Kvapalná kompozícia na ošetrovanie textílií

Číslo patentu: 280339

Dátum: 09.09.1993

Autori: Buzzee Sheila Gay, Coffindaffer Timothy Woodrow

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kvapalná kompozícia na ošetrovanie textílie obsahuje silikón, zmäkčovadlo textílie v množstve od 2 do 35 hmotn. % celkovej hmotnosti kompozície, kde zmäkčovadlo je zvolené z kvartérnych amóniových zlúčenín, mastných amínov, mastných amidov, mastných kyselín, mastných alkoholov a ich zmesí, a nosič zvolený z vody a alkoholov alebo ich zmesí. Silikón je mikroemulgovaný aminofunkčný silikón s veľkosťou častíc menšou ako 0,14 mikrometrov, ktorý má priemernú relatívnu molekulovú hmotnosť od 1000 do 100 000, pričom hmotnostný pomer mikroemulgovaného aminofunkčného silikónu k zmäkčovadlu textílie je od 17 : 1 do 1 : 350

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kompozícii na ošetrovanie textílii, určených na dosiahnutie zlepšenia rôznych vlastností ošetrovaných textílií, najmä zmenšenia trenia medzi v a medzi priadzami.Použitie silikónov na zmakčovanie textílií, t. j. zaistenie avivážneho (mazivového) pôsobenia medzi vláknarni a niťami tak, že sa po sebe pohybujú ľahšie, je už istý čas celkom dobre známe. Okrem toho bolo taktiež použitie organomoditikovaných silikónov na spracovanie textílií dobre dokumentované v literatúre (pozri patentový spis USA č. 4 620 878 vydaný 04.11.1986, patentový spis USA č. 4 705 704 vydaný 10.11.1989, patentový spis USA č. 4 800 026 vydaný 24.01.1989, patentový spis USA č. 4 824 877 vydaný 25.04.1989, pričom zaujímavá je aj britská patentová prihláška 87-29 489 zverejnená 18.12.1987). Na všetky tieto spisy sa odvolávame ako súčasť opisu. Silikóny tohto druhu sa v typickom prípade dodávajú do textilií vo forme vodnej emulzie.V poslednom čase bolo mnoho práce sústredenej na dodávame týchto systémov prostrednictvom mikroemulzií vo vodnom prostredí. V uvedenom známom stave sa uvadza, že mikroemulzie majú dve výhody proti bežným makro emulziárn, a to že sú stálejšie a že vyžadujú menej mechanickej energie na vytvorenie.Aj keď je ručné hodnotenie textílií na určovanie mäkkosti uskutočňované stale V širokej miere, približne pred 20 rokmi začal Dr. Sueo Kawabata a kol. hodnotit textílie mechanickou cestou. Navrhli nástroje na meranie nízkych deformačných síl, typických pre ručnú analýzu, na textíliách. Aj ked tieto nastroje (bežne známe ako Kawabata Evaluation System alebo KES) boli navrhnuté ako nástroje na kontrolu kvality na prijateľnost textílií, boli tieto nástroje taktiež používané na štúdium účinku na spracovanie textílií. Dve takéto štúdie boli publikované Union Carbide Co. Sabía, A.J. and Pagluighi, A.M., Textil Chemist and Colorist,zv. 19, č.3, marec 1987, str. 5, a Bamdt, I-LJ., Babia, A.J. and Pagluighi, A.M., Textile Chemist and Colorist, zv. 21,č.12, december 1989, str. 16. Predpokladá sa, že meranie V strihu, najma meranie strihovej hysterézie, je reprezentatívne pre ľahkosť, s ktorou sa vlákna a/alebo nite pohybujú vzájomne cez seba Čím nižšia je tak hodnota strihovej hysterézie, tým lepší je avivážny prostriedok (mazivo).Tennín zmenšené trenie medzi vláknami a zmenšené trenie medzi niťami alebo taktiež zmenšene trenie vlákno-vlákno/niť-nit (ZIIIČIIŠČIIĚ trenie medzi jednotlivými vláknami vnútri nite, ako aj medzi prameňmi