Samorezný svorný kontakt

Číslo patentu: 280691

Dátum: 03.04.1996

Autori: Neumann Peter, Rott Joachim

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Samorezný svorný kontakt (1) na pripojenie elektrických vodičov bez odizolovania je vyseknutý z jedného v podstate doskového elektricky vodivého kovového materiálu, s aspoň jedným v podstate štrbinovým zárezom (3), ktorým sú vždy dve kontaktné ramená (2a, 2b) od seba oddelené, pričom kontaktné ramená ležia v podstate v jednej spoločnej rovine a na svojich jedných koncoch sú spolu integrálne spojené, a pričom sú prinajmenšom pozdĺž čiastkových častí každého zárezu vytvorené na kontaktných ramenách vzájomne protiľahlé, v podstate proti sebe paralelne prebiehajúce kontaktné plochy (3a, 3b), pričom kontaktné plochy (3a, 3b) prebiehajú vo vzťahu na rovinu kontaktných ramien šikmo.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sarnorezného svomého kontaktu podľa význaku nároku l.Takýto Samorezný svomý kontakt je známy zo spisu EP-A-O 459 144.Takéto samorezne svorné kontakty sa používajú najmä v oznamovacej technike a v technike prenosu dát. Pri vtlačení izolovaného elektrického vodiča do kontaktnej štrbiny samorezného kontaktu sa izolácia prcreže a medzi vodičom a samorezným svomým kontaktom sa vytvorí vodívý styk.Ďalší Samorezný svomý kontakt, ktorý je známy zo spisu WO 91/08599, má na pozdĺžnych hranách kontaktných ramien, ktoré ohraničujú kontaktnú štrbinu, dlátovitć skosenia. ktoré sú neskosenou medzioblasťou prerušené. Pritom sú kontaktné ramená od seba oddelené strihaním a natočením, a skosenia sú vytvorené pred prestrihnutím kontaktných ramien. Kontaktné plochy, ktore však nie sú vyseknuté, prebiehajú pritom šikmo na rovinu kontaktných ramien príslušného kontaktného ramena.Ďalej je známy samorezný kontakt, ktorý má dve ploché kontaktné ramená, ktoré ležia vjednej spoločnej rovine a ktore sú oddelené kontaktnou štrbinou, ktorej kontaktné plochy prebiehajú kolmo na túto spoločnú rovinu. Tento samorezný svorný kontakt je usporiadaný vo svojom puzdre spravidla tak, že je sklopený okolo svojej pozdĺžnej osi o 45 stupňov a elektrický vodič určený na kontaktovanie je s jeho pozdĺžnou osou žily v uhle 45 stupňov vo vzťahu na rovinu kontaktného ramena zavádzaný do kontaktnej štrbiny. Ako je na obr. 8 schematicky ilustrované, dochádza pri známom samoreznom svomom kontakte 1 k strihovému zaťaženiu na pripojený vodič 12, čo vedie k naseknutiu vodiča a tým k nebezpečíu odstrihnutia, najmä tenkých drôtov alebo laniek.Zo spisu DE 41 26 068 Cl je známy samorezný svorný kontakt, pri ktorom sa dve kontaktné ramená oddelia od seba pozdlž kontaktnej štrbiny strihom a pri ktorom nie sú kontaktné ramená v priečnom smere k rovine kontaktných ramien vzhľadom na seba posunuté o hodnotu hrúbky kontaktných ramien, aby sa docielila šírka kontaktnej štrbiny v rozsahu od 0 mm do 0,05 mm. V druhom variante zverejnenom v tomto dokumente sú kontaktné ramená po svojom oddelení proti sebe natočené. Tieto samorezne svomć kontakty sú usporiadané najmä šikmo, takže samorezný svomý kontakt zviera s pozdĺžnou osou pripojeného vodiča uhol,napríklad v rozsahu od 30 do 60 stupňov. Tiež v tomto obvyklom samoreznom svomom kontakte dochádza k opísanému problému, že kontaktné hrany kontaktnej štrbiny namáhajú pripojený vodič na strih a