Polymér s vyváženým nábojom a hydrofilná kontaktná šošovka z neho vyrobená

Číslo patentu: 279655

Dátum: 12.08.1992

Autori: Chen Patrick, Šulc Jiří, Quin-bin-bao, Krčová Zuzana

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zosietený polymér napúčateľný vodou, ktorý má vyvážený náboj, sa získa polymerizáciou zmesi na prípravu polyméru obsahujúcej katión-aniónový pár etylénicky nenasýteného hydrofilného a/alebo hydrofóbneho monoméru. Kontaktné šošovky vyrobené z tohto polyméru majú len malú alebo žiadnu tendenciu priťahovania nečistôt na svoj povrch, napríklad bielkovinových zvyškov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka polyméru s nábojom v podstate vyváženým a hydrofilnej kontaktnej šošovky vyrobenej z tohto polyméru.Hydroiilné kontaktné šošovky sa všeobecne zhotovujú z kovalentne zosietených polymérov na báze hydroñlných derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej, napriklad ich hydrofilných esterov alebo amidov, hydroñlných vinylových monomérov, napríklad vinylpyrolídónu a pod. Polyméry v hydratovanom stave sa nazývajú hydrogély, t. j. trojrozmemé polyméme štruktúry alebo siete schopné absorbovať veľké množstvo vody bez toho, aby sa rozpustili a transportovat kyslík. Okrem týchto hydrotilných monomérov sa využívajú pri príprave hydrogélov na výrobu kontaktných šošoviek tiež menšie množstvá menej hydrofilných alebo aj hydmfóbnych monomérov, ktoré prepožičiavajú hydrogélom mechanickú pevnosť a iné užitočné vlastnosti.Jedným z problémov V pripade existujúcich typov hydrogélových kontaktných šošoviek je ich tendencia hraniadiť rôzne nečistoty obsiahnuté v slzách, napríklad bielkoviny, lipidy, mukoidy, atď. na svojom povrchu. Vysvetlenie tejto tendencie nie je úplne máme, ale existuje domnienka,že je spôsobená interakciou nabitých skupín prítorrmých v zložkách nečistôt a náboja spojeného s hydrogélom Je napríklad zname, že lyzozým - enzým prítomný v slzách - obsahuje celkovo kladný náboj a tvori komplexy s polymérmi, napríklad so známymi typmi hydrogélov, ktoré obsahujú celkovo záporný náboj. Táto interakcia poljmiémeho povrchu hydrogélu a nečistoty je značnou nevýhodou kontaktných šošoviek vyrobených z hydrogélov.U.S. patent č. 4 569 858, v snahe odolávat tejto tendencii hromadiť nečistoty, navrhuje dve metódy úpravy šošoviek, vyrobených z bezvodého polyméru s reaktívnymi skupinami na povrchu, napríklad hydroxylovými a/alebo kyslými skupinami, reakciou zo zlúčeninou, ktorá reaguje s týmito skupinami a poskytuje hydroťóbny alebo hydroñlný povlak alebo uabitý povrch odolný proti usadzovaníu nečistôt. Pri prvej metóde sa na povrch bezvodej šošovky najskôr pôsobí zniedeným roztokom silnej organickej bázy V rozpúšťadle, ktoré nespôsobí napúčanie, napríklad terc. butoxidu draselného v éteri, aby sa povrchové hydroxylové skupiny previedli na alkoxidové skupiny. Potom reagujú alkoxidově skupiny s alkylačným, acylačným alebo sulfonačným čínidlom, aby sa získal hydrofóbny povrch. Pri druhej metóde reagujú povrchové hydroxylové a/alebo kyslé skupiny priamo s činidlom, napriklad s diazoalkánom, ktoré poskytne povrch odolný proti usadzovaniu nečistôt.Ďalší postup na získanie odohiosti proti usadzovaniu nečistôt na hydrogélovej kontaktnej šošovka uvádza U.S. patent č. 4 650 843, kde sa šošovka vytvára z monomémej zmesi, obsahujúcej 50 až 95 hmotn. monometakrylátu alkylénglykolu, 5 až 3 hmotn. najmenej jedného monoméru obsahujúceho tluór, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z tritluóretyl metakrylátu, hcxatluórizopnopyl metakrylátu, pentalluór-n-propyl metakrylátu a pentatluór-n-butyhnetakrylám a menej než 40 hmotn. jednej alebo viaczlúčenín vybraných zo skupiny pozostávajúcej z nenasýtenej karboxylovej kyseliny s jednou alebo viacerými karboxylovými skupinami V molekule apolyfunkčného alkoholu s tromi alebo viacerými hydroxylovými skupinami a alkyl metakrylátu.U.S. patent č. 4 163 609 opisuje material na kontaktné šošovky, ktorých povrch má samočistiacu schopnosť proti organickým zvyškom, spočívajúca v zmene povrchového náboja z aniónaktívneho, ktorý priťahuje zvyšky, na katiónový náboj, ktorý odpudzuje zvyšky.Hlavným cieľom vynálezu je získanie polymeru vhodného na výrobu kontaktnej šošovky s povrchom, ktorý má v podstate vyvážený náboj a sám osebe má iba malú alebo žiadnu tendenciu k priťahovaniu nečistôt.Podstata vynálezu spočíva v dodaní tohto vyváženého náboje polyméru polymerízáciou katión-aniónového páru monomérov, napriklad kyslěho monornéru, ako je akrylová a/alebo metakrylová kyselina a bázického rnonoméru ako je dietylarrtinoetylmetakzrylát, vínylamín, aminostyrén a/alebo vinylpyridin a neíónového komonoméru, napríklad hydrotilného komonoméru, ako je hydroxyetylmetakrylátPredmetom predkladaného vynálezu je zosieťovaný polymér s vyváženým nábojom, napúčajúci vo vode, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z polymerizátu pripraveného kopolymerizáciou najmenej jedného katíón-anionového páru etylénicky nenasýtených monomérov s najmenej jedným neiónovým etylénicky nenasýteným monomérom.Ďalej je predmetom vynálezu hydroňlná kontaktná šošovka, vyrobená z uvedeného polyméru s vyváženým nábojom.S týmto a s ďalšími predmetmi tohto vynálezu je spojený polymér s nábojom v podstate vyváženým, ktorý obsahuje polymerizát odvodený polymerízáciou hlavného množstva najmenej jedného katíón-aniónového páru etylénicky nenasýtených monomérov a z najmenej jedného neiónového etylénicky nenasýteného monoméru.Hydrotilná kontaktná šošovka vyrobená s vyváženým nabojom podľa vynálezu má značne zníženú tendenciu k hromadeniu bielkovinových materiálov, časti buniek a ostatných nečistôt na svojom povrchu, čo je veľmi výhodná vlastnosť v porovnaní s kontaktnými šošovkami vyrobenými z hydrogélov, ktoré majú určitý celkový povrchový náboj.Katíónovo-aniónový monomémy pár použitý pri polymerizácii poskytujúcej polymér s vyváženým nábojorn podľa vynálezu, je tvorený z v podstate ekvimolámych množstiev etylénicky nenasýteného katiónového monoméru, t. j. monoméru s jednou alebo s viacerými slabo alebo silno kyslými skupinami a z etylénicky nenasýteného aniónového monoméru, t. j. monoméru s jednou alebo viacerými slabo alebo silno bázickými skupinami, pričom ldadné a zápomé náboje monomérov sú v podstate vyrovnané v pároch. Za silné alebo slabe kyseliny je možné považovat ky SK 279655 B 6seliny s hodnotami pKa vyššími ako ll a pripadne od 7 do približne ll.Vhodnýmí katiúnovýrni monomérrni sú karboxylové kyseliny, napriklad kyselina akrylová, kyselina metakrylová, kyselina itakonová, kyselina maleinovà, kyselina 2-vinylpropiónová a kyselina 4-vinylpropiónová a kyseliny sulfónové, napriklad kyselina metakryloyloxypropylsulfónová, kyselina vinylsulfónová a kyselina p-styrénsulfónová.Vhodnými aniónovými monomérmi sú primáme, sekundáme a terciárne amíny, napríklad aminoetyhnetaluylát,metylaminoetylmetalcrylát, MN-dimetylaminoetylmetakrylát, NN-díetanolaminoetylmetalcrylát, N,N-dimetoXyety 1 aminoetylmetakrylát, vinylamin, aminostyrén, Z-vinylpyridin, 4-vinylpyridín, morfolinometakrylát a N-(Z-vinyloxyetyl)piperidín a kvartérne amóniove zlúčeniny, napríklad 2-metakryloyl-oxyetylamónium hydroxid, 2-akryloyloxyetyltrimetylamonium hydroxid, Z-metakryloyloxyetyltiimetylarnónium chlorid, Z-akryloyloxyetyltrimetylamónium chlorid, 2-meta-kryloyloxyetyltrimetylamóníum metylsulfát a 2-hydroxy-3-rnetaluyloyloxypropyltćrímetylamónium chlorid.Tam, kde sa počíta s použitím polyméru na výrobu kontaktnej šošovky je výhodné, aby anión/katiónový pár monomérov bol spojením buď etylénicky nenasýtenej slabej kyseliny a etylénicky nenasýtenej slabej bázy alebo etylénicky nenasýtenej silnej kyseliny a etylénieky nenasýtenej silnej bázy. Ak nie je možné pripraviť tieto konjugované rnonornéme páry priamou reakciou monomémej kyseliny a monomémej bázy, potom je ich obvykle možné pripraviť zo solí týchto kyselín, napríklad strieborných alebo bámatých solí a halogenidov týchto báz, napríklad chloridov, bromidov a jodidov, pomocou disproporcíonačnej reakcie.Ak sa použijú katión-aniónové monoméme páry na báze konjugátov silnej kyseliny a slabej bázy alebo konjugátov slabej kyseliny a silnej bázy, rozmerové stálosť výsledného hydrogélu môže byť citlivejšia proti zmenám pH viac ako je vhodné na niektoré účely, obzvlášť na kontaktné šošovky. Ale na aplikácie, v ktorých rozmerová stálosť nie je dôležitá, napríklad v systémoch na cielenú aplikáciu liekov,sú takéto monomérne páry úplne vhodné.Pod pojmom ,katión-aníónový monomémy pár alebo pod ekvivalentým pojmom ,konjugát monomémeho páru,ktoré sa tu používajú, sa taktiež rozumeju etylénicky nenasýtené vnútomé soli monoměrov, obsahujúce kladné a zápomé náboje v podstate navzájom vyváženom pomere. Priklady týchto vnútorných solí, ktoré je možné použiť ako katión-aníónový monomémy pár, sú N-(3-sulfopropyl)-metakryloyloxyetyl-N,N-dimetylamónium betain (SPE), N-(3-su 1 fopropy 1) -N-metakrylamidopropyl-NN-dimetylanlónium betaín (SPP), 1-(3-sulfopropyl-Z-vinylpyridiiliumbetain (SPV), N-(3-karboxypropyD-N-metylamino-metakryloyloxyetyl-NN-dimetylamćnium betain (CPE), N-(3-karboxypropyD-aminoetylmetalçrylát, 2-(metakryloyloxy)etyl-Z-(trimetylamóniurrůetylfosfát, atď.Takto pripravený katión-aniónový monomémy pár sa spojí s najmenej jedným etylénicky nenasýteným neiónovým monomérom, ktorý može byť hydroñlný, napríklad 2-hydroxyetylmetakrylát (l-EMA), hydroxypropyhnetalqylát, vinylpyrolidón, glyeerylmetalqylát, akrylamid atď. alebo hydrofóbny, napríklad silikónaloylát, silikónalkylalcrylát, silikónalkylmetakrylát, Íluómietakrylát, íluórsílikómetakrylát atd. Množstvo neiónového monoméru alebo mo nomérov sa može pohybovať od asi 1 do 99,5 hmotu. ,výhodne od asi 50 do asi 95 hmotn. celkovej hmotnosti monomérov v zmesi na pripravu polymérov. V prípade, že zmes na prípravu polyrnéru obsahuje len hydroñlný neiónový monomér alebo monomćry, množstvo tohto monoméru alebo monomérov može byť od asi 50 do asi 95 hmotn., výhodne od asi 65 do asi 95 hmotn. celkového obsahu monomérov. Kombináciu hydrofrlných a hydrofóbnych monomérov v širokom rozmedzí hmotnostných pomerov je možné využiť na získanie rôznych mechanických vlastnosti a/alebo napúčavosti vo vode.Poradie, v akom sa pridávajú monoméme zložky do zmesi na pripravu polymćru, nie je väčšinou kritické. Dáva sa však prednosť zmiešaniu oboch zložiek katión-aníónového monomémeho páru pred pridávaním ďalších komponentov polymerizačnej zmesi, pretože je tak možné lepšie riadiť proces vyváženého spájania.Uvedená monoméma zmes môže tiež obsahovať sieťujúci monomér, ktorý obsahuje najmenej dve etylénicke skupiny. Príkladmi týchto sieťujúcich monomérov sú etylénglykoldimetaluylát (EGDMA) a diakrylát, dietylénglykoldimeta- krylát a diakrylát, trietylénglykoldimetakrylát a diakrylát, l,3-propándioldirnetakrylát a diakrylát, 2,2-dimetylpropándioldiakrylát, tripropylénglykoldimetalcrylát a díakrylát, IJ-butylénglykoldimetakrylát a diakrylát, divinylbenzén, sorbitoldinretakrylánbisakrylamid atď. Sieťujúci monomér môže byť všeobecne prítomný v množstve od asi 0,01 do asi 5 hrnotn. a výhodne od asi 0,2 do asi 2 hmotu. celkovej hmotnosti monomérov v zmesi na prípravu polyméru.Namiesto použitia sieťujúceho monornćru je možné dosialmuť kovalentné zosíetenie nehydratovaného polyméru podľa tohto vynálezu tiež inými prostriedkami, napriklad zahrievaním polyméru pred hydratáciou, napríklad na 100 až 150 °C, takže iónové väzby v najmenej jednom spojení kaIboxyl-amin sa premenia na amidove väzby. Zosietenie je možné tiež dosiahnuť ožarovaním nehydratovaného polyméru, napríklad dávkou od 0,1 do 1,0 Mrad. Odbornikom V tejto oblasti je známe, ktorú z týchto metód je možné použiť, aby sieťovadlo bolo dostatočné na získanie ešte vo vode rozpustného alebo už vodou napúčajúceho polymćru.Polymerizáciu monomémej zmesí je vhodné uskutočniť za neprítomnosti vody. Monomernu zmes je však možné zriediť vhodnými nevodnými rozpúšťadlami, napr. glycerinom, etylénglykolom, propylénglykolom, diacetínom, kyselinou octovou, dimetylsulfoxidom, dimetylfomramidom,celosolvami atď. a ted regulovať objemové zmeny pri napúčani xerogélovej šošovky. Monoméme zmesi vrátane všetkých ostatných prisad, ako sú sieťovací monomér, peroxidový iniciátor atrľ., je možne polymerizovať na polymér s vyváženým nábojom podľa vynálezu s použitím známych a obvyklých postupov. Polymér je možné tvarovať in situ vo vhodnej forme cestou rotačneho odlievania na hydrofilné kontaktné šošovky. Vhodné prístroje a postupy na rotačná odlievanie sú uvedené, okrem iného, v U.S. patentoch č. 3 660 545, 4 468 184, 4 516 924, 4 517 138,4 517139, 4 517140 a 4 680149.Polymérje tiež možne tvarovať in situ v dvojdielnej fonne na šošovku žiadaného tvaru. Kontaktnú šošovku je možne alternatívne pripraviť sústmžením polotovaru šošovky vyrobeného z polyméru s vyváženým nábojom v príslušnom tvare.Nasledujúce príklady ozrejmujú polymćr s vyváženým nábojom podľa vynálezu a z neho vyrobené kontaktné šošovky bez toho, aby sa na ne obmedzovali.V tomto príklade sú porovnané charakteristiky povrchového znečistenia dvoch kontaktných šošoviek, šošovky A a B, pripravených v dvojdielnej plastovej tbrme na šošovky z polyméru získanćho podľa vynàlezu (Šošovka A) a zo známeho polyrnéru (Šošovka B). Zmesi na pripravu polymérov mali tieto zloženia Šošovka ADo obidvoch zmesí sa pridalo 0,5 hmotn. azobisdímetylvaleronitrilu ako iniciátora. Dávka každej zmesi na pripravu polymérov bola umiestnená v dvojdielnej plastovej forme na äšovku, v ktorej sa polymerizácia vykonala za prítomnosti dusíka pri 80 °C počas 5 hodín a poskytla kontaktmi šošovku, ktorá sa potom hydratovala v izotonickom soľnom roztoku.merala tendencia hydratovaných šošoviek priťahovať bielkovinu, špeciálne lyzozzim na svoj povrch, bol tento Každá Šošovka bola inkubovaná pri 35 °C v putłovom izotonickom soľnom roztoku (pH 7,4) obsahujúcom 1,2 mg/ml lyzozímu. Po 24 hodinách inkubácie boli šošovky opláchnuté pufrovým soľným roztokom a spektrofotometricky sa zistila ich ahsorbancia v ultratialovej oblasti. Usadenà bielkovina sa vypočítala pomocou extinkčného koeficientu 2,38 cm 3/mg pri 280 nm.Okrem uvedeného testu na usadzovanie bielkovín sa porovnala citlivosť šošoviek A a B na pH, ich pevnosť V ťahu (g/mmz) a citlivosť na iónovú silu. Získali sa nasledujúce výsledky pre všetky tri testovacie postupyna n vrchu šušuvk odhad šošovku necittivá pri pH 3,5 - 8,5 citlivá na rozne Šošovka sxpmduje o 5 A hodnoty pH pri pH 9 a o 3 A pri pH ŠošovkaCitlivosť na zmenu nocitlivá obci vody a veľmi citlivá obsah zmsnío 25 tapri prechode vody sa zmeni o zo sorného roztoku do 15 °A pri prechodudeionizovanej vody zo soľnàho roztoku do deionizovanejOkrem silne potlačeného zadržiavaríia lyzozímu na povrchu, šošovka A mala vyššiu biokompatibilitu, väčšiu atinitu k vode, zníženú dehydratáciu a väčšie pohodlie na oku ako Šošovka B.90 línrotn. dielov HEMA obsahujúceho 0,4 hmotu. EGDMA sa zmiešalo s 10 hmotu. dielmi monomém s konjugovanými nábojmi, ktorý bol pripravený nasledujúcim spôsobom l mól kyseliny metakrylovej bol pomaly pridávaný k l molu dimetylaminoetylmetakrylátu za intenzívneho chladenia a miešania tak, aby teplota nepresiahla 30 °C. Spojené rnonoméry boli prekryštalizované z metanolu. Do rnonomémej zmesí sa pridalo 0,1 hmotu. ambisizobutyronítrilu a táto zmes sapolyrrierizovala pri 60 °C za pritomnosti dusíka v dvojdielriej plastovej tbrme. Forma sa otvorila po 2 hodinách a hotová Šošovka bola hydratovaná v izotonickom soľnom roztoku. Šošovka obsałiovala 55 hmotn. kvapaliny.V zmesi na pripravu polyméru podľa príkladu 2 bol iniciátor azobisízobutymnitril nahradený benzoínmetyléterom a zmes bola polymerizovaná rotačným odlievanirn za ožarovaiíia UF svetlom (pri 365 nm ortuťová výbojka 60 W zo vzdialenosti 5,0 cm počas 20 min.). Výsledná Šošovka mala podobne vlastnosti ako Šošovka podľa príkladu 3.Zmiešalo sa 50 hmotu. etyléntriglykolmetalcrylátu,50 hmotu. konjugovaných monomérov podľa príkladu 2 a 2 hmotn. diely EGDMA Folymerizácia bola iniciovaná 0,5 hmotn. azobisdirnetylvalemnitrilu v dvojdielnej plastovej forme pri 60 °C počas 3 hodín a pri 80 C počas 2 hodín. Výsledná Šošovka obsahoval po rovnovážnej hydratácíi vo ľyziologickom roztoku 71 hmotn. vody.50 g etoxyetylmetakrylátu sa zmiešalo s 50 g konjugovaných monomérov podľa prikladu 2 a 0,8 g EGDMA. Zmes bola iniciovaná 0,08 g azobisizobutyronitrilu a polymerizovaná 24 hodín pri 60 C V zatavenej sklenenej ampuly. Po ochladení bola ampula rozbité a získaný polymérny blok sa sústružil a leštil na šošovky. Výsledná Šošovka obsahovala po úplnej hydratácii v izotonickom soľnom roztoku 80 hmotn. vody.Zmes 20 hmotu. dielov 3-metakryloyloxypropyl(trimetoxysíloxysilanu), l hmotu. dielu EGDMA a 80 hIľlDÍĺL dielov konjugovaných monomćrov podľa príkladu 2 bola zriedená 10 hmotu. celosolvu. Pridalo sa 0,1 hmotu. azobisizobutyronitrilu a zmes sa polymerizovala v dvojdielnej plastovej forme pri 80 C počas 3 hodín. Výsledná Šošovka obsahovala po úplnej hydratácii vo fyzíologickom roztoku 60 límotn. vody a mala priepustnosť kyshka DK 35-40.1 O 11 (cm 2/s)(nrl Og/rnlmmHg) a pevnosť v ťahu v hydratovanom stave 120 g/mmz.Zrniešalo sa 30 hmotn. dielov n-hexylmetakrylátu,0,5 hmotu. dielov EGDMA a 70 hmotu. dielov konjugovaných rnonomérov podľa príkladu 2. Zmes bola iniciovaná0,1 hmotn. azobísízobutyronítrilu a polymerízovaná pri 60 °C V dvojdíelnej plastovej forme 4 hodiny. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydratáoií V izotonickom soľnom roztoku 70 hmotn. Vody a mala V hydratovanom stave pevnosť V ťahu 110 g/mmĺ.30 g etylníetalcrylátu sa zmiešalo so 7 g konjugovaných monomćrov podľa príkladu 2 a s 0,5 g EDGMA. Zmes bola iniciovaná 0,1 g azobísízobutymnítrílu a polymerizovaná V dvojdielnej plastovej fomíe pri 80 °C 3 hodiny. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydratácií Vo fyzíologickom roztoku 78 hmotn. vody a mala pevnosť V ťahu 100 g/mž.Zmiešalo sa 80 hmotn. dielov hydroxypropylmetalcrylátu, 20 hmotn. dielov konjugovaných monomćrov podľa príkladu 2 a 0,5 dielov EGDMA. Pridalo sa 0,1 hrnotn. azobisizobutyronitrilu a zmes bola polymerizovaná V dvojdielnej plastovej forme pri 75 °C 4 hodiny. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydmtáeii vo fyzíologíckom roztoku 57 hníotn. vody a mala v hydratovanom üave pevnosť V ťahu 80 g/mmĺ a predĺženie 440 .Zmíešalo sa 30 g n-hexylmetalcrylátu, 70 g konjugovaných monomérov podľa piíkladu 2 a 0,5 g EGDMA. Polymerízáeia bola ínicíovaná 0,08 hmotn. azobisizobutymnitrílu a vykonaná pri 60 °C V zatavenej sklenenej ampuly počas 24 hodín. Ampula bola po oehladení rozbitá a výsledný blok polymeru sa sústružíl a leštil na šošovku. Pripravená šošovka obsahovala po úplnej hydratácií V izotonickom soľnom roztoku 70 hmotn. vody.Zmíešalo sa 30 hmotn. dielov terc. butylrríetaloylám,0,05 hmotn. dielov EGDMA a 7 hmotn. dielov konjugovaných monomérov podľa príkladu 2. Zmes bola iniciovaná 0,5 hmotn. azobísdimetylvaleronitrílu a polymerízovaná V dvojdielnej plastovej forme pri 60 °C 3 hodiny. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydratácii Vo fyziologickom roztoku 77 hmotn. Vody a níala V hydratovanom stave pevnosť v ťahu 80 g/mmz.Zmiešali sa 3 hmotn. diely n-butylmetalcrylátu, 7 hmotn. dielov konjugovaných monomćrov podľa príkladu 2 a 0,05 hmotn. dielov EGDMA. Zmes bola iniciovaná 0,5 hmotn. azobisdiníetylvaleronitrílu a polymerizovaná pri 60 C V dvojdielnej plastovej forme 4 hodiny. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydratácii vo fyziologickom roztoku 70 hmotn. vody.Zmiešali sa 3 hmotn. diely tetralluórpropylmetakrylátu,7 hmotn. dielov konjugovaných monomérov podľa príkladu 2 a 0,05 hmotn, dielov EGDMA. Polymerízáeia bola inicíovaná azobísdímetylvaleronitrilom a polymerizovaná pri 60 °C V dvojdíelnej plastovej forme 3 hodiny. Výsledná šoävka obsahovala po úplnej hydratácíi vo fyziologickom roztoku 70 hmotn. Vody.1 mól kyseliny rnetakrylovej sa pomaly pridával k l molu N-diínetyl-aníjnoetylmetaluylamidu za súčasného chladenia pod 20 °C. 20 hmotn. dielov výsledných konjugovaných monomérov sa zmíešalo s 80 hmotn. dielmí HEMA a s 0,2 hmotn. díelmi EGDMA. Polymerizácía bola iniciovaná 0,5 hmotn. azobisdíníetylvaleronitrilu V podstate rovnakým spôsobom ako V príklade 13. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydratácii V izotonickom soľnom roztoku 62 hmotn. Vody.10 hmotn. dielov konjugátu kyseliny metakryloyloxypropylsulfónovej a metakryloyloxypropyltrimetylamóniovej bàzy sa rozpustilo v 90 hmotn. dieloch HIEMA obsahujúceho 0,5 hmotn. EGDMA. Polymerizácia bola íniciovaná 0,5 hmotn. azobisdirríetylvalemnjtrilu V podstate rovnakým spôsoborn ako V príklade 13. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydmtácii V izotonickom soľnom roztoku 50 hmotn. vody.10,1 dielu SPE sa rozpustilo V 15 hmotn. dieloch propylénglykolu a 74,4 hmotn. dieloch HEMA obsahujúceho 0,5 hmotn. EGDMA. Poljnneiízácia bola iniciovaná 0,2 hmotn. benzoínmetyléteru. Kontaktná šošovka bola vyrobená zo zmesi na pripravu polyméru metódou rotačnáho odlíevanía pomocou fotopolymerácie. Výsledná šošovka obsahovala po úplnej hydratácií v ízotonickom soľnom roztoku 52 hmotn. Vody.Konjugovaný pár monornérov bol pripravený pomalým spojením 8,46 g terc. butylaníínoetylníetalçrylátu (t-BAEMA) V 10 g acetónu s 4,3 g kyseliny metakrylovej (MAK) V 10 g acetónu a nasledujúcim ochladením pod 5 °C. SuroVý konjugovaný pár t-BAEMA-MAK bol ízolovaný z acetónu filtráciou, Vysušený pri izbovej teplote vo vákuu a prekryštalízovaxíý rozpustením 10 g konjugátu V 15 g acetónu pri 35 °C a umiestnený cez noc V chladníčke.Šošovka bola vyrobená zo zmesi 1,6 g l-IEMA, 0,4 g opísaného konjugovaného páru t-BAEMA-MAK, 0,01 g azobísdinletylvaleronitiilu a 0,35 g propylénglykolu ako rozpúšťadla. Zmes na prípravu polyméru bola polymerizoVaná V dvojdielnej plastovej forme na šošovku ako V príklade 1. Výsledná šošovka mala napúčavosť V ízotonickom soľnom roztoku 55 hmotn. .Kontaktná šošovka bola pripravená postupom opísaným V príklade 17 zo zmesi na pripravu polyméru obsahujúcej 1,7 g hydroxypropyhnetakrylátu, 0,3 g N-metakxyloyloxyetyl-N,N-dímetyl-NJ-etylkarboxy betaínu (CFE),0,0 l g EGDMA a 0,0 l g azobísdirríetyl-Valeíonitrilu. Výsledná šošovka bola číra a mala napúčavosť v ízotonickom soľnom roztoku 51 hmotn. Vody.Polymér s vyváženýrn nábojom podľa vynálezu je možné použiť, okrem výroby kontaktných šošoviek, tiež na prípravu implantovaných protéz, napríklad intrarohovko

MPK / Značky

MPK: C08F 271/02, G02C 7/04, C08F 220/06, G02B 1/08, C08F 255/02

Značky: polymér, šošovka, hydrofilná, nábojom, vyrobená, vyváženým, kontaktná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279655-polymer-s-vyvazenym-nabojom-a-hydrofilna-kontaktna-sosovka-z-neho-vyrobena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymér s vyváženým nábojom a hydrofilná kontaktná šošovka z neho vyrobená</a>

Podobne patenty