nite), ako je používaný, znamená, že textília má nižšiu hodnotu strihr» vej hysterézie, zrneranú strihacím nástrojom KES. Aj ked si nepraj eme byť viazaní teóriou, predpokladá sa, že zmenšenie trenia vlákno-vlákno/niť-niť zaisťuje lepšie odstraňovanie skladov, ohmatu a pokrčenia počas bubnového sušenia ažehlíacich procesov vdôsledku toho, že sa vlákna ľahšie pohybujú jedno cez druhe.Počas posledných piatich rokov bolo zverejnených mnoho patentov v oblasti silikónových mikroemulzií (patentový spis USA č. 4 620 878, č. 4705704, č. 4 824 877,č. 4 824 890, pričom zaujímavý je aj britský patentový spis 87-29 489, na ktoré sa odvolávame ako na súčasť opisu). V tejto literatúre sú opísané silikónové mikroemulzie ako priesvitné silikónové emulzie s priemernou veľkosťou častíc menšou ako 0,14 mikrometrov. Uvádza sa, že mikroe mulzie majú výhody proti bežným makro emulziám jednak vtom, že sú stálejšie, a jednak, že vyžadujú menej mechanickej energie na vytvorenie. Nie je tu ani zmienka o tom, že mikroemulzie môžu zmenšovať trenie medzi vláknami a/alebo trenie medzi niťami v porovnaní s makroemulziami, keď sú použité so zmäkčovačom textílie. Pretože mikroemulzie majú horšie vlastnosti v porovnaní s makroemulziami, keď sú použite samotné, akékoľvek skúmanie, ktoré začína logicky s jednotlivými disperziami,by vopred odradilo v ďalšom skúmaní v tomto smere.Vynález prináša kvapalnú kompozíciu na ošetrovanie textílie, obsahujúcu silikón, zmäkčovadlo textílie vmnožstve od 2 do 35 hmotn. celkovej hmotnosti kompozície,kde zmäkčovadlo je zvolené z kvartémych amóniových zlúčenín, mastných amínov, mastných amidov, mastných kyselín, mastných alkoholov a ich zmesí, anosič zvolený z vody a Cl-C., alkoholov alebo ich zmesí, ktorých podstatou je, že silikón je milcroemulgovaný arninofunkčný silikón s veľkosťou častíc menšou ako 0,14 mikrometrov, ktorý má priemernú relatívnu molekulovú hmotnosť od 1000 do 100 000, a pričom hmotnostný pomer mikroemulgovaneho arninofunkčného silikónu k zmäkčovadlu textílie je od 17 ldo 1350.Výhodne obsahuje kvapalná kompozícia od 0,05 hmotn. do 25 hmotn. , výhodne od okolo 0,1 hmotn. do 15 hmotn. anajvýhodnejšie od 0,5 hmotn do 10 hmotn. mikroemulgovaného amínoñmkčného silikónu.Hmotnostný pomer uvedeného míkroemulgovaného aminofunkčného silikónu k zmäkčovadlu textílie je od 1 1 do 1 100, výhodne od 1 l do 1 10 anajvýhodnejšie od l 5 do 1 10.Mikroemulgovaný arninofunkčný silikón (MAFS),vpravený do kvapalného zmäkčovadla textílie, má prekvapivo synergické spravanie v porovnaní so zodpovedajúcim makro emulgovaným materiálom. Inak povedane to znamená, že účinnosť MAFS na zmenšenie trenia medzi vlaknami a/alebo niťami nie je tak dobrá ako pri makroemulgovanom systeme, ak sa použije MAFS samostatne,pričom však v kvapalnej kompozícii na zmäkčovanie textílií kompozície s MAFS zaisťuje väčšie zníženie hodnôt sttihovej hysterézie ako zodpovedajúca makroemulzia v analogickej kompozícii na zmäkčovanie tkaniny.Vynález preto umožňuje dosiahnuť zníženie trenia medzi vlálmami a/alebo niťami v textíliách pri spracovaní, pri ktorom sa uvedené textílie uvádzajú do styku súčinným množstvom uvedenej kompozície riedenej vodou.Najprv budú uvedené niektoré charakteristiky a vysvetlenia týkajúce sa silikónových mikroemulzií.Amjnoñinkčné silikóny Hrajú podľa vynálezu priemernú