Granuláty kyanidov alkalických kovov a spôsob ich výroby

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Granuláty kyanidov alkalických kovov na báze kyanidu sodného alebo kyanidu draselného podľa uvedeného riešenia sú prakticky odolné proti oteru a majú menší sklon k tvorbe hrudiek. Granuláty sú charakteristické v podstate guľovitým tvarom častíc, priemerom častíc v rozmedzí 0,1 až 20 mm, sypnou hmotnosťou vyššou ako 600 g/dm3, oterom menším ako 1 % a indexom spekavosti maximálne 4. Granuláty sa dajú vyrobiť rozprašovacou granuláciou vo fluidnej vrstve tým, že sa vodný roztok obsahujúci kyanid alkalického kovu nastrieka na zárodky kyanidov alkalických kovov vo fluidnej vrstve a voda sa odparí.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových granulátov kyanidov alkalických kovov na báze kyanidu sodného alebo kyanidu draselného, ktorých častice sú v podstate guľovitć, a ktoré sa oproti skôr známym granulátom vyznačujú mimoriadnymi vlastnosťami, a medzi nimi minimálnym oterom a podstatne menším sklonom k spekaniu.Obidve soli kyanidov alkalických kovov, kyanidu sodného a kyanidu draselného, sa používajú na výrobu galvanických kúpeľov a soľných kaliacich kúpeľov, ako aj na syntézu organických zlúčenín. Okrem toho sa veľké množstvo kyanidu sodného používa k získavaniu zlata pomocou lúhovania rúd kyanidom. Vzhľadom na ich toxicitu sa uvedene kyanídy alkalických kovov spracovávajú výhodne ako výlisky alebo mletý granulát chudobný na prach. Komerčné, veľkoprevádzkovo vyrábané granuláty kyanidu sodného a kyanidu draselného pozostávajú z nepravidelne utváraných častíc, so spektrom častíc, ktoré sa napríklad rozkladá medzi asi 0,2 až 4 mm. Výlisky sa vyrábajú pomocou rotujúcích valcových lisov alebo raziacich lisov. Granuláty sa vyrábajú rozdrvenim výliskov pomocou mlecích zariadení. Nepravidelný tvar takýchto granulátov je príčinou nežiaducej tvorby prachu počas manipulácie.Známe komerčné formy výliskov NaCN a KCN, mletý granulát a prášok majú silný sklon k tvorbe hrudiek a k prípekaniu na vnútomé plochy potrubí, armatúr a prístrojov z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Sklon k tvorbe hrudiek a pripekaniu vzrastá so zmenšujúcou sa veľkosťou zrna najmä pribúdajúcich vlhkosti a zaťaženim a sťažuje a predražuje manipuláciu, ako napríklad ukladanie v silách, dávkovanía a dopravy.Vzhľadom na tieto ťažkostí hľadala prihlasovatelka tejto prihlášky vynálezu formu dodávania, ktorá nemá sklon, alebo je aspoň menej náchylná k tvorbe hrudiek a pripekaniu. Filtračný koláč NaCN, ktorý bol vyrobený známymi postupmi, sa síce mohol previesť na guľovitý granulát a potom sušiť, ale rezultujúci granulát NaCN mal so svojimi pod 600 g/cms príliš malú sypnú hmotnosť a odolnosť proti oteru nebola uspokojivá. Ďalší nedostatok skôr známych granulátov kyanidu sodného a kyanidu draselnćho spočíva v technicky nákladnom spôsobe výroby,ktorý zahmuje viac stupňov, a ktorý vychádza od vodného roztoku NaCN, prípadne KCN. V prvom stupni sa kyanid alkalickćho kovu nechá vykryštalizovať z roztoku, čo sa dá urobiť napríklad vo vákuovom kryštalizátore. Vykryštalizovaný produkt sa pomocou známych techník oddelí od materského lúhu. Po jednostupňovom alebo viacstupňovom sušení sa prášok kyanidu alkalického kovu kompaktuje na výlisky, tieto sa rozdrvia na uvedený granulát. Spôsob vyžaduje teda nielen veľký náklad na aparatúru a obsluhujúci personál, ale uvedený sklon NaCN