Manipulačná a predajná jednotka zo zipsu a obalu

Číslo patentu: 280089

Dátum: 08.05.1996

Autor: Günther Eberhard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Manipulačná a predajná jednotka sa skladá zo zipsu (1) a obalu z baliaceho kartónu. Obal je dvojdielny a skladá sa z plášťa (2) tvaru puzdra a vložky (3) prispôsobenej tomuto plášťu (2). Plášť (2) má obrys tvaru rovnobežnostena, otvorenú zadnú stranu (5) a prednú stranu (6) s okienkom (7) a okrajom (8) okienka (7). Vložka (3) je uskutočnená ako obal s obdĺžnikovým základným obrysom, v ktorom je umiestnený zvinutý zips (1) s jazdcom (10), ktorý dosadá na prednú stranu vložky (3). Vložka (3) so zipsom (1) je zasunutá do otvorenej zadnej strany (5) plášťa (2). Zips (1) je uložený na prednej strane vložky (3) a leží pred okienkom (7).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka manipulačnej a predajnej jednotky zo zipsu a obalu z baliaceho kartónu.Manipulačná a predajné jednotky, ktore sa skladajú zo zipsu a obalu sú známe v najrôznejších uskutočneniach. Osvedčená je jednotka (DE 24 38 555 C 3), ktorá sa skladá z napriameného zipsu a plochého obalu, ktorý je okolo pása zipsu prehnutý a necháva voľný rad článkov zipsu, pričom rovnako jazdec zipsu je voľný a v dôsledku toho môže byť ovládaný V zabalenom stave. Tieto manipulačné a predajné jednotky sa veľmi osvedčili. Modemà baliaca technika ale Vyžaduje uskutočnenie manipulačných a predajných jednotiek, ktoré majú tvar rovnobežnostena (pozri DE 41 31 452 Al). Rovnako sa tieto jednotky osvedčili ako manipulačné a predajne jednotky, ale ich výrobné náklady sú pomerne vysoké.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť takú manipulačnú a predajnú jednotku, ktorá sama osebe vyhovie všetkým požiadavkám a navyše bude vyrobiteľná jednoducho a v pripade potreby plno automaticky.Túto úlohu spĺňa manipulačná a predajna jednotka zo zipsu a obalu z baliaceho kartónu, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že obal je dvojdielny a skladá sa z plášťa tvaru puzdra a vložky prispôsobenej tomuto plášťu, plášť má obrys tvaru rovnobežnostena, otvorenú zadnú stranu a prednú stranu s okienkom a okrajom okienka, vložka je uskutočnená ako obal s obdĺžnikovým základným obrysom, ktorého základný obrys a ktorého homá strana sú otvorené, a V ktorom je umiestnený zvinutý zips, ktorý svojím počiatočným deleným kusom, v ktorom je umiestnený jazdec, dosadá na prednú stranu obalu alebo vložky,pričom obal alebo vložka so zipsom umiestneným v nej podľa znakov je zasunutá do otvorenej zadnej strany plášťa a zipsom uloženým na prednej strane obalu leží pred okienkom.Vynález vychádza z poznatku, že výrobno-technické problémy, ktoré sú opísané, môžu byť vyriešené jednoduchým spôsobom vtedy, keď je obal vytvorený ako dvojdielny a, akoje opísanć, skladá sa z plášťa s obrysom tvaru rovnobežnostena a z obalu jemu prispôsobenćmu. Obal je možné vyrobiť zjediného prirezu. To platí aj na obal, ktorý môže byť vybavený zvinutým zipsom.V jednotlivostiach existujú v rámci vynálezu rôzne ďalšie možnosti jeho vytvorenia a uskutočnenia. Obal je podľa výhodneho uskutočnenia vynálezu zložený z jediného prirezu a pridržovaný preloženou primbou a/alebo chlopňami, a prípadne rovnako zástrčnými štrbinami. Rovnako vložka tvaru obalu sa skladá podľa výhodného uskutočnenia vynálezu z jediného prirezu, pričom je z neho zložená a pridržovaná v zloženom stave pomocou jazyka a štrbiny, do ktorej je jazyk vložený. Obal má výhodne na prednej strane uskutočnené rebro, vytvorené medzi prelisovanými štrbinami, pod ktorým je vložený počiatočný delený kus zipsu, pričom držadlo jazdca je usporiadané nadtýmto rebrom, Toto rebro môže byť v oblasti jazdca rovnako vybavené vybraním, v ktoromje jazdec vložený.