spôsobujú vrubový efekt.Problém strihovćho namáhania a naseknutia pripojeného vodiča nastáva v ďalšom známom samoreznom svomom kontakte, V ktorom sú dve kontaktné ramená v rovnakom zmysle vytočené z roviny kontaktného ramena o cca 15 stupňov, aby sa šírka kontaktnej štrbiny zmenšila.Ulohou predloženého vynálezu je preto vytvoriť samorezný svorný kontakt, v ktorom nie je pripojený vodič namáhaný na strih a nedochádza k naseknutiu vodiča.Táto úloha je riešená samorezným svorným kontaktom podľa vynálezu, kde šikmým usporiadanim kontaktnýchplôch dochádza V samoreznom svomom kontakte medzi pripojeným vodičom a kontaktnýmí ramenami k plošnému kontaktovaniu. Tým, že je vodič kontaktovaný s kontaktnýmí plochamí a že sa ostré hrany medzi kontaktnýmí plochamí a ohraničujúcimi povrchmi kontaktných ramien nezarezávajú do vodiča, nedochádza k naseknutiu a netrvá nebezpečie odstríhnutia najmä tenkých pripojených vodičov. Pripojený vodič spôsobuje v kontaktných ramenách torzné napätie a je tak bezpečne držaný prekonanými kontaktnýmí ramenami.Kontaktné plochy zvierajú s rovinou kontaktných ramien uhol najmä V rozsahu od 35 do 85 stupňov. Obzvlášť je výhodný tvar uskutočnenia, v ktorom zvierajú kontaktné plochy s rovinou kontaktných ramien uhol 45 stupňov. Pri 45 stupňovej orientácii zošíkmenia kontaktných plôch vzhľadom na rovinu kontaktných ramien môže byt samorezný svomý kontakt usporiadaný kolmo na pozdlžnu os pripojovaného vodiča.Samorezný svomý kontakt podľa vynálezu môže byť zhotovený jediným výsledným nástrojom, pretože na zhotovenie zárezu so šikmo orientovanými kontaktnýmí plochamí nenadväzujú žiadne ďalšie tvarovanie alebo ohýbacie postupy. Kontaktné plochy sú vyseknuté z kovového,elektricky vodivého materiálu, z ktorého sa vyrába samorezný svomý kontakt.Zatial čo technikou lisovania je zhotoviteľná iba šírka kontaktnej štrbiny, to znamená odstup medzi paralelnými kontaktnýmí plochami, nad približne 0,6-násobok hrúbky materiálu kontaktných ramien, je daný ďalší tvar uskutočnenia, v ktorom je šírka kontaktnej štrbiny zmenšená nad mieru moàiú technikou lisovania. V tomto výhodnom tvare uskutočnenia sú vždy dve susednć kontaktné ramená v priečnom smere k nimi olemovanému zárezu posunute vnútri roviny kontaktných ramien, aby sa zmenšil odstup vždy medzi dvomi k sebe patriacimi plochami. Týmto dodatočným vzájomným posunutím dvoch k sebe patriacich kontaktných plôch plastickým tvarovaním príslušných kontaktných ramien môže byť redukovaná šírka kontaktných štrbín až na šírku 0 mm. Pretože hrúbka materiálu doskového, elektricky vodivého kovového materiálu, z ktorého sú samorezné svomć kontakty vyrábané, leží obvykle v rozsahu 0,5 mm, leží technikou lisovania realizovateľná šírka kontaktnej štrbiny približne v rozsahu 0,3 mm. S obvyklými samoreznými svomými kontaktmi daného druhu,v ktorých je vyseknutá iba kontaktná štrbina, alebo nebolo uskutočnené žiadne ďalšie tvarovanie kontaktných ramien,je teda bezpečné kontaktovanie tenkých drôtov a laniek problematické, pretože minimálne dosiałmuteľná šírka kontaktnej štrbiny na bezpečné pevné držanie elektrického vodiča v štrbine nie je dostačujúea. Naproti tomu môže byť pri opísanom tvare uskutočnenia podľa vynálezu prispôsobená šírka kontaktnej štrbiny optimálnej hrúbke pripojovaného vodiča. Pritom sa potom i pre veľmi tenke