a KCN k pripekaniu núti k odstaveniu zariadenia z chodu a znižuje dispozíciu celého zariadenia.Podľa spôsobu zverejneného v EP-A 0 600 2 ll sa dá vyrobiť pevný granulát kyanidu sodného s priemerom granulátu 2 až 6 mm vo dvoch stupňoch spôsobu, pričom v prvom stupni sa strieka vodný roztok kyanidu sodného v granulátore s fluidnou vrstvou a pomocou teplého vzduchu z ďalej zapojeného druhého sušiča s fluidnou vrstvou granulát, vzduch privedený V prvom stupni sa vo fluidnej vrstve ochladí vo fluidnej vrstve prvého stupňa na teplotu 60 až90 °C, v druhom stupni sa dosuší, pričom privádzaný vzduch má teplotu 150 až 230 °C.DE-AS 1144 246 opisuje spôsob sušenia kyanidu sodného pomocou horúcich plynov vo fluidnej vrstve. Tu nejde o postrekovú granuláciu vo fluidnej vrstve.Vo frremnom spise GlattR AGT (február 92 - 3000 D(W firmy Glatt Ingenieurtechnik GmbH, Weimar je ako účel použitia uvedené tam opísane zariadenie pre kontinuálne sušenie granulátu, ktoré spočíva na princípe techniky, ktorá je tiež označovaná ako granulácia s postrekom vo íluídnej vrstve. (Pozri H. Uhlemann in Chem. - Ing. Technik 62(1990) Nr. l 0, str. 822 - 834), mimo iného uverejnené Karbonate a. Zyanide, v uvedenom ñremnom spise nie je ale uvedené, či sa odkaz vzťahuje na kyanídy alkalických kovov,alkalických zemín alebo na kyanídy ťažkých kovov, alebo na komplexné kyanídy. Z firemného spisu tiež nie je možné zistiť údaje o vlastnostiach granulátov kyanidov ani o podmienkach ich výroby. Úlohou vynálezu je teda dat k dispozícii granuláty kyanidov alkalických kovov na báze kyanidu sodného alebo kyanidu draselného, ktoré by mali uvedené nedostatky komerčných granulátov v zrnenšenej miere. Ďalšia úloha sa zameriava na nájdenie spôsobu, ktorý dovolil vyrábať nové granuláty jednoduchším spôsobom, najmä s menšlm nákladom na aparatúru a personál, než ako je tomu v pripade skôr známych spôsobov.Boli nájdené granuláty kyanidov alkalických kovov na báze kyanidu sodného alebo kyanidu draselnćho, ktoré sa vyznačujú(I) v podstate časticami s guľovitým tvarom s hladkou povrchovou štruktúrou alebo so štruktúrou podobajúcej sa maline,(II) priemerom častíc v rozmedzí od minimálne 0,1 mm - 20 mm pre najmenej 99 hmotnosti granulátu,(III) sypnou hmotnosťou minimálne 600 g/dms,(IV) oterom menším než 1 hmotn., merarić valčekovou skúškou na oter (oteromer TAR firmy Erweka s 20 g vzorky, 60 min. 70 ot/min.)., aGranuláty kyanidov alkalických kovov podľa vynálezu majú všeobecne obsah najmenej 80 hmotn., výhodne najmenej 93 hmotn. kyanidu sodného alebo kyanidu draselného. Okrem zvyškovej vlhkosti, ktorá s prekvapením môže mať hodnotu až maximálne 5 hmotn., výhodne sa ale pohybuje pod 3 hmotn. a najvýhodnejšie pod l hmotu., môže granulát okrem vedľajších produktov podmienených surovinou a spôsobom, ako hydroxidov alkalických kovov, mravenčanov alkalických kovov a uhličitanov alkalických kovov, obsahovať vedľajšie produkty, ktoré sa uvádzajú vo väčšom množstve než ako je obvyklé množstvo a/alebo iné pomocné látky, aby sa určitě vlastnosti granulátov cielene zmenili.Výroba granulátov kyanidov alkalických kovov so zvýšeným obsahom vody asi l hmotn. až 5 hmotn. vedie k ušetreniu energie vynaloženej na sušenie. Takéto granuláty sú hospodársky zaujímavé, ked spotrebiteľ granulát aj tak rozpustí vo vode. Oproti očakávaniu sú granuláty podľa vynálezu aj so zvýšeným obsahom vody dostatočne rezistentné proti pripekaniu.Pre