je uvedená v príklade 4, sa robí v jednom technologickom stupni dehydratácia n-dodekanolu s konjugovanou izomerízáciou až skeletovou izomerizáciou decenov na metylnonćny a ďalšie alkćny C., s rozvetveným reťazcom. Zaťaženie katalyzátora dekanolom je 0,52 g . cm . h pri teplote 462 i 3 °C. Konverzia dodekanolu dosahuje 100 a selektivita na metylundecćny a dimetyldecćny 63,3 . Zvyšok tvoria lineáme alkćny C., a nižšie uhľovodíky.Za inak podobných podmienok sa miesto dodekanolu vedie na skeletovú izomerizáciu l-dodccćn so zaťažením katalyzátora 0,53 g . cm 3 . h pri teplote 462 i 3 °C. Konverzia l-dodecénu dosahuje 57 a selektivita na metylundecćny a dimetyldecćny dosahuje 723.Katalyzátor sa v 8 h intervaloch počas 2 h pri teplote 450 až 460 °C reaktivuje zmesou 91 obj. dusíka a 9 kyslíka.Na katalyzàtore E, pripravenom postupom uvedeným v príklade 4, sa pri teplote 425 1 3 °C nastrckuje rôme množstvo cyklohexanolu pri súčasnom prietoku dusíka v množstve 60 cm . cm 3 . h. Ďalšie reakčnć podmienky a dosiahnuté výsledky sú zhmute v tabuľke 4.Na katalyzátor D, pripravený postupom uvedeným v príklade 4, sa pri stálom zaťažení katalyzátora cyklohexanolom 0,49 g . cm . h v prúde inertného plynu - dusíka v množstve 60 cm 3 . cm 3 . h 1 skúma vplyv teploty dehydratácie s konjugovanou skeletovou izomerizáciou. Ďalšie údaje a dosiahnuté výsledky sú v tabuľke 5.

MPK / Značky

MPK: C07B 35/08, B01J 21/04, B01J 21/20

Značky: olefinicky, izomerizácie, nenasytených, skeletovej, spôsob, zlúčenín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-280789-sposob-skeletovej-izomerizacie-olefinicky-nenasytenych-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenin</a>

Podobne patenty