Mechanicky ovládaný posilňovač

Číslo patentu: 279328

Dátum: 07.10.1998

Autor: Lind Klaus

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Radiálne vonkajšia oblasť druhého tesniaceho sedla (19) vytvoreného vo ventilovom pieste (10) je uskutočnená tak, že prechádza do vodiacej plochy (26) vzduchu, ktorá prebieha radiálne smerom von, zužuje sa smerom k tanierovému ventilu (7) a je umiestnená radiálne proti kanálu (25), čo umožňuje prúdenie vonkajšieho vzduchu do pracovnej komory (3) posilňovača.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka mechanicky ovládaného posilňovača,najmä pre brzdové zariadenia motorových vozidiel, so skriňou posilňovača, ktorá je rozdelená a utesnená axiálne pohyblivou stenou, na ktorú pôsobí pneumatický tlakový rozdiel, na podtlakovú komoru a pracovnú komoru, ako i s riadiacim ventilom, ktorý spája pracovnú komoru s podtlakovou komorou, resp. atmosférou a ktorý je tvorený prvým tesníacim sedlom, vytvoreným na ventilovom telese, druhým tesníacim sedlom, vytvoreným na ventilovom pieste,ako i tanierovým ventilom, ovládateľný/m ventilovým piestom, spojeným s ovládacou tyčou, pričom spojenie pracovnej komory s atmosférou je vytvorené pomocou kanálu, prebiehajúceho radiálne vo ventilovom telese.Takýto posilňovač je už známy z nemeckého vykladacieho spisu 34 13 739. Zvláštne na tomto známom posilňovači je to, že k odstráneniu sacieho hluku, spôsobeného pri ovládaní vnikajúcim vzduchom, slúži prvok na usmcmenie prúdu vzduchu, vnikajúceho do vnútra tanierového ventilu,ktorý je držaný ovládacou tyčou a opatrený plochamí usmerňujúcimi prúdenie, prebiehajúcimi radiálne vonkajším smerom a vytvorenými v tvare prírub, drážok, rebier a krídel. Tanierový ventil vykazuje pritom v oblasti svojej tesniacej plochy, spoluúčinkujúcej s prvým tesníacim sedlom, vytvorenom na ventilovom telese, valcový výstupok,prebíehajúci smerom k ventilovćmu piestu, spoluúčinkujúci so stenou vo ventilovom telese, obmedzujúci prvé tesniace sedlo, ktoré zabraňuje pohybu konca tanierového ventilu na strane ventilového piestu v radiálnom smere.Nevýhodou tohto známeho posilňovača je náročné vytvorenie tanierového ventilu, potrebné k žiadanej zmene smeru vníkajúceho vzduchu, zvlášť v oblasti prvého tesniaceho sedla. Menej výhodnou je tiež problematická montáž prvku na usmcmenie prúdu vzduchu. Pri zmontovaní posiíňovača je nutne zaistiť na ovládacej tyčí uhlovú vôľu cca t 3 °, ktorá je daná kínetikou ovládania, preto je potrebné zachovať prstencovú štrbinu medzi prvkom na usmcmenie prúdu vzduchu a ovládacou tyčou, ktorá negatívne ovplyvňuje žiaduci účinok.Za ďalšiu nevýhodu je možné tiež považovať zvisle upravenú prírubu prvku na usmcmenie prúdu vzduchu,ktorá môže spôsobiť odraz dopadajúceho prúdenia vzduchu, ktorý spôsobuje zvírenie, resp. zvuk, vyvolaný odrazom od pevného materiálu.