Brúsiaci stroj koľajníc

Číslo patentu: 280432

Dátum: 04.09.1996

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Brúsiaci stroj (1) koľajníc na obrusovanie nepravidelností na povrchovej ploche (9) hláv koľajníc (10) koľaje (4) má na podvozkoch (3) uložený strojový rám (2) a vodiaci rám (14), ktorý je s ním spojený prostredníctvom výškových prestavných pohonov (17), ktorý je prostredníctvom kladiek (15) s okolesníkom pojazdný po koľajnici (10) a v ktorom je uložený brúsiaci agregát (18). Brúsiaci agregát (18) je vybavený prostredníctvom orgánu (28) na povrchovú plochu (9) hláv koľajníc (10) pritlačiteľným brúsiacim pásom (25), ktorý je svojimi koncami navinuteľný na zásobnú cievku (26), prípadne na zbernú cievku (27). Brúsiaci agregát (18) je aj so zásobnou cievkou (26) a zbernou cievkou (27) uložený prestaviteľne, a to vodorovne vzhľadom na vodiaci rám (14) a v pozdĺžnom smere stroja (1), pričom s vodiacim rámom (14) je prostredníctvom poháňacieho ústrojenstva (21) spojený pre oscilačný pracovný pohyb, ktorý je superponovaný k pohybu stroja (1) dopredu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka brúsiaceho stroja koľajníc na obrusovanie nepravidelností na povrchovej ploche hláv koľajníc koľaje, ktorý má na podvozkoch uložený strojový rám a vodiaci rám, ktorý je prostrednictvom kladiek s okolesnikom pojazdný po koľajniciach a v ktorom je uložený najmenej jeden brúsiaci agregát, pričom brúsiaci agregát má prostredníctvom prítlačného orgánu na povrchovú plochu hlav koľajníc pritlačiteľný a svojimi koncami na zásobnú cievku, prípadne zbemú cievku navinuteľný brúsiaci pás.Z AT 221 131 B je už známy brúsiaci stroj koľajníc,ktorý je prostrediríctvom vybavený pojazdný po koľaji a pre každú koľajnicu je vybavený brúsiacim agregátom na brúsenie nepravidelností na povrchovej ploche hlavy koľajnice koľaje. Brúsiace agregáty sú usporiadané na vodiacom ráme, ktorý je prostredníctvom ťahadiel priklbený na strojovom ráme, ktorý sa posúva po koľajniciach prostredníctvom kladiek s okolesníkom a ktorý je prostredníctvom výškovo prestaviteľného pohonu, upevneného na stroj ovom ráme, naddvihnuteľný. Nezávisle od toho je brúsiaci agregát vytvorený prostredníctvom vedenia ako prestaviteľný V zvislom smere relatívne vzhľadom na vodiaci ram a je spojený so zaťažovacími pohonmi, upravenými na strojovom ráme, prostredníctvom ktorých je ako pritlačný orgán pracujúca topánočka brúsiaceho agregátu pritlačiteľná na povrchovú plochu hlavy koľajnice. Prostredníctvom tejto topánočky je napinaný V pozdlžnom smere koľajníc sa pohybujúci brúsiaci pás, ktorého konce sú navinute vždy na zásobnej cievke, pripadne zbernej cievke, ktoré sú upravené v kruhovej skrini na bnísiacom agregáte. Cievky sú vybavene blokovacím ústrojenstvom na fixáciu brúsiaceho pásu,ktore je vytvorené z ozubených kolies a z blokovacích západiek, ktoré s nimi spolupracujú. Pri pracovnom nasadení sa posúva voz pri pritlačovani brúsiaceho pásu na koľajnice po koľaji. Po stanovenom kilometrovom výkone je opotrebovaná časť brúsiaceho pásu periodicky prostrednictvom otáčania cievok pri