Hnacia jednotka pre ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení

Číslo patentu: 279341

Dátum: 07.10.1998

Autor: Riester Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa hnacia jednotka s motorom a prevodovkou (2), ktorá slúži na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov a klapiek. Pozostáva z prevodovky (2), ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou a obsahuje pre požadovaný prevod minimálne jeden planétový veniec (4) s vnútorným ozubením (5). Tento planétový veniec (4) má okrem toho ozubenie (7) na svojej vonkajšej strane, ktoré je uskutočnené tak, že môže spolupôsobiť so závitovkou (8) pohonu ručným kolesom. S touto závitovkou (8) je planétový veniec (4) v stálom zábere, opiera sa teda pri motorovej prevádzke samosvorne o nehybne stojacu závitovku (8). Na závitovkovom hriadeli (9) je v axiálnom smere pevne usporiadaný kotúč (10) v tvare membrány, proti ktorému sa však závitovkový hriadeľ môže otáčať. Tento kotúč (10) je okrem toho svojím vonkajším obvodom podopretý tiež v axiálnom smere a je opatrený aspoň na jednej strane minimálne jedným tenzometrickým pásikom (14), ktorý je spojený s vyhodnocovacou elektronikou.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka hnacej jednotky na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napriklad ventilov, zasúvačov alebo klapiek, pozostávajúcej z prevodovky, ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou a ktorá má minimálne jeden planétový veniec s vnútomým ozubením,ktorý je vonkajším ozubením na svojej vonkajšej strane usporiadaný ako závitovkove koleso na spolupôsobenie so závitovkou poháňanou tučným kolesom, je s touto zavitovkou V stálom zábere a samosvorne sa o túto závitovku opiera, prípadne je pridržiavaný počas motorového pohonu.Známe hnacie jednotky majú tú nevýhodu, že sa pri nich musi motor automaticky alebo sarnočinne vypínať,ked armatúra vytvára príliš veľkú opačne pôsobiacu silu,napríklad nárazom na prekážku. Taktiežje nutné zaistiť nárast točivého momentu v prevodovke, aby mohli byť spätne zaistené hodnoty o médiu, pretekaj úcom arrnatúrou, alebo hodnoty nárastu opotrebenía vo vlasmom nàhone.Na tento účel je už z patentových spisov EP č. 10 416 a US č. 4 616 528 známe odpruženie a posuvné uloženie závitovky, zaberajúcej so závitovkovým kolesom v axiáhtom smere, pričom po určitej dráhe posuvu je aktivovaný koncový vypínač alebo potenciometer alebo indukčný snímač dráhy.Koncovým vypínačom môže byť zachytený iba jeden jediný bod spínania. Potenciometrom môžu byť zaistené aj medzistavy, ale na to sú na závitovke numé relatívne značné posuvné pohyby v obidvoch smeroch a to râdovo v milimetroch. To isté platí pre snímače dráhy. Vzhľadom na toto usporiadanie je nutné uskutočniť nepriame meranie točivého momentu alebo nepriame meranie sily, pretože sú nutné pružiny, proti ktorým musí byť hriadeľ závitovky pohyblivý na dostatočne dlhej dráhe, aby podľa veľkosti pohybu bola signalizovaná zodpovedajúca opačne pôsobiaca sila.Podstatným nedostatkom týchto nepriamo pôsobiacich systémov je už uvedená relatívne veľká dráha posunu a závislosť od meniacich sa konštánt pružín, napriklad starnutím pružín a hlavným nedostatkom je, že pri lome pružiny ukazuje merací prístroj príliš veľkú opačne pôsobiacu silu,pretože vzniká zodpovedajúci väčší posun.Nepriaznivé je pri týchto známych systémoch ďzúej to,že sú nutné mnohodielne prenosové elementy z tohto posuvného hriadeľa závitovky na zodpovedajúce meracie,návestne a ovládacie prístroje, ktoré sú nákladné nielen pre značný počet dielov, ale pretože majú značné nároky na miesto a na základe tolerancií a trenia môžu byť i nepresné. Navyše podliehajú tieto prenosove diely opotrebeniu a tieto nepresnosti časom narastztjú zodpovedajúcim spôsobom.