Úlohou tu predkladanćho vynálezu je preto zlepšiť mechanicky ovládaný posílňovač uvedeného druhu takým spôsobom, aby sa dosiahlo zjednodušenie riadiaceho konštrukčného celku pri súčasnom zvýšení žiadanćho efektu zníženia hluku.Túto úlohu spĺňa mechanicky ovládaný posilňovač,najmä pre brzdové zariadenia motorových vozidiel, so skriňou posilňovača, ktorá je rozdelená a utesnená axiálne pohyblivou stenou, na ktorú pôsobí pneumatický tlakový rozdiel na podtlakovú komoru a pracovnú komoru, ako i s riadiacim ventilom, ktorý spája pracovnú komoru s podtla kovou komorou, resp. atmosférou a ktorý je tvorený prvým tesníacim sedlom, vytvoreným na ventilovom telese, druhým tesniacim sedlom, vytvoreným na ventilovom pieste,ako i tanierovým ventilom, ovládateľným ventilovým piestom, spojeným s ovládacou tyčou, pričom spojenie pracovnej komory s atmosférou nastáva pomocou kanálu,prebiehajúceho približne radiálne vo ventilovom telese,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že radíálne vonkajšia oblasť druhého tesniaceho sedla prechádza do vodiacej plochy vzduchu, ktorá prebieha radiálne smerom von, zužuje sa smerom k tanierovému ventilu a je umiestnená radiálne proti kanálu.Jedno výhodné uskutočnenie vynálezu je založené na tom, že druhé tesniace sedlo je vytvorené z jedného kusa s ventilovým piestom, majúcim tvar zrezanćho kužeľa, ktorého plášť, pôsobiaci ako vodiaca plocha na usmcmenie prúdenia vzduchu, je vytvorený ako rovný, respektíve konkávne zakrivený.Týmto opatrením sa podstatne zníži hlučnosť, vznikajúca vnikajúcim vzduchom pri uvedení posilňovača do činnosti, respektíve sa pozitívne ovplyvní rezonančnć správanie ventilového telesa a vedenie prúdu vo ventilovom telese.Prehľad obrázkov na výkreseĎalšie znaky, výhody a možnosti použitia vynálezu sú zrejmé z vedľajších nárokov definície predmetu vynálezu a nasledujúceho opisu štyroch príkladov uskutočnenia podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje pozdlžny rez mechanicky ovládaným posilňovačom podľa vynálezu,obr. 2 ventilové teleso posilňovača podľa vynálezu vo väčšej mierke v pozdĺžnom reze,obr. 3 ventilový piest vo väčšej mierke v čiastočnom reze,použitý v posílňovači podľa obr. l a 2,obr. 4 ďalší variant uskutočnenia ventilového picsta, použitého v posilňovači podľa vynálezu,obr. 5 prvé uskutočnenie krúžku, spolupôsobiaceho s ventilovým piestom v reze a obr. 6 druhé uskutočnenie krúžku, spolupôsobiaceho s ventilovým piestom V reze.Pneumatícky ovládaný posilňovač, znázomený na obr. l a 2, vykazuje skriňu l posilňovača, vytvorenú dvomi navzájom Spojenými časťami 22, 23 skrine l, ktorá je rozdelená axiálnc pohyblivou stenou 2 na pracovnú komoru 3 a podtlakovú komoru 4. Axiálne pohyblivá stena 2 pozostáva z membránového taniera 5, zhotoveného hlbokým ťahaním z plechu a k nemu priliehajúcej, tu neznázomenej pružnej membrány 6, ktorá vytvára pohyblivú membránu ako tesnenie medzi vonkajším obvodom membránového taniera 5 a skriňou 1 posilňovača.Riadiaci ventil 9, ovládateľný ovládacou tyčou 8, je umiestnený vo ventilovom telese ll, ktoré je pri súčasnom utesnení vedené v časti 23 skrine, nesie pohyblivú stenu 2 a pozostáva z prvého tesniaceho sedla 18, upraveného na ventilovom telese 11, z druhého tesniaceho sedla 19, upraveného na ventilovom pieste 10, spojenom s ovládacou tyčou 8 a z tanierového ventilu 7, ktorý spolupôsobi s obi SK 279328 B 6dvomi tesniacimi sedlami 18, 19 a ktorý je tlačený predpínajúcou objímkou 21 pomocou tlačnej pružiny 20, opierajúcej sa o piestnu tyč 8, proti druhému ventilovému sedlu 19. Pracovná komora 3 je V znázomenej pokojnej polohe,bez ovládania, spojená s podtlakovou komorou 4 