Zariadenie na prúdenie kvapaliny

Číslo patentu: 280470

Dátum: 14.02.2000

Autor: Bakarov Christo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na prúdenie kvapaliny so vstupom, vedením a výstupom kvapaliny má vstup kvapaliny pripojený k spojovaciemu potrubiu (5), ku ktorému je paralelne pripojený aspoň jeden komplex pozostávajúci z vlastnej vyrovnávacej nádržky (8), pripojenej k aspoň jednej zvislej alebo visiacej hadici, respektíve zvislému potrubiu (14), ktorých druhý koniec je pripojený vo vstupnom otvore (32) nižšie umiestneného a horizontálne alebo šikmo uloženého výstupného potrubia (15).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na prúdenie kvapaliny so vstupom kvapaliny, najmä zo systému ústredného kúrenia alebo geotermálneho systému ohrievania kvapaliny, alebo systému ohrievania kvapaliny slnečnou energiou, alebo z výmenníkových ohrievačov kvapaliny, alebo z vonkajšieho zdroja vodovodnej siete, alebo zo zdroja studenej kvapaliny a jej vedením a výstupom.V súčasnosti existujú zariadenia konštrukčne vyhotovené iba na ohrev alebo iba ochladzovanie určitého priestoru. Z CS AO 245301 a 252001 sú známe zariadenia, ktoré môžu určené časti priestoru tak ohrievať, ako aj ochladzovať, ale ohrievanie alebo ochladzovacie telesá nie sú vhodné na uloženie do zeme.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie uvedeného typu, ktorého podstata podľa vynálezu spočíva v tom, že vstup kvapaliny je pripojený k spojovaciemu potrubiu, ku ktorému je, výhodne prostredníctvom ventilu a pripojovacieho potrubia, paralelne pripojený aspoň jeden komplex pozostávajúci z vlastnej vyrovnávacej nádržky, pripojenej k aspoň jednej zvislej alebo visiacej hadici, respektíve zvislému potrubiu, ktorých druhý koniec je pripojený vo vstupnom otvore nižšie umiestneného a horizontálne alebo šikmo uloženého výstupného potrubia, v ktorom môže byť umiestnený snímač teploty kvapaliny. Pritom vzájomná vzdialenosť hadíc, respektíve zvislého potrubia prednostné výhodne zodpovedá vzdialenosti sponu rastlín.Vlastná vyrovnávacia nádržka môže byť podľajedného variantu vynálezu pripojená k zvislej alebo visiacej hadici,respektíve zvislému potrubiu cez výstup s pomocne pripojeným potrubím, ku ktorému je v nižšej polohe horizontálne alebo šikmo pripojené vstupné potrubie, vybavené aspoň jedným odvzdušňovacím otvorom a aspoň jedným výstupným otvorom na pripojenie zvislej alebo visiacej hadice,respektíve zvislého potrubia, V odvzdušňovacom otvore je pripojená rúrka, ktorá ústi vo výške nad najvyššou hladinou kvapaliny v príslušnej vlastnej vyrovnávacej nádrüe.Podľa ďalšieho variantu vynálezu môže byť vlastná vyrovnávacia nádržka pripojená k zvislej alebo visiacej hadici, respektíve k zvislému potrubiu pomocou horizontálne alebo šikmo umiestneného vstupného žľabu, priamo napojeného na bočný výstup vo vstupnej vyrovnávacej nádržke a vybaveného aspoň jedným výstupným otvorom na pripojenie zvislej alebo visiacej hadice, respektíve zvislého potrubia.Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu môže byť spojovacie potrubie na svojom vstupe pripojené k najnižšiemu miestu spoločnej vyrovnávacej nádržky, ktorá je pomocou spoločného prívodu a ventilu pripojená k napájaciemu potrubiu.Výstupné potrubie môže podľa vynálezu taktiež ústiť prostredníctvom nad zem vyčnievajúceho pomocného potrubia, osadeného ventilom, nad zbemou nádobou. K tejto zbemej nádobe môže byť pomocou nasávacieho potrubia pripojená automatická vodárnička, ktorá je cez čerpadlo a koncové potrubie osadené spätným ventilom pripojená k výstupu kvapaliny.Výhody vynálezu spočívajú v tom, že sa pomocou jednoduchých zariadeni a opatrení zahrievajú alebo ochladzujú iba potrebné určité časti priestoru alebo určité časti povrchu, alebo určite hlbky v lokálnej časti pôdnej zeminy alebo kvapaliny, takže dochádza k maximálnemu využitiu energie.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príkladoch svojho vyhotovenia pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 schematicky jeden variant zariadenia na prúdenie kvapaliny, obr. 2 ďalší variant zariadenia na prúdenie kvapaliny.Zariadenie znázomené na obr. l tvorí napájacie potrubie l so vstupom teplej alebo studenej kvapaliny, ktoré je cez spoločný ventil 2 a cez spoločný prívod 3 pripojené na spoločnú vyrovnávaciu nádržku 4. Na spoločnú vyrovnávaciu nádržku 4 je v jej najnižšej polohe pripojene spojovacie potrubie 5. K tomuto spojovaciemu potmbiu 5 sú paralelne pripojené pomocou ventilu 6 a pripojovacieho potrubia 7 komplexy usporiadané V horizontálnych alebo šikmých radoch. Tieto komplexy pozostávajú z vlastnej vyrovnávacej nádržky 8 a pomocou výstupu 9 s pomocne pripojeným potrubím 10 v najnižšej polohe vyrovnávacej nádržky 8 pripojeného, horizontálne alebo šikmo usporiadaného vstupného potrubia 11, vybaveného vstupným otvorom 12 a najmenej jedným odvzdušňovacím otvorom 30.K tomuto odvzdušñovaciemu otvoru 30 je pripojená rúrka 13, ktorej výška je vyššia ako najvyššia nastaviteľná hladina kvapaliny v príslušnej vlastnej vyrovnávacej nádržke 8. Vstupné potrubie 11 má ďalej najmenej jeden výstupný otvor 31, pričom ku každému výstupnému otvoru 31 je pripojené zvislé potrubie 14. Zvislé potrubia 14 sú umiestnene vo vzdialenosti sponov rastlín a slúžia na ich vedenie. I)ruhý koniec zvislého potrubia 14 je pripojený na príslušnom vstupnom otvore 32, vytvorenom V nižšie, horizontálne alebo šikmo umiestnenom výstupnom potrubí 15, osa(lenom snímačom 27 teploty kvapaliny. Toto výstupné potrubie 15 sa môže zavesiť na lano, ponoriť do kvapaliny alebo uložiť na povrch alebo zahrabať do zeme. Cez pomocne potrubie 16 vyčnievąjúce nad zem, osadené elektricky alebo ručne ovládaným výstupným ventilom 26, vyúsťuje nad zbemou nádobou 17 na teplú alebo studenú kvapalinu. V tejto zbemej nádobe 17 je pomocou nasávacieho potrubia 18 pripojená vodámička 19, ktorá je cez čerpadlo 20 a koncové potrubie 21 osadené spätným ventilom 22 pripojená na výstup kvapaliny. Na obr. 1 je ďalej zrejmá nad výstupným potrubím 15, okolo zvislého potrubia 14 ohrievaná alebo ochladzovaná kríková zelenina 23.Činnosť zariadenia podľa obr. 1 je nasledujúca. Pri napájaní kvapaliny do zariadenia na prúdenie kvapaliny podľa vynálezu sa otvorí spoločný ventil 2 a kvapalina s tlakom zo systému teplej alebo studenej kvapaliny preteká spoločným prívodom 3 a pokračuje do spoločnej vyrovnávacej nádržky 4, kde sa znižuje jej tlak na tlak vonkajšej atmosféry, pretože spoločná vyrovnávacia nádržka 4 je trvalo otvorená proti vonkajšej atmosfére, Ked sú zavreté všetky príslušné ventily 6 ku každému z n paralelne usporiadanýchhorizontálnych alebo šikmých radov pripojených