Dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane

Číslo patentu: 279336

Dátum: 07.10.1998

Autor: Kmetík Ferdinand

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dávkovač pozostáva z telesa (7), na ktoré je pripevnený zásobník stlačeného plynu, ktorý je prepojený v telese (7) rozvodom (2) s hlavňou (8) cez kužeľový ventil (3) umiestnený medzi pružinou (5) a uzatváracou skrutkou (6) a tesnením (4) osadeným v telese (7). V hornom otvore telesa (7) je za hlavňou (8) súosovo osadený záver (9) ukončený výstupkom (32), v ktorom je radiálne umiestnený palec (11), za ktorým je na závere (9) poistkou (12) axiálne pripevnená otočná objímka (13) s presúvacou páčkou (14). Pod palcom (11) je v telese (7) a vodiacej skrutke (17) umiestnený úderný tŕň (15) s kužeľovým osadením (16), pred ktorým je v telese (7) pod úderným tŕňom (15) umiestnený doraz (35) a na údernom tŕni (15) je medzi kužeľovým osadením (16) a vodiacou skrutkou (17) umiestnená pružina (18). Pod kužeľovým osadením (16) je v telese (7) upevnená vertikálna vidlica (20) s dolným ramenom spojeným pružinou (21) s telesom (7) a pod ňou horizontálna vidlica (23) s otvorom na spodnú časť dolného ramena vertikálnej vidlice (20), v ktorej je umiestnený nosník (26) upevnený čapom (27) v telese (7) zospodu spojený kohútikom (29), vpredu upevnený nastavovacou skrutkou (25) v horizontálnej vidlici (23). V otvore nosníka (26) je upevnená nastavovacia skrutka (30) axiálne spojená cez pružinu (31) s horizontálnou vidlicou (23).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dávkovača stlačeného plynu plynovej zbrane, určenej najmä na výcvik streľby a streleckć súťaže streleckých klubov.Doteraz najmä strelecké kluby v príslušných súťažných disciplínach používajú na výcvik streľby i vlastnú streľbu Vzduchové a plynové zbrane. Funkčne sú tieto zbrane založené prevažne na využití tlaku plynu z plynoveho náboja alebo tlaku vzduchu zo vzduchového valca, z ktorého sa stlačený vzduch za strelou naraz vypúšťa pôsobením bud dvojice protibežných piestov, alebo jedného piesta ovládaného bud zdvihom kompresora pri odpálení každej strely, prípadne tlakom pružiny. Napnutie pružiny býva najmä otočnou posuvnou páčkou alebo výkyvnou pákou zlamovaním hlavne zbrane. Takéto plynové a vzduchové zbrane využívajú pritom malý tlak pracovného média a nakoľko majú veľkú netesnosť medzi ústím vzduchovćho valca a strelou umiestnenou v hlavní zbrane, sú pri streľbe málo výkonné a nepresnć. Preto sú vhodné len pri najnižších vekových mládežníckych súťažných streleckých disciplínach.Známe sú i plynové zbrane určené na súťaže vyšších vekových súťažných streleckých disciplín, ktoré sú založenć na riadenom dávkovom vypúšťaní stlačeného plynu zo zásobníka cez rozdeľovač za strelu umiestnenú bud na konci hlavne, alebo V hlavni zbrane. Rozdeľovač stlačeného plynu býva pritom vyústený bud za hlavňou, alebo v hlavní zbrane tak, aby umožňoval zasunutie strely bud priamo do hlavne zbrane, alebo nasunutíe strely pred ústie rozdeľovača, odkiaľ je strela čelom záveru presunutá do hlavne zbrane súosovým posunutím a pootočením záveru pri jeho zaistení z ovládacej