pripojené vodiče dosahuje ploché kontaktovanie bez strihového namáhania.Pretože pri veľmi tenkých pripojených vodičoch nie je veľakrát v kontaktných ramenách vytvorená dostačujúca torzia, aby sa zaistila trvanlivosť kontaktovania, je daný ďalší výhodný tvar uskutočnenia samorezného svomého kontaktu podľa vynálezu, pri ktorom je dodatočné predpätie, pomocou ktorého sú medzi kontaktnýmí plochamí bezpečne pridržované i veľmi tenké pripojené vodiče, privádzanć do kontaktných ramien patriacich k sebe. Pri tomto tvare uskutočnenia je šírka kontaktnej štrbiny redukovaná na 0 mm, a to opísaným spôsobom, ale doplnkovo je vytvorené predpätíe, to znamená sila, ktorá pri sebe ležiace plochy dodatočne tlačí na seba. Toto predpätie nastáva pokrátkodobom posunuti na sebe ležiacich kontaktných plôch proti sebe a naprieč k rovine kontaktných ramien. Pomocou sily predpätia sú teda trvale bezpečne kontaktované i veľmi tenké pripojené vodiče, aj ked tieto na základe svojho malého priemeru nemôžu samy od seba vytvoriť V kontaktných ramenách torzné napätie.Pri opísaných tvaroch uskutočnenia je pre pripad, že je daných viac zárezov na súčasné kontaktovanie viacerých elektrických vodičov, uprednostnené, aby kontaktné plochy vždy dvoch susedných zárezov prebiehali vo svojej orientácii zošikmenia proti sebe v opačnom zmysle. Inými slovami, v jednom rade vedľa seba usporiadaných zárezov nasledujú vždy striedavo v rovnakom zmysle šikmo nastavené kontaktné plochy za sebou, pričom prirodzene kontaktné plochy prebiehajú vnútri zárezov vždy v podstate proti sebe paralelne.Prehľad obrázkov na výkresochĎalej sú príklady uskutočnenia samorezného svomého kontaktu bližšie vysvetlené vo vzťahu na pripojené výkresy, ktoré znázorňujú na obr. l prvý tvar uskutočnenia samoremého svomého kontaktu podľa vynálezu s kontaktnou štrbinou v pôdorysnom pohľade, na obr. 2 samorezný svomý kontakt podľa obr. l v reze I-I, na obr. 3 samorezný svorný kontakt podľa obr. l s pripojenou žilou v priereze,na obr. 4 druhý tvar uskutočnenia samorezného svomého kontaktu podľa Vynálezu s dvoma kontaktujúcimi štrbinami V priereze, na obr. 5 samorezný svomý kontakt podľa obr. 4 s dvomi pripojenými žilami V priereze, na obr. 6 tretí tvar uskutočnenia samorezného svomého kontaktu podľa vynálezu V príereze, na obr. 7 a štvrtý tvar uskutočnenia samorezného svomého kontaktu podľa vynálezu počas výrobného kroku V priereze, na obr. 7 b samorezný svorný kontakt podľa obr. 7 a V konečnom stave v priereze a na obr. 8 schematické znázornenie strihového namâhania pripojeného vodiča pri obvyklom samoreznom svornom kontakte V priereze.V prvom tvare uskutočnenia podľa obr. l a obr. 2 má samorezný svorný kontakt dve kontaktné ramená Za, 2 b,ktoré sú spolu cez spojovaciu oblasť 4 spojené do jedného kusa., Obidve kontaktné ramená Za, 2 h sú od seba oddelené pozdlž zárezu, ktorý zahrnuje vstupnú oblasť 6 V tvare zálivu, na ňu nadväzujúcu štrbinu 3 a medzi kontaktnou štrbinou 3 a spojovacou oblasťou 4 ležiaci, približne oválny odľahčovací otvor 5. Kontaktná štrbina 3 je ohraničená kontaktnými plochami 31, 3 h, ktoré proti sebe prebiehajú paralelne. Kontaktné plochy 3 a, 3 h zvierajú vždy s rovinou kontaktných ramien uhol (x, to znamená s rovinou, V ktorej obidve kontaktné ramená 32, 3 h ležia. V znázomenom príklade sa uhol a rovná 45 