komplexov, kvapalína preteká do spoločnej vyrovnávacej nádržky 4 a vyplňuje ju do nastavenej hladiny, pretože plavákom elektrického ovládania sa v tomto okamihu uzavrie spoločný prívod 3, pričom spoločná vyrovnávacia nádržka 4 aj naďalej zostáva otvorená k vonkajšej atmosfére. Akje aspoň jeden ventil 6 otvorený, zo spoločnej vyrovnávacej nádržky cez ventil 6 a pripojovacie potrubie 7 preteká kvapalina do vlastnej vyrovnávacej nádržky 8 príslušného komplexu a ďalej cez výstup 9 a pomocne pripojené potrubie 10 cez vstupný otvor 12 do horizontálne alebo šikmo umiestneného vstupného potrubia 11. Najmenej jedným výstupným otvorom 31 potom kvapalina preteká zvislým potrubím 14 do horizontálne alebo šikmo umiestneného výstupného potrubia 15 a napĺňa ho. Z tohto výstupného potrubia 15 kvapalina vystupuje do pomocného potrubia 16 vyčnievąiúceho nad povrch zeme s výstupným ventilom 26 a voľným pádom naplňuje zbemú nádobu 17 až po nastavenú výšku hladiny, pretože v tomto okamihu začne pracovať automatická vodámička 19 a čerpadlo 20 cez koncové potrubie 21 pod tlakom, prevyšujúcim tlak kvapaliny v pôvodnom systéme teplej či studenej vody, vracia vodu výstupom kvapaliny do pôvodného systému kvapaliny.Ak nie je nutné, aby sa kvapalina nepretržite vracala do pôvodného systému, po uzavretí výstupného ventilu 26, je možné zastaviť kvapalinu vo výstupnom potrubí 15 a tiež vo zvislom potrubí 14, vo vstupnom potrubí 11, v pomocne pripojenom potrubí 10, takže sa nakoniec hladina zastaví taktiež vo vlastnej vyrovnávacej nadržke 8, pretože po dosiahnutí nastavenej hladiny kvapaliny vo vlastnej nádržke 8 sa uzavrie prítok kvapaliny z potrubia 7 do vlastnej vyrovnávacej nádržky 8, ktorá je trvalo otvorená k vonkajšej atmosfére. Čiže uzavretím výstupného ventilu 26 sa zastaví cirkulácia kvapaliny, pokiaľ sa opäť napríklad preto, že teplota kvapaliny vo výstupnom potrubí 15, meraná snímačom teploty 27, klesne na nastavenú hodnotu, otvorí výstupný ventil 26.Keď nie je vôbec potrebné vracať kvapalina do pôvodného systému, kvapalina sa nechá vytiecť priamo z výstupného potrubia 15 alebo prostrednictvom potrubia 16 vyčnievajúceho nad zem.Na obr. 2 je schematicky znázomené altematívne vyhotovenie zariadenia na prúdenie kvapaliny podľa vynálezu. Vyhotovenie znázomené na obr. 2 sa odlišuje od vyhotovenia podľa obr. l iba v tom, že vstupné potrubie 11 je nahradené vstupným žľabom 24 priamo napojeným na bočný výstup 25 vo vlastnej vyrovnávacej nádržke 8. Preto nie je Výstupný žľab 24 pripojený pomocou výstupu 9 a pomocne pripojeného potrubia 10, ktoré sú pri uskutočnení podľa obr. 2 vynechané. Pri uskutočnení zariadenia na prúdenie kvapaliny podľa obr. 2 je taktiež v porovnaní s uskutočnením podľa obr. l vypustená rúrka 13 a vstupný otvor 12, pretože nie sú potrebné.Činnosť zariadenia na prúdenie kvapaliny podľa obr. 2 je totožná ako činnosť zariadenia na prúdenie kvapalín podľa obr. l.Zariadenie na prúdenie kvapaliny podľa vynálezu možno využiť najmä v poľnohospodárstve pri hydrofónnom pestovaní rastlín, v skleníkovom a fóliovom hospodárstve,pri zrýchlenl alebo spomaleni vegetácie rastlín, v potravi nárstve pri zrýchleni alebo spomalení procesu kvasenia alebo v biologicko-technologických procesoch, v priemysle,V bytovom hospodárstve na ohrev alebo ochladzovanie určených priestorov alebo na klimatizačné