Úlohou vynálezu preto je vytvoriť hnaciu jednotku, pri ktorej sa nevyskytujú v oblasti merania veľké dráhy posunu, i ked sú zisťované narastajúce odpory medzi hriadeľom motora a výstupom prevodovky so zlepšenou presnosťou azmenšiť na tento účel nutný počet dielov a prenosových prostriedkov.Na vyriešenie tejto úlohy sa vyznačuje úvodom uvedená hnacia jednotka tým, že na závitovkovom hriadeli uvažovanom na ručný pohon a nesúcom závitovku je v axiálnom smere pevne usporiadaný kotúč z tvrdého materiálu v tvare membrány, pričom je kotúč svojím vonkajším obvodom, odvráteným v radialnom smere od hriadeľa závitovky a príslušného bodu upevnenia tiež v axiálnom smere podopretý alebo fixovaný a že minimálne najednej strane membrànovitého kotúča je aplikovaný minimálne jeden tenzometrický pásik.Ak vznikne pri normálnej prevádzke hnacej jednotky a bežiacom motore zmena točivého momentu, vzniká v oblasti podpery planétového venca s vonkajším ozubením na závitovke zodpovedajúca zmena podpemej sily, ktorá spôsobuje minimálny posun hriadeľa, ktorej sa nedá vyhnúť,pričom môže byť táto vôľa závitovkového hriadeľa v axiálnom smere v oblasti mikrometrov. Taký úplne nepatrný posun závitovkového hriadeľa v oblasti milcrometrov už stačí na deformáciu membránovćho kotúča z tvrdého materiálu v medziach pružností v takom rozsahu, že reaguje tenzometrický pásik. Pri spojeni so zodpovedajúcou vyhodnocovacou elektronikou môžu teda byť minimálne deformácie kotúča minimálnymi axiálnymi posunmi závitovky alebo závitovkového hriadeľa získané namerané hodnoty najkratšou cestou.Účelné pritom je, ked membránový kotúč je svojím vonkajším obvodom držaný na vnútomej strane skrine prevodovky na ručný pohon. Tam sa dá vonkajšia strana tohto kotúča, ktorého vnútomá strana je pevne spojená s hriadeľom závitovky, ftxovať rovnako jednoduchým spôsobom,aby sa pri relatívnom pohybe medzi hriadeľom závitovky a skriňou prevodovky docíelila požadovaná deformácia kotúča a tým na ňom opevneného alebo upevnených tenzometrických pásikov. Závitovkový hriadel na ručný pohon môže mať teda vôľu pôsobiacu v axiálnom smere, je ale s membránovitým kotúčom spojený pevne a bez vôle.Ten alebo tie tenzometrícké pásiky, ktoré menia odpor spravidla deformáciou, môžu byť na kotúč vytlačené alebo vypálené a spojené s vyhodnocovacou elektronikou. To sa dá na najužšom mieste a s malou nutnosťou miesta realizovať zvlášť výhodne, ked má kotúč hlavne na strane , na ktorej je alebo sú tenzometríckě pásiky päticu alebo podobný elektrotechnický spojovací element, ktorý drží základnú doštičku s integrovaným zapojením zosilovača, ktoráje usporiadané hlavne paralelne ku kotúču a v malej vzdialenosti od neho. Môže sa preto takto zhruba k membránovému kotúču paralelne usporiadané základná doštička s vyhotovenýnn plošným spojom zapojenia zosilovača umiestniť vnútri skrine ručného kolesa, takže nevyžaduje žiadne dodatočné miesto.Pretože sa nevykonáva nepriame meranie meraním dráhy pomocou pružín, dovoľuje uvedený vynález pri kombinácii jednotlivých alebo viacerých už spomínaných a v nasledujúcom ešte opísaných znakov a opatrení, aby mechanický nulový bod celého pohonného a meracieho systému bol daný do súladu s východzím nulovým bodom vlastného meracieho zariadenia, takže pri montáži dovoľuje každá takto vyhotovená hnacia jednotka