kanálom 12, prebiehajúcim po strane vo ventilovom telese 11.Brzdná sila je prenášaná pomocou gumovćho pružného reakčného prvku 13, umiestneného v čelnom vybraní ventilového telesa ll a tlakovej tyče 14, opatrenej prírubou 15,na ovládací piest (tu neznázomený) hlavného valca brzdového zariadenia, ktorý je umiestnený na konci posilňovača na strane podtlaku.Spätná pružina 16 (na výkrese znázornená schematicky), opierajúca sa na čelnej stene skrine 1 posilňovača na strane podtlaku o prírubu, udržiava pohýblivú stenu 2 v znázomenej východiskovej polohe. Okrem tej je tu druhá tlačná pružina 32, ktorá je upravená medzi tanierovým ventilom 7 a nákružkom, vytvoreným na ovládacej týči 8 a ktorej sila zaisťuje predpätie ventilového piesta 10, resp. jeho druhého tesniaceho sedla 19 oproti tanierovému ventilu 7.Aby bolo pri uvedení riadiaceho ventilu 9 do činnosti možne spojiť pracovnú komoru 3 s atmosférou, je konečne vo ventilovom telese 11 vytvorený približne radiálne prebiehajúci kanál 25.Ako je najmä z obr. 2 a 3 zrejmé, je ventilový piest 10 výhodne vytvorený v tvare zrezaného kužeľa a síce tak, že radiálne vonkajšia oblasť jeho druhého tesniaceho sedla 19 prechádza do plochy 26, usmerňujúcej prúdenie vzduchu,ktorá prebieha radiálne vonkajším smerom a ktorá sa smerom k tanierovému ventilu 7 zužuje. Umiestnenie ventilového piesta 10 vo ventilovom telese 11 je pritom uskutočnené výhodne tak, že sa plocha 26, usmerňujúca prúdenie vzduchu pri uvedení riadiaceho ventilu 9 do činnosti to znamená pri posunuti ventilového piesta 10 na výkrese doľava, posunie do oblastí vyústenia kanálu 25, preto stojí radiálne proti kanálu 25. Tým pri zavzdušneni pracovnej komory 3 vzduch, prúdiaci dovnútra veľkou rýchlosťou ventilovým telesom 11 smerovaný na kanál 25, prúdí do pracovnej komory 3 bez toho, aby spôsobil silné turbulencie, resp. zvírenie.Ako je znázomené na obr. 3, je druhé tesniace sedlo 19, opatrené vodiacou plochou 26 vzduchu, usmerňujúcou prúdenie vzduchu a tvorenou plášťom ventilového piesta 10, znázomeného na obr. l a 2, vytvorené z jedného kusu s ventilovým piestom 10 tak, že vodiaca plocha 26 je konkávne zakrivená, napríklad kruhovito. Na vodiacu plochu 26 vzduchu, usmerňujúcu prúdenie vzduchu, nadväzuje pritom valcový úsek 24, ktorého priemer je nepatrne menší,než priemer oblasti vo ventilovom telese 11, v ktorej je umiestnený ventilový piest 10.Na variante uskutočnenia ventilového piesta 10 podľa výnálezu, znázomeněho na obr. 4, je vodiaca plocha 26 vzduchu zakrivená parabolicky a výbieha do úseku 27, ktorý je konvexne zakrivený, výhodne polkruhovo, Konečne, ako je zrejmé z obr. 5 a 6, je možné vodiacu plochu 26 vzduchu, usmerňujúcu prúdenie vzduchu, výtvoriť tiež na oddelenej súčasti, napriklad na krúžku 17, ktorý je možné naskrutkovať na ventilový piest ll (na obr. 5 nie je znázomený) pomocou schematický znázomeného vnútomého závitu 31. Možné je tiež usporiadanie, znázomené na obr. 6, pričom je krúžok 17 nasadený na ventilový piest 10 a s ním zlepený. V tomto použití vykazuje krúžok 17 vnútomú kónickú lepiacu plochu 28, ktorá spolupôsobi vzmontovanom stave s kónickou plochou 29, vytvorenou na ventilovom pieste 10. Vodiaca plocha 26 vzduchu, tvorená plášťom krúžku 17, prebieha podľa