otočnej presúvacej páčky. Na priame vkladanie strely do hlavne zbrane za ústie rozdeľovača stlačeného plynu sa používa delený rozdeľovač, ktorý pozostáva z dvoch častí navzájom výkyvne spojených čapom, kde časť plynového rozvodu s ústím stlačeného plynu do hlavne zbrane sa po nabití zbrane priklopí na strelu umiestnenú v hlavní zbrane a pred nabitím strely do hlavne zbrane sa táto vyklopí od hlavne zbrane. Posuvne a zároveň otočné osadenie záveru v hlavní zbrane, ako i vyklápanie časti rozdeľovača stlačeného plynu s ústím mimo os hlavne zbrane má veľkú netesnosť v rozvode stlačeného plynu zbrane, čo spôsobuje znížený výkon zbrane i nepresnosť streľby.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane podľa vynálezu pozostávajúci z telesa, ku ktorému je prípevnený utesnený zásobník stlačeného plynu. Vývod stlačeného plynu zo zásobníka je v telese prepojený plynovým rozvodom do hlavne zbrane cez vnútorný kužeľový ventil, ktorý je z jednej strany spojený ľavou tlačnou pružinou s uzatváracou skrutkou utesnenou v telese a z druhej strany s tesnenim osadeným v telese. V homom otvore telesa je súosovo za hlavňou zbrane osadený záver ukončený vodiacim výstupkom spojeným cez rozpínaciu pružinu a dnom otvoru telesa. Podstatou vynálezu je, že vovodiacom výstupku záveru je smerom k vnútomćmu kužeľovému ventilu radiálne upevnený palec, za ktorým je na závere pružnou poistkou axiálne upevnená otočná objímka s upevnenou presúvacou páčkou. Tesne pod palcom je rovnobežne so záverom za vnútorným kužeľovým ventilom v telese a vodiacej regulačnej skrutke umiestnený úderný tŕň s vnútorným kúžeľovým osadením od vnútomého kúžeľ vého ventilu, pričom pred kúžeľovým osadením údemého tŕňa je v telese pod údemým tŕňom umiestnený doraz. Na údemom tŕni je medzi kúžeľovým osadením a vodiacou regulačnou skrutkou umiestnená pravá tlačná pružina. Tesne pod kužeľovým osadením údemého tŕňa je homým čapom v telese upevnená Vertikálna výkyvná vidlica, ktorej dolné rameno je spojene ťažnou pružinou s telesom. Ďalej je v telese pod homým čapom v dráhe dolného ramena vertikálnej výkyvnej vidlice na strednom čape otočne upevnená horizontálna výkyvná vidlica s otvorom na spodnú časť dolného ramena vertikálnej výkyvnej vidlice, ktorá sa dotýka druhou stranou cez pravú nastavovaciu skrutku výstupku telesa. V horizontálnej výkyvnej vidlici je umiestnený tvarový nosník, upevnený dolným čapom v telese,ktorý je zospodu spojený v drážke dolnou skrutkou so spúšťacím kohútikom. Vpredu je výstupok tvarovćho nosníka upevnený ľavou nastavovacou skrutkou v horizontálnej výkyvnej vidlici a vzadu je v otvore tvarového nosníka upevnené nastavovacia skrutka axiálne spojená cez dolnú tlačnú pružinu s horizontálnou výkyvnou vidlicou.Keďže záver plynovej zbrane podľa vynálezu vykonáva len posuvný pohyb pri zasúvani strely do hlavne a pri uvoľňovaní z hlavne zbrane, čelo záveru s veľkou životnosťou dokonale axiálne utesňuje hlaveň zbrane za strelou. Taktiež riešenie podľa vynálezu má dokonale utesnený rozvod stlačeného plynu v telese od zásobníka do hlavne zbrane a umožňuje jednoduchýmí technickými prostriedkami presnć dávkovanie