relatívnu molekulovú hmotnost od okolo 1000 do okolo 100 000, výhodne od okolo 1000 do okolo 50 000 anajvýhodnejšie od okolo 1500 do okolo 20 000, amôžu byť pripravené emulznou polymerizáciou polymérov a/alebo monomérov s nízkou relativnou molekulovou hmotnosťou,výhodnejšie polymérov s nízkou molekulovou hmotnosťou. Emulzná polymerizácia môže poskytnúť vysokú koncentráciu mikroemulgovanćho silikónu.Výhodná kompozícia podľa vynálezu je vodná disperzia, obsahujúca mikroemulgovaný aminofunkčný silikón,pričom hmotnostný pomer milcroemulgovaného aminofunkčného silikónu k zmäkčovadlu textílie je od okolo 17 1 do okolo l 100, Ešte výhodnejšie hmotnostne pomery mikroemulgovaného aminoñmkčného silikónu k zmäkčovadlu textílie sú od okolo l 1 do okolo l 10. Tieto kompozície sa pridávajú k pláchacej vode na zníženie trenia medzi vláknarni a/alebo medzi priadzami a na zmäkčovanie textílie.Vhodne zmakčovadlo (vhodné zmäkčovadlá) textílie sa volia zo skupiny pozostávajúcej zV určitých kvapalných kompozíciách podľa vynálezu pridávaných pri oplachovaní sa môže množstvo zrnäkčovadla textílie pohybovať od okolo 2 hmotn. do okolo 35 hmotn. , výhodne od okolo 4 hmotn. do okolo 27 hmotn. celkovej hmotnosti kompozície. Nižšie medze sú množstvá potrebné na prispievanie k účimićmu zmäkčovaciemu pôsobeniu na textíliu, keď sa pridajú do pracích pláchacích kúpeľov spôsobom zvyčajným v bežnej praxi pri praní v domácnosti. Vyššie medze sú vhodné na koncentrovanejšie kvapalné produkty, ktoré využívajú bud použitie v menšom objeme, alebo riedenie pred použitím.Výhodne hladiny milcroemulgovaného aminofunkčného silikonu V takejto kompozícii sa môžu pohybovať v rozmedzí od okolo 0,05 hmotn. do okolo 40 hmotn. ,Výhodne od okolo 0,1 hmotn. do okolo 20 hmotn. /o anajvýhodnejšie od okolo 0,5 hmotn. do okolo 10 hmotn. hmotnosti koncentratu.Vhodné zmäkčovacie zlúčeniny na zmäkčovanie textílií zahŕňa kvarterne amóniové soli, ako aj nekvartćme amíny a arnónne soli.Kompozície obsahujúce katiónové dusíkaté zlúčeniny vo forme kvartémych amóniových solí a substituované imidazolíniové soli majúce dve dlhoreťazcové acyklickć alifatické uhľovodíkové skupiny poskytujú priaznivé vlastnosti z hľadiska zmäkčovania textílií, keď sa použijú pri pracích pláchacích pochodoch (pozri. napríklad patentový spis USA č. 3 644 203 vydaný 22 .02 1972 apatentový spis USA č. 4 426 299 vydaný l 7. 01. 1984, ako aj článok Katiónové povrchovo aktívne latky ako zmäkčovadlà tex R. R. Egana v Journal of the American Oil Chemists Society, január 1978, str. 118 - 121, a Ako voliť katiónovć látky pre zmäkčovadlá textílií J. A. Ackermana v Journal of the American Oil Chemists Society, jún 1983, str. 1166 až l l 69).Ine vhodné zmäkčovacie zlúčeniny textílií sú nekvartéme amidy a nekvartéme amíny. Zvyčajne uvádzaný materiál je reakčný produkt vyšších mastných kyselín shydroxy-alkyl-alkylén-diamínmi. Príkladom týchto materiálov je reakčný produkt vyšších mastných kyselín ahydroxyetyletyléndiamínu (pozri Kondenzačné produkty i-hydroxyetyldietylendiamínu amastných kyselín alebo ich alkylesterov a ich použitie ako textilných zmäkčovadiel v pracích látkac H. W. Eckerta vo Fette-Seifen-Anstrichmittel, september 1972, str. 527 - 533). Tieto materialy sa zvyčajne uvádzajú s ostatnými katiónovými kvzutćrnymi amóniovými soľami a imidazolíniovými soľami ako zmäkčovacie aktívne látky v kompozíciách na zmäkčovanie textílií (pozri patentový spis USA č. 4 460 485, vydaný l 7. 