znázomenia na obr. 6 priamočiaro a nadväzuje na valcový úsek 30, podobne ako v usporiadaní, opisanom V súvislosti s obr. 3.l. Mechanický ovládaný posilňovač, najmä brzdových zariadení motorových vozidiel, so skriňou posilňovača,ktorá je rozdelená a utesnená axiálne pohyblivou stenou, na ktorú pôsobí pneumatický tlakový rozdiel, na podtlakovú komoru a pracovnú komoru, ako i s riadiacim ventilom,ktorý spája pracovnú komoru s podtlakovou komorou,resp. atmosférou a ktorý je tvorený prvým tesniacim sedlom, vytvoreným na ventilovom telese, druhým tesniacim sedlom, vytvoreným na ventilovom pieste, ako i tanierovým ventilom, ovládateľným ventilovým piestom, spojeným s ovládacou týčou, pričom spojenie pracovnej komory s atmosférou je vytvorené pomocou kanálu prebiehajúceho radiálne vo ventilovom telese, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že radiálne vonkajšia oblasť druhého tesniaceho sedla (19) prechádza do vodiacej plochy (26) vzduchu, ktorá prebieha radiálne smerom von, zužuje sa smerom k tanierovému ventilu (7) a je umiestnená radiálne proti kanálu (25).2. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku l,vyznačujúci sa tým,žedruhétesniacc sedlo (19) je vytvorené z jedného kusu s ventilovým piestom (10).3. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku l,význačujúci sa tým,žedruhétesniace sedlo (19) je vytvorené ako krúžok (17), umiestnený na ventilovom pieste (10).4. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku 2 alebo 3,vyznačujúci sa tým,ževentilový piest (10) alebo krúžok (17) sú vytvorené v tvare zrezaného kužeľa, ktorého plášť tvorí vodiacu plochu (26) vzduchu.5. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku 4,význačujúci sa tým,ževodiacaplocha(26) vzduchu je konkávne zakrivená.6. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku 5,vyznačujúci sa tým,ževodiacaplocha(26) vzduchu je kruhovito zakrivená.7. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku 5,vyznačujúci sa tým,ževodiacaplocha(26) vzduchu je parabolicky zakrivená8. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku 3,vyznačuj úci sa tým,žekrúžok(l 7)je naskrutkovaný s ventilovým piestom (l 0).9. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku 3,význačujúci sa tým,žekrúžok(l 7)je nasunutý na ventilový piest (10).10. Mechanický ovládaný posilňovač podľa nároku 3,vyznačujúci sa tým,žekrúžok(l 7)je zlepený s ventilovým piestom (IO).ll. Mechanický ovládaný posilňovač podľa jedného z predchádzajúcich nárokov l, 4, 5, 6 a 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vodiaca plocha (26) vzduchu prechádza do valcového úseku (24, 30).12. Mechanický ovládaný posilňovač podľa jedného z predchádzajúcich nárokov l, 9, 5, 6 a 7, v y z n a č u SK 279328 B 6j ú c i s a t ý m , že na vodiacu plochu (26) vzduchu nadväzuje úsek (27), ktorý je konvexne zakrivený.13. Mechanicky ovládaný posilňovač podľa nároku 12,vyznačujúci sa tým,žeúsek(27)máv pozdĺžnom reze polkruhový obrys.

MPK / Značky

MPK: F15B 7/08, F15B 9/12, B60T 13/52

Značky: ovládaný, posilňovač, mechanicky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279328-mechanicky-ovladany-posilnovac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanicky ovládaný posilňovač</a>

Podobne patenty