stupňom. Kontaktná štrbina je vyseknutá z materiálu samorezného svomého kontaktu 1, pričom obidve kontaktné ramená 2 a, 2 b zostávajú V jednej spoločnej rovine.Na obr. 3 je znázomene ako je pripojená žila 10 v samoreznom svomom kontakte podľa obr. l a 3 kontaktovaná. Pri zavedení žily 10 do kontaktnej štrbiny sa automaticky izolácia 11 v oblasti kontaktných plôch Sa a 3 h odreže, takže sa vodič 12 žily 10 dostane do bezprostredného kontaktu s kontaktnými plochami 3 a, 3 h, a tým sa realizuje elektricke kontaktovanie medzi samorezným svorným kontaktnom 1 a vodičom 12. Ako zdôrazňuje obr. 3, prilie ha odizolovaný úsek vodiča 12 plošné na kontaktné plochy 3 a, 3 h, takže nedochádza k žiadnemu strihovému zaťaženiu vodiča 12 a nevzniká taktiež žiadne naseknutie, pretože špicaté hrany kontaktných ramien 2 a, 2 b, ktoré sú vytvorené proti sebe ohraničenými kontaktnými plochami 3 a, 3 h s príslpšnými plochami 7 a, 7 h, nemôžu vniknút do vodiča 12. Zila 10 spôsobuje skrútenie kontaktných ramien 2 a, 2 h proti sebe, takže týmto torzným napätím je trvale pridržovaná a bezpečne kontaktovaná.V tvare uskutočnenia samorezného svomého kontaktu podľa vynálezu znázorneného na obr. 4 a obr. 5 sú dané dve kontaktné štribiny 3 takže sa primerane vyskytujú kontaktné ramená 2 c, 2 d, 2 e, ktoré sú spolu spojené na svojom jednom konci do jedného kusa. Kontaktná štrbina 3 a kontaktné plochy 3 a, 3 b, 3 e, 3 d sú uskutočnené primerane k prvému tvaru uskutočnenia podľa obr. l až obr. 3, pričom kontaktné plochy zvierajú vždy s rovinou kontaktných ramien, to znamená rovinou, v ktorej ležia všetky tri kontaktné ramená 3 c, 2 d, 2 e, uhol ot. Miesto rovnakého uhla (1 môžu byť na šikmé nastavenie obidvoch kontaktných štrbín 3 dané tiež rôzne uhly. V znázomenom príklade majú obidva uhly a 45 stupňov. Šikmć nastavenie kontaktnej štrhiny 3 je orientované tak, že kontaktné štrbiny sú proti sebe nastavené šikmo V opačnom zmysle. Pretože obidva uhly 0. sú V tomto príklade rovnaké, je samorezný svorný kontakt symetrický okolo osi. Obr. 5 znázorňuje, že obidve pripojené žily 10 sú analogicky k situácii pri prvom tvare uskutočnenia samorezného svorného kontaktu (porovnaj obr. 3) pevne držane torzným napätím takým spôsobom, že odizolované oblasti žíl 10, vodiča 12,sú plošne kontaktované s kontaktnými plochami 3 a, 3 h,3 c, 3 d.Tretí tvar uskutočnenia samorezného svomého kontaktu mázornený na obr. 6 má proti minimálnej, technikou výseku realizovateľnej šírke kontaktnej štrbiny ďalej zmenšenú šírku kontaktnej štrbiny d. Oproti skôr napísanému prvému tvaru uskutočnenia podľa obr. 1 až obr. 3 sú kontaktné ramená 2 a, 2 h V rovine kontaktných ramien prisunuté V jednom kroku počas lisovacieho postupu na sebe(pozri smer šípky), a týmto plastickým pretvorenim je docielená šírka kontaktnej štrbiny od približne 0 mm do 0,3 mm, to znamená že proti technikou výseku dosiahnuteľnej šírke kontaktnej štrbiny je V tomto tvare uskutočnenia dosiahnuté ľubovoľné zmenšenie odstupu medzi obidvoma kontaktnými plochami 3 a, 3 h až k ich priľahnutiu. Ako je zrejmé z obr. 6, zostáva tiež V tomto tvare uskutočnenia dodržané šikmé nastavenie kontaktných plôch 3 a, 3 h vo vzťahu na roviny kontaktných ramien, pričom obidve kontaktné ramená Za, 2 h ležia Vjednej spoločnej rovine.