precízne meranie hodnôt.Zvlášť účelné uskutočnenie vynálezu značnej dôležitosti, ktorým sa stáva meracie zariadenie ďalekosiahle nezávislé od vonkajších vplyvov môže byť dosiahnuté tým, SK 279341 B 6že ručne koleso sa dá v smere otáčania spriahnuť so závitovkovým hriadeľom a v polohe používania je s ním spojené, ale v axiálnom smere spojene nie je. Tým nepôsobí akékoľvek, hlavne v axiálnom smere pôsobiace zaťaženie na ručné koleso, na membránový merací kotúč, takže je dokonca možnć, napríklad pri väčších armatúrach, sa postaviť na ručné koleso, aj keď je toto zabudované vrátane pripojenćho závitovkovćho hriadeľa s vertikálne orientovanou osou bez toho, aby sa výsledok merania skreslil, pretože také zaťaženie ručného kolesa sa neprenáša na závitovkový hriadeľ a tým tiež nie na membránový kotúč, pretože už najmenšie deformácie tenzometrického pásika vyvolané zodpovedajúcimi deformáciami kotúča signalízujú zreteľne zmeny odporu v zodpovedajúcom meracom okruhu prúdu a zodpovedajúce zreteľne namerané hodnoty.Uskutočnenie vynálezu s ďalšími značnými výhodami pre presnosť merania, jednoduchosť výroby a montáže a usporiadanie šetriace miestom sú predmetom nárokov 8 až 13.Znaky v nárokoch 8 a 9 uvádzajú, ako môže zostať ručne koleso, opatrené k nemu patriacim zakončením hriadeľa v axiálnom smere nespojené so závitovkovým hriadeľom, ktorý sa má ovládať ručným kolesom, ale napriek tomu dovoľuje otáčanie hriadeľa závitovky ručným kolesom.Nárok 10 obsahuje opatrenie, ktoré môže zlepšiť pridržiavanie meracíeho kotúča na jeho obvode a predovšetkým zvýšiť presnosť tohto pridržiavania, takže výrobné tolerancie nemajú nepriaznivé dôsledky a dodatočne znečistenie v tejto oblasti so zodpovedajúcim nebezpečim na skreslenie výsledkov merania nemôžu nastať.Nároky 10 a 12 obsahujú znaky a opatrenie na konštrukčné vyhotovenie držania predovšetkým vonkajšej oblastí membránového kotúča.Nárok 13 sa týka veka skrine na ručný pohon a tam uvažovanćho uloženia ručného kolesa odpojeného od hriadeľa závitovky.Výhodným spôsobom je umožnené hnacou jednotkou podľa vynálezu trvalé priame meranie v opačnom smere pôsobiacich síl a okrem toho je hriadeľu ručného kolesa daná prídavná funkcia. Normálne by sa taký hriadeľ ručného kolesa nemal, pokiaľ je to možné, vôbec používať ajeho použitie je predpokladané iba v pripade núdze. Vynález ale teraz dostáva trvalú, prídavnú dôležitú úlohu, a to meranie výstupom prevodovky zachytenej, opačným smerom pôsobiacej sily a oznámenie prípadných zmien tejto opačným smerom pôsobiacej sily. Súčasne môžu byť výhodným spôsobom merané nielen sily pri normálnej motorovej prevádzke, ale tiež opačným smerom pôsobiace sily pri núdzovej prevádzke ručným kolesom. Pritom sa dosahujú všetky tieto prednosti veľmi malým počtom dielov a s najnepatmejšou nutnosťou miesta.Prehľad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia vynálezu je bližšie opísaný pomocou výkresu, na ktorom je uvedený pozdĺžny rez ručným pohonom so súčasným priečnym rezom prevodovkou,ktorá je usporiadané medzi motorom a poháňaným dielom v oblasti planétového venca s vonkajším ozubením, ktorý je V zábere so závitovkou ručného pohonu, pričom v axiálnom smere od závitovkovćho hriadeľa odpojené, v prevádzkovej polohe v smere otáčania s týmto hriadeľomspojené ručné koleso, s ložiskom na ňom upevneného zakončenia hriadeľa, je demontované.Ako celok l označená hnacia jednotka, ktorá napríklad slúži na ovládanie alebo reguláciu armatúr alebo podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov alebo klapiek, má