vypúšťania stlačeného plynu zo zásobníka do hlavne zbrane. Uvedené skutočností spôsobujú vysoký a podľa potreby i nastaviteľný výkon zbrane pri veľkej presnosti streľby a nízkych výrobných nákladoch. Vynález taktiež predlžuje čas streľby pri zachovaní jej parametrov a umožňuje nácvik streľby strelcovi so spúšťacím kohútikom pri otvorenom závere bez umiestnenia strely v hlavní zbrane i vypúšťania stlačeného plynu zo zásobníka do rozvodu stlačeného plynu za vnútomý kúžeľový ventil osadený v telese.Prehľad obrázkov na výkresochDávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane podľa vynálezu je schematicky znázomený na pripojených výkresoch, kde je zobrazený na obr. 1 jeho prierez po vystrelení strely z hlavne zbrane a na obr. 2 jeho prierez po nabití strely do hlavne zbrane záverom v prípravnej polohe pred streľbou.Dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane schematicky znázornený na pripojených výkresoch pozostáva z telesa 7, ku ktorému je utesnene pripevnený zásobník 1 stlačeného plynu. Vývod stlačeného plynu je zo zásobníka 1 v telese 7 prepojený plynovým rozvodom 2 do hlavne 8 zbrane cez vnútomý kužeľový ventil 3, ktorý je z jednejstryn spojený ľavou tlačnou pružinou 5 s uzatváracou skrutkou 6 utesnenou v telese 7 a z druhej strany s tesnením 4 osadeným taktiež v telese 7. V homom otvore telesa 7 je za hlavňou 8 zbrane súosovo s hlavňou 8 osadený záver 9 ukončený vodiacim výstupkom 32 spojeným cez rozpínaciu pružinu 10 s dnom otvoru telesa 7. Vo vodiacom výstupku 32 záveru 9 je smerom k vnútomému kužeľovému ventilu 3 radiálne upevnený palec 11, za ktorým je na závere 9 pružnou poistkou 12 axiálne upevnené. otočná objímka 13 s upevnenou presúvacou páčkou 14. Tesne pod palcom 11 je rovnobežne so záverom 9 za vnútorným kužeľovým ventilom 3 v telese 7 a vodiacej regulačnej skrutke 17 umiestený údemý tŕň 15, s vnútomým kužeľovým osadením 16 od vnútomého kužeľového ventilu 3, pred ktorým je v telese 7 pod údemým tŕňom 15 upevnený doraz 35. Na údemom tŕni 15 je medzi kužeľovým osadením 16 i vodiacou regulačnou skrutkou 17 umiestnená pravá tlačná pružina 18. Tesne pod kužeľovým osadením 16 údemého tŕňa l 5 je homým čapom 19 V telese 7 upevnené. Vertikálna výkyvná vidlica 20, ktorej dolné rameno je spojené ťažnou pružinou 21 s telesom 7. V telese 7 je pod homým čapom 19 v dráhe dolného ramena vertikálnej výkyvnej vidlice 20 na strednom čape 22 otočne upevnená horizontálna výkyvná vidlica 23 s otvorom pre spodnú časť dolného ramena vertikálne výkyvnej vidlice 20, ktorá sa dotýka druhou stranou cez prvú nastavovaciu skrutku 24 výstupku telesa 7. V horizontálnej výkyvnej vidlici 23 je umiestnený tvarový nosník 26 upevnený dolným čapom 27 v telese 7 a zospodu spojený v dážke dolnou skrutkou 28 so spúšťacím kohútikom 29. Vpredu je výstupok tvarového nosníka 26 upevnený ľavou nastavovacou skrutkou 25 v telese horizontálnej výkyvnej vidlice 23 a vzadu je v otvore tvarového nosníka 26 upevnené nastavovacia skrutka 30 axiálne spojená cez dolnú tlačnú pružinu 31 s horizontálnou výkyvnou vidlicou 23.Pred streľbou alebo jej výcvikom sa zásobník 1 upevnený a utesnený