Spôsob mletia surového hnedého uhlia

Číslo patentu: 279856

Dátum: 02.02.1994

Autori: Salewski Gerhard, Kasseck Klaus, Karpus Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri tomto spôsobe sa najskôr vykonáva sušenie surového hnedého uhlia (23) s výstupnou teplotou surového hnedého uhlia (23) po vysušení s hodnotou zhruba 70 až 85 °C. Potom sa vysušené hnedé uhlie (23) melie. Teraz sa privádza vysušené surové hnedé uhlie (23) do valcového mlynu (1) so vzduchovým prúdením, v ktorom sa melie a ochladzovaním častíc hnedého uhlia prostredníctvom privádzaného studeného a/alebo okolitého vzduchu sa privádza do oblasti teploty s hodnotou pod 60 °C.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu mletia surového hnedého uhlia najemné uhlie.Na rozomletie obvykle vlhkého surového hnedého uhlia na jemné uhlie sa až dosiaľ vedie surové hnedé uhlie sušičkou, v ktorej sa k uhliu privádza napríklad nepriame vykurovanie parou a týmto spôsobom sa uhlie do značnej miery zbavuje vlhkosti. Surové hnedé uhlie opúšťa túto sušičku spravidla s teplotou s hodnotou 70 až 85 °C.Pretože túto relatívne vysokú teplotu s hodnotou 70 až 85 °C je potrebné považovať z hľadiska vznietenia alebo výbuchu uhoľnej prachovej zmesi za veľmi problematickú,bola pre prach hnedého uhlia stanovená najvyššia prípustná teplota 60 °C, aby sa vylúčili uvedené nebezpečné momenty.Na podklade tejto východiskovej teploty sa po vysušení surové hnedé uhlie s teplotou 70 až 85 °C ochladzuje na teplotu V oblasti s hodnotou zhruba 40 °C. To sa vykonáva napríklad prostredníctvom vzduchom chladených dopravníkov s korýtkovitou reťazou.Takto vysušené a ochladenć surové hnedé uhlie sa až dosiaľ drvilo alebo rozomieľalo v jednoduchých priechodných mlynoch s mlecími telesami, ktoré sú vytvorené najmä ako tyče alebo gule. Pri týchto, napríklad ako vibračné mlyny alebo ako miešacie guľovć mlyny, vytvorených priechodných mlynoch sa uskutočňuje drvenie surového hnedého uhlia, najmä medzi mlecími telesami a stenou mlecieho priestoru. V týchto priechodných mlynoch sa vytvára trením medzi mlecími telesami medzi sebou navzájom, ako aj trením medzi mlecími telesami a stenami mlecieho priestoru teplo, ktoré môže spôsobovať značné zvýšenie teploty, napríklad až o hodnotu 20 °C, pri vysušenom surovom hnedom uhlí. Pred tým ochladené surové hnedé uhlie tak opäť dosahuje najvyššej prípustnej medze teplotného rozsahu s hodnotou zhruba 60 °C.Pri tomto až dosiaľ prakticky využívanom spôsobe sa ukázala ako zvlášť nevýhodná tá skutočnosť, že použité priechodné mlymy majú medznú kapacitu s hodnotou zhruba 10 t/h z hľadiska priechodu surového hnedého uhlia. Aby sa dosiahlo priechodu surového hnedého uhlia s hodnotou zhruba 60 t/h, preto muselo byť až dosiaľ podľa požadovanej jemnosti výrobku nasadené šesť až desať takých priechodných mlymov, ktoré v predchádzajúcich stupňoch vyžadovali napríklad štyri sušičky na surové hnedé uhlie s následným štyrmi, vzduchom chladenými žľabovými reťazovými dopravníkmí.Z uvedeného je zrejmé, že vyššia priechodná kapacita vyžaduje väčší počet takých jednotiek so zodpovedajúcim väčším počtom pohonov, privádzajúcich a odvádzajúcich zariadení, základov, budov so zvukovou izoláciou a vyššie náklady na kontrolu a reguláciu.Na tento dosiaľ v praxi používaný spôsob však bolo nutné obmedziť teplotu surového hnedého uhlia pred mlynmi na maximálnu hodnotu 40 °C, čo bolo spojené s vytvorením prídavných chladiacich agregátov a príslušnými vysokými investičnými nákladmi, s nárokom na pries-tor a ďalej s tým Spojenými nákladmi na prepravu,reguláciu a údržbu.S ohľadom na tieto hľadiská si preto vynález kladie za