priemysel trhavín je napríklad zaujímavý kyanid sodný s vyšším obsahom hydroxidu sodného ako je bežný obsah, 0,2 - 0,6 hmotn., pretože pri výrobe zriedených,vodných roztokov pre míny sa spravidla pridáva natrium SK 279894 B 6hydroxid. Výroba granulátu kyanidu sodného s obsahom NaOH až maximálne 3 hmotn. nespôsobuje problémy.Ostatné pomocné látky sa môžu rovnomeme rozdeliť do jednotlivých častíc granulátu alebo sa nachádzajú v podstate rovnomeme rozdelené na povrchu častíc granulátu. Pri pomocných látkach ide napríklad o prostriedky proti spekaniu ktoré sú vhodné na to, aby ďalej zredukovali sklon k spekaniu, granulátov kyanidov alkalických kovov podľa vynálezu, ktorý je už oproti komerčným granulátom, ktore sa bežne predávajú znížený. Takto znížený sklon k prípekaniu je dôležitý vtedy, ked sa má granulát medziskladovať v silách, najmä v klimaticky vlhkých oblastiach. Prostriedky proti spekaniu môžu byť prítomné v účinnom množstve prípadne na granulátoch. Účinné pritom znamená, že index spekavosti je v dôsledku prítomnosti prostriedku proti spekaniu nižší ako v jeho neprítomnosti. Granuláty obsahujúce prostriedky proti spekavosti majú výhodne index spekavosti maximálne 3.Vhodné prostriedky proti spekavosti môžu byť napríklad vybrané zo skupiny hydrofobizovaných organických zlúčenín, ako sodných alebo draselných solí vyšších mastných kyselín. Ďalšou skupinou sú prirodzené a syntetické kremičité kyseliny a/lebo silikáty. Aj ked sa hydrofobizované kremičité kyseliny a silíkàty nevylučujú, sú všeobecne výhodnejšie hydrofilné látky, pretože vo vodných systémoch nevznikajú žiadne problémy s namočením granulátu. Obzvlášť výhodné sú silikáty pôsobiace vo vodnej disperzii alkalicky, najmäPoužívané množstvo výhodných hydrofilných silikátov sa pri rovnomemom rozdelení vnútri granulátu pohybuje medzi 0,1 - 5 hmotn. Pokiaľ sajeden alebo viac silikátov nachádza v podstate na povrchu granulátu, pohybuje sa použité množstvo všeobecne medzi 0,01 až 4 hmotn., najmä ale medzi 0,1 až 2 hmotn. Výhodné silikáty majú BET - povrch (DIN 66131) asi 30 až 120 mz/g, hodnotu pH 5 vodnej suspenzie 7 až 12, najmä ale 8 až 12, hlavne zložky sa pohybujú v rozmedzí 40 až 92 SiOZ, 0 až 36 M 203, 2 až 22 NaZO, 0 až 6 CaO, najmä výhodné sú silikáty s 90 až 92 SiOZ, 5 až 7 CaO a asi 2 N 2120.Použité množstvo organických hydrofobizačných prostriedkov, ako napríklad Na-stearátu alebo K-stearátu, ktoré sa primiešavajú k hotovému granulátu a v dôsledku toho sa nachádzajú v podstate na povrchu častíc, robí 0,1 až 4 hmotn., najmä ale 0,1 až 2 hmotn. Takéto hydrofobizačné prostriedky spomaľujú pohlcovanie vlhkosti pri hydroskopických kyanidoch alkalických kovov na vzduchu a redukujú sklon k tvorbe hrudiek. Častice granulátu, ktoré sú v podstate guľovitě, majú hladký povrch alebo povrch, ktorý má štruktúru podobnú povrchu malin. Pojem v podstate naznačuje, že nepatmé odchýlky od guľového tvaru, napríklad mieme ovědne tvary sú možné. Priemer častíc granulátu NaCN a KCN podľa vynálezu sa pohybuje v podstate v rozmedzí minimálne 0,1 mm až 20 mm. Pojem v podstate znamená, že minimálne 99 hmotn. granulátu leží vnútri rozmedzia. Výhodná oblasť sa pohybuje medzi l až 10 mm. Granuláty vyrobene spôsobom podľa vynálezu sa ďalej vyznačujú tým, že spektrum častíc je veľmi úzke. Pri strednom priemere zma v oblasti 23 až 9 mm sa priemer častíc pohybuje V podstate v oblasti priemerného priemeru častíc plus/mínus menej