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladnom uskutočnení podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l, 2 a 3 znázorňujú manipulačnú a predajnú jednotku v pohľade spredu, zboku a zozadu,obr. 4, 5 a 6 obal manipulačnej a predajnej jednotky s umiestneným zipsom v pohľade spredu, zboku a zozadu obr. 7 prírez, z ktorého sa vytvorí plášť manipulačnej a predajnej jednotky podľa vynálezu,obr. 8 prirez, z ktorého sa vytvorí obal manipulačnej a predajnej jednotky podľa vynálezu, a obr. 9 vo zväčšenom meradle oproti obr. l až 6 V perspektivnom pohľade a čiastočne v reze manipulačnú a predajnú jednotku podľa vynálezu v zrnontovanom stave.Manipulačná a predajna jednotka, znázomená na obrázkoch, sa skladá zo zipsu 1 a obalu. Tento obal je vytvorený z baliaceho kartónu.Pri porovnanijednak obr. l až 3 a jednak obr. 4 až 6 v spojeni s obr. 9 je zrejmé, že obal je vytvorený ako dvojdielny. Tento obal sa skladá z plášťa 2 tvaru puzdra a z vložky 3 prispôsobenej tomuto plášťu 2.Najmä z obr. 1 až 3 a z prirezu 4 znázomeného na obr. 7 je vidieť, že plášť 2 má obrys tvaru rovnobežnostena, má otvorenú zadnú stranu 5 a prednú stranu 6 vybavenú okienkom 7 a okrajom 8 tohto okienka 7. Najmä z obr. 4 až 6 a z prirezu 9 znázomenom na obr. 8 je vidieť, že vložka 3 je uskutočnené ako obal so základným obrysom tvaru obdĺžnika, ktorého základný obrys a ktorého homá strana sú otvorené, a ktorý je vybavený zvinutým zipsom l. Zíps l dosadá svojim počiatočným deleným kusom 11 vybaveným jazdcom na prednú stranu 12 obalu alebo vložky 3. Táto vložka 3 je so zipsom l, ktorý je umiestnený v nej, zasunutá do otvorenej zadnej strany 5 plášťa 2 a svojím počiatočným deleným kusom 11 zipsu l uloženým na prednej strane 12 vložky 3 je umiestnená pred okienkom 7 .Rovnako prirezy 4 a 9, ktoré sú znázomené na obr. 7 a 8, sú predmetom vynálezu. Odborník pozná z prirezu 4, 9,ako majú byť plášť 2 alebo vložka 3 z týchto prirezov 4, 9 zostavené. Je zrejmé, že plášť 2 sa zloží z prirezu 4 a pridrži v zloženom stave pomocou prehnutej priruby 13 a/alebo chlopni 14, pričom toto pridržanie je rovnako možné uskutočniť pomocou jazyka 15 a zástrčných štrbín 16. Ďalej je zrejmé, že vložka 3 sa zloží z prirezu 9 a v znázomenom príklade uskutočnenia je v zloženom stave pridržovaná pomocou jazyka 15 a príslušnej zástrčnej štrbiny 16. Na príreze 9 na obr. 8 je vidieť, že vložka 3 je na prednej strane 12 vybavená vylisovaným alebo prestrihnutým rebrom 18, vytvoreným vylisovanim štrbín 17, pod ktorým je vložený počiatočný delený kus 11 zipsu l, pričom držadlo 19 jazdca 10 je umiestnené nad rebrom 18, ktoré je vybavené vybraním 20 na uloženie jazdca 10. Toto uskutočnenie je zrejmé rovnako z obr. 9.1. Manipulačná a predajna jednotka zo zipsu (1) a obaluzbaliacehokartónu,vyznačujúca sa t ý m , že obal je dvojdielny a skladá sa z plášťa (2) tvaru puzdra a vložky (3) prispôsobenej tomuto plášťu (2), plášť(2) má obrys tvaru rovnobežnostena, otvorenú zadnú stranu(5) a prednú stranu (6) s okienkom (7) a okrajom (8) okienka (7), vložka (3) je uskutočnené ako obal s obdĺžnikovým základným obrysom, ktorého základný obrys a ktorého homá strana sú otvorené, a v ktorom je umiestnený zvinutý zips (1), ktorý svojím počíatočným deleným kusom (11), V ktorom je umiestnený jazdec (10), dosadá na prednú stranu obalu alebo vložky (3), pričom obal alebo vložka (3) so zipsom ( 1) je zasunutá do otvorenej zadnej strany (5) plášťa a zipsom (1) uloženým na prednej strane vložky (3) leží pred okienkom (7).2. Manipulačná a predajna jednotka podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým,žep 1 ášť(2)je zložený z prirezu (4) a pridržovaný zloženou prírubou (13) a/alebo chlopňami (14), prípadne aj jazykmi (15) a zástrčnými štrbinami (16).3. Manipulačná a predajna jednotka podľa nároku l,vyznačujúca sa tým,ževložka(3)je zložená z prirezu (9) a pridržovaná aspoň jedným jazykom(15) a jemu priradenou zástrčnou štrbinou (16).4. Manipulačná a predajná jednotka podľa jedného z nárokov 1 až 3,vyznačujúca sa tým,že vložka (3) má na prednej strane (12) rebro (18) vytvorené vylisovanýmí štrbinami (17) v prednej strane (12), pod ktorým je zasunutý počiatočný delený kus (11) zipsu (l), a pričom držadlo (19)jazdca (10)je uložené na rebre (18).5. Manipulačná a predajná jednotka podľa nároku 4,vyznačujúca sa tým,žerebro(l 8)je vybavené vybranim (20) na jazdec (10).

MPK / Značky

MPK: B65D 5/32, B65D 85/671

Značky: manipulačná, jednotka, predajná, zipsu, obalů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-280089-manipulacna-a-predajna-jednotka-zo-zipsu-a-obalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulačná a predajná jednotka zo zipsu a obalu</a>

Podobne patenty