úlohu vytvoriť zodpovedajúci spôsob pri porovnateľnom výkone za priaznívejších investičných podmienok a pritom podľa možnosti dosiahnuť aj kvalitatívneho zdokonalenia mlecieho procesu a dopravy rozomletého materiálu.Vytýčená úloha sa podľa vynálezu rieši znakmi patentového nároku 1.Základná myšlienky vynálezu spočíva vtom, že sa proces mletia spojí schladíacim procesom pod kritickou medznou teplotou s hodnotou 60 °C, pričom je na tento účel zvlášť vhodný valcový mlyn so vzduchovým prúdením. Taký valcový mlyn so vzduchovým prúdením, napriklad typ LOESCHE, má otáčajúci sa mlecí disk, prípadne mleciu misku a na nej trením cez mletý materiál poháňané alebo samostatným pohonom opatrené mlecie valce. Okolo okraja mlecej misky je usporiadaný lopatkový veniec,prostredníctvom ktorého sa nasáva, prípadne vyfukuje vysokou rýchlosťou a s vírivými zložkami vzduchové prúdenie do mlecieho priestoru. Od mlecej misky odhadzovaný a tiež rozdrvený materiál je pritom v zhruba dutom valcovom vonkajšom prstencovom priestore unášaný prúdom vzduchu, ktorým je vedený do rotujúcej vírivej vrstvy ku triediču, ktorýje usporiadaný nad mlecím priestorom.Vynález teda postupuje tak, že studený plyn, ngmä studený vzduch čiže okolitý vzduch sa nasáva, prípadne fúka prostredníctvom lopatkového venca do mlecieho príes-toru a vnútomým oplachovaním častíc surového hnedého uhlia, ktoré majú napriklad teplotu s hodnotou 80 °C,sa dosahuje ochladzovania týchto častíc počas rotácie vírivej vrstvy zmesi vzduchu a prachu V smere dohora k triediču. Pritom je možné regulovať rýchlosť prúdenia a prechod studeného vzduchu tiež v závislosti od úlohy mletého surového hnedého uhlia tak, že vo všetkých prípadoch sa bud navyše dosiahne alebo nedosiahne kritickej medznej teploty s hodnotou 60 °C častíc surového hnedého uhlia, ktoré opúšťajú valcový mlyn so vzduchovým prúdením a triedič.Výhodne použitý typ valcového mlynu so vzduchovým prúdením na tento spôsob má medzi mlecími telesami, teda medzi mlecou miskou a mlecími valcami minimálny odstup, čím sa zabráni priamemu kovovému dotyku, ktorý by v dôsledku trenia viedol k vysokým teplotám.Následne triedenie surového hnedého uhlia, teda jeho častíc, ktoré sa dohora stúpajúcou rotujúcou vírivou vrstvou privádzajú do triediča, zaisťuje preto vysokú rovnomernosť jemnozmného pásu nezávisle od toho, či ide o prevádzku pri čiastočnom alebo plnom zaťažení.Pritom je navyše ešte možné studený plyn, prípadne studený vzduch, ktorý prúdi dovnútra, využiť súčasne ako dopravný prostriedok na ďalšie zavádzanie rozomletého a vytriedenćho materiálu do medziľahlých zásobníkov alebo ku spotrebičom.Integrácia valcového mlynu so vzduchovým prúdením spôsobom podľa vynálezu na rozomieľanie surového hnedého uhlia alebo tiež iného surového uhlia umožňuje zvlášť vysoký priechodný výkon, pretože tieto valcové mlyny so vzduchovým prúdením môžu byť stavané vo väčších jednotkách a môžu nahradiť napríklad šesť až desať rotačných mlynov známeho vyhotovenia. Okrem toho sa v týchto valcových mlynoch zabráni vzniku tepla, ktoré vzniká trením pri priamom dotyku medzi mlecími časťami. To je možné realizovať napríklad prostredníctvom mechanickýchdržiakov, ktoré zaisťujú vzájomný odstup medzi mlecími valcami a mlecou miskou.Pretože prúd studeného vzduchu sa v takom valcovom mlyne so vzduchovým prúdením nasáva z okolitého ovzdušia, stáva sa nadbytočným ochladzovanie vysušenćho surového hnedého uhlia zteplotnej oblasti s hodnotou 70 až 85 °C na oblasť s hodnotou zhruba 40 °C, čím sa ušetria značné investície potrebné na chladiace agregáty.Ktomu pristupuje ešte tá okolnosť, že sa podstatne znížia celkové zodpovedajúce náklady pri nasadení jedného valcového mlynu so vzduchovým prúdením namiesto šiestich až desiatich rotačných mlynov.Ďalšia výhoda sa vytvára tým, že valcový mlyn so vzduchovým prúdením pracuje vpodtlakovej oblasti, čím sa zaistí, že procesy ochladzovania a pneumatického dopravovania v vnútri valcovćho mlynu sú značne efektívnejšie a úspomejšie zenergetického hľadiska Pre výhodne zvolenú podtlakovú prevádzku, ktorú možno tiež označiť ako nasávacíu prevádzku, sú zodpovedajúce ventilátory upravené za valcovým mlynom so vzduchovým prúdením a najmä za odlučovačmi prachu, ktoré sú upravené za triedičom. Týmto nasávacím účinkom ventilátorov sa zabráni akémukoľvek zvýšeniu teploty vo vnútomom priestore valcového mlynu so vzduchovým prúdením, čím sa udrží chladiaci účinok vo valcovom mlyne.Spôsob je prednostne určený na mletíe surového hnedého uhlia. Opísaným spôsobom je však možné veľmi ekonomicky mlieť aj iné druhy surového uhlia.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na príklade vyhotovenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. 1 je schematicky znúzomený spôsob podľa vynálezu s podstatnými agregátmi. Na obr. 2 je vo väčšom meradle schematicky znázomený Výrez mlecej oblasti valcového mlynu so vzduchovým prúdením podľa obr. l s podstatnými pomemii prúdenia.Na obr. l je schematicky znázomený valcový mlyn 1 so vzduchovým prúdením. Tento valcový mlyn 1 má poháňanú rotujúcu mlecíu misku 2, na ktorej sa odvaľujú bud trením alebo sú samostatne poháňané mlecie valce 3. Nad mlecím priestorom 5 je v skrini valcového mlynu 1 so vzduchovým prúdením integrované upravený triedič 4.Obvykle vlhké surové hnedé uhlie sa pri tomto spôsobe privádza najskôr cez sušiace ústronejstvo 11, ktoré môže byť upravené napríklad ako rúrková sušička s nepriamym parným vykurovaním, pričom sa v ňom suší. Surové hnedé uhlie prichádza z týchto sušiacich ústrojenstiev 11 s teplotou s hodnotou zhruba 70 až 85 C na dopravník 12 a potom na vážiaci pás 13 na dávkované predávame surového hnedého uhlia. Prostredníctvom tumiketového uzáveru 14 a prostredníctvom prívodu sa surové hnedé uhlie zavádza do valcového mlynu l so vzduchovým prúdením.Do valcového mlynu 1 sa vspodnej oblasti privádza studený plyn, najmä studený vzduch 18 z okolitého ovzdušia, ktorý potom prúdi cez lopatkový veniec 17 do mlecieho priestoru 5, Na obr. 2 je vo väčšom meradle a v schematickom čiastkovom pohľade znázomený mlecí priestor 5 valcového mlynu l. Studený vzduch 18 je pritom vyfukovaný vo vínvom pohybe smerom dohora do mlecieho priestoru 5 cez lopatkový veniec 17, a to do okrajovej oblasti mlecej misky 2, ktorá je uvádzaná do rotačného pohybu prostredníctvom pohonu 16. Vo vonkajšom dutom valcovom prstencovom priestore 22 sa pritom uskutočňuje vnútomć oplachovanie mletých častíc 21 surového hnedého uhlia prostredníctvom studeného vzduchu 18. Vytváranie rotujúcej a dohora stúpajúcej vírivej vrstvy 24 studeného vzduchu 18 a rozomletých častíc 21 surového uhlia Vedie k ochladeniu častíc 21 surového uhlia na hodnotu pod kritíckou medznou hodnotou 60 °C.Surové hnedé uhlie 23 sa privádza zhruba centrálne na rotujúcu mlecíu misku 2 a pôsobením odstredivej sily sa dostáva vonku, kde je pôsobením tlaku mlecích valcov 3 drtené a rozomieľané. V smere šípky 25 odhadzované častice 21 surového uhlia sa potom v rotujúcej vírivej vrstve 24 stykom so studeným vzduchom 18 účinne ochladzujú. Tento chladiaci proces je možné regulovať rýchlosťou prúdenia studeného vzduchu 18 a jeho teplotou.V smere 20 šípky dohora stúpajúca rotujúca vírivá vrstva 24, medzi skriňou 15 a medzi okrajom mlecej misky 2, sa vytvára sklonom lopatiek lopatkového venca 17 a nim do vírenia uvádzaného vírivého prúdenia 19.Vtejto vírivej vrstve 24 predávajú zo všetkých strán studeným vzduchom 18 obtekané častice 21 surového uhlia svoje teplo na studený vzduch 18, až sa na vývode 9 uholného prachu z triediča 4, ktorý je integrovaný do valcového mlynu 1, dosiahne teploty s hodnotou nižšou ako 60 °C,pozri obr, 1.Triedič 4 okrem toho umožňuje nezávisle od čiastočného alebo plného zaťaženia cez triedič 4 do vývodu 9 odchádzajúci jemný materiál nastaviť na vysokú konštanciu požadovaného zrnového pásu.Použitý studený vzduch 18 možno ďalej výhodne využiť súčasne na ďalšiu pneumatickú dopravu jemného materiálu do medziľahlých zásobnikov alebo ku spotrebičom.1. Spôsob mletia surového hnedého uhlia na jemné uhlie, pri ktorom sa najskôr vykonáva sušenie surového hnedého uhlia s výstupnou teplotou surového hnedého uhlia po vysušení s hodnotou 70 až 85 °C a potom sa vysušené surové hnedé uhlie melie, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že vysušené surové hnedé uhlie (23) sa privádm do valcového mlynu (1) so vzduchovým prúdením a v ňom sa melie, že valcovým mlynom (l) so vzduchovým prúdením preteká studený plyn (18) s nižšou teplotou ako je výstupná teplota surového hnedého uhlia (23) s hodnotou zhruba 70 až 85 °C, najmä studený a/alebo okolitý vzduch, a že sa tým ochladzujú najmenej rozomletć častice (21) hnedého uhlia prostredníctvom výmeny tepla so studeným plynom(18), najmä studeným a/alebo okolitým vzduchom na teplotu pod 60 °C.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že vo vonkajšom prstencovom priestore (22) valcového mlynu (l) so vzduchovým prúdením, ktorý má mlecíu misku (2), mlecí valec (3) a lopatkový veniec (17),sa vytvára rotujúca vírivá oblasť (19) studeného plynu (18)a častíc hnedého uhlia (21) na ochladenie častíc hnedého uhlia (21) na hodnotu pod 60 °C.3. Spôsob podľajedného z nárokov l až 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že mletie surového hnedého uhlia (23) sa vykonáva pri dodržaní minimálneho odstupu mlecích ústrojenstíev, najmä minimálneho odstupu medzi mlecou miskou (2) a mlecím valcom (3).4. Spôsob podľajedného z nárokov 1 až 3, v y z n a č. uj ú ci s a tý m , že studený plyn (18) a častice hnedého uhlia (21) vytvárajú zmes plynu a prachu, ktorá sa privádza k triedeniu, najmä k triediču (4) valcového mlynu5. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že vírivá oblasť (19) sa vytvára vháňaním studeného plynu (18) v podobe špírálového prúdenia prostredníctvom lopatkového venca (17) obklopujúceho mleciu misku (2).6. Spôsob podľajedného z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ochladzovanie častíc hnedého uhlia (21) sa reguluje rýchlosťou vtekanią najmä V rozmedzí 40 až 80 m/s a/alebo teplotou studeného plynu7. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa vykonáva pneumatická doprava rozomletých a ochladených častíc hnedého uhlia.8. Spôsob podľajedného z nárokov 1 až 7, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že nezávisle od prevádzky s čiastočným alebo plným zaťažením sa triedenie častíc hnedého uhlia nastavuje na požadovanú stálosť zmového pásu.9. Spôsob podľajednćho z nárokov 1 až 8, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že valcový mlyn (l) so vzduchovým prúdením sa prevádzkuje v oblasti podtlaku.

MPK / Značky

MPK: C10F 7/02, B02C 15/00

Značky: hnědého, uhlia, mletia, spôsob, surového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279856-sposob-mletia-suroveho-hnedeho-uhlia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob mletia surového hnedého uhlia</a>

Podobne patenty