prevodovku 2 a na výkrese neznázomený motor,pričom sa prevodovka 2 nachádza medzi týmto motorom a armatúrou.Horizontálny rez prevodovkou 2 je na výkrese usporiadaný v jednej polovici v inej rovine ako v druhej polovici. V polovici otočenej k ručnćmu náhonu, ktorý bude ešte ďalej opísaný, je možné rozoznať V strede centrálny hriadeľ 3, ktorý je poháňaný motorom aje jeho hnacím hriadeľom.Rovnako je možné v tomto reze rozoznať planétový veniec 4, ozubenie 7 na jeho vonkajšej strane, ktoré vytvára z planétového venca také závitovkove koleso, ktoré má zaberať so závitovkou 8, ako aj z výkresu zrejmé. S touto závítovkou 8 je planétový veniec 4 v stálom zábere a môže sa preto o závitovku 8 opierať samosvome. Počas normálnej motorovej prevádzky je teda planétový veniec 4 svojím vonkajším ozubením pevne pridržovaný touto závitovkou 8.Ak sa vyskytujú teraz v oblasti náhonu a výstupu hriadeľa 3 rozdielne opačne pôsobiace sily, vzniká planétovým vencom 4 a jeho vonkajším ozubením axiálny posun závitovky 8 a tým í jeho nesúceho závitovkového hriadeľa 9,ktorý vykazuje malú vôľu. Tento závitovkový hriadeľ 9 je pritom uvažovaný na ručný pohon, pretože otáčaním tohto závitovkového hriadeľa 9 a tým aj závitovky 8 sa môže otáčať planétový veniec a tým opäť hriadeľ 3. To môže byť nutne hlavne v niektorých prípadoch poruchy motora alebo výpadku prúdu.Na závitovkovom hriadeli 9, ktorý slúži na ručný pohon a je osadený závitovkou 8 je pevne usporiadaný v axiálnom smere membránovitý kotúč 10, ktorý môže byť vyhotovený z tvrdého materiálu a ktorý v radiálnom smere od hriadeľa závitovky 9 a príslušného upevnenia - axiálnym ložiskom 11 na jednej strane a druhým axiálnym ložiskom 12, podopreným puzdrom 13, na druhej strane - je odvráteným vonkajším obvodom tiež v axiálnom smere pevne podoprený a fixovaný.Tento na jednej strane závitovkovćho hriadeľa a na druhej strane na jeho vonkajšom obvode pevne uložený kotúč 10 je pritom na jednej strane opatrený minimálne jedným tenzometrickým pásikom 14. Na druhej strane je zrejmé prstencové vybranie 15, ktorým je vylepšená schopnosť deformácie kotúča 10 medzi jeho vnútomým a vonkajším miestom upnutía.Jednoduchým spôsobom je držaný membránový kotúč 10 svojím vonkajším obvodom na vnútomej strane skrine prevodovky 16 na ručný pohon. To je uskutočnené tak, že v radiálnom smere vonkajšia opomá oblasť membránovítého kotúča ll) je v axiálnom smere podopretá o osadenie 17 na vnútornej strane skrine a na v axiálnom smere protiľahlej strane je kotúč držaný do skrine 16 vsunutým puzdrom 18, ktoré je v skriní 16 fíxované v axiálnom smere. V uvedenom znázomení je veko 19 uzatvárajúce skriňu 16 nadvihnuté nad otvor 20, ktorý má uzatvárať. Napriek tomu je vidno, že puzdro 18 na pevné osadenie membránového kotúča 10 je v axiálnom smere pevne osadené dorazom 21 umiestneným na veku 19, keďje veko 19 vo funkčnej po SK 279341 B 6lohe. Pretože sa veko 19 dá demontovať, môže byť demontované i puzdro 18 a je pre prípad opráv v oblasti ručného pohonu alebo kotúča 10 dobre prístupné.Závitovkový hriadeľ 9 má v axiálnom smere pôsobiacu vôľu, je však s membránovým kotúčom 10 spojený pewie a bez vôle. Ked sa teraz vyskytnú zodpovedajúce sily alebo opačne pôsobiace sily a budú prenášané planétovým vencom 4 na závitovku 8, o ktorú sa planétový veniec opiera,vyvolajú zodpovedajúce nepatrné axiálne pohyby závitovkového hriadeľa 9, ktoré opäť deformujú membránový kotúč 10. Pritom stačí minimálna deformácia, aby boli tenzometrickým pásikom alebo tenzometrickými pásikmi 14 odovzdané