než 1 mm, výhodne plus/mínus menej než 0,5 mm.Technický význam má sypná hmotnosť granulátov sypná hmotnosť sa najčastejšie pohybuje nad 650 výhodné granuláty majú sypnú hmotnosť väčšiu než 700 g/ 1 až 950 g/ 1. Z hľadiska toxicity kyanidov alkalických kovov a tým nevyhnutného vysokého nákladu na balenie má odborný svet čo najväčší záujem o sypnú hmotnosť. Ako už boloskôr doložené, pôsobilo až doposiaľ ťažkosti vyrábať granuláty, ktoré by v požadovanom rozsahu mali náročnú kombináciu vlastností čo sa týka tvaru a veľkosti častíc,minimálneho oteru a zníženćho sklonu k spekavosti a súčasne veľkú sypnú hmotnosť.Index spekavosti granulátov podľa vynálezu robí maximálne 4, výhodne 3.Index spekavosti, označovaný tiež ako odolnosť proti tlaku, sa zisťuje zaťažením vzorky za definovaných podmienok a vyhodnocuje sa pomocou vyhodnocovacej stupnice.Pre prevedenie sa naplní l 00 g vzorky do valca postaveného kolmo na podložku, pričom valec má tvar rúrky a má odvetrávacie otvory (Ql l mm) a má menovitú šírku 55 mm a zaťaží sa pomocou lisovníka 10 kg, čas trvania zaťaženia 14 dní pri teplote miestnosti (20 až 25 stupňov C) a priestorovej vlhkosti (50 až 70 relativnej vlhkosti). Po odstránení lisovníka sa valec vytiahne do výšky a vyhodnocuje sa chovanie spečenia2 sčasti voľne priľnavć k sebe v originálnom stave hladko sa rozpadajúce3 nakyprený tvar, miemym tlakom prsta sa úplne rozpadajúce4 kypro spečenć, stredným tlakom prsta sa ešte rozpadajúce5 napoly pevne spečené, tlakom prsta sa už nerozpadajúceGranuláty podľa vynálezu sú v podstate odolné proti oteru, pričom sa pod pojmom oter rozumie častica menšia než 0,1 mm. Guľovítý tvar granulátov nevedie prakticky k žiadnemu otem. Oter, meraný oterovým valčekovým testom oterotester TAR firmy ERWEKA Aparatebau GmbH,D-heusenstamm pomocou 20 g vzorky l hod. cyklus 20 ot./min. menej než l hmotn., najčastejšie menej než 0,5 hmotn. Oter obvykle predávaného granulátu preosiate na častice väčšie než 1 mm, robí naproti tomu 2 - 3 hmotn. Ak sa granulát vyrobený podľa vynálezu porowiáva s porovnaveteľnou sitovou frakciou bežne predávaného granulátu robi, oter granulátu podľa vynálezu všeobecne menej než desatinu hodnoty dotyčnej frakcie bežne predávaného granulátu. Dobrá tekutost granulátu podľa vynálezu, ako aj veľká odolnosť proti oteru prispievajú podstatne k ľahšej a bezpečnejšej manipulácii.Ako bolo predtým doložené, má granulát kyanidu sodného a granulát kyanidu draselného podľa vynálezu oproti bežne predávanýrn granulátom v mnohonásobnom, pre prax relevantnom ohľade podstatne lepšie látkové vlastnosti.Granuláty podľa vynálezu sú tekuté a pri manipulácii netvoria v protiklade k bežne predávaným granulátom žiadny prach. Granuláty sa dajú vzhľadom na ich podstatne zredukovaný skon k spekaniu skladovať v silách a podľa potreby odoberať, to zatiaľ pri skôr známych granulátoch nebolo prakticky možné.Zásobovacie vozidlá sa dajú jednoducho vyprázdňovať a až doposial potrebné vylúhovanie sa ušetrí. Nebolo možné predvídať, že sa náročné látkové vlastnosti dajú spojiť V jednom a tom istom granuláte.Predmetom vynálezu je aj spôsob výroby granulátov alkalických kovov nastriekanim vodného roztoku alebo suspenzie obsahujúcich minimálne 10 hmotn. kyanidu alkalických kovov v zariadeni na postrekovú granuláciu s tluidnou vrstvou na Zárodky kyanidov alkalických kovov, odparenim vody pomocou prúdu sušíaceho vzduchu prúdiacehofluidnou vrstvou, ktorého