07. 1984, patentový spis USA č. 4 421 792 vydaný 20. 12.1983)a patentový spis USA č. 4 327 133 vydaný 27. 04. 1982 .Zvlášť výhodne zmäkčovadlo textílie je vo forme vodnej disperzie obsahujúcej od okolo 3 hmotn. do okolo 35 hmotn. zmesi pozostavajúcej za) od okolo 10 hmotn. do okolo 92 hmotn. reakčného produktu vyššej mastnej kyseliny s polyamínom voleným zo skupiny hydroxyalkylalkylén-diarnínov a dialkyléntriamínov a ich zmesí ab) od okolo 8 lunotn. do okolo 90 hmotn. katiónových dusíkatých solí majúcich iba jednu acyklickú alifatickú uhľovodíkovú skupinu s dlhým reťazcom C 1 j-Czg,a pripadnec) od 0 hmotn do 80 hmotn. katiónovej soli majúcej dve alebo viac acyklických alifatických uhľovodíkových skupin s dlhým reťazcom Cls-Cn alebo jednu uvedenú skupinu aarylalkylovú skupinu majúcu od okolo 15 do okolo 22 atómov uhlíka vo svoj om alkylovom reťazci.Ak ide o podrobný opis niektorých výhodných zmäkčovadiel tkanín je možné sa pre úplnosť odvolať na patentový spis USA č. 4 661 269 ako na súčasť opisu.V použitej terminológii napríklad zmäkčovacia zlúčenina všeobecne znamená takú zlúčeninu tak, vjednotnom ako aj v množnom čísle, ak nie je uvedené inak.Výhodnými nosičmi sú kvapaliny zvolené zo skupiny pozostávajúcej z vody a zmesí vody a alkoholov s krátkym reťazcom C 1-C 4 a jednou hydroxylovou skupinou v molekule. Voda, ktorá sa použije, môže byť destilovaná, deionizovaná a/alebo voda z vodovodu. Vhodné ako nosná kvapalina sú taktiež zmesi vody s až okolo 10 hmotn. , výhodne menej ako okolo 5 hmotn. , alkoholu s lcrátkym reťazcom, ako etanol, propanol, izopropanol alebo butanol,a ich zmesi. Nosiče, ktore sú primárne voda, sú želané.Niektoré alkoholy s krátkym reťazcom sú prítomné na trhu v dostupných výrobkoch skvarternymi amóniovými zlúčeninami. Takéto výrobky môžu byť použité pri priprave výhodných vodných kompozícií podľa vynalezu. Alkoholy s krátkym reťazcom sú prítomné vtakých výrobkoch v množstve od okolo 0,5 do okolo 10 hmotnosti vodnej kompozície.K opisovaným zlúčeninám môžu byť pridávame zlučiteľné prísady na ich známe účely. Takéto prísady zahŕňa,ale nie sú týmto výpočtom obmedzené, činidlá na riadenie viskozity, parfumy, emulgátory, konzervačne a stabilizačné prostriedky, antioxidanty, baktericídy, kalivá, fungicídne látky, farbivá., tluorescentne farbivá, činidlá na riadenie topenia a tuhnutia, činidlá na uvoľňovanie nečistôt, činídlá na kontrolu zrnršťovania a iné činidlá na uľahčenie žehlenia(napríklad škroby atď.) Tieto prísady sa v prípade ich použitia pridávajú V ich zvyčajných obsahových podieloch,spravidla každé v nmožstve až okolo 5 hmotn. výhodnej kvapalnej kompozície.Činidlá na riadenie viskozity môžu byť povahovo organické alebo anorganické. Príklady organických meničov viskozity sú mastné kyseliny a estery, mastné alkoholy a s vodou miešateľné rozpúšťadlá, ako sú alkoholy skratkym reťazcom. Príklady anorganických činídiel na riadenie viskozity sú vo vode rozpustné ionizovateľné soli. Môže byť použitá široká škála ionizovateľných soli. Príklady vhodných solí sú halogenidy kovov skupiny IA a HA periodickej tabuľky prvkov, napríklad chlorid vapenatý,chlorid horečnatý, chlorid sodný, bromid draselný a chlorid lítny. Najvýhodnejší