príslušné hodnoty merania. Preto môže byť vôľa závitovkového hriadeľa 9 v axiálnorn smere v oblasti mikrometrov, a preto sa môže dosiahnuť dobré priame meranie pôsobiacich síl a tým i točivých momentov.T enzometrický alebo tenzometrické pásiky 14 sú na kotúč 10 natlačenć alebo vypálené a spojené s vyhodnocovacou elektronikou. Na výkreseje vidieť, že kotúč 10 nesie na strane, na ktorej sú usporiadané tenzometricke pásiky 10 päticu 22 ako elektrotechnický spojovací prvok, ktorá ako taká drží paralelne ku kotúču základnú doštičku 23 s integrovaným zapojením zosilovača. Táto základná doštička 23 so zapojenim zosilovača je teda v nepatmej vzdialenosti paralelne ku kotúču 10, a preto vyžaduje toto celkové usporiadanie iba veľmi málo miesta.K už uvedenému ručnému pohonu patri ručné koleso 24, ktore sa v smere otáčania dá spojiť so závitovkovým hriadeľom 9, ale ktoré zostáva v axiálnom smere napriek tomu nespojené. To sa dosiahne tým, že ručné koleso 24 je spojené alebo sprialmuté s k nemu patriacim zakončcním 25 hriadeľa, ktoré je vlastným ložiskom 26, vrátane axiálneho ložiska v diele skrine, v príklade uskutočnenia V diele skrine 19, uložené otočne. Na konci, privrátenom k čelnej strane závitovkovćho hriadeľa 9, má toto zakončenie 25 hriadeľa zubovú spojku na tvarový styk so závitovkovým hriadeľom 9 v smere otáčania Závitovkový hriadeľ sám osebe má na čelnej strane privrátenej k ručnému kolesu 24 zárez 27 prebiehajúci v radiálnom smere, pričom je v príklade uskutočnenia tento zárez 27 usporiadaný vnútri dutého diela zubovej spojky 28. Zakončenie 25 hriadeľa ručného kolesa 24 má v radiálnom smere presahujúci priečny kolik 29 alebo iný radiálne vyčnievajúci výstupok, ktorý zaberá V Spojenej polohe v smere otáčania tvarovým stykom do zmieneného zárezu 27 telesa spojky 28, ale dodržuje v tejto prevádzkovej polohe zakončenia 25 hriadeľa na od zakončenia 25 hriadeľa odvrátenom konci zárezu 27 a,axiálny odstup.Ked sa veko 19, dá na výkrese znázomenej demontovanej polohy, do prevádzkovej polohy a zaskrutkujú a pritiahnu sa na spojenie veka 19 so skriňou 16 predvídané upevňovacie skrutky 30, získa priečny kolík 29 opísanú polohu v spojke, pri ktorej zaberá do zárezu 27 telesa zubovej spojky, takže môže byť prenášaný pohyb otáčania ručného kolesa 24 na závitovkový hriadeľ 9 bez toho, aby sa prenášal axiálny tlak na ručné koleso 24 do závitovkového hriadeľa 9 a tým do kotúča 10.Výhodným spôsobom teda obsahuje veko skrine 19, na uzavretie náhonu tučným kolesom a jeho skrine 16, súčasne ložisko zakončenia 25 hriadeľa spojeného s ručným kolesom 24 a na vnútomej strane veka 19 môže cez toto veko vyčnievať zubová spojka, ktorá je pri v prevádzkovej polohe uzatvorenom veku prevodovky 19, pomocou s hriadeľom spojeného telesa spojky 28, v zábere so závitovkovýmhriadeľom 9. Medzi týmto telesom spojky 28, ktore je na konci závitovkového hriadeľa usporiadané neotočne a pevne v axiálnom smere a puzdrom 13 je osadené už uvedené axiálne ložisko 12. Tieto obojstranne od kotúča 10 a jeho pridržiavacieho puzdra 13 sa nachádzajúce axiálne ložiská 11 a 12 umožňujú bezproblémové relatívne otáčanie závitovkového hriadeľa 9 proti v axiálnom smere a v smere otáčania pevnému kotúču 10, takže náhon ručným kolesom môže byť používaný na otáčanie planétovým vencom 4 a prevodovkou 2, i ked je na hriadeli usporiadaný merací kotúč 10, bez toho, aby sa tento meraci kotúč 10 nepriaznivo ovplyvnil.Na výkrese je ešte uvedené, že membránový kotúč 10 má, na svojej podoprenej a držanej oblasti vonkajšieho obvodu, uloženie