vstupná teplota je 150 až 450 °C, s vynášaním granulátu zo zariadenia a vracaním odpadajúceho prachu do tohto zariadenia, ktorého podstata spočíva v tom,že sa teplota fluidnej vrstvy nastaví na 1 l 0 až 350 °C a vodný roztok alebo suspenzia sa strieka na zárodky kyanidov alkalických kovov jednou alebo niekoľkými rozprašovacimi dýzami usporiadanými vnútri fluidnej vrstvy.Konštrukciu a spôsob účinku zariadenia na granuláciu rozprašovaním s tluidnou vrstvou ktorá sa podľa vynálezu používa, je možné poznať z citovaných dokumentov. Pri sušiacom plyne ide všeobecne o vzduch, ktorý je zapojiteľný ako prietokový vzduch alebo ako cirkulujúci vzduch. Vzhľ dom na ľahkú tvorbu uhličitanov alkalických kovov z roztoku kyanidu alkalického kovu s dioxidom uhličitým sa výhodne používa zapojenie s cirkulujúcím vzduchom. Sušiaci vzduch vystupujúci z rozprašovacieho granulátora s fluidnou vrstvou sa teda po odvodnení opäť zahrieva a využíva sa na prevádzkovanie granulátora. Vstupná teplota sušiaceho plynu sa pohybuje najčastejšie v rozmedzí 150 až 450 °C výhodne nad 200 °C. Sušiaci plyn opúšťa granulátor všeobecne s teplotou medzi 70 - 300 °C, výhodne nad llĺ) °C.Pre bezproblémovú tvorbu granulata je podstatne, ked sa zladí teplota fluidnej vrstvy ako aj špecifická hmotnosť zárodkov vo fluidnej vrstve a množstvo rozprášenia, Odbomík zistí tieto veličiny pomocou optimalizačných pokusov. Teplota fluidnej vrstvy sa udržuje výhodne medzi 130 až 300 stupňov C. Pre výrobu granulátov so štruktúrou,ktorá sa väčšinou podobá tvaru maliny, sa všeobecne pracuje pri nižšej teplote íluidnej vrstvy a s väčším množstvom postreku ako pri výrobe granulátov s hladkým povrchom. Pri vyššej špecifickej hmotnosti zárodkov dochádza, najmä v prípade väčšieho množstva postreku, nebezpečie zrútenia fluidnej vrstvy v dôsledku príliš veľkej tvorby aglomerátu.Roztok alebo suspenzia, ktorá sa má nastriekať prípadne do fluidnej vrstvy, má výhodne obsah NaCN pripadne KCN 20 až 45 hmotn. , najmä 30 až 40 hmotn. Pokiaľje to žiaduce, obsahuje roztok, prípadne suspenzia ďalej prídavné látky, cieľovo vybrané na účely použitia, a/lebo pomocné látky na ovplyvnenie vlastností v účinnom množstve.Roztok, ktorý sa má nastriekať na zárodky sa môže striekať zdola, zo strany, ale i zhora do fluidnej vrstvy.Je výhodné, ked sa používa jedna alebo viac rozprašovacích dýz, usporiadaných vnútri fluidnej vrstvy. Je možné používať dýzy najrôznejšej konštrukcie, pokial sa dýzy nachádzajú nad fluidnou vrstvou, môžu sa používať napriklad dýzy s plným kužeľom alebo dvojlátkové dýzy, pri použití dýz vnútri fluidnej vrstvy sú výhodné dvojlátkové dýzy s vonkajším zmiešavaním. Množstvo kvapaliny, ktorá sa má rozprášiť, nastaví odbomík tak, že sa počas rozprašovania udrží stabilita fluidnej vrstvy. Pod pojmom stabilita sa tu rozumie, že počet zárodkov zostane v podstate konštantný. Pri veľmi malom počte zárodkov sa tento zvýši prívodom jemne rozptýleného materiálu, napríklad z odlučovača prachu a/lebo z mlyna pomocou ktorého sa nadsitný podiel rozdrví. V prípade príliš veľkého množstva zárodkov nie je možné už dosiahnuť uspokojivo požadovanú veľkosť zma,takže sa počet zárodkov musí znížiť.Granulácia postrekom vo fluidnej vrstve sa môže robiť tak diskontinuálne, ako i kontinuálne. V obchode je možno získať vhodné agregáty. Pri diskontinuálnom spôsobe práce sa po dosiahnutí požadovanej veľkosti zma všetok granulát z fluidnej