Štvrtý tvar uskutočnenia samorezného svomého kontaktuje znázornený počas výrobného kroku na obr. 7 a, a na obr. 7 b vo svojom konečnom stave. Vychádzajúc zo samorezného svomého kontaktu podľa obr. 6 s kontaktnými plochami 3 a, 3 h privedenými k priľahnutiu, to mamená so šírkou kontaktnej štrbiny d z 0 mm, sú kontaktné ramená 2 a, 2 h v spoločnej rovine priľahnutia kontaktných plôch 3 a, 3 h proti sebe posunute priečne na rovinu kontaktných ramien (porovnaj šípku na obr. 7 a), takže sa po tomto krátkodobom posunuti kontaktných ramien Za, 2 h proti sebe dosiahne konečný stav podľa obr. 7 h, pri ktorom obidve kontaktné ramená Za, 2 h ležia V jednej spoločnej rovine a kontaktné plochy 3 a, 3 h ležia na sebe. Krátkodobým posunutím podľa obr. 7 a je tomuto štvrtému tvaru uskutočnenia samorezného svomého kontaktu vnútené predpätie. takže obidve kontaktné plochy 31, 3 h sú v smere spoločnej roviny kontaktných ramien Za, 2 h k sebe pritlačené silou predpätia. Tiež obzvlášť tenké lanká, ktoré už nemôžu v kon SK 280691 B 6taktných ramenách Za, 2 b vyvolať žiadnu torziu, ak sú nasunuté do kontaktnej štrbiny 3, sú na zaklade predpätia kontaktných plôch 3 a, 3 h bezpečne kontaktované a trvale prídržovanć.1. Samorezný svomý kontakt na pripojenie elektrických žíl (10) bez odizolovania, pozostávajúci V podstate z doskovitého, elektricky vodivćho, kovového materiálu s aspoň jedným V podstate štrbinovítým zárezom (3, 5, 6), ktorým sú vždy dve kontaktné ramená (Za, Zb) od seba oddelené,ktoré na svojich jedných koncoch (4) sú spolu integrálne spojené a ktoré ležia v jednej spoločnej rovine, pričom prinajmenšom pozdĺž čiastkovej oblasti (3) každého zárezu sú na kontaktných ramenách (Za, 2 b) vytvorené vzájomne protiľahlé, v podstate proti sebe paralelne prebiehajúce kontaktné plochy (3 a, 3 h), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kontaktné plochy (3 a, 3 b) sú vyseknuté z kovovćho materiálu a tieto vyseknute kontaktné plochy (33, 3 b) prebiehajú vo vzťahu na rovinu kontaktných ramien šikmo v uhle (a) v rozsahu od 35 do 80 stupňov.2. Samorezný svomý kontakt podľa nároku l, v y značujúci sa tým, že kontaktné plochy (3 a,3 h) zvierajú s rovinou kontaktných ramicn uhol (u) 45 stupňov.3. Samorezný svomý kontakt podľa nároku l alebo 2,vyznačujúci sa tým, že vždydve susedné kontaktné ramená (2 a, 2 b) sú v priečnom smere k nimi olemovanému zárezu (3, 5, 6) vnútri roviny kontaktných ramien posunutá, aby sa odstup (d) medzi vždy dvomi kontaktnými plochami (3 a, 3 b) patriacimi k sebe zmenšíl.4. Samorezný svomý kontakt podľa nároku 3, v y zn ač uj ú ci sa tý m ,ževždydveksebepatriace kontaktné plochy (3 a, 3 b) sú posunuté k sebe až k priľahnutiu, a po krátkodobom posunutí proti sebe priečne na rovinu kontaktných ramien ležia na sebe v predpätom stave,pričom kontaktné ramená (Za, 2 h) ležia v jednej spoločnej rovine.5. Samorezný svomý kontakt podľa jedného z nárokov laž 4 sviacerýmizárezmi(3, 5,6),vyznačuj úci s a t ý m , že kontaktné plochy (33, 3 b) vždy dvoch susedných zárezov (3, 5, 6) prebiehajú vo svojej šikmej orientácii proti sebe v opačnom zmysle.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24

Značky: svorný, samořezný, kontakt

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-280691-samorezny-svorny-kontakt.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samorezný svorný kontakt</a>

Podobne patenty