naddvihnutom brúsiacom agregáte odstránená z topánočky a je nahradená ešte neopotrebenou častou brúsiaceho pásu.V US 4 249 346 B je opísaný brúsiaci stroj koľajnic so strojovým rámom, ktorý je uložený na podvozkoch a s ktorým sú spojene výškovo prestavitelné brúsiace agregáty. Tie majú vždy prostredníctvom kladiek s okolesuíkom na koľajniciach uložený nástrojový rám, ktorý je vybavený brúsiacími nástrojmi v podobe klzných kameňov a ktorý je prostredníctvom výškovo prestaviteľných pohonov pritlačiteľný na koľajnice. Brúsiace agregáty sú prostredníctvom na nástroj ovom ráme priklbených ťahadiel a pákového systému spojené s excentrickým pohonom, ktorý je upevnený na ráme stroja a ktorý uvádza brúsiace agregáty do vratného pohybu V pozdlžnom smere koľajnic, ktorý je navzájom protismerný, zatiaľ čo stroj sa posúva po koľaji.V US 4 896 460 B je opísaný brúsiaci agregát na obrusovanie povrchových plôch hláv koľajnic koľaje prostredníctvom nekonečného brúsiaceho pásu. Ten je vedený okolo poháňaných vratných kladiek, pripadne je cez ne napnutý a je pritlačovaný prítlačnou kladkou na profil hlavy koľajnice, pričom kladky sa otáčajú okolo osi upravených v priečnom smere stroja. Nosný rám, prípadne agregátový rám, na ktorom je agregát uložený, je spojený s výškovo prestaviteľným ústrojenstvom na pristavovanie brúsiaceho pásu. Brúsiaci agregát je usporiadaný na stroji pojazdnompo koľaji a pri pracovnom nasadení je posúvaný pozdĺž koľaníc.J Z DE 38 40 006 C je známe zariadenie na brúsenie koľajnic, pri ktorom je nekonečný brúsiaci pás vedený cez pojazdne plochy koľajníc priečne na pozdlžny smer koľajnic. Brúsiaci pás je napnutý prostredníctvom vratných kladiek, ktoré sa dajú na obidvoch stranách hlavy koľajnice spustiť pod homú hranu koľajnice, čím tento pás pri pracovnom nasadení hlavu koľajnice čiastočne objíma.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť brúsiaci stroj koľajníc v úvode uvedeného typu so zvýšeným brúsiacim výkonom.Táto úloha sa rieši v úvode opisaným strojom ktorého podstata podľa vynálezu spočíva v tom, že brúsiaci agregát je aj so zásobnou cievkou a zbemou cievkou uložený vodorovne a v pozdlžnom smere stroja prestaviteľne rLhľadom na vodiaci rám a je spojený s vodiacim rámom prostrednictvom poháňacieho ústrojenstva pre oscilačný pohyb brúsiaceho stroja dopredu, mperponujúci pracovný pohyb.Takto vytvorený brúsiací agregát poskytuje podstatné zvýšenie pracovného výkonu pri obrusovaní nepravidelnosti na povrchových plochách hláv koľajnic v porovnaní s obvyklými pásovými brúsiacimi agregátmi, pri ktorých sa pracovný pohyb brúsiacich nástrojov relatívne vzhľadom na koľajnicu uskutočňuje len pohybom stroja dopredu. Brúsiaci agregát podľa vynálezu umožňuje vysoko kvalitne brúsenie už pri jednom jedinom pracovnom prejazde stroja,pretože každé miesto povrchovej plochy hlavy koľajnice je v dôsledku vratného pohybu brúsiaceho pásu viacnásobne opracované. Výhodne sa dá tiež pracovný výkon brúsiaceho stroja bez problémov prispôsobiť požiadavkám v opracovavanej koľaj i, pretože napríklad pri veľmi nepravidelnej pojazdnej ploche