vrstvy odoberic. Zariadenie na kontinuálnu granuláciu rozprašovaním vo fluidnej vrstve zahmuje obvykle ďalej zariadenie na triedenie granulátu. Triediace zariadenie môže byť usporiadané tak integrované do granulačnéhozariadenia na rozprašovanie s fluidnou vrstvou, ako aj usporiadané mimo nich.Nebolo možno predvídať, že sa kombináciou znakov spôsobu podľa vynalezu získajú granuláty kyanidu alkalických kovov s opisaným obrazom vlastností. Ďalej nemohol odbomík očakávať, že sa pomocou granulácie rozprašovaním vo fluidnej vrstve dajú vyrobiť granuláty kyanidov alkalických kovov, bez hydrolýzy kyanidu na formiát a amoníak, ktorá by stála za zmienku, aj ked je vlhký kyanid vystavený na dlhý čas (napríklad 0,5 až 4 hodiny) vysokej teplote. Rýchlosť rozpúšťania granulátov vyrobených podľa vynálezu sa pohybuje v rozmedzí granulátov, ktoré sa obvykle predávajú. Aj toto bolo prekvapujúce, pretože pri výrobe iných produktov rozprašovacou granuláciou vo fluidnej vrstve, ako napríklad natriumperoxiborátmonobydrátu (DE-OS 28 13 326), dochádza k podstatnému predĺženiu času rozpúšťania.Pomocné látky na zníženie spekavosti, uvedené pri opise granulátov kyanidu alkalických kovov dajú sa rôznym spôsobom vnášať do granulátov alebo nanášať na ich povrch. Pokiaľ má byť pomocnú látka rozdelená rovnomeme do zrna granuláru, je výhodné privádzať pomocnú látku vo fonne vodného roztoku alebo suspenzia oddelene alebo už s vodným roztokom obsahujúcim kyanid alkalíckého kovu do fluidnej vrstvy rozprašovacieho granulátora V pripade diskontinuálneho prevadzania spôsobu všeobecne postačí vodný roztok alebo suspenzia, obsahujúca jednu pomocnú látku alebo pomocné látky po úplnom ukončení granulácie, nastriekať do fluidnej vrstvy, takže sa pomocnú látka alebo pomocné látky nachádzajú v podstate na povrchu zrna granulátu. Pri rozprašovacej granulácii vo fluidnej vrstve, ktorá sa prevádza kontinuálne, sa vnášanie pomocnej látky alebo pomocných látok v rovnomemom rozdelení do zma granulátu robi takisto ako pri diskontinuálnom postupe. Aby sa množstvo pomocnej látky alebo pomocných látok, napriklad prostriedku proti spekavosti z radov silikátov, udržalo nízke, odporúča sa nanášať tieto látky V podstate na povrch zrna granulátu tým, že sa granulát odvádzaný z rozprašovacieho granulátora s fluidnou vrstvou bud poslrieka vodným roztokom, ale suspenziou použivanej pomocnej látky a vnesená voda sa odstráni V dosúšanom stupni, tieto opatrenia sa môžu prevádzať napríklad v druhom rozprašovačom granulátore s Íluidnou vrstvou alebo v sušičke s íluidným lôžkom s rozprašovacím zariadením v prvej oblasti. Altematívne sa pomocná látka alebo pomocné látky môžu nanášať aj v suchej forme na granulát odobraný z granulátora so zvyškovou vlhkosťou až S hmotn., napriklad jednoduchým zmiešaním, v pripade, že je to treba,tak sa dosuši.Okrem výhodných vlastností granulátov vyrobených podľa vynálezu, má spôsob rad výhod. Na prevedenie spôsobu je potrebne len jeden rozprašovaci granulátor s fluidnou vrstvou s pridavnými zariadeniami, ktore sú pre takéto zariadenia bežné, tým sa redukuje až doposiaľ viacstupňový spôsob na V podstate jediný stupeň. Spôsob podľa vynálezu sa okrem who vyznačuje malým nákladom na personál. Zastavenie chodu zariadenia podmienené opravami alebo spečením a tým limitovanie zariadenia Vzhľ dom na jeho prevádzku sú podstatne menšie ako tomu bolo v prípade spôsobu, ktorý sa v technike používal.Príklady