v telese 7 natlakuje stlačeným plynom cez neznázomený spätný ventil, čím sa súčasne plynom natlakuje i časť plynového rozvodu 2 telesa 7 a to od zásobníka 1 po vnůtomý kužeľový ventil 3, ktorý plynový rozvod 2 telesa 7 v tesnení 4 osadenom V telese 7 preruší axiálnym prítlakom plynu i ľavej tlačnej pružiny 5 o čelo uzatváracej skrutky 6. Ostatná časť plynového rozvodu 2 je v telese 7 bez tlaku plynu - pozri obr. l a obr. 2. Potom strelec /pozri obr. l/ pootočí presúvacou páčkou 14 nahor, čim axiálne uvoľní záver 9 zbrane z neznázomeného dolného vonkajšieho vybrania telesa 7 za odpruženia rozpínacej pmžiny 10 v homom otvore telesa 7 a presúvacou páčkou 14 vysunie záver 9 za hlaveň 8 zbrane do homej úvrate t. j. o vzdialenosť väčšiu ako je dĺžka strely 36. Následne strelec umiestni strelu 36 medzi hlaveň 8 a čelo záveru 9. Spätným zasunutím a pootočením presúvacej páčky 14 sa strela 36 čelom záveru 9 posunie do východiskovej polohy v hlavni 8 zbrane, kde sa presúvacia páčka 14 axiálne zaistí v neznázomenom dolnom vonkajšom vybraní telesa 7 za napruženia rozpínacej pružiny 10 čelom vodiaceho výstupku 32 v homom otvore telesa 7 - pozri obr. 2. Pri výsuve záveru 9 z hlavne 8 zbrane sa súčasne palcom 11 axiálne presunie cez kužeľové osadenie 16 údemý tŕň 15 osadený v telese 7 i otvore vodiacej regulačnej skrutky 17 do vybrania vertikálnej výkyvnej vidlice 20, ktorá sa pootáča okolo homého čapu 19, až kužeľové osadenie 16 údemého tŕňa 15 zapadne do vybrania vertikálnej výkyvnej vidlice 20,pričom sa na údemom tŕni 15 čelom kužeľového osadenia16 stlačí pravá tlačná pružina 18 o čelo vodiacej regulačnej skrutky 17 a dolné rameno vertikálnej výkyvnej vidlice 20 za napružovania ťažnej pružiny 21 svojím čelom sklápa horizontálnu výkyvnú vidlicu 23 okolo stredného čapu 22 za súčasného stláčania dolnej tlačnej pružiny 31 až toto rameno zapadne koncom do otvonr v horizontálnej výkyvnej vidlici 23, kde sa axiálne upevní odpružením dolnej tlačnej pružiny 31 od nastavovacej skrutky 30 upevnenej v tvarovom nosníku 26 výkyvného na dolnom čape 27 v telese 7 - pozri obr. 2.Pri streľbe najskôr strelec jemne potiahne spúšťací kohútik 29 smerom od hlavne 8 zbrane, pričom sa spúšťací kohútik 29 voľne pootočí na dolnom čape 27 za pritlačenia dolnej tlačnej pružiny 31 nastavovacou skrutkou 30 v otvore tvarového nosníka 26 o horizontálnu výkyvnú vidlicu 23 upevnenú v telese 7 z jednej strany stredným čapom 22 a z druhej strany dotykom pravej nastavovacej skrutky 24. Ďalším pohybom spúšťacieho kohútika 29 rovnakým smerom potom výstupok tvarovćho nosníka 26 okolo dolného čapu 27 cez ľavú nastavovaciu skrutku 25 stláča okolo stredného čapu 22 horizontálnu výkyvnú vidlicu 23 nadol,pričom pravá nastavovacia skrutka 24 sa odďaľuje od výstupku telesa 7 až sa z otvoru horizontálnej výkyvnej vidlice 23 uvoľní dolné rameno vertikálnej výkyvnej vidlice 20. Potom sa dolné rameno vertikálnej výkyvnej vidlice 20 uvoľnením napruženej dolnej tlačnej pružiny 31 pootočí na hornom čape 19 k telesu 7, pričom sa z vertikálnej výkyvnej vidlice 20 uvoľní kužeľové osadenie 16 údemého tŕňa 15 a uvoľnená stlačená pravá tlačná