koľajnic sa dá cielene zvýšiť brúsiaci výkon prostým spomalením rýchlosti pohybu stroja dopredu a naopak. Na rozdiel od brúsiacich agregátov s nekonečnými obiehajúcimi brúsiacimi pásmi vzniká pri práci agregátu podľa vynálezu podstaüie menšie množstvo iskíer, čím sa obmedzuje nebezpečie požiaru. Výhoda V porovnani s klznýuni kameňmi alebo podobne spočíva V tom, že taký brúsiaci nástroj sa ľahko znečisťuje a pomerne veľmi rýchlo sa výstupkami na hlave koľajnic deformuj e, čim sa stáva relativne rýchlo nepoužiteľným a musí byť vyrnenený. Brúsiaci pás podľa vynálezu sa po opotrebení kontaktnej plochy proste ďalej navinie na cievku a preto sa veľmi ekonomickým spôsobom špeciálne hodi na opracováveuiie problémových oblastí povrchových plôch hláv koľajnic. V súvislosti s tým je v patentovom nároku 2 uvedené vytvorenie vhodne pre bezproblémovú a jednoduchú reguláciu hĺbky odberu brúsiaceho pásu podľa požiadaviek.Ďalšie výhodne usporiadania vynálezu vyplývajú zo závislých patentových nárokov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príklade uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou. Na obr. 1 je schematicky znázornený bokorys brúsiaceho stroja koľaj nic s brúsiacim agregátom, vytvoreným podľa vynálezu. Na obr. 2 je vo väčšej mierke znázornený bokorys uvedeného brúsiaceho agregátu, znázornenćho na obr. 1. Na obr. 3 je znázornený priečny rez oblasti hlavy koľajnice v rovine podľa šípky lll na obr. 2.Na obr. l znázomený brúsiaci stroj 1 koľajníc 10 má strojový rám 2, ktorý je prostrednictvom podvozkov 3 uložený na koľaji 4 a je pojazdný v pracovnom smere 5. Brúsiaci stroj 1 je vybavený na koncových stranách usporiadanými trakčnými kabínmni 6 a energetickou centrálou 7 na napájanie trakčného pohonu 8, ako aj všetkých ďalších na stroji l upravených pohonov.S cieľom obrusovať neprawdelnosti na povrchových plochách 9 hláv koľajníc 10 koľaje 4 je stroj 1 vybavený brúsiacinu jednotkami 11, 12, ktoré sú usporiadané v pozdlžnom smere koľajníc 10 za sebou nad každou z obidvoch koľajníc 10. Tie brúsiace jednotky 11, ktoré sú upravene na v pracovnom smere 5 zadnej polovici stroja 1, sú pritom vytvorené obvyklým spôsobom s takzvanými žliabkovými brúsmi 13, takže sú samy osebe známe a nebudú tu bližšie opisované. Konštrukcia obidvoch brúsiacich jednotiek 12, ktoré sú usporiadané navzájom protiľahlo na prednom konci stroja 1 v priečnom smere stroja 1, je znázomená na obr. 2.Brúsiaca ednotka 12 má vodiaci rám 14, ktorý je upravený v pozdľžnom smere koľaje 4 a ktorý je prostredníctvom kladiek 15 s okolesníkom, upravených na jeho obidvoch koncoch, pojazdný po koľajnici 10. Kladky 15 s okolesníkom sú pritom vytvorené výškovo prestaviteľne relatívne vzhľadom na vodiaci rám 14, a to prostrcdiüctvom pohonov 16, zatiaľ čo vodiaci rám 14 je sám osebe prostredníctvom na jeho koncových stranách prikĺbených výškových prestavných pohonov 17 spojený so strojovým rámom 2 a je tak vzhľadom naň výškovo prestaviteľný. Výškové prestavné pohony 17 sú vytvorené ako v obidvoch smeroch pôsobiace hydraulické valce a slúžia na naddvihnutie brúsiacej jednotky 12 