je chlorid vápenatý. Ionizovateľné soli sú užitočné najmä počas pochodov miešania prísad s cieľom vytvárania spomínaných kvapalných kompozícii a neskôr na získanie požadovanej viskozity. Množstvo použitých ionizovateľných solí závisí od množstva aktívnychprisad použitých v takýchto kompoziciách a môžu byt zriadené podľa toho, kde sa formultýú. Typické hladiny soli použitých na riadenie viskozity kompozície sú od okolo 20 do okolo 6000 dielov na níilión, výhodne od okolo 20 do okolo 4000 dielov lunotnosti kompozicie na milión.Činidlá na uvoľňovanie nečistôt, zvyčajne polyméry, sú želané prísady na úrovniach od okolo 0,1 hmotn. do okolo 5 hmotn. . Vhodné činidlá na uvoľňovanie nečistôt sú opisané v patentovom spise USA č. 4 702 857 vydanom 27. 10. 1987, patentovom spise USA č. 4 711 730 vydanom 08. 12. 1987, č. 4 713 194 Vydanom 15. 12. 1987 aich zmesi. Na tieto spisy sa odvolávame ako na súčasť opisu. Iné prísady na uvoľňovanie nečístôt sú opísané v pateniovom spise USA č. 4 749 596 vydanom 07. 06. 1988, v patentovom spise USA č. 3 928 213 vydanom 23. 12. 1975, V patentovom spise USA č. 4 136 038 vydanom 23. 01. 1979 a V patentovom spise USA č. 4661 267 vydanom 28. 04. 1987,na ktoré sa rovnako odvolávame ako na súčasť opisu.Typické hladiny zlučiteľných baktericidov, použitých vkompozíciách podľa vynálezu, sú od okolo l do okolo 1500 dielov na milión hmotnosti kompozícíe.Príklady antioxidantov, ktoré môžu byť pridané do kompozícii podľa vynálezu, sú propylgalát, dostupný od Eastman Chemical Products Inc. pod obchodným označením Tenox PG a Tenox S-l, a butylovaný hydroxytoluén,dostupný od UOP Process Division pod obchodným označením Sustane BHT.Kompozície môžu obsahovať ďalšie silikónové tekutiny na získanie prídavných prospešných účinkov, ako je zlepšený ohmat textílie. Výhodné doplnkové silikóny sú polydimetylsiloxány s viskozitou okolo 100 centistokov(cs) do okolo 100 000 cs, výhodne od okolo 200 cs do okolo 60 000 cs. Doplnkové silikóny môžu byť použite samé osebe alebo môžu byť vhodne pridávané do zmäkčovacich kompozícii vo vopred emulgovanej forme, ktorá sa dá získat priamo od dodávateľov. Príklady týchto vopred emulgovaných silikónov sú 60 -emulzia polyrnetylsiloxánu(350 cs) predávaná Dow Coming Corporation pod obchodným označením Dow Coming 1157 Fluid a 50 Vo-ná emulzia polydímetylsiloxánu (10 000 cs) predávaná General Electric Company pod obchodným označením General Electric SM 2140 Silicones. Voliteľná silikónová zložka môže byť použitá vmnožstve od okolo 0,1 do okolo 6 hmotnosti kompozicie.Výhodná kompozicia obsahuje od okolo 1 do okolo 1000 dielov na milion baktericidu, od okolo 0,2 hmotn. do okolo 2 hmotn. parfumu, od okolo 0 do okolo 3 hmotn. polydimetylsiloxánu, od 0 do okolo 0,4 hmotn. chloridu vápenatćho, od okolo 10 dielov na milión do okolo 100 dielov na milión farbiva a od okolo 0 do okolo 10 alkoholov s krátkymi reťazcami, vpodieloch celkovej hmotnosti kompozicie.Hodnota pH výhodných kompozícii podľa vynálezu sa spravidla nastavuje tak, aby bola v rozmedzí od okolo 2 do okolo ll, výhodne od okolo 2 do okolo 8. Úprava pH sa normálne uskutočňuje tým, že sa do tormulácie dodá malé množstvo voľnej kyseliny alebo voľnej zásady. Môže byť použitý akýkoľvek kyselinový materiál. Jeho voľba môže byť uskutočňovaná kýmkoľvek so znalosťou v odbore