účely, v botanických záhradách a v akváriových zariadeniach.l. Zariadenie na prúdenie kvapaliny so vstupom kvapaliny, najmä zo systému ústredného kúrenia alebo geotermálneho systému ohrievania kvapaliny, alebo systému ohrievania kvapaliny slnečnou energiou, alebo z výmenníkových ohrievačov kvapaliny, alebo z vonkajšieho zdroja vodovodnej siete, alebo zo zdroja studenej kvapaliny a jej vedenímavýstupom,vyznačujúce sa tým,že vstup kvapaliny je pripojený k spojovaciemu potrubiu(5), ku ktorému je paralelne pripojený aspoň jeden komplex pozostávajúci z vlastnej vyrovnávacej nádržky (8), pripojenej k aspoň jednej zvislej alebo visiacej hadici, respektíve zvislému potrubiu (14), ktorých druhý koniec je pripojený vo vstupnom otvore (32) nižšie umiestneného a horizontálne alebo šikmo uloženého výstupného potrubia (l 5).2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že vlastná vyrovnávacia nádržka (8) je pripojená k zvislej alebo visiacej hadici, respektíve zvislému potrubiu (14) cez výstup (9) s pomocne pripojeným potrublm (10), ku ktorému je nižšie, ako je umiestnená vlastná vyrovnávacia nádržka (8), pripojene horizontálne alebo šikmo umiestnené vstupné potrubie (11), osadené aspoň jedným odvzdušňovacim otvorom (30), v ktorom je pripojená rúrka (13), ktorá ústi vo výške nad najvyššou nastaviteľnou hladinou kvapaliny v príslušnej vlastnej vyrovnávacej nádržke (S) a aspoň jedným výstupným otvorom (31) na pripojenie zvislej alebo visiacej hadice, respektíve zvislého potrubia (14).3. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vlastná vyrovnávacia nádržka (8) je pripojená k zvislej alebo visiacej hadici, respektive zvislému potrubiu (14) pomocou horizontálne alebo šikmo umiestneného vstupného žľabu (24), priamo napojeného na bočný výstup (25) vo vlastnej vyrovnávacej nádržke (8) a osadeného aspoň jedným otvorom (31) na pripojenie zvislej alebo visiacej hadice, respektive zvislćho potrubia (14).4. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 3, v y značujúce sa tým, že vlastné vyrovnávacie nádržky (S) komplexov sú k spojovaciemu potrubiu (5) pripojené prostrednictvom ventilu (6) a pripojovacieho potrubia (7).5. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 4, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že spojovacie potrubie (5) je na svojom vstupe pripojene k najnižšiemu miestu spoločnej vyrovnávacej nádržky (4), ktorá je pomocou spoločného prívodu (3) a ventilu (2) pripojená k napájaciemu potrubiu (l).6. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 5, V y značujúce sa tým, žievýstupnépotrubie(l 5) ústi prostredníctvom pomocného potrubia (16) vyčnievajúceho nad zem, osadeného výstupným ventilom (26), nad zbernou nádobou (17), ku ktorej je pomocou nasávacieho potrubia (18) pripojená automatická vodámička (19), ktorá je cez čerpadlo (20) a koncové potrubie (21), osadené spätným ventilom (22), pripojená k výstupu kvapaliny.7. Zariadenia podľa jedného z nárokov 7 až 6, v y značujúce sa tým, ževzájomnávzdialenosť hadíc, respektíve zvíslého potrubia (14) zodpovedá vzdialenosti sponu rastlín (23).

MPK / Značky

MPK: A01G 9/24, F24D 1/08

Značky: kvapaliny, prúdenie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-280470-zariadenie-na-prudenie-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prúdenie kvapaliny</a>

Podobne patenty