pružina 18 rázom od vnútomého čela vodiacej regulačnej skrutky 17, umiestnenej v telese 7, cez kužeľové osadenie 16 údemým tŕňom 15 otvorí vnůtomý kužeľový ventil 3 za napruženia ľavej tlačnej pružiny 5 o čelo uzatváracej skrutky 6 až po dotyk kužeľového osadenia 16 údemého tŕňa 15 s dorazom 35. Počas otvorenia vnútorného kužeľového ventilu 3 prenikne stlačený plyn zo zásobníka 1 stlačeného plynu za strelu 36 umiestnenú v hlavní 8 zbrane, ktorá je týmto z nej okamžite vystrelená, pričom ihned odpružením ľavej tlačnej pružiny 5 o čelo uzatváracej skrutky 6 a tlakom plynu o uzáver vnútomého kužeľového ventilu 3 sa opäť vo východiskovej, t. j. zatesnenej, polohe umiestni vnůtomý kužeľový ventil 3 - pozri obr. l.V dávkovači stlačenćho plynu plynovej zbrane podľa vynálezu sa pritom nastavovacou skrutkou 30 v otvore tvarového nosníka 26 nastaví tlak dolnej tlačnej pružiny 31 o povrch horizontálnej výkyvnej vidlice 23, čím sa nastaví požadovaný odpor spúšťacieho kohútika 29 zbrane, ďalej sa ľavou nastavovacou skrutkou 25 V horizontálnej výkyvnej vidlici 23 nastaví potrebná vzdialenosť výstupku tvarového nosníka 26 od čela tejto nastavovacej skrutky, čím sa nastaví požadovaná dĺžka prvého tzv. mŕtveho chodu spúšťacíeho kohútika 29 zbrane a pravou nastavovacou skrutkou 24 sa v horizontálnej výkyvnej vidlici 23 nastaví požadovaná radiálna výška osadenia dolného ramena vertikálnej výkyvnej vidlice 20 v otvore horizontálnej výkyvnej vidlice 23, čím sa nastaví dĺžka druhého tzv. činného chodu spúšťacieho kohútika 29 i jeho tvrdosť pred vystrelenim strely 36 z hlavne 8 zbrane.Vynález taktiež umožňuje i nácvik chodu spúšťania streľby spúšťacím kohútikom 29 z plynovej zbrane bez vystreľovania strely 36 a vypúšťania stlačenćho plynu z plynového rozvodu 2 telesa 7 do hlavne 8 zbrane. V tomto prípade strelec pootočí presúvacou páčkou 14 nahor, axiálne uvoľní záver 9 zbrane z neznázomeného dolného von SK 279336 B 6kajšieho vybrania telesa 7, čím v homom otvore telesa 7 odpnlži rozpínaciu pružinu 10 a presúvacou páčkou 14 vysunie za hlaveň 8 zbrane záver 9 do jeho krajnej zadnej polohy, rovnako ako pred nabíjaním strely 36 do hlavne 8 zbrane a nad radiálnym vybranim 34 sklopí presúvaciu páčku 14 nadol do neznázomeného homého vonkajšieho vybrania telesa 7, ktoré je smerom k hlavní 8 zbrane vybavené axiálnou drážkou. Opísaným posuvom záveru 9 sa rovnako ako pri nabití strely 36 do hlavne 8 zbrane už skôr uvedeným spôsobom natiahne a zaistí spúšťacl kohútík 29 zbrane. Pri nácviku streľby potom strelec po zamierení zbrane potiahne spúšťacím kohútikom 29 rovnako ako pri streľbe so strelou 36 z hlavne 8 zbrane, čím sa už opísaným spôsobom uvoľní z vertikálnej výkyvnej vidlice 20 kužeľovć osadenie 16 údernćho tŕňa 15, ktorý axiálne narazí cez palec 11 záveru 9 o dolnú časť neznázomeného homého vonkajšieho vybrania telesa 7 presúvacou páčkou 14, čím sa pohyb tŕňa 15 smerom k hlavní 8 zbrane zastaví tesne za otvorenou vertikálnou vidlicou 20 bez posuvu vnútomého kužeľového ventíla 3 v tesnení 4 osadenom V telese 7. Následne strelec buď presúvaciu pàčku 14 pootočí nahor z neznázomenćho homćho vybrania a vráti s ňou záver 9 do východiskovej polohy, t. j. túto zaistí V neznázornenom dolnom vonkajšom vybraní telesa 7 alebo môže nácvik streľby znova opakovať posunutím presúvacej páčky 14 smerom od hlavne 8 zbrane v drážke neznázomeného horného vonkajšieho vybrania telesa 7 nad radiálnym vybraním 34, čím sa opätovne už opísaným spôsobom natiahne a zaistí spúšťací kohútík 29 zbrane.Dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane podľa vynálezu umožňuje pripevniť k telesu 7 zhora V drážke neznázomený zameriavač zbrane a zdola neznázomenú pažbu s príchytnýmí skrutkami v upevňovacích otvoroch 33 telesa 7.Dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane pozostáva z telesa, ku ktorému je pripevnený utesnený zásobník stlačenćho plynu s vývodom stlačenćho plynu prepojeným v telese plynovým rozvodom do hlavne zbrane cez vnútomý kužeľový ventil, z jednej strany spojený ľavou tlačnou pružinou s uzatváracou skrutkou utesnenou v telese a z druhej strany s tesnením osadeným v telese, pričom v homom otvore telesa je súosovo za hlavňou zbrane osadený záver ukončený vodiacim výstupkom spojeným cez rozpinaciu pružínu s dnom otvoru telesa, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vo vodiaeom výstupku (32) záveru (9) je smerom k vnútomćmu kužeľovemu ventilu (3) radialne upevnený palec (11), za ktorým je na závere (9) pružnou poistkou (12) axiálne upevnená otočná objímka (13) s upevnenou presúvacou páčkou (14) a tesne pod palcom (11) je rovnobežne so Záverom (9) za vnútomým kužeľovým ventilom (3) v telese (7) a vodiacej regulačnej skrutke (17) umiestnený úderný tŕň (15) s kužeľovým osadením (16) od vnútomého kužeľovćho ventilu (3), pričom pred kužeľovým osadením (16) je v telese (7) pod údemým tŕňom (15) umiestnený doraz (35) a na údemom tŕni (15) je medzi kužeľovým osadením (16) i vodiacou regulačnou skrutkou(17) umiestnená pravá tlačná pružina (18) a tesne pod kužeľovým osadením (16) údemého tŕňa (15) je horným čapom (19) v telese (7) upevnená Vertikálna Výkyvné vidlica(20), ktorej dolné rameno je spojené ťažnou pružinou (21)s telesom (7), v ktorom je pod homým čapom (19) v dráhe dolného ramena vertikálnej výkyvnej vidlice (20) na strednom čape (22) otočne upevncná horizontálna výkyvná vidlica (23) s otvorom na spodnú časť dolnćho ramena vertikálnej výkyvnej vidlice (20) , ktorá sa dotýka druhou stranou cez pravú nastavovaciu skrutku (24) výstupku telesa(7) a v horimntálnej výkyvnej vidlici (23) je umiestnený tvarový nosník (26), upevnený dolným čapom (27) v telese(7), zospodu spojený v drážke so spúšťaeím kohútikom(29), pričom vpredu je výstupok tvarového nosníka (26) upevnený ľavou nastavovaeou skrutkou (25) v horizontàlnej výkyvnej vidlici (23) a vzadu je v otvore tvarového nosníka (26) upevnené nastavovacia skrutka (30) axiálne spojená cez dolnú tlačnú pnižinu (31) s horizontálnou výkyvnou vidlicou (Z 3).

MPK / Značky

MPK: F41B 11/32

Značky: plynovej, stlačeného, plynů, dávkovač, zbraně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279336-davkovac-stlaceneho-plynu-plynovej-zbrane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane</a>

Podobne patenty