zmäkčovadiel na základe nákladov, dostupnosti, bezpečnosti a pod. Na úpravu pH môže byť použitá akákoľvek vhodná kyselina Výhodná je kyselina chlorovodíková, sírová, fostbrcčná a mravčia. Podobne môže byť taktiež pouŽitá na úpravu pH akákoľvek vhodná zásada, napriklad hydroxid sodný. Na účely vynálezu sa pH meria sklenenou elektródou vzmâkčovacej kompozícii plnej sily vporovnani so štandardnou kalomelovou referenčnou elektródou.Kompozicie podľa vynálezu môžu byť pripravené mnohými spôsobmi. Niektoré vhodné a uspokojivé spôsoby sú opisané v nasledujúcich príkladoch neobmedzujúcich rozsah vynálezu.Všetky uvádzané diely, percentuálne podiely a pomery sú hmotnostnć, ak nie je uvedené inak.Kvapalná kompozícia na zmäkčovame textílie obsahujúca emulgovaný silikón vytvrditeľný aminom nasledujúcim spôsobom. Okolo 4,33 dielov di(lojový zvyšok vhydmgćnovanej formądimetylamónium-clíloridu (DTDMAC), okolo 1,00 dielu metyl-1-lojový zvyšok-amidoetyl-Z-lojový zvyšok-imidazolíríimn-metylsultätu a okolo 0,025 dielov 1 farbiva sa odváži do nádoby na predbežne miešanie.Pod pojmom lojový zvyšok (tallow) sa rozumie zvyšok (V zmysle skupiny zlúčeniny) na báze vyšších mastných kyselín ako zmesi kyselín uvoľňovaných hydrolýzou hovädzieho alebo baranieho tuku (loja), pričom vtypickom prípade ide o kyseliny v zmesi kyseliny olejovej, palmitovej, steárovej, myristovej a linolovej. Ako je v odbore mastných kyselín zvyčajne, používa sa pri nich často súhrnné označenie typu oleja, od ktorého sú pôvodne odvodené, na ich označenie. .Po zalniatí na okolo 75 °C a zmíešani sa predmiešaná zmes pri ďalšom miešaní apretrepani pridá do miešanej nádoby (44 °C) obsahujúcej okolo 88,14 dielov destilovanej vody a okolo 0,025 dielov antioxidačnćho roztoku. Potom sa pridá okolo 0,45 parñimu do tejto hlavnej zmesí. Hlavná zmes sa potom ochladí na okolo 21 °C, ku ktorej sa pridá počas miešania okolo 7,15 dielov aminofunkčnej silikónovej mikroemulzie (okolo 14 silikónu).Uskutoční sa rovnako ako postup A, až na to, že aminofunkčná mjkroemulzia sa dodá do hlavnej zmesi pred ochladenim zmesi na 21 °C.2 špeciálna vodná míkroemulzia X 2-8406 vyrobená Dow Coming Company. Obsahuje okolo 14 aminofunkčného silikónu Dow Coming Q 2-8075 a firemného emulgačného systému.3 Tenox S-l dodávaný spoločnosťou Eastman Kodak1 roztok polárnej briliantovej modrejKompozícia milcroemulgovaného aminofunkčného silikónu a zmäkčovadla textílie sa pripraví podľa postupu A. Približne hladiny zložiek sú 2,00 diely Mazamidu 6, 0,80 dielov MľIMAC, 4,03 dielov DTDMAC (defmovaného),1,00 diel imidazolíniovej soli z príkladu I, 0,42 dielov parfumu, 1,28 dielov alkoholu (z aktívnych), 10,00 dielov 14-ného amínofunkčného silíkónu a zvyšok je destilovanà voda (pozri. Tab. 2 aPríklad Ina rekapituláciu zložiek a spôsob prípravy).Kompozícia mikroemírlgovanćho aminofunkčného silikónu a zmäkčovadla textílie sa pripraví podľa postupu A. Približne hladiny zložiek sú 17,50 dielov Mazamidu 6,6,50 dielov DTDMAC, 1,32 dielov parfumu, 2,07 dielov alkoholu (z aktívnych), 12,00 dielov 14 -ného mikrocrnulgovaného arninofíinkčného silíkónu azvyšok je destilovaná voda (pozri. Tab. 2 a Príklad Ina rekapitirláciu zložiek a spôsob prípravy).Parfum 0,42 Polárna briliantová modrá Roztok farbivareakčný produkt 2 mol hydrogenovanej lojovej vyššej mastnej kyseliny s 1 mol