l až 9 Výroba granulátu kyanidu sodnéhoVírivý priestor rozprašovacieho granulátora s fluidnou vrstvou pozostáva z QVP - vysunovacieho dielu s vnútorným priemerom 150 mm a dĺžkou 530 mm. Ako nábehové dno sa používa sieťovina s veľkosťou ôk 144 pm. Dýza/dvojlátková dýza s prestaviteľným privieraním vzduchu/ je usporiadaná stredovo nad nábehovým dnom. Vzdialenosť medzi nábehovým dnom a špičkou dýzy robí 330 mm.Pred vírivým priestorom sa nachádza ohrievač vzduchu s reguláciou teploty a šknením množstva vzduchu. Za vírivým priestorom sa nachádza upokojovacia zona z ušľachtilej ocele s priemerom 300 mm. Prúd vzduchu sa potom pre odprášenie vedie cyklónom z ušľachtilej ocele. Odlúčený jemný prach sa vracia cezjamkové koleso späť do vírivćho priestoru. Odvetrávací ventilátor s maximálnym výkonom 500 m 3 n/h odťahuje vzduch cez vírivý priestor a cyklón.Na dosiahnutie dobre ñuidovanej štartovnej fluidnej vrstvy sa používajú Zárodky NaCN s veľkosťou zma, ktoráje uvedená v tabuľke 1, štartovaeie plníace množstvo je 500 g.Pri uvedení zariadenia do prevádzky expanduje po prekročení bodu nakyprenia štartovacích zárodkov Íluidnámnožstvo vzduchu (m n/h) 260 teplota fluidnej vrstvy (°C) výstupné teplota vzduchu (°C) 146 79vrstva v dôsledku zvýšenia nábehovej rýchlosti prúdu sušiaceho vzduchu (nábehová rýchlosť prúdu vztiahnutě na prierez prázdnej rúrky asi 3 m/sec.), aby sa dosiahlo požadovanej špecifickej hmotnosti (štartovacia výška na začiatku robí 330 až 400 mm). 40 hmotn. vodný roztok NaCN(ca, 23 °C) sa rozprašuje na Zárodky pomocou dýzy ponorenej do fluidnej vrstvy (rozprašovací tlak 2 bary). Rozprašované kvapky zasahujú vznášajúce sa Zárodky NaCN a rozdeľujú sa rozprestrene na ne. Intenzívna výmena tepla a látková výmena vo fluidnej vrstve pôsobí rýchle spevnenie kvapalinovćho filmu sušením. Počas rastu častíc expanduje ďalej fluidná vrstva. Po dosiahnutí požadovaného priemeru sa granulácia vo fluidnej vrstve preruší a granuláty sa odoberú z virivého priestoru.Prevádzkové parametre ako aj vlasmosti látok vyplývajú z tabuľky l a 2.l nastríekané bolo 40 hmotn. NaCN a 0,6 hmotn. (Ca, Na)- silikátu(Extrusi 1, fa. Degussa) v suspenzii na zárodky podľa1. Granuláty kyanidov alkalických kovov na báze kyanidu sodného alebo kyanidu draselnćho, v y z n a č u júce sa tým, žemajú(1) častice V podstate guľovitého tvaru s hladkou štruktúrou povrchu alebo štruktúrou povrchu podobajúceho sa maline,(Il) priemer častíc v rozmedzí minimálne 0,1 mm až 20 mm pre najmenej 99 hmotn. granulátu,(III) sypnú hmotnosť najmenej 600 g/dm 3, na porovnanie mletý gra príklad č. 2 3 4 5 6/ 7 8 9 nulát (komerčný produkt spektrum zrna 0,2 - 4 mm)(IV) oter menší ako 1 hmom., meranć valčekovým oterovým testom (oterový tester TAR fa Erweka) s 20 g vzorku, 60 min., 20 ot/min/ a(V) index spekavosti maximálne 4 merané po 14 dennom zaťažení 100 g vo valci so svetlou šírkou 5,5 cm, desiatich kg. 2. Granuláty kyanidov alkalíckých kovov podľa nárokul, vyznačujúce sa tým, žemajúobsah kyanidu alkalického kovu najmenej 93 hmotn., zvyškovú vlhkosť max. 5 hmotn., a obsah hydroxidu alkalíckého

MPK / Značky

MPK: C01C 3/10

Značky: granuláty, alkalických, kovov, kyanidov, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279894-granulaty-kyanidov-alkalickych-kovov-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Granuláty kyanidov alkalických kovov a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty