Zariadenie pre tvarovanie zúženia na otvorenom konci kovovej plechovky

Číslo patentu: 279427

Dátum: 14.10.1992

Autori: Roeterdink Johan Willem, Brilman Gerrit Willem

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie sa skladá z podperného dielu (4) na podoprenie dna (5) plechovky (3) a jej posúvanie pozdĺž stredovej osi (6) zariadenia (1), ktoré splýva s pozdĺžnou osou plechovky (3), z prstencovej nákovy (8) umiestnenej súosovo s podperným dielom (4), na vnútornej strane ktorej je vnútorný tvarovací povrch (9), ktorého tvar je prispôsobený požadovanému tvaru zúženia (2), a voľne otáčavej kladky (10), ktorej tvar je prispôsobený tvaru tvarovacieho povrchu (9). Kladka (10) je prispôsobená na pritláčanie otvoreného konca plechovky (3), posúvanej podperným dielom (4), silou proti tvarovaciemu povrchu (9) a je uložená na nosnom diele (11), poháňanom hnacími prostriedkami (12, 13, 14) po kruhovej dráhe súosovej s prstencovým tvarovacím povrchom (9), kde os otáčania (15) voľne otáčavej kladky (10) leží v rovine dotýkajúcej sa valca, ktorého stredná os (6) leží v pozdĺžnej osi plechovky. Os (15) otáčania voľne otáčavej kladky (10) zviera malý uhol so smerom stredovej osi (6) s veľkosťou približne 0,5°.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na tvarovanie zúženia na otvorenom konci kovovej plechovky valcového tvaru, obsahujúceho podpemý diel na podoprenie dna plechovky a posúvanie plechovky pozdĺž stredovej osi zariadenia, uvedená stredová os splýva s pozdĺžnou osou plechovky prstencovú nákovu umiestnenú súosovo s podpemým dielom,na vnútomej strane ktorej je vnútomý tvarovací povrch,ktorého tvar je prispôsobený požadovanćmu tvaru zúženia a voľne otáčavú kladku, ktorej tvar je prispôsobený tvaru tvarovacieho povrchu, pričom kladka je prispôsobená na pritláčanie otvorenćho konca plechovky, posúvanej podpemým dielom silou proti tvarovaciemu povrchu, pričom kladka je unášaná nosným dielom poháňaným po kruhovej dráhe súosovej s prsteneovým tvarovacím povrchom, kde os otáčania voľne otáčavej kladky leží v rovine dotýkajúcej sa valca, ktorého stredná os leží v pozdĺžnej osi plechovky.Takéto zariadenie je máme napr. z dokumentu US-A-4 450 700. Pri použití tohto zariadenia podľa stavu techniky prebieha valcovacia operácia tak, že spracovávaná plechovka je umiestnená vzhľadom na prstencovú nákovu takým spôsobom, že jej koncový okraj sa opiera proti nákove. Koncový okraj plechovky je potom pri obežnej valcovacej operácii pritláčaný silou voľne otáčavej kladky ku nákove. Tvary nákovy a voľne otáčavej kladky sú vzájomne prispôsobené a zodpovedajú tvaru vytváraného zúženie.V priebehu operácie sa uskutočňuje postupné posúvanie plechovky v smere osi.Operáciaje ukončená v okamihu, keď zúženie dosiahne požadovanú dĺžku. Tvar je určený tvarom nákovy a voľne otáčavej kladky.Smer osi otáčania voľne otáčavej kladky podľa uvedeného stavu techniky je zhodný so smerom osi kovovej plechovky.V zariadení podľa vynálezu však os otáčania voľne otáčavej kladky zviera so smerom stredovej osi zariadenia uvedeného v úvode malý uhol, ktorý je taký, že materiál otvorenćho konca kovovej plechovky podoprenej podpemým dielom nachádza pri činnosti zariadenia svoju cestu medzi nákovou a kladkou.Tak je dosiahnuté veľmi účinne tvarovanie s vynaložením minimálnych axiálnych síl na stenu plechovky.Vo výhodnom uskutočnení má uvedený uhol veľkosť O,5 °. V praktickom uskutočnení sa nosná konštrukcia voľne otáčavej kladky otáča vzhľadom na pevne uloženú plechovku. To dovoľuje veľmi jednoduchú konštrukciu. Je zrejmé, že je možné aj opačnć usporiadanie. Podstatný je tu relatívny pohyb medzi kladkou a plechovkou.Kladka a nákova musia byť veľmi tvrdé. Aby bol pri ich použití čas prestojov prijateľný, môžu byť zhotovené zo spekaných karbidov alebo iných veľmi tvrdých materiálov s veľmi vysokou odolnosťou proti opotrebeniu.Pružná poddajnosť konštrukcie môže byť do určitej miery užitočná na prispôsobenie vzájomne správnej polohy spolupracujúcich povrchov pri najrôznejších podmienkach. Dôsledkom nadmemej pevnosti konštrukcie môže byťvznik extrémne vysokých sil s nepriaznívým vplyvom na životnosť zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochPripojené výkresy znázorňujú zariadenie podľa vynálezu. Obr. l znázorňuje rez zariadením podľa vynálezu, obr. 2 zobrazuje zväčšený detail II z obr. l, obr. 3 predstavuje rez nákovou a voľne otáčavou kladkou v polohe na začiatku tvarovacej operácie, obr. 4 znázorňuje detail koncovej steny plechovky po spracovaní zariadením podľa vynálezu,obr. 5 je perspektívny pohľad na plechovku so zúžením vytvoreným zariadením z obr. 1.Obr. l a 2 znázorňujú zariadenie 1 na tvarovanie zúženia 2 na otvorenom konci 23 plechovky 3 valcového tvaru. Zariadenie 1 sa skladá z podperného dielu 4 na podoprenie dna 5 plechovky 3 a na zatlačovanie v smere stredovej osi 6 pomocou tlačného dielu 7, ktorý je riadený vhodným spôsobom ovládacou jednotkou (neznázornená). Ďalej sa skladá z prstencovej nákovy 8 umiestnenej súosovo s podperným dielom 4, na vnútomej strane ktorej obrátenej podpernému dielu 4 je vytvorený vnútomý tvarovaci povrch 9,ktorý v smere od podperného dielu 4 má tvar zodpovedajúci požadovanému zúženiu 2 a z voľne otáčavej kladky 10,ktorá má taktiež tvar zodpovedajúci požadovanému zúženiu 2, a tým aj tvaru tvarovacieho povrchu 9. Touto kladkou 10 sa koncová časť plechovky 3 silou pritláča proti tvarovaciemu povrchu 9. Kladka 10 je uložená na nosnom diele 11,ktorý tvorí časť rotora 12 so zvonku uloženým pastorkom 13, ktorý je prepojený s poháňacím ozubeným kolom 14,spojeným s poháňacím motorom (neznázomený) uvádzajúcim rotor 12 do rotačného pohybu, pričom voľne otáčavá kladka 10 je poháňaná po kruhovej dráhe súosovej s prstencovým tvarovacím povrchom 9, zatiaľ čo os otáčania 15 prechádza aspoň približne v smere stredom osi 6.Podpemý diel 4 je vedený posuvne v axiálnom smere vo valcovom bloku 16 tvoriacom časť rámu 17, v ktorom je upnutá prstencová nákova 8 a ku ktorému je otočne pripojený rotor 12 pomocou ložiskovej jednotky 18.Nosný diel 11 je výkyvne spojený prostrednictvom výkyvného čapu 19 s rotorom 12. Pohľady na obr. l a 2 je treba chápať tak, že v situácii na nich zobrazenej pôsobí voľne otáčavá kladka 10 silou v smere s prinajmenšom významnou radiálnou zložkou. Smer otáčania rotora 12 je označený 20.Os otáčania 15 voľne otáčavej kladky 10 leží v podstate v tangenciálnej rovine a zviera uhol okolo 0,5 ° so smerom stredovej osi 6. Na obr. l a 2 je veľkosť tohto uhla pre väčšiu názomosť trochu prehnaná. Na dosiahnutie správneho uhla je rotor 12 podporený na jednej strane tlačnou pružinou 21 a do sklonenej polohy je proti pôsobeniu llačnej pružiny 21 nastavený pomocou stavacej skrutky 22 vyčnievajúcej von z rotora 12. Voľne otáčavá kladka 10 je otáčavo uložená na nosnom diele 11 pomocou valčekovitćho ložiska 24.Obr. 3 znázorňuje spolupôsobiace tvary tvarovacieho povrchu 9 nákovy 8 a kladky 10. V situácii znázomenej na obr. 3 je plechovka 3 zavádzaná do prechodovej oblasti medzi nákovu 8 a kladku 10. Vplyvom otáčavćho pohybu kladky 10 po prstencovej vnútomej ploche nákovy 8 je plechovka 3 vťahovaná otvoreným koncom 23 dovnútra, a tým sa vytvára zúženie 2, ako je znázornená na obr. 4.l. Zariadenie (l) na tvarovanie zúženia (2) na otvorenom konci (23) kovovej plechovky (3) valcového tvaru obsahujúce podpemý diel (4) na podoprenie dna (5) plechovky (3) a jej posúvanie pozdĺž stredovej osi (6) zariadenia(l), ktoré splýva s pozdĺžznou osou plechovky (3) prstencovú nákovu (8) umiestrrenú súsovovo s podpemým dielom(4), na vnútomej strane ktorej je vnútomý tvarovací povrch(9), ktorého tvar je prispôsobený požadovanému tvaru zúženia (2), a voľne otáčavú kladku (10), ktorej tvar je prispôsobený tvaru tvarovacieho povrchu (9), pričom kladka(10) je prispôsobená na pritláčanie otvoreného konca plechovky (3), posúvanej podpemým dielom (4), silou proti tvarovaciemu povrchu (9), pričom kladka je unášaná nosným dielom (11) poháňaným hnacími prostriedkami (12,13, 14) po kruhovej dráhe súosovej s prstencovým tvarovacím povrchom (9), kde os otáčania (15) voľne otáčavej kladky (10) leží v rovine dotýkajúcej sa valca, ktorého stredná os (6) leží V pozdĺžnej osi plechovky, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že os (15) otáčania voľne otáčavej kladky (10) je odklonená od smeru stredovej osi (6).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uhol medzi osou (15) otáčania voľne otáčavej kladky (10) a stredovou osou (6) má hodnotu 0,5 °.A l u x a ~- za šm If 7 v i j 1 ą A A s u ř lš ° aĚ A 74

MPK / Značky

MPK: B21D 51/32

Značky: tvarovanie, konci, otvorenom, zúženia, plechovky, zariadenie, kovovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279427-zariadenie-pre-tvarovanie-zuzenia-na-otvorenom-konci-kovovej-plechovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre tvarovanie zúženia na otvorenom konci kovovej plechovky</a>

Podobne patenty