N-Z-hydroxyetyléndiamínu 2 rnonodojový zvyšok)trimetylamónimnchlorid(MTľMAC) 3 di(lojový zvyšok)dirnetylamóniumcl 1 lorid l Dow Coming X 2-8406 (opísaný). Príklad IVSkúma sa vlastná schopnosť správania sa látky Q 2-7224 (makroemulzia Q 2-8075, 35 silikónu) vers. X 2-8406 (mikroemulzia Q 2-8075, 14 silikónu). Použije sa 9,34 gramov Q 2-7224 a 23,35 gramov X 2-8406 ako zmäkčovadiel textílie pri pridávaní do pláchania na spracovanie textílií zo syntetických a bavlnených vlákien (65 °/n/35 ) pri koncentrácii okolo 50 dielov na milión v pláchacej vode. Textílie sú spracované jedným namočením (praním bez detergentu) (pláchaním) sušením. Uskutočnia sa merania hysterézie v strihu na štyroch tkaninách pri každom spracovaní. Uvádzané výsledky ukazujú, že Q 2-7224 je lepší zmäkčovací systém na zmenšovanie trenia medzi vláknami a medzi priadzami.Tabuľka A - priemerná strihová hysterézia (gtľcm) priHodnoty sú platné pri spoľahlivosti 95 založenej na párovom t-teste.Pripraví sa kompozieia mikroemulgovaneho aminofunkčného silikónu a zmäköovadla podľa postupu A. Približne hladiny zložiek sú 3,75 dielov DTDMAC, 3,40 dielov ímidazolínu, 0,57 dielov MTTMAC, 0,60 dielov parfumu, 0,025 dielov farbiva, 0,77 dielov alkoholu (z ak tívnych), 0,4 až 0,9 dielov HCl, 7,15 dielov MAFS (14 hrnotn. ) a zvyšok je destilovaná voda.Zmäkčovadlo textílie sa pripraví ako pri výrobku C, až na to, že sa pridá okolo 3,03 dielov mjkroemulzie aminofutrkčného silikónu (33 hmotn. silikónu). Táto kompozícia obsahuje okolo 1 hmotn. tekutého aminofunkčného silikónu. Rekapitulácia zložiek na výrobky C a D je uvedená vTab. 3. Obidva výrobky C a D obsahujú okolo 1 hrnotn. Q 2-8075 tekutého aminofunkčného silikónu.Výrobky C aD sa použijú ako zmäkčovadlá tkaniny pridávané pri plácham na spracovanie textílií zo syntetických bavlnených vlákien (65 /3 S ). Textílíe sú spracovávané jedným praním/pláchaním/sušením. Použité detergenty sú TDE a LIQUID TIDE. Šesť súborov vzoriek(DOWNY, DOWNY plus X 2-8406 aDOWNY plus Q 2-7224) bolo v styku iba s TlDE, 6 súborov (DOWNY plus X 2-8406 aDOWNY plus Q 2-7224) vzoriek bolo v styku iba s LIQUlD TlDE. Pri udržovaní textílií praných prípravkom LlQUlD TlDE a TDE oddelene boli textílie vystavené meraniu strihovej hysterézie. Uvádzané výsledky ukazujú, že zmäkčovacia kompozícia textílii X 2-8406 je lepšia na znižovanie strihovej hysterezie ako zodpovedajúca kompozícia Q 2-8075.Tabuľka B - priememá strihová hysterézia (gf/cm) pri 2 v 1 /2 ° a sile 400 gPranie TlDE Pranie LIQUID TIDE(a) Výrazne nižšia ako DOWNY Q 2-7224 pri spoľahlivosti 95 založenej na porovnaní párovýeh t-testov. Výrazne nižšia ako DOWNY pri spoľahlivosti 95 založenej na porovnaní párových t-testov.(b) Výrazne nižšia ako DOWNY Q 2-7224 pri spoľahlivosti 2 70 . Výrazne nižšia ako DOWNY pri spoľahlivosti 95 .(c) Výrazne nižšia ako DOWNY Q 2-7224 pri spoľahlivosti 95 . Výrazne nižšia ako DOWNY pri spoľahlivosti 95 .Polárna briliantová modrá 0,025 0,025lvlikroemulgovaný aminofunkčn silikónl 14

MPK / Značky

MPK: C11D 3/37, C11D 3/16, D06M 15/65, C11D 3/00

Značky: kompozícia, textilií, kvapalná, ošetrovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-280339-kvapalna-kompozicia-na-osetrovanie-textilii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalná kompozícia na ošetrovanie textílií</a>

Podobne patenty