od koľaje 4, ako aj na vytváranie zvisleho zaťaženia pri pracovnom nasadení.Vodiaci rám 14 je vybavený dvomi brúsiacirni agregátmi 18, ktoré sú usporiadané v pozdlžnom smere stroja l za sebou nad koľajnicou 10 a ktoré sú vybavené vždy jedným nástroj ovým rámom 19. Ten je uložený relatívne posuvne vzhľadom na vodiaci rám 14 na vodiacich stlpikoch 20, ktoré sú upravené v pozdlžnom smere stroja 1 a vodorovne, prípadne rovnobežne s hornou hranou koľajníc 10. Medzi obidvoma brúsiacimi agregátrni 18 je upravené s vodiacim rámom 14 spojene poháňacíe ústrojenstvo 21,ktoré je vytvorené ako excentrický pohon 22 s dvomi poháňacirrli hiiadeľmi 23. Tie sú prostredníctvom vždy jednej ojnice 24 kĺbovo spojené s nástrojovým rámom 19 a pôsobia na biúsiace agregáty 18 v pozdĺžnom smere stroja 1 vratným a protismemým pohybom, ako je to znázomené malými šípkami na obr. 2.Každý brúsiaci agregát 18 je ďalej vybavený brúsiacim pásom 25, ktorého konce sú navinuté na zásobnej cievke 26, pripadne na zbemej cievke 27 a ktorý prechádza cez pritlačný orgán 28, ktorý je usporiadaný na spodnom konci nástrojovćho rámu 19 a prostrednictvom ktorého je brúsiaci pás 25 pritlačovaný na povrchovú plochu 9 hlavy koľajnice 10. Zásobná cievka 26 a zberná cievka 27 sú uložené V zvíslom smere nad sebou nad pritlačným orgánom Z 8 na nástrojovom ráme 19 a sú otočné vždy okolo vodorovnej, v priečnom smere stroja 1 upravenej osi 29, pričom každá zásobná cievka 26 je kvôli predpätiu brúsiaceho pása 25 vybavená samostatným brzdiacím ústrojenstvom 30. Každá zberná cievka 27 je spojená s plynule ovládateľným motorom 39, čím sa umožní pri pracovnom nasadení voliteľné navijanie brúsiaceho pásu 25 na zbemú cievku 27 s pomalšou rýchlosťou. Ďalej sú na nástrojovom ráme 19 upravené vratné kladky 31 na vedenie brúsiaceho pásu 25 medzi zá sobnou cievkou 26 a zbernou cievkou 27. Obidve brúsiace jednotky 11, 12, ktoré sú upravene navzájom protiľahlo v priečnom smere stroja 1, sú prostrednictvom bližšie neznázornených, známych rozpemých pohonov pritlačované proti zodpovedajúcej vnútornej strane koľajnice 10, ako je to znázornená šípkou 40 na obr. 3, čím sa vylúči vôľa rozchodu a zaistí sa pritlačenie brúsiaceho pásu 25 na vnútorné hlavové zaoblenie 37 koľajnice 10.Ako je to zrejme najmä z obr. 3, je pritlačný orgán 28 vytvorený ako pozdlžne upravená prítlačná topánočka 32,ktorá má na svojej spodnej strane dotykovú plochu 33 s brúsiacim pásom 25 a ktorá je upravená v pozdlžnom smere stroja l, pripadne rovnobežne s koľajnicou 10. Prierezový proñl 38 dotykovej plochy 33 pritom uodpovedá z hl diska jazdnej plochy a z hľadiska vnútornej strany hlavy koľajnice 10 požadovanému prierezovému profilu povrchovej plochy 9 hlavy koľajnice 10. Na vzhľadom na priečny smer ku koľajnici 10 protiľahlo upravenej strane prítlačnej topánočky 32 je dotyková plocha 33 pretiahnutá navonok dolu cez zodpovedajúce hlavové zaoblenie 37 koľajnice 10 a prechádza až zhruba k začiatku zvislej oblasti bokov 34 hláv koľajníc 10. Tým sa vytvorí pre brúsiaci pás 25 práve v tých oblastiach hlavovćho zaoblenia 37, ktoré majú väčšie