alebo opláštenie 31 z plastovej hmoty. Tým môžu byť nepresnosti a tolerancie vyskytujúce sa v tomto priestore eliminované a ďalej môže byť tento priestor chránený proti vnikaniu nečistôt, takže sa môže počítať s dlhou životnosťou merania. Výhodným spôsobom získa pritom ručný pohon a k nemu patriaci závitovkový hriadeľ 9 prídavnú funkciu, ktorá pôsobí trvalo, pretože prenáša prevodovkou 2 snírnané sily opačnćho smeru a zmeny síl opačného smeru do meracieho kotúča 10, kde sa vykonávajú a vyhodnocovacou elektronikou zviditeľňujú hodnoty merania, bez závislosti usporiadania od veľkých odpružených dráh posunu.Hnacia jednotka s motorom a prevodovkou 2 slúži na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, zasúvačov a klapiek. Prevodovka 2 je pritom usporiadané medzi motorom a annatúrou a obsahuje pre požadovaný prevod minimálne jeden planćtový veniec 4 s vnútomým ozubením 5. Tento planétový veniec 4 má okrem toho ozubenie 7 na svojej vonkajšej strane, ktore je urobené tak, že môže spolupôsobiť so závitovkou 8 pohonu ručným kolesom. S týmto kolesom 8 je planétový veniec 4 v stálom zábere, opiera sa teda pri normálnej motorovej prevádzke samosvome o nehybne stojacu závitovku 8. Na tomto závitovkovom hriadeli 9 je usporiadaný membránový kotúč 10 z tvrdého materiálu pevne v axiálnom smere,proti ktorému sa však závitovkový hriadeľ 9 môže otáčať. Tento kotúč 10 je okrem toho svojim vonkajším obvodom tiež v axiálnom smere pevne podopretý a má minimálne na jednej strane najmenej jeden tenzometrický pásik 14, ktorý je spojený s vyhodnocovacou elektronikou. Ak sa posunie závitovkový hriadeľ 9 zmenami točivých momentov a silami v opačnom smere v prevodovke a zodpovedajúcimi zmenami podpemých síl planětového venca 4, vzhľadom na vôľu, ležiacej v rozsahu mikrometrov nepatrne v axiálnom smere, vzniká prostrednictvom tenzometrického pásika 14 zodpovedajúca zmena nameranej hodnoty.l. Hnacia jednotka na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov alebo klapiek, pozostávajúca z prevodovky, ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou, a ktorá má minimálne jeden planétový veniec s vnútorným ozubením, ktorý je vonkajším ozubením na svojej vonkajšej strane usporiadaný tiež ako závítovkove koleso na spolupôsobenie so závitovkou poháňanou tučným kolesom, je s touto závitovkou v stálom zábere a samosvome sa o túto závitovku opiera, prípadne je pri motorovej prevádzke pevne držaný, v y z n a č u SK 279341 B 6j ú c i s a t ý m , že na závitovkovom hriadeli (9) nesúcom závítovku (8) a určenom na pohon ručným kolesom (24) je v axiálnom smere pevne usporiadaný membránový kotúč (10) z tvrdého materiálu, pričom membránový kotúč ( 10) je svojím v radiálnom smere od závitovkového hriadeľa (9) a príslušného upevnenia odvráteným vonkajším obvodom tiež v axíálnom smere podopretý a ñxovaný,pričom minimálne na jednej strane membránového kotúča(10) je aplikovaný tenzometrický pásik (14).2. Hnacia jednotka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že membránový kotúč (10) je držaný svojím vonkajším obvodom na vnútomej strane skrine (16) prevodovky (2) na ručný pohon.3. Hnaciajednotka podľa niektorého z nárokov 1 alebo Lvyznačujúca sa tým,žezávitovkový hriadeľ (9) na pohon ručným kolesom (24) má v axíálnom smere pôsobiacu vôľu a je s membránovým kotúčom (10) spojený pevne a bez vôle.4. Hnaciajednotka podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vôľa závitovkového hriadeľa(9) v axíálnom smere sa pohybuje v oblasti mikrometrov.5. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov 1 až 4,vyznačujúca sa tým,žetenzometricke pásiky (14) sú na membránovom kotúči (10) natlačené alebo vypálené a spojené s vyhodnocovacou elektronikou.6. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov l až 5,vyznačujúca sa tým,žemembránový kotúč (10) má na tej strane, na ktorej je umiestnený tenzometrický pásik (14), päticu (22) alebo podobný elektrotechnický spojovací element, ktorý drží základnú doštičku(23) s integrovaným zapojením zosilovača, usporiadanú paralelne k membránovému kotúču (10) v malom odstupe od neho.7. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov l až 6,vyznačujúca sa tým,žeručnékoleso(24) sa v smere otáčania môže spojiť so závitovkovým hriadeľom (9) a V prevádzkovej polohe je s ním spojené,ale V axiálnom smere spojené nie je.8. Hnacia jednotka podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ručné koleso (24) je spojené alebo spriahnuté s k nemu patriacim zakončením (25) hriadeľa, ktorý je otočne uložený vo vlastnom ložisku (26) v diele skrine (16) alebo obdobnom diele a ktorý má na svojom konci privrátenom k závítovkovćmu hriadeľu (9) zubovú spojku (28) na tvarový spoj so závitovkovým hriadeľom (9) V smere otáčania.9. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov 7 alebo 8,vyznačujúca sa týmjezávitovkový hriadeľ (9) má na čelnej strane aspoň jeden v axiálnom smere prebiehajúci zárez (27) a zakončenie (25) hriadeľa ručného kolesa (24) má priečny kolik (29) alebo axiálne vyčnievąjúci výstupok alebo podobne tvarovanie, ktoré v spojenej polohe zaberá v smere otáčania tvarovým spojom do zárezu (27), ale ktoré má od odvráteného konca zárezu10. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov 1 až 9,vyznačujúca sa tým,žemembránový kotúč (10) má na svojej podopretej a pridržiavanej častí vonkajšieho obvodu uloženie alebo opláštenie (31) z plastovej hmoty.11. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov 1 až 10,vyznačujúca sa tým,ževradiálnom smere je vonkajšia oblasť podopierania membránového kotúča (10) podopretá axiálnou stranou o osadenie (17)na vnútomej strane skrine (16) a na v axiálnom smere protíľahlej strane je membránový kotúč (10) držaný V skrini(16) zasunutým druhým puzdrom (18), ktoré je V skrini12. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov 1 až Lvyznačujúea sa tým,žemembránový kotúč (10) upevňujúci druhé puzdro (18) je v axiálnom smere dorazom (21) veka (19) skrine (16) alebo obdobným na ňu priliehajúcim dielom držaný rozpojiteľne a/alebo prístupne.13. Hnacia jednodça podľa niektorého z nárokov 7 až llvyznačujúca sa tým,ževeko(l 9) skrine (16) na uzáver pohonu ručným kolesom (24) obsahuje súčasne ložisko (26) na zakončenie (25) hriadeľa,spojené s ručným kolesom (24), pričom na vnútomej strane veka (19) vyčnieva cez toto veko (19) zubová spojka (28),ktorá je pri uzavretom veku (19) v prevádzkovej polohe V zábere so závitovkovým hriadeľom (9) a jeho k zubovej spojke (28) protíľahlým dielom.14. Hnacia jednotka podľa niektorého z nárokov 1 až l 3,vyznačujúca sa tým,žemembránový kotúč (10) má na svojej strane odvrátenej od tenzometrického pásika (14) tvarované prstencové vybratie (15).

MPK / Značky

MPK: F16K 31/05, G05D 3/00

Značky: zariadení, ovládanie, hnacia, podobných, reguláciu, jednotka, armatur

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279341-hnacia-jednotka-pre-ovladanie-a-regulaciu-armatur-a-podobnych-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hnacia jednotka pre ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení</a>

Podobne patenty