defonnácie, konštantné podopretie. Prítlačná topánočka 32 je v oblasti vonkajšieho hlavového zaoblenia 41, a tým tiež brúsiaci pás 25, upravená V odstupe od koľajnice 10. Z hľadiska pozdĺžneho smeru stroja 1 je bezprostredne pred a pritlačnou topànočkou 32 a za ňou namontovaná na nástrojovom ráme 19 vždy jedna kladka 35 s dvojitým okolesnikom, ktorá je otočná okolo osi 36, upravenej v priečnom smere stroja 1, ktorá je usporiadané tak, že je v pracovnej polohe brúsiaceho agregatu 18 v nepatmom odstupe od povrchovej plochy 9 hlavy koľajnice 10 a tak fixuje,prípadne vedie brusiaci pás 25 presnejšie v jeho bočnej polohe relatívne vzhľadom na pritlačnú topánočku 32.Pri nasadení na obrusovanie nepravidelností na povrchovej ploche hlavy koľajnice 10 sa posúva stroj 1 kontinuálne v pracovnom smere S, pričom brúsiace agregáty 18 sú prostredníctvom excentrického pohonu 22 uvádzané do oscilačného pracovného pohybu, ktorý je superponovaný vzhľadom na tento pohybu stroja 1 dopredu, a brúsiace pásy 25 sú pritlačované prostrednictvom výškových prestavných pohonov 17 na povrchovú plochu 9 hláv koľajníc 10. Požadovaná hlbka odberu pri obrusovaní je regulované prostredníctvom pohonov 16. Pri mečistení, prípadne po opotrebem brúsiacich pásov na ich s koľajnicou 10 v zábere upravenou kontaktnou plochou sa brúsiaca jednotka 12 od koľajnice 10 naddvihue a každý bnisiaci pás 25 sa po uvoľnení brzdiaceho ústrojenstva 30 ďalej navinie o zodpovedajúcu opotrebenú dĺžku zo Zásobnej cievky 26 na zbernú cievku 27 . Účelne môže byť brúsiaca jednotka 12 s brúsiacimi agregátmi 18 nasadená najmä na opracovanie tých povrchových plôch 9 hlav koľajníc 10,ktoré sú na podklade prevalcovaných rebier alebo podobne problematickć na využitie Žliabkových brúsov 13, upravených na brúsiacich jednotkách 11. Preto je tiež účelne nasadiť tie brúsiace jednotky 12, ktoré majú brúsiace pásy 25, v pracovnom smere 5 pred brúsiacimi jednotkami 11, vybavenými žliabkovými brúsmi 13. Ako už bolo uvedené, môže byť tiež účelne, a to najmä pri zvlášť veľkom otere, kontinuálne navíjať brúsiace pásy 25 prostrednictvom motora 39 s pomalšou rýchlosťou.l. Brúsiaci stroj koľajníc na obrusovanie nepravidelnosti na povrchovej ploche hláv koľajníc koľaje, ktorý mána podvozkoch uložený strojový rám a vodiaci rám, ktorý je prostredníctvom kladiek s okolesníkom pojazdný po koľajniciach a V ktorom je uložený najmenej jeden brúsiaci agregát, pričom brúsiaci agregát má prostrednictvom pritlačneho orgánu na povrchovú plochu hláv koľajníc pritiačiteľný a svojimi koncami na zásobnú cievku, pripadne zbernú cievku navinuteľný brúsiací pás, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že brúsiaci agregát (l 8)je aj so zásobnou cievkou (26) a zbemou cievkou (27) uložený vodorovne a v pozdĺžnom smere stroja (l) prestaviteľne vzhľadom na vodiaci rám (14) a je spojený s vodiacim rámom(14) prostredníctvom poháňacieho ťrstrojenstva (21) pre oscilačný pohyb, superponujúci pohyb brúsiaceho stroja (l) dopredu.2. Brúsiaci stroj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kladky (15) s okolesníkrni sú vytvorené prostredníctvom pohonu (16) výškovo prestaviteľne vzhľadom na vodiaci rám (14) a ten je prostredníctvom výškových prestavných pohonov (17) ovplyvňovateľný zvislým zaťaženim.3. Brúsiaci stroj podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú ci s a tý m , žezásobnácievkaůó) azberná Cievka (27), ako aj pritlačný orgán (28) brúsiaceho agregátu(18) sú usporiadané na nástroj ovom rázne (19), ktorý je posuvne uložený na vodiacich stĺpikoch (20), spojených s vodiacim rámom (14) a upravených V pozdĺžnom smere stroja(l) a vodorovne, prípadne rovnobežne s hornou hranou koľajnic (10).4. Brúsiaci stroj podľa jedného z nárokov 1 až 3,vyznačujúci sa tým, že nástrojový rám(19) je spojený prostrednictvom ojnice (24) s excentrickým pohonom (22), ktorý je upevnený na vodiacom ráme (14) a ktorý je vytvorený ako poháňacie ústrojenstvo (21).5. Brúsiaci stroj podľa jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúci sa tým, že zásobná cievka(26) a zberná Cievka (27) sú vytvorené zablokovateľne a sú otočné okolo vodorovnej, v priečnom smere stroja (1) upravenej osi (29) a vo zvislom smere sú usporiadané navzájom nad sebou nad prítlačným orgánom (28).6. Brúsiaci stroj podľa jedného z nárokov 1 až 5,vyznačujúci sa tým, že na nástrojovom ráme (19) sú upravené vratne kladky (31) na vedenie brúsiaceho pásu (25).7. Brúsíaci stroj podľa jedného z nárokov l až 6,vyznačujúci sa tým, že prítlačný orgán(28) je vytvorený ako v pozdĺžnom smere stroja (l), prípadne rovnobežne s koľajnicou (10) upravená pritlačná topánočka (32), ktorá má na dotykovej ploche (33) s brúsiacim pásom (25) prierezový profil (38), ktorý zodpovedá požadovanému profilu priečneho rezu povrchovej plochy8. Brúsiaci stroj podľa nároku 7, vy z n a č uj ú c i s a t ý m , že dotyková plocha (33) prítlačnej topánočky (32) je upravená cez hlavové zaoblenia (37) koľajnice (10) až ku zvislej oblasti bokov (34) hláv koľajnic9. Brúsiaci stroj podľa jedného z nárokov l až S,vyznačujúci sa tým, že z hľadiska pozdlžneho smeru stroja (l) je bezprostredne pred prítlačnou topánočkou (32) a za ňou upravená kladka (35) s dvojitým okolesníkom, ktorá je otočne uložená okolo v priečnom smere stroja (l) upravenej osi (36) a ktorá je v pracovnej polohe brúsiaceho agregám (18) usporiadané v nepatrnom odstupe od povrchovej plochy ( 9) hlavy koľajnice (10) a ktoráje upravená na pozdĺžne vedenie brúsiaceho pásu (25).10. Brúsiaci stroj podľa jedného z nárokov l až 9,vyznačuj úci sa tým, že vodiacirám(14)je vybavený dvormi V pozdĺžnom smere stroja (1) za sebou usporiadanýmí brúsiacimi agregátmi (18), ktoré majú vždy vlastný brúsiací pás (25) a vlastné poháňacie ústrojenstvo1 l.Bn 1 siaci stroj podľa jedného z nárokov 1 až 10,vyznačujúci sa tým, žekzásobnej cievke(26) je priradené brzdiace ústrojenstvo (30) a k zbemej cievke (27) je priradený motor (39) na otáčanie okolo osi

MPK / Značky

MPK: E01B 31/17

Značky: brúsiaci, koľajníc, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-280432-brusiaci